Przedmiotowy system oceniania z chemii w Gimnazjum w Starym Pilczynie

 

Ogólne zasady dotyczące obszarów, form i skali oceny

Osiągnięć edukacyjnych uczniów

 

1.      Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności ucznia z chemii określone programem nauczania

2.      Zakres wiadomości i umiejętności oraz poziom wymagań edukacyjnych przedstawiany jest uczniom na początku każdego roku szkolnego oraz rodzicom uczniów za pośrednictwem wychowawcy klasy (lub na jego życzenie – bezpośrednio przez nauczyciela przedmiotu) na zebraniu organizowanym przez wychowawcę.

3.      Przy ocenie osiągnięć i form aktywności ucznia stosuje się skalę zawierającą stopnie od 1 do 6 (również z (+) i (-) ).

4.      Ocenie podlegają następujące formy aktywności uczniów:

a)      prace pisemne: sprawdziany całogodzinne i krótkie „kartkówki”

b)      odpowiedzi ustne

c)      prace domowe

d)     prowadzenie zeszytu przedmiotowego

e)      przygotowanie do lekcji

f)       aktywność w procesie dydaktycznym

5.      oceny wystawiane przez nauczyciela są jawne i na życzenie ucznia i jego rodziców są uzasadniane.

 

Zakres, elementy i kryteria szczególne brane pod uwagę przy ocenie różnych obszarów aktywności ucznia

 

Prace pisemne

 

1.      Sprawdziany wraz ze znajomieniem uczniów z zakresem materiałów i kryteriami wymagań są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej

2.      Sprawdziany całogodzinne obejmują jeden lub kilka działów zrealizowanego materiału nauczania

3.      Krótkie sprawdziany „kartkówki” (5 do 10 minut) nie muszą być zapowiedziane i obejmują materiał zrealizowany na ostatniej lekcji i poszerzony o znajomość podstawowych praw, zasad, definicji bezpośrednio związanych z realizowanym materiałem

4.      Sprawdziany całogodzinne są obowiązkowe

5.      Jeżeli uczeń z powodu nieobecności nie pisał sprawdzianu całogodzinnego powinien przystąpić do jego napisania w terminie 2 tygodni

6.      Ocenę otrzymaną ze sprawdzianu uczeń może poprawić po uzgodnieniu z nauczycielem

7.      Prace pisemne ocenia się następująco:

Do 29% - niedostateczny

30% do 59% - dopuszczający

60% do 74% - dostateczny

75% do 89% - dobry

90% do 100% - bardzo dobry

- uczeń, który otrzymał ocenę – bardzo dobry oraz rozwiązał zadanie dodatkowe o rozszerzonym stopniu trudności otrzymuje ocenę – celujący

8. sprawdziany oceniane są według kryteriów określonych w poziomach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie.

Rozróżnia się wymagania:

- konieczne na ocenę dopuszczającą

- konieczne + podstawowe na ocenę dostateczną

- konieczne + podstawowe + rozszerzające na ocenę dobrą

- konieczne + podstawowe + rozszerzające + dopełniające na ocenę bardzo dobrą

Ocenę celującą otrzymuję uczeń za osiągnięcia w konkursie chemicznym.

 

Odpowiedzi ustne 

 

1.      Oceniane są według kryteriów określonych w poziomach wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie.

2.      Oprócz wiadomości i umiejętności ocenia się także formę i samodzielność wypowiedzi, język chemiczny, umiejętność wykorzystywania pomocy naukowych ( układ okresowy pierwiastków, tabelę rozpuszczalności, plansze).

 

Prace domowe

 

1.      Uczeń ma obowiązek systematycznego odrabiania prac domowych nawet w przypadku nieobecności w szkole

2.      Przy dłuższej nieobecności ucznia zaległości należy uzupełnić w terminie uzgodnionym z nauczycielem

3.      Przy ocenie prac domowych bierze się pod uwagę: poprawność rzeczową i logiczność, estetykę oraz umiejętność prezentacji

4.      Uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków oraz poprawy błędów w pracy domowej wskazanych przez nauczyciela

 

Prowadzenie zeszytu przedmiotowego

 

1.      Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu przedmiotowego i zeszytu ćwiczeń

2.      Zeszyty oceniane są za:

- systematyczność, treść i rzeczowość sporządzonych notatek, uzupełnionych ćwiczeń w tym obowiązkowo dat i tematów odbytych lekcji

- poprawność pracy domowej i pracy na lekcji

- estetykę wyglądu i czytelność pisma

3. uczeń ma obowiązek uzupełnienia braków i poprawy błędów wskazanych przez nauczyciela

 

Przygotowanie do lekcji

 

1.      Brak przygotowania ucznia do lekcji zaznacza się znakiem (-)

2.      Za każde 3 (-) uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną

3.      Jeżeli zostanie stwierdzony fakt zatajenia nieprzygotowania – uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną

 

Aktywność w procesie dydaktycznym

 

1.      Aktywność lekcyjna

- ocenia się zaangażowanie ucznia w procesie lekcyjnym, poprawność wypowiedzi i trafność wnioskowania

-aktywność ucznia na lekcji zaznacza się znakiem (+)

- za każde 4 (+) uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą

- za szczególną aktywność uczeń może otrzymać na lekcji ocenę bardzo dobrą

2. aktywność pozalekcyjna

- w zależności od uzyskanego wyniku za udział w konkursie chemicznym uczeń uzyskuje (+) lub ocenę bardzo dobrą lub celującą

- za udział w finale wojewódzkim konkursu chemicznego lub zdobycie tytułu laureata – uczeń otrzymuje ocenę celującą na koniec roku szkolnego.

 

 

 

Teresa Kusak