GEORAFIA – GIMNAZJUM KLASA 1

Rozdział

Lp.

Temat

Poziom wymagań

konieczny

podstawowy

rozszerzający

dopełniający

wykraczający

 

 

 

 

 

I.

 

 

O

B

R

A

Z

 

Z

I

E

M

I

1.

 

O czym będziesz się uczyć na lekcjach geografii?

Uczeń:

• wymienia źródła informacji geograficznej

• wyróżnia dyscypliny geografii

• wyjaśnia znaczenie terminu „geografia”

 

Uczeń:

• wyjaśnia, czym zajmuje się geografia fizyczna, społeczno-ekonomiczna i regionalna

• podaje wymiary Ziemi oraz główne cechy jej kształtu

 

Uczeń:

• wyjaśnia różnice między elipsoidą a geoidą

 

Uczeń:

• zna imiona bądź nazwiska uczonych i ich dokonania w zakresie poznania kształtu i wymiarów Ziemi

 

Uczeń:

• omawia historię poznawania kształtu i wymiarów Ziemi

2.

Współrzędne geograficzne

• wskazuje na mapie lub na globusie równik, południk 0° oraz półkulę południową, północną, wschodnią i zachodnią

 

• określa położenie geograficzne punktów i obszarów na mapie i globusie

• wymienia cechy południków i równoleżników

• wskazuje na globusie oraz mapie świata zwrotniki i koła podbiegunowe

• wyjaśnia terminy: „długość geograficzna”, „szerokość geograficzna”

 

• określa położenie matematyczno-geograficzne punktów i obszarów na globusie oraz na mapie

• odszukuje obiekty na mapie na podstawie podanych współrzędnych geograficznych

 

• oblicza odległość (rozciągłość południkową) między dwoma punktami na mapie, korzystając z zależności 1° – 111,2 km

• stosuje ze zrozumieniem pojęcia: „długość geograficzna”, „szerokość geograficzna

• podaje wartość azymutu geograficznego

• podaje zasady działania oraz możliwości wykorzystania odbiornika GPS

 

3.

Obraz Ziemi na mapie

• wyjaśnia terminy: „skala”,

„siatka kartograficzna”

• wymienia rodzaje skal oraz podaje ich przykłady

 

• podaje różnice między planem a mapą

• dokonuje podziału map ze względu na ich skalę oraz treść

• podaje różnice między siatką kartograficzną

a geograficzną

• posługuje się skalą mapy do obliczania odległości w terenie

 

• wykazuje znaczenie skali mapy w przedstawianiu różnych informacji geograficznych na mapie

• przekształca postacie skali

• posługuje się w terenie planem miasta

 

• oblicza skalę mapy, znając odległość rzeczywistą między obiektami przedstawionymi na mapie

 

• wyjaśnia, na czym polega generalizacja mapy oraz uzasadnia jej przydatność

 

4.

Przedstawianie zjawisk na mapach

• wymienia metody przedstawiania zjawisk na mapach

• wyjaśnia terminy: „wysokość względna” , „wysokość bezwzględna”, „poziomica”

• odczytuje z map informacje przedstawione za pomocą różnych metod kartograficznych, w tym odczytuje wysokość bezwzględną

• oblicza wysokość względną wybranych punktów oraz charakteryzuje rzeźbę terenu na podstawie rysunku poziomicowego

i mapy hipsometrycznej

• charakteryzuje wybrane metody przedstawiania zjawisk na mapach

• stosuje ze zrozumieniem terminy: „wysokość względna”,

„wysokość bezwzględna”

• charakteryzuje sposoby przedstawiania rzeźby terenu na mapach

5.

Praca z mapą

• analizuje i interpretuje treści map ogólnogeograficznych, tematycznych, turystycznych

• dobiera odpowiednią mapę w celu uzyskania określonych informacji geograficznych

• identyfikuje położenie

i charakteryzuje odpowiadające sobie obiekty geograficzne na fotografiach, zdjęciach lotniczych i satelitarnych oraz mapach topograficznych

• lokalizuje na mapach (również konturowych) kontynenty

• posługuje się w terenie planem oraz mapą topograficzną, turystyczną i samochodową (m.in. orientuje mapę oraz identyfikuje obiekty geograficzne na mapie i w terenie)

• lokalizuje na mapach (również konturowych) najważniejsze obiekty geograficzne na świecie i w Polsce

• projektuje i opisuje trasy podróży na podstawie map turystycznych, topograficznych i samochodowych

• przeprowadza prostą interpolację, np. wykreśla poziomice

II.

 

Z

I

E

M

I

A

 

W

E

 

W

S

Z

E

C

H

Ś

W

I

E

C

I

E

 

6.

Tajemnice kosmosu

• wymienia nazwy ciał niebieskich znajdujących się w Układzie Słonecznym

 

• wymienia nazwy planet Układu Słonecznego, zaczynając od nazwy planety znajdującej się najbliżej Słońca

 

• rozpoznaje i nazywa ciała niebieskie przedstawione na ilustracji

 

• charakteryzuje wybrane ciała niebieskie: planety, planetoidy, gwiazdy, satelity, meteory i meteoryty

• omawia rolę lotów kosmicznych w poznaniu wszechświata

7.

Ziemia obiega

Słońce

• wyjaśnia terminy: „ruch obiegowy Ziemi”, „równonoc wiosenna”, „równonoc jesienna”, „przesilenie zimowe”, „przesilenie letnie”

• wymienia daty dni rozpoczynających pory roku

• podaje najważniejsze geograficzne następstwa

ruchu obiegowego Ziemi

• korzystając z danych liczbowych, porównuje planety Układu Słonecznego

• podaje cechy ruchu obiegowego Ziemi

• podaje daty przesileń i równonocy na podstawie ilustracji przedstawiających oświetlenie Ziemi w ciągu roku

• podaje różnicę między teorią geocentryczną i heliocentryczną

• przedstawia (wykorzystując również własne obserwacje) zmiany w oświetleniu Ziemi oraz w długości trwania dnia i nocy w różnych szerokościach geograficznych i porach roku

 

• posługując się rysunkiem, wyjaśnia zjawiska zaćmienia Słońca i zaćmienia Księżyca

• charakteryzuje strefy oświetlenia Ziemi

• wyjaśnia przyczyny występowania dnia i nocy polarnej

• oblicza wysokość Słońca nad widnokręgiem

8.

„Karuzela” Ziemia

• wyjaśnia terminy: „ruch obrotowy Ziemi”, „południe”, „północ”, „doba”,

„górowanie Słońca”, „południk miejscowy”, „gnomon”

• podaje najważniejsze geograficzne następstwa ruchu obrotowego Ziemi

• podaje kierunek i czas obrotu Ziemi dookoła własnej osi

• podaje cechy ruchu obrotowego Ziemi

 

• opisuje dzienną wędrówkę Słońca po sklepieniu niebieskim, posługując się ilustracją lub planszą

• charakteryzuje dwa rodzaje prędkości Ziemi

• omawia zastosowanie gnomonu

• posługuje się ze zrozumieniem pojęciem „ruch obrotowy”

• omawia ruch obrotowy Ziemi, posługując się tellurium lub globusem

9.

Czas

• wyjaśnia terminy: „czas słoneczny”, „czas strefowy”, „czas urzędowy”

 

• wyjaśnia, dlaczego zostały wprowadzone strefy czasowe i międzynarodowa linia zmiany daty

• wymienia rodzaje kalendarzy i podaje ich cechy

• posługuje się mapą stref czasowych do określania różnicy czasu strefowego i słonecznego na Ziemi

• oblicza kąt, o jaki obraca się Ziemia w określonym czasie

• oblicza czas słoneczny i strefowy danego miejsca na podstawie jego położenia matematyczno-geograficznego

• charakteryzuje czas słoneczny, strefowy, uniwersalny i urzędowy

• stosuje ze zrozumieniem pojęcia: „czas słoneczny”, „czas strefowy”, „czas uniwersalny” i „czas urzędowy”

• ustala, jaki dzień tygodnia nastąpi po przekroczeniu międzynarodowej linii zmiany daty

III.

 

A

T

M

O

S

F

E

R

A

 

10.

Skład i budowa atmosfery

 

• wyjaśnia terminy: „atmosfera”, „troposfera”

• podaje skład chemiczny powietrza atmosferycznego

 

• wymienia nazwy warstw atmosfery, zaczynając od nazwy tej warstwy, która znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi

• omawia na podstawie schematu zmiany temperatury powietrza w poszczególnych warstwach atmosfery

 

• charakteryzuje poszczególne warstwy atmosfery

• oblicza zmiany temperatury powietrza wraz ze wzrostem lub spadkiem wysokości

 

• charakteryzuje zjawisko inwersji temperatury powietrza

 

• omawia wpływ człowieka na zmiany zachodzące

w składzie powietrza atmosferycznego

 

11.

Temperatura powietrza

 

• wyjaśnia termin „izoterma”

• podaje czynniki wpływające na temperaturę powietrza na Ziemi

 

• analizuje temperaturę powietrza w wybranych miejscach na podstawie map klimatycznych lub wykresu przebiegu temperatury powietrza

• oblicza średnią roczną amplitudę temperatury powietrza oraz średnią roczną temperaturę powietrza

• sporządza wykres przedstawiający przebieg temperatury powietrza

• omawia zależność temperatury powietrza od kąta padania promieni słonecznych

 

• wymienia czynniki klimatotwórcze oraz wyjaśnia na przykładach ich wpływ na zróżnicowanie temperatury powietrza na Ziemi

 

• charakteryzuje skale (Celsjusza, Fahrenheita i Kelvina), wykorzystywane do określania wartości temperatury powietrza

 

12.

Jak powstaje wiatr?

• wyjaśnia pojęcia: „ciśnienie atmosferyczne”, „niż baryczny”, „wyż baryczny”,

„izobara”

• wymienia przykłady wiatrów stałych i okresowo zmiennych oraz lokalnych, występujących na kuli ziemskiej

 

• wyjaśnia przyczynę

powstawania wiatru

• sporządza schemat wyżu i niżu barycznego

• wskazuje na mapie świata obszary występowania różnych rodzajów wiatrów

• charakteryzuje rodzaje wiatrów na podstawie ilustracji

• stosuje ze zrozumieniem pojęcia: „niż baryczny”,

„wyż baryczny”

• wyjaśnia, w jaki sposób powstają cyklony tropikalne, charakteryzuje je i podaje ich przykłady

13.

Pada deszcz

 

• wymienia rodzaje opadów

i osadów atmosferycznych

• wyjaśnia terminy: „wilgotność powietrza”, „wilgotność względna”, „resublimacja”

 

• analizuje występowanie opadów na kuli ziemskiej na podstawie mapy stref klimatycznych

• podaje przykłady obszarów charakteryzujących się nadmiarem lub niedoborem opadów atmosferycznych

• wymienia rodzaje opadów

i osadów atmosferycznych ze względu na sposób powstania

 

• omawia przyczyny nierównomiernego rozmieszczenia opadów atmosferycznych na Ziemi

• rozpoznaje przedstawione na ilustracji opady i osady atmosferyczne

 

• wyjaśnia na podstawie schematu procesy powstawania chmur, opadów

i osadów atmosferycznych na kuli ziemskiej

 

• charakteryzuje rodzaje chmur, a także opadów

i osadów atmosferycznych

 

14.

Pogoda i klimat

• wyjaśnia terminy: „pogoda”,

„klimat”

• wymienia czynniki klimatotwórcze

• wykazuje zróżnicowanie klimatyczne Ziemi na podstawie analizy map temperatury powietrza i opadów atmosferycznych oraz map stref klimatycznych na Ziemi

• wymienia strefy klimatyczne na kuli ziemskiej

i wskazuje ich zasięg na mapie

• wykazuje na przykładach związek między wysokością Słońca a temperaturą powietrza

• podaje różnice między klimatem a pogodą

• charakteryzuje wpływ czynników klimatotwórczych na klimat

• charakteryzuje na podstawie wykresów lub danych liczbowych przebieg temperatury powietrza i opadów atmosferycznych w ciągu roku w wybranych stacjach meteorologicznych, położonych w różnych strefach klimatycznych

• stosuje ze zrozumieniem terminy: „pogoda”, „klimat”

• charakteryzuje klimat górski

• podaje na podstawie map tematycznych zależności między strefami oświetlenia Ziemi a strefami klimatycznymi

• charakteryzuje strefy klimatyczne pod względem warunków sprzyjających działalności człowieka

 

 

IV.

 

W

O

D

Y

 

Z

I

E

M

I

 

15.

Obieg wody w przyrodzie. Oceany i morza

• wymienia nazwy oceanów i wskazuje te oceany na mapie świata

• podaje przykłady ruchów wody morskiej

• wyjaśnia terminy: „kondensacja”, „parowanie”,

„morze”, „zatoka”,

„cieśnina”

 

• omawia na podstawie schematu zasoby wodne Ziemi

• wskazuje na mapie świata wybrane prądy morskie oraz wymienia ich nazwy

• wymienia stany skupienia wody w przyrodzie i podaje przykłady ich występowania

• omawia obieg wody

w przyrodzie na podstawie schematu

• dostrzega i wyjaśnia związki między warunkami klimatycznymi a zasoleniem wody morskiej

• charakteryzuje przyczyny

i skutki ruchów wody morskiej

• charakteryzuje zjawisko

El Nino

16.

Rzeki świata

 

• wyjaśnia terminy: „rzeka główna”, „dopływ”, „zlewisko”, „dorzecze”, „dział wodny”

• wskazuje na mapie świata najdłuższe rzeki

 

• wyjaśnia termin „przepływ”

• zaznacza na ilustracji dorzecze, dział wodny i zlewisko

• wymienia elementy dorzecza

 

• wymienia rodzaje i podaje przykłady zasilania rzek

• podaje przykłady gospodarczego wykorzystania rzek

• analizuje wykresy długości rzek i ich przepływu

• wyjaśnia związki między warunkami klimatycznymi, a rodzajem zasilania rzek

• stosuje ze zrozumieniem pojęcia: „rzeka główna”,

„dopływ”, „zlewisko”,

„dorzecze”, „dział wodny”

 

• charakteryzuje powodzie i podaje ich przykłady

17.

Jeziora i bagna

 

• wyjaśnia terminy: „jezioro”, „bagno”, „wieloletnia zmarzlina

• wymienia różne typy genetyczne jezior

 

• nazywa i wskazuje na mapie różne typy genetyczne jezior oraz obszary bagienne

• podaje przykłady gospodarczego wykorzystania stawów i sztucznych zbiorników wodnych

 

• omawia warunki powstawania bagien

 

• charakteryzuje różne typy genetyczne jezior i podaje ich przykłady

 

18.

Wody podziemne

• wyjaśnia terminy: „wody podziemne”, „źródło”, „wody artezyjskie”, „gejzer”

• wymienia rodzaje wód podziemnych

• analizuje budowę niecki artezyjskiej na podstawie ilustracji

podaje przykłady gospodarczego wykorzystania wód podziemnych

• wskazuje na mapie świata obszary występowania

wód artezyjskich i gejzerów

• omawia procesy prowadzące do aktywności gejzeru

• charakteryzuje wybrane rodzaje wód podziemnych

• charakteryzuje niebezpieczeństwa związane

z zanieczyszczeniem wód podziemnych

 

 

 

V.

 

W

N

Ę

T

R

Z

E

 

Z

I

E

M

I

19.

Budowa wnętrza

Ziemi

 

• wymienia warstwy wnętrza Ziemi w kolejności od warstwy znajdującej się najgłębiej

• wymienia metody badania wnętrza Ziemi

• podaje różnicę między litosferą a skorupą ziemską

 

• omawia na podstawie schematu budowę wnętrza Ziemi

• wyjaśnia termin „prądy konwekcyjne

 

• charakteryzuje metody badania wnętrza Ziemi i podaje ich zastosowanie

• charakteryzuje warstwy wnętrza Ziemi

• omawia zróżnicowanie temperatury wnętrza Ziemi

 

20.

Wśród minerałów i skał

 

• wymienia nazwy wybranych skał i minerałów

• wyjaśnia terminy: „skała”,

„minerał”

• wskazuje różnice między minerałem a skałą

 

• podaje przykłady gospodarczego wykorzystania skał

• podaje przykłady minerałów skałotwórczych

 

• rozpoznaje skały i określa ich rodzaj

 

• charakteryzuje wybrane skały i warunki ich powstawania

 

21.

Dzieje Ziemi

• określa wiek Ziemi

• wymienia nazwy er, zaczynając od najstarszej

• omawia na podstawie tabeli stratygraficznej najważniejsze wydarzenia z przeszłości geologicznej Ziemi

• podaje przykłady skamieniałości przewodnich

 

• wyjaśnia rolę skamieniałości przewodnich w odtwarzaniu dziejów Ziemi

• przedstawia hipotezy wyginięcia dinozaurów

• dostrzega zmiany w świecie organicznym w dziejach Ziemi

• wymienia nazwy okresów geologicznych

• omawia najważniejsze wydarzenia w poszczególnych erach dziejów Ziemi

22.

Wulkanizm

i trzęsienia ziemi

 

• wymienia procesy wewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi

• wyjaśnia terminy: „wulkan”, „lawa”, „magma”, „hipocentrum”, „epicentrum”, „Ognisty Pierścień Pacyfiku”

• wymienia produkty erupcji wulkanicznej

 

• podaje główne cechy płytowej budowy litosfery

• wskazuje na mapie świata obszary aktywne sejsmicznie

• wymienia przykłady wulkanów i wskazuje je na mapie

 

• omawia skutki wulkanizmu i trzęsień ziemi

 

• wykazuje związki pomiędzy płytową budową litosfery

a występowaniem zjawisk wulkanicznych i trzęsień ziemi

• wymienia na podstawie schematu elementy budowy wulkanu

• stosuje ze zrozumieniem terminy: „hipocentrum”,

„epicentrum”, „orogeneza”

 

23.

Jak powstały góry?

• wymienia nazwy orogenez i rodzaje gór

• wyjaśnia terminy: „ruchy górotwórcze”, „góry fałdowe”, „góry zrębowe”

• wymienia nazwy wielkich form ukształtowania powierzchni Ziemi

• wskazuje na mapie świata przykłady gór fałdowych, wulkanicznych i zrębowych

• omawia różnice między górami fałdowymi a zrębowymi

• określa na podstawie danych statystycznych ukształtowanie powierzchni kontynentów

• charakteryzuje wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi

• charakteryzuje na podstawie schematów mechanizm powstawania gór fałdowych i zrębowych

VI.

 

R

E

Ź

B

I

A

R

Z

E

 

P

O

W

I

E

R

Z

C

H

N

I

 

Z

I

E

M

I

24.

Niszczenie skał

 

• wyjaśnia terminy: „wietrzenie”, „erozja”

• wymienia rodzaje wietrzenia

• wymienia procesy zewnętrzne kształtujące rzeźbę powierzchni Ziemi

• charakteryzuje rodzaje wietrzenia i formy terenu powstałe w jego wyniku

 

• rozpoznaje na ilustracjach formy terenu powstałe

w wyniku wietrzenia

• posługuje się ze zrozumieniem pojęciami: „wietrzenie”, „erozja”

 

• charakteryzuje wybrane rodzaje ruchów masowych

 

25.

Procesy krasowe

 

• wyjaśnia terminy: „krasowienie”, „erozja”

• podaje rodzaje skał, które ulegają krasowieniu

 

• podaje przykłady form krasowych występujących na powierzchni i w głębi Ziemi

• wskazuje na mapie regiony, w których występują zjawiska krasowe

 

• charakteryzuje na podstawie ilustracji budowę jaskini oraz występujące

w niej formy krasowe

• omawia procesy krasowe i wyjaśnia, w jaki sposób powstają formy krasowe

• posługuje się ze zrozumieniem terminami: „krasowienie”, „erozja”

• rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe

w wyniku działania procesów krasowych

 

• zapisuje reakcję chemiczną rozpuszczania skały wapiennej

 

26.

Praca rzeki

• wymienia rodzaje ujść rzecznych

• wyjaśnia terminy: „erozja wgłębna”, „erozja boczna”,

„akumulacja”

• wskazuje na mapie świata przykłady rzek posiadających ujście deltowe lub lejkowate

• podaje przykłady form erozji i akumulacji rzecznej

• wyjaśnia proces powstawania meandrów

• omawia warunki sprzyjające powstawaniu delt oraz ujść lejkowatych

• przedstawia rzeźbotwórczą rolę rzeki w jej górnym, środkowym i dolnym odcinku

• rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby terenu powstałe w wyniku działalności rzeki

 

• stosuje ze zrozumieniem pojęcia „spadek rzeki” oraz oblicza średni spadek rzeki

27.

Lodowce

i lądolody

• wyjaśnia pojęcie: „granica wiecznego śniegu”

• wskazuje na mapie świata obszary występowania lądolodów

 

• wskazuje różnice między lodowcem górskim a lądolodem

• dostrzega związek między warunkami klimatycznymi a występowaniem lodowców górskich i lądolodów na Ziemi

 

• rozpoznaje i podpisuje na schemacie formy polodowcowe

• wymienia przykłady form powstałych w wyniku działalności lodowców górskich i lądolodów

 

• przedstawia rzeźbotwórczą rolę lodowców górskich

i lądolodów

• stosuje ze zrozumieniem pojęcie: „granica wiecznego śniegu”

• rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe

w wyniku działalności lodowców górskich i lądolodów

 

• wyjaśnia wpływ zmian klimatycznych na zmiany powierzchni pokrywy lodowej

 

28.

Działalność wiatru

 

• wyjaśnia terminy: „korazja”,

„niecka deflacyjna”,

„wydma paraboliczna”, „barchan”, „grzyb skalny”

 

• wskazuje na mapie wybrane pustynie

• wymienia rodzaje pustyń ze wzg. na budowę i położenie

 

• podaje przykłady form powstałych na skutek erozyjnej i akumulacyjnej działalności wiatru

• wskazuje różnice między barchanem i wydmą paraboliczną

 

• przedstawia rzeźbotwórczą rolę wiatru

• określa genezę wybranych pustyń

• rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby powstałe

w wyniku działalności wiatru

 

• omawia wpływ szaty roślinnej na rzeźbotwórczą działalność wiatru

• wskazuje na mapie świata obszary zagrożone pustynnieniem

 

29.

Praca morza

• wyjaśnia termin „abrazja”

• podaje przykłady form powstałych w wyniku rzeźbotwórczej działalności morza

• wymienia najważniejsze typy wybrzeży morskich

• wskazuje na mapie świata typy wybrzeży

• omawia na podstawie ilustracji proces powstawania klifu i mierzei

• wyjaśnia genezę poszczególnych typów wybrzeży morskich

• rozpoznaje i opisuje w terenie formy rzeźby terenu powstałe w wyniku działalności morza

• wyjaśnia pojęcia: „rewa”,

„wał burzowy”, „ripplemarki

VII.

 

T

A

J

E

M

N

I

C

A

 

 

 

N

A

T

U

R

Y

30.

Gleba. Sfera życia

• wyjaśnia terminy: „gleba”,

„żyzność gleby”

• wymienia czynniki glebotwórcze

• wymienia najważniejsze rodzaje gleb strefowych i astrefowych na Ziemi

• wskazuje i nazywa poziomy glebowe na profilu glebowym

• nazywa główne strefy roślinne na kuli ziemskiej i wskazuje je na mapie świata

• charakteryzuje poziomy glebowe

• charakteryzuje poszczególne strefy roślinne występujące na Ziemi

• wykazuje wpływ klimatu na zróżnicowanie roślinności

i gleb na Ziemi

• uzasadnia potrzebę racjonalnego gospodarowania glebami