PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

edukacja dla bezpieczeństwa - klasa I gimnazjum

 

OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA

 

  1. Znajomość powszechnej samoobrony i obrony cywilnej

·  znajomość prawnych i historycznych aspektów zorganizowanej ochrony ludności cywilnej

·  znajomość instytucjonalnych struktur zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Polsce

  1. Przygotowanie do działania ratowniczego

·  rozpoznawanie sygnałów alarmowych

·  znajomość zasad profilaktyki pożarowej oraz postępowania przy gaszeniu zarzewi ognia

·  znajomość zasad ewakuacji z zagrożonego rejonu oraz praktyczna jej realizacja po ogłoszeniu alarmu

·  znajomość zasad ochrony ludzi i zwierząt oraz żywności i płodów rolnych przed skażeniami

·  identyfikacja głównych znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej

·  znajomość algorytmów zachowań ratowniczych i ochronnych w odniesieniu do poszczególnych zagrożeń

  1. Nabycie umiejętności działania ratowniczego

·  rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia

·  wykonywanie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

·  opatrywanie ran i urazów kończyn

·  umiejętność podejmowania działań ratowniczych w wypadkach komunikacyjnych

·  umiejętność wzywania fachowej pomocy

·  zabezpieczenie ratownika i miejsca zdarzenia

·  świadomość znaczenia wczesnej defibrylacji dla ratowania życia poszkodowanych

 

KRYTERIA OCEN

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

·  zdobył wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału programowego

·  inicjuje dyskusję

·  przedstawia własne (racjonalne) koncepcje rozwiązań, działań, przedsięwzięć

·  systematycznie wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, dzieli się tym z grupą

·  odnajduje analogie, wskazuje szanse i zagrożenia określonych rozwiązań

·  wyraża własny, krytyczny, twórczy stosunek do omawianych zagadnień

·  argumentuje w obronie własnych poglądów, posługując się wiedzą pozaprogramową

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

·  zdobył pełen zakres wiedzy przewidziany w programie

·  sprawnie wykorzystuje wiedzę z różnych przedmiotów do rozwiązywania zadań z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa

·  sprawnie korzysta ze wszystkich dostępnych źródeł informacji

·  samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy postawione przez nauczyciela

·  jest aktywny na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych (zawodach, konkursach)

·  bezbłędnie wykonuje czynności ratownicze, koryguje błędy kolegów

·  odpowiednio wykorzystuje sprzęt i środki ratownicze

·  sprawnie wyszukuje w różnych źródłach informacje o sposobach alternatywnego działania

·  umie pokierować grupą rówieśników

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

·  opanował materiał programowy w stopniu zadawalającym

·  samodzielnie korzysta ze wskazanych źródeł informacji

·  poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo-skutkowych

·  samodzielnie wykonuje typowe zadania o niewielkim stopniu złożoności

·  podejmuje wybrane zadania dodatkowe

·  jest aktywny w czasie lekcji

·  poprawnie wykonuje czynności ratownicze, umie dobrać potrzebny sprzęt i wykorzystać niektóre środki ratownicze

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

·  opanował podstawowe elementy programu, pozwalające na podjęcie w otoczeniu działań ratowniczych i zabezpieczających

·  pod kierunkiem nauczyciela wykorzystuje podstawowe źródła informacji

·  samodzielnie wykonuje proste zadania w trakcie zajęć

·  przejawia przeciętną aktywność

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

·  wykazuje braki w wiedzy, nie uniemożliwiają one jednak dalszej edukacji i mogą zostać usunięte

·  przy pomocy nauczyciela wykonuje proste polecenia, wykorzystując podstawowe umiejętności

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

·  wykazuje braki w wiedzy, które uniemożliwiają dalszy rozwój w ramach przedmiotu

·  nie potrafi wykonać prostych poleceń, wymagających zastosowania podstawowych umiejętności

 

OGÓLNE ZASADY KONTROLOWANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Z PSO

 

1.      Systematycznej, planowej kontroli i ocenie podlegają wszystkie formy aktywności uczniów: wypowiedzi, czynności polecone przez nauczyciela, wytwory pracy (albumy tematyczne, plakaty, plansze), prowadzenie zeszytu przedmiotowego, odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, aktywność na zajęciach (uczestnictwo w dramie, ćwiczeniach, dyskusji, praca w grupie) oraz zachowanie w trakcie zajęć – obserwacja uczestnicząca.

2.       Podstawowymi formami kontroli i oceny wyników nauczania są: odpowiedzi ustne, ćwiczenia praktyczne oraz prace pisemne ( kartkówka, sprawdzian, praca klasowa).

Odpowiedź ustna może mieć miejsce po każdej lekcji. Zakres pytań obejmuje problematykę 3 ostatnich zajęć. Odpowiedź powinna być zwięzła, na temat, z użyciem przyjętej terminologii. Ocena z odpowiedzi nie podlega poprawie.

Ćwiczenia praktyczne mogą obejmować: wykorzystanie środków i sprzętu ratowniczego, wykonanie czynności ratowniczych, zabezpieczenie miejsca wypadku, udział w ewakuacji, przygotowanie zastępczych środków ochrony dróg oddechowych i skóry itp.

Kartkówka obejmuje materiał ostatniej lekcji bądź pracy domowej i trwa około 5-10 minut. Nie musi być zapowiedziana.

Sprawdzian jest pisemną formą sprawdzenia wiadomości z 3 ostatnich lekcji. Jest zapowiedziany tydzień wcześniej i trwa około 15-20 minut.

Praca klasowa jest formą kontroli kończącą dział programu pisaną po uprzedniej zapowiedzi. Trwa całą godzinę lekcyjną. Poprzedzona jest lekcją obejmującą powtórzenie i utrwalenia materiału. Może mieć formę testu dydaktycznego, zawierającego zadania różnego typu:

·  zamknięte: „prawda – fałsz”(wymagające określenia prawidłowości podanego stwierdzenia)

·  otwarte: z luką (wymagające uzupełnienia zadania przez wstawienie brakującego wyrazu)

·  wymagające krótkiej odpowiedzi (udzielonej za pomocą liczb, wyrazu lub prostego zdania)

·  wymagające odpowiedzi rozszerzonej (w formie rozwiniętej, często rozprawki).

3.     Podczas oceniania prac pisemnych punktowanych (sprawdzianów i prac klasowych) stosuje się następujące przeliczenia punktów na oceny:

            100% - 91% - bardzo dobry

             90% - 71% - dobry

             70% - 51% - dostateczny

             50% - 31% - dopuszczający

             30% - 0% - niedostateczny

Wartości górne w przedziałach oznaczają podwyższenie oceny o „+”, zaś dolne oznacza się przez obniżenie oceny za pomocą „-”.

4.      Uczeń, który był nieobecny na sprawdzianie lub pracy klasowej, powinien je zaliczyć w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

5.      Uczeń, który otrzymał ocenę niedostateczną ze sprawdzianu lub pracy klasowej, jest zobowiązany poprawić ją w ciągu 2 tygodni od dnia oddania sprawdzonych prac w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

6.      Uczeń ma prawo do poprawy oceny na ww. warunkach, jeżeli nie satysfakcjonuje go osiągnięty poziom wiedzy i umiejętności, choć otrzymał ocenę pozytywną.

7.      Uczeń, który unika pisania lub wykonania pracy, nie przychodzi w określonym terminie (ustalonym z nauczycielem) lub mimo obecności w szkole odmawia pisania lub wykonania pracy otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.

8.      Nauczyciel oddaje uczniom do wglądu sprawdzone i ocenione prace pisemne w terminie nie przekraczającym 2 tygodni od napisania. Po omówieniu i poprawie zbiera prace uczniów i przechowuje w szkole. Prace klasowe mogą być udostępnione rodzicom ucznia na ich prośbę.

9.      Uczeń jest zobowiązany do prowadzenia zeszytu. Jest on kontrolowany przynajmniej 2 razy w semestrze. Ocenie podlegają treści merytoryczne oraz walory estetyczne.

10.  Za aktywny udział w lekcji uczeń otrzymuje „plus” lub „minus”. Otrzymanie pięciu plusów skutkuje oceną bardzo dobrą, zaś trzech minusów – oceną niedostateczną.

11.  Za udział w zajęciach pozalekcyjnych związanych z problematyką bezpieczeństwa lub prozdrowotną uczeń może mieć podwyższoną oceną semestralną lub roczną w stosunku do oceny wynikającej z ocen cząstkowych.

12.  Uczeń ma prawo być nieprzygotowany do zajęć 2 razy w semestrze. Adnotacje o tym fakcie nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego. Nieprzygotowanie do lekcji oznacza: brak zeszytu, pracy domowej, brak gotowości do odpowiedzi lub potrzebnych materiałów i musi być zgłoszone na początku lekcji. Możliwość zgłoszenia nieprzygotowania nie dotyczy: zapowiedzianych sprawdzianów i prac klasowych oraz sprawdzianów praktycznych. Jeżeli uczeń nie zgłosił nieprzygotowania lub przekroczył limit otrzymuje ocenę niedostateczną.

13.  Wszyscy uczniowie mają prawo do jawnej i obiektywnej oceny na tych samych zasadach.

14.  Dla uczniów z dysfunkcjami potwierdzonymi na piśmie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną lub inną uprawnioną instytucję zostaną dostosowane wymagania programowe oraz formy kontrolowania i kryteria oceniania.

15.  Nauczyciel ma prawo nie klasyfikować ucznia, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia przekraczających połowę czasu przeznaczonego na zajęcia lub unikania przez ucznia zaliczenia realizowanych treści. Ocena klasyfikacyjna jest wystawiana na podstawie minimum trzech ocen cząstkowych uzyskanych z różnych form sprawdzania wiedzy i umiejętności.