PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

Z GEOGRAFII

       REGINA GRUDZIEŃ
Kontrakt

1.       Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości.

2.       Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia.

3.       Ocena jest jawna dla ucznia i rodzica (prawnego opiekuna).

4.       Prace klasowe są obowiązkowe; zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i podawany jest zakres sprawdzanych umiejętności i wiadomości.

5.       Uczeń nieobecny na pracy klasowej musi ją napisać w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później niż w ciągu 2 tygodni od dnia powrotu do szkoły.

6.       Każda praca klasowa napisana na ocenę niesatysfakcjonującą ucznia może być przez niego poprawiona w terminie nie dłuższym niż 2 tygodnie od dnia oddania sprawdzonych prac.

7.       Uczeń może poprawiać pracę klasową tylko raz; wpisywane (do dziennika)są wszystkie oceny, a brana pod uwagę jest ocena wyższa.

8.       Przy poprawianiu prac klasowych i pisaniu w drugim terminie kryteria oceny nie zmieniają się.

9.       Kartkówki /15 – 20 min./ nie muszą być zapowiadane i nie mogą być poprawiane.

10.Uczeń ma prawo do dwukrotnego w ciągu semestru zgłoszenia nie przygotowania się do lekcji (brak zeszytu, brak zeszytu ćwiczeń, brak pracy domowej, niegotowość do odpowiedzi, brak pomocy potrzebnych na lekcji); zgłoszenie nie przygotowania nie dotyczy zapowiedzianych prac klasowych i sprawdzianów.

11.Po wykorzystaniu limitu określonego powyżej uczeń otrzymuje za każde nie przygotowanie ocenę niedostateczną.

12.Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych (poza oceną niedostateczną).

13.         Aktywność na lekcji i rozwiązywanie zadań dodatkowych jest nagradzane “plusami”. Za 5 zgromadzonych “plusów” uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą.

14.         Przy ocenianiu nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia, wkład pracy i zaangażowanie.

15.         Wszystkie nieuregulowane w PSO sprawy sporne będą rozstrzygane zgodnie z WSO lub rozporządzeniem MEN.

 

I.        Formy oceniania

1.       Prace klasowe

2.       Sprawdziany

3.       Odpowiedzi ustne

4.       Praca domowa

5.       Aktywność na lekcji

6.       Prace długoterminowe (projekty), prace dodatkowe

7.       Udział w konkursach

8.       Badanie wyników.

 

II.      Zasady oceniania poszczególnych form aktywności

 

·            Prace klasowe

1.       Pracę klasową planuje się po zakończeniu każdego działu.

2.       Praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową z przypomnieniem wymagań programowych obowiązujących na pracy klasowej.

3.       Każda praca klasowa może składać się z zadań zamkniętych, w których jedna odpowiedź jest prawdziwa, z zadań otwartych oraz z zadania dodatkowego. Każda praca zawiera zadania z różnych poziomów wymagań.

4.       Przy ocenianiu prac klasowych stosuje się kryterium punktowe przeliczane na ocenę szkolną według WSO lub według poniższej tabeli:

       

Procent, maksymalna ilość punktów

Ocena

 

0 – 29 %

30 % – 50 %

51 % – 74 %

75 % – 90 %

91 % – 100 %

+ zadanie dodatkowe

 

niedostateczna

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

 

5.        Każda praca klasowa jest oceniana w ciągu 2 tygodni.

6.        Każda oceniona praca jest omawiana na lekcji.

7.          Uczeń i jego rodzice maja prawo wglądu do prac, które są przechowywane przez nauczyciela do końca roku szkolnego.

8.          Poprawa pracy klasowej odbywa się w terminie dodatkowym ( po lekcjach) ustalonym wspólnie z nauczycielem.

 

·            Sprawdziany  /15 – 20 min./

1.          Mają na celu szybkie sprawdzenia wiadomości zarówno teoretycznych jak i praktycznych, kontrolę samodzielności wykonywania prac domowych.

2.          Obejmują zakres wiadomości i umiejętności z 2 – 3 ostatnich tematów lub pewnej krótkiej partii materiału, stanowiącej jedną całość.

3.          Sprawdzane są na bieżąco.

4.          Oceniane według WSO lub tabeli zamieszczonej w punkcie dotyczącym prac klasowych.

5.          Nieobecność na lekcji, na której odbył się sprawdzian zwalnia z zaliczania sprawdzianu.

 

·            Odpowiedzi ustne

1.          Odpowiedź ustną oceniamy przynajmniej jeden raz w semestrze.

2.          Zakres odpowiedzi obejmuje wiadomości i umiejętności z danego działu.

3.          Odpowiedź ustna nie podlega poprawie.

4.          Pytania, na które udzielana jest odpowiedź powinny obejmować różne poziomy wymagań.

5.          Ocena z odpowiedzi jest jawna i uzasadniona przez nauczyciela na bieżąco.

 

·            Praca domowa

1.          Praca domowa podlega ocenie dwa razy w semestrze.

2.          Ocena z pracy domowej nie podlega poprawie.

3.          Oceniana jest zawartość rzeczowa, stosowanie symboli matematycznych, nieszablonowy sposób rozwiązania.

4.          Uczeń nie otrzymuje oceny niedostatecznej za błędne rozwiązanie pracy domowej.

 

·            Aktywność na lekcji

1.          Ocena aktywności na lekcji obejmuje:

-    częste zgłaszanie się na lekcji i udzielanie poprawnych odpowiedzi;

-    prawidłowe rozwiązywanie zadań;

-    pracę grupy, która poprawnie rozwiązała zadany problem.

2.          Powyższe formy są oceniane “plusami”.

3.          Uczeń, który rozwiąże w czasie lekcji więcej zadań otrzymuje dodatkowy “plus”.

 

·            Prace długoterminowe (projekty), prace dodatkowe

1.          Przez prace długoterminowe rozumie się prace wykonywane po zajęciach lekcyjnych, często wykraczające poza zakres treści programowych.

2.          Przewidywane są dwie prace długoterminowe w ciągu roku szkolnego.

3.          Wspólnie z uczniami ustalane są: obszar zagadnień, terminy realizacji oraz kryteria oceniania.

4.          Ocenie podlegają:

-    współpraca w grupie i wkład pracy poszczególnych członków grupy ( w przypadku prac grupowych );

-    wykorzystanie źródeł informacji;

-    trafność doboru treści;

-    estetyka wykonania;

-    sposób prezentacji;

-    wywiązanie się z ustalonych terminów.

 

·            Udział w konkursach

1.          Udział w konkursach jest nieobowiązkowy i dobrowolny.

2.          Uczniowie biorący udział w konkursach wieloetapowych, za zakwalifikowanie się do kolejnego etapu otrzymują nagrodę (ocena, nagroda rzeczowa).

3.          Uczniowie biorący udział w konkursach jednoetapowych za odpowiednią liczbę punktów ustaloną przez nauczyciela otrzymują ocenę.

 

·            Badanie wyników

1.          Badanie wyników może odbywać się poprzez:

-    prace klasowe

-    sprawdziany

-    testy kompetencji na początku klasy I, i na koniec każdego semestru.

 

III.    Sposoby dokumentowania osiągnięć uczniów.

1.          Dokumentowanie osiągnięć uczniów może być prowadzone poprzez:

-        wpisy ocen cząstkowych, semestralnych i końcoworocznych w dzienniku lekcyjnym;

-        wpisy ocen końcoworocznych i semestralnych w arkuszach ocen;

-        prowadzenie arkusza obserwacji wiadomości i umiejętności ucznia;

-        prowadzenie przez nauczyciela własnych zeszytów obserwacji;

-        wpisy ocen do zeszytu przedmiotowego, zeszytu ćwiczeń lub dzienniczka ucznia;

-        przechowywanie ocenionych prac klasowych do końca roku szkolnego;

-        przechowywanie w szkole prac i pomocy wykonanych przez uczniów.

 

IV.   Formy przekazywania informacji zwrotnej

 

1.          Nauczyciel – uczeń:

-        nauczyciel informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania na początku każdego roku szkolnego (zapis w dzienniku lekcyjnym);

-        nauczyciel motywuje uczniów do dalszej pracy;

-        nauczyciel informuje uczniów na bieżąco o ich postępach w nauce.

2.          Nauczyciel – rodzice:

-        nauczyciel informuje rodziców ( prawnych opiekunów) o wymaganiach i kryteriach oceniania na początku każdego roku szkolnego (kryteria do wglądu w bibliotece szkolnej);

-        nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce ucznia;

-        nauczyciel dostarcza informacji o trudnościach w nauce;

-        nauczyciel dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia;

-        nauczyciel daje wskazówki do pracy z uczniem.

3.       Nauczyciel – wychowawca klasy – dyrektor:

-        nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia;

-        nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję, pedagoga lub psychologa o sytuacjach wymagających jego zdaniem interwencji.

 

V.     Kryteria wystawiania oceny semestralnej i końcoworocznej.

1.          Wystawiając ocenę semestralną i końcoworoczną bierzemy pod uwagę:

-    oceny z prac klasowych, sprawdzianów;

-    oceny z odpowiedzi ustnych;

-    oceny za prace domowe;

-    aktywność na lekcjach;

-    prace dodatkowe;

-    systematyczność.

2.          Najważniejsze są oceny z prac klasowych i sprawdzianów.

3.          Ocena semestralna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

4.          O zagrażającej ocenie niedostatecznej uczeń i jego rodzice informowani są na miesiąc przed zakończeniem semestru.

5.          Oceny są jawne dla ucznia i dla jego rodziców (opiekunów).

VII.    Sposoby poprawiania ocen i uzupełniania braków.

  1. Uczeń zgłasza chęć poprawienia oceny na następnych zajęciach po jej otrzymaniu.
  2. Uczeń nieobecny w szkole ma obowiązek uzupełnienia zeszytu przedmiotowego (ćwiczenia) w przeciągu tygodnia od dnia powrotu do szkoły.
  3. Uczeń ma obowiązek uzupełnienia nieodrobionej pracy domowej na następne zajęcia edukacyjne.
  4. Uczeń ma prawo poprawy oceny semestralnej / końcoworocznej.
  5. Uczeń zgłasza chęć poprawy oceny semestralnej / końcoworocznej w ciągu tygodnia od dnia zapoznania się z propozycją.
  6. Uczeń otrzymuje zakres materiału, który musi opanować na ocenę dopuszczającą (na ocenę, którą chciałby uzyskać).
  7. Uczeń poprawia ocenę niedostateczną, jeżeli rozwiąże 70% zadań. (Uczeń poprawia ocenę, jeżeli rozwiąże 70% zadań).