Wymagania na poszczególne oceny historia klasa I gimnazjum

 

Temat lekcji

Zagadnienia

Wymagania na poszczególne oceny

dopuszczająca

dostateczna

dobra

bardzo dobra

celująca

1.Czas  i historia.

- historia jako nauka

- definicja źródeł historycznych

- podział źródeł historycznych

- archeologia jako nauka pomocnicza historii

- epoki historyczne

- dawne sposoby mierzenia czasu

- poprawnie posługuje się terminami: historia, źródło historyczne, nasza era, przed naszą erą, wiek

- dokonuje prostej klasyfikacji źródeł historycznych

- podaje przykłady źródeł pisanych i niepisanych

- określa wiek danego wydarzenia

- poprawnie posługuje się terminami: archeologia, epoki historyczne, chronologia, prahistoria

- wymienia nazwy epok historycznych w kolejności chronologicznej: starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność

- umiejscawia wydarzenia w odpowiedniej epoce historycznej

- wyjaśnia, na czym polega praca historyka i archeologa

- wymienia stosowane w przeszłości sposoby mierzenia czasu

- określa ramy chronologiczne epok historycznych

- omawia rolę źródeł historycznych

w procesie poznawania dziejów

- rozumie potrzebę tworzenia systemu datacji i posługiwania się nim

 

 

ROZDZIAŁ I: POCZĄTKI CYWILIZACJI

2. Prahistoria człowieka

- pochodzenie człowieka

- ewolucja człowieka i jej etapy

- cechy charakterystyczne poszczególnych gatunków człowiekowatych

- osiągnięcia człowieka pierwotnego

- poprawnie posługuje się terminami: australopitek, homo sapiens, koczowniczy tryb życia

- wskazuje na mapie kolebkę ludzkości

 

- poprawnie posługuje się terminami: homo habilis, homo erectus, homo neandertalensis, homo sapiens, ewolucja, paleolit

- wymienia w kolejności etapy ewolucji człowieka

- opisuje warunki życia ludzi

w czasach prahistorycznych

- podaje nazwy najważniejszych wynalazków człowieka z czasów prahistorycznych

- określa ramy chronologiczne kolejnych etapów ewolucji człowieka

- podaje najistotniejsze cechy wyglądu różnych gatunków człowiekowatych

i ich umiejętności

- wskazuje na mapie kierunki i trasy ekspansji gatunku ludzkiego

 

- omawia znaczenie tworzenia i praktycznego zastosowania narzędzi oraz opanowania umiejętności krzesania ognia dla rozwoju człowieka

- wyjaśnia, na czym polegała zależność człowieka od przyrody

- wymienia przyczyny powstania pierwszych dzieł sztuki praludzi

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków – Jak zbadano pochodzenie człowieka?

- teorie dotyczące powstania człowieka

- Karol Darwin i jego odkrycie

- zadania antropologii

- przedstawia główne założenia teorii Karola Darwina

- wymienia teorie dotyczące powstania człowieka

 

- poprawnie posługuje się terminami: ewolucjonizm, antropologia

- opisuje, czym zajmuje się antropolog

- omawia sposoby ustalania wieku znalezisk

- omawia teorię ewolucji Karola Darwina

- wyjaśnia różnice między teorią kreacjonizmu a ewolucjonizmu

 

- przedstawia znaczenie badań naukowych oraz wykorzystania różnych technologii dla poznania historii człowieka

 

- prezentuje argumenty zwolenników

i przeciwników ewolucjonizmu

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

2. Czas wielkich przemian

- wpływ zmian klimatu na życie człowieka

- rewolucja neolityczna

- początki rolnictwa i hodowli

- pierwsze osady

- budowle megalityczne

- początek metalurgii

- poprawnie posługuje się terminami: rewolucja neolityczna, osiadły tryb życia, osada, epoka brązu, epoka żelaza

- przedstawia zmiany, które zaszły w życiu człowieka w okresie neolitu

- podaje nazwy metali wykorzystywanych przez praludzi do wytopu broni, narzędzi, ozdób

- poprawnie posługuje się terminami: neolit, megalit

- określa ramy chronologiczne rewolucji neolitycznej

- opisuje życie codzienne ludzi przed rewolucją neolityczną

- omawia sposób wytopu brązu i żelaza

 

- przedstawia wpływ zmian klimatycznych na tryb życia człowieka pierwotnego

- omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu

- nazywa i lokalizuje na mapie pozostałości najstarszej znanej osady ludzkiej

- wskazuje na mapie miejsce położenia najbardziej znanej budowli megalitycznej

- wyjaśnia, jakie zmiany nastąpiły

w życiu człowieka dzięki opanowaniu umiejętności wytopu metali

- omawia tryb życia i zajęcia ludzi epoki neolitu

- charakteryzuje wygląd osad neolitycznych

- opisuje wygląd i funkcje budowli megalitycznych

 

- uzasadnia słuszność określenia rewolucja dla zmian, które zaszły

w życiu człowieka w okresie neolitu

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

3. W kraju Sumerów

- położenie geograficzne i warunki naturalne Mezopotamii

- powstanie pierwszych państw

- organizacja państwa Sumerów

- osiągnięcia cywilizacji sumeryjskiej

- poprawnie posługuje się terminami: cywilizacja, Mezopotamia, system irygacyjny, Sumerowie, miasto-państwo

- lokalizuje na mapie Mezopotamię

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Mezopotamii

- wymienia osiągnięcia Sumerów

- podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji sumeryjskiej

- poprawnie posługuje się terminami: Żyzny Półksiężyc, król-kapłan, zikkurat

- określa rolę rzek w starożytnej Mezopotamii

- opisuje wygląd miast sumeryjskich

- charakteryzuje oddziaływanie warunków naturalnych na życie mieszkańców Mezopotamii

 

- omawia organizację państwa Sumerów

- przedstawia związek między budową

i utrzymaniem sieci irygacyjnej

a powstaniem pierwszych państw

 

- wyjaśnia, jaki wpływ na organizację pierwszych państw miało ich położenie geograficzne oraz warunki naturalne

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

4. Babilonia i Asyria

- państwo babilońskie

- Hammurabi i jego kodeks prawny

- Babilon

- państwo asyryjskie

- organizacja armii asyryjskiej

- poprawnie posługuje się terminami: Babilon, Kodeks Hammurabiego, politeizm

- określa, kim był i czym zasłynął Hammurabi

- lokalizuje na mapie państwo babilońskie i asyryjskie

- omawia najważniejsze zasady prawne zapisane w Kodeksie Hammurabiego

 

- zna wydarzenia związane z datami: ok. 2 tys. lat p.n.e., XVIII w. p.n.e., VII w. p.n.e., 612 r. p.n.e., VI w. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: Aszur, Niniwa, wiszące ogrody, rydwan

- określa, kim byli czym zasłynęli: Nabuchodonozor II, Sargon II Wielki, Asurbanipal

- omawia organizację państwa babilońskiego

- prezentuje najważniejsze fakty

z historii Asyrii i Babilonii

- interpretuje zasadę „oko za oko, ząb za ząb”

- omawia system religijny starożytnej Babilonii

- przedstawia osiągnięcia cywilizacji asyryjskiej

- wymienia rodzaje wojsk wchodzących w skład armii asyryjskiej

- ocenia starożytny system prawny

- omawia system religijny starożytnej Babilonii

- wymienia czynniki, które umożliwiły Asyryjczykom prowadzenie skutecznej polityki podbojów

- wyjaśnia znaczenie kodyfikacji prawa dla sprawnego funkcjonowania państwa

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

5. W Egipcie faraonów

- położenie geograficzne i warunki naturalne Egiptu

- Nil i jego rola

- organizacja państwa egipskiego

- społeczeństwo starożytnego Egiptu

- poprawnie posługuje się terminami: Egipt Górny, Egipt Dolny, faraon

- lokalizuje na mapie Egipt

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Egipcie

 

- zna wydarzenia związane z datami: ok. 3 tys. lat p.n.e., XIII w. p.n.e., 31 r. p.n.e.

- podaje ramy chronologiczne istnienia cywilizacji egipskiej

- przedstawia najważniejsze dokonania Ramzesa II

- charakteryzuje strukturę społeczeństwa egipskiego

- określa zakres władzy faraona

- wyjaśnia rolę Nilu w rozwoju cywilizacji egipskiej

- omawia organizację państwa egipskiego

- opisuje państwo egipskie za panowania Ramzesa II

- uzasadnia słuszność określenia „Egipt – darem Nilu”

- tłumaczy, jaką rolę odgrywały poszczególne warstwy społeczeństwa egipskiego

- prezentuje dzieje Egiptu w I tysiącleciu p.n.e.

- wskazuje i ocenia źródła potęgi starożytnego Egiptu

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

6. Piramidy, mumie i hieroglify

- religia Egipcjan

- wiara w życie pozagrobowe

- osiągnięcia cywilizacji egipskiej

- pochówek zmarłych – mumifikacja, grobowce, piramidy

- poprawnie posługuje się terminami: politeizm, mumia, mumifikacja, sarkofag, piramida, hieroglify

- wymienia imiona najważniejszych bogów egipskich

- przedstawia największe osiągnięcia cywilizacji egipskiej

- zna wydarzenia związane z datami: ok. 2500 r. p.n.e., 1313 r. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: sfinks, Dolina Królów

- podaje nazwy najsłynniejszych piramid egipskich

 

- wymienia cechy charakterystyczne wyglądu wybranych bogów egipskich

- omawia rolę religii w życiu starożytnych Egipcjan

- podaje przyczyny mumifikacji zwłok

- tłumaczy, czym były i jak budowano egipskie piramidy

 

- wyjaśnia przeznaczenie Doliny Królów

- opisuje etapy procesu mumifikacji

- określa cechy religii starożytnego Egiptu

 

- ocenia wkład mieszkańców Egiptu w rozwój cywilizacji

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków

– Jak dawniej badano zabytki starożytnego Egiptu?

- początki archeologii

w Egipcie

- odkrycie grobowca Tutenchamona

 

 

- przedstawia dokonania postaci: Howarda Cartera, lorda Carnarvona

- omawia okoliczności odkrycia grobowca Tutenchamona

- opisuje wygląd grobowca Tutenchamona

- opowiada, czego dotyczy tzw. klątwa Tutenchamona

 

- zna wydarzenia związane z datami: 1798 r., 1922 r.

- przedstawia dokonania Tutenchamona

- wyjaśnia różnice między dawną a współczesną archeologią

- określa okoliczności, w których doszło do rozpoczęcia badań archeologicznych w Egipcie

- ocenia postawę pierwszych badaczy dziejów Egiptu

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

 

7. Starożytny Izrael

- powstanie państwa Izrael

- położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny

- panowanie Dawida i Salomona

- niewola babilońska

- judaizm

- Biblia

- poprawnie posługuje się terminami: Hebrajczycy, Palestyna, Jahwe, Juda, Izrael, niewola babilońska, prorok, Mesjasz, monoteizm, judaizm, dekalog

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Abraham, Mojżesz, Dawid, Salomon

- lokalizuje na mapie Izrael

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Palestyny

- określa ramy chronologiczne istnienia państwa żydowskiego

- poprawnie posługuje się terminami: Kanaan, menora, Biblia, Tora, Arka Przymierza

- przedstawia dokonania Cyrusa II Wielkiego

- opisuje wygląd świątyni jerozolimskiej

- wskazuje na mapie szlak wędrówki Izraelitów z Egiptu do Kanaan i omawia jej przebieg

- omawia sytuację narodu żydowskiego po śmierci Salomona

- przedstawia okoliczności upadku państwa żydowskiego

- charakteryzuje system wierzeń Izraelitów

 

- opisuje okoliczności powstania państwa Izrael

- określa rolę proroków i Mesjasza w życiu Hebrajczyków

- omawia różnice między religią Żydów a wierzeniami pozostałych cywilizacji starożytnych

- ocenia rolę Biblii jako źródła historycznego

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą: aktywność w czasie zajęć

8. Indie i Chiny

- położenie geograficzne i warunki naturalne Indii i Chin

- powstanie państw na Półwyspie Indyjskim oraz w dorzeczu Huang-ho i Jangcy

- buddyzm

- hinduizm

- organizacja państwa chińskiego

- konfucjanizm

- osiągnięcia cywilizacji Indii i Chin

- określa czas powstania cywilizacji Indii i Chin

- poprawnie posługuje się terminami: Ariowie, kasta, system kastowy, buddyzm, hinduizm, nirwana, Wielki Mur Chiński

- lokalizuje na mapie Indie i Chiny

- omawia położenie geograficzne oraz warunki naturalne cywilizacji indyjskiej i chińskiej

- wymienia osiągnięcia cywilizacji indyjskiej i chińskiej

- poprawnie posługuje się terminami: Harappa, Mohendżo Daro, cytadela, terakotowa armia, humanitaryzm

- zna i krótko charakteryzuje postaci Buddy i Konfucjusza

- przedstawia zasady funkcjonowania społeczeństwa indyjskiego za rządów Ariów

- opisuje organizację państwa chińskiego

- wyjaśnia przyczyny budowy Wielkiego Muru Chińskiego

- charakteryzuje system filozoficzny stworzony przez Konfucjusza

 

- porównuje założenia buddyzmu i hinduizmu

- prezentuje zasięg terytorialny buddyzmu w przeszłości i współcześnie

 

- ocenia wpływ konfucjanizmu na budowę Cesarstwa Chińskiego

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

9. Od rysunków naskalnych do alfabetu

- ewolucja pisma

- rodzaje pisma

- materiały piśmiennicze

- alfabet

- osiągnięcia Fenicjan

- poprawnie posługuje się terminami: piktogram, pismo klinowe, hieroglif, papirus, alfabet, Fenicjanie

- wymienia rodzaje pisma, którymi posługiwały się ludy starożytne

- podaje nazwy materiałów piśmienniczych stosowanych w starożytności

- podaje daty powstania poszczególnych rodzajów pisma

- określa rolę pisma w starożytności

- opisuje znaczenie alfabetu stworzonego przez Fenicjan

- wyjaśnia przyczyny powstania pisma

- przedstawia historię pisma

- opisuje sposób produkcji papirusu

 

- tłumaczy, na czym polega wyższość pisma alfabetycznego nad pismem obrazkowym

- ocenia znaczenie powstania pisma

dla rozwoju cywilizacji ludzkiej

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków

– Jak odczytano pismo Egipcjan?

- Kamień z Rosetty

- okoliczności odczytania pisma starożytnych Egipcjan

- znaczenie hieroglifów egipskich

- poprawnie posługuje się terminami: hieroglif, pismo demotyczne i hieratyczne, alfabet grecki

- wyjaśnia, kim był i czym zasłynął Jean-François Champollion

- poprawnie posługuje się terminami: Kamień z Rosetty, kartusz

- wyjaśnia zasady posługiwania się hieroglifami

- podaje okoliczności odnalezienia Kamienia z Rosetty

 

- zna wydarzenia związane z datami: 1799 r., 1824 r.

- opisuje, w jaki sposób odszyfrowano hieroglify egipskie

- wymienia cechy charakteryzujące rzetelnego badacza

- ocenia wpływ pisma hieroglificznego na inne cywilizacje w obszarze Żyznego Półksiężyca

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

ROZDZIAŁ II: ANTYCZNA GRECJA

1. Świat Hellenów

- położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji

- zajęcia Hellenów

- organizacja miast-państw

- kultura minojska i mykeńska

- czynniki jednoczące Greków

- kolonizacja grecka

 

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne Grecji

- poprawnie posługuje się terminami: Hellada, Hellenowie, polis, agora, kolonizacja, kolonia, metropolia

- lokalizuje na mapie Grecję

- opisuje życie i zajęcia mieszkańców Grecji

- określa ramy chronologiczne istnienia kultury minojskiej i mykeńskiej

- poprawnie posługuje się terminami: kultura minojska, kultura mykeńska

- wskazuje na mapie zasięg kolonizacji greckiej

- wyjaśnia wpływ warunków naturalnych na życie i zajęcia Greków, a także na organizację państwowości greckiej

- opisuje wygląd greckiej polis

- wymienia przyczyny kolonizacji greckiej

 

- charakteryzuje kulturę minojską

i mykeńską

- tłumaczy, jaką funkcję pełniła agora

- przedstawia przebieg kolonizacji greckiej

 

- określa czynniki jednoczące Greków

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

2. Demokra-tyczne Ateny

- zasady funkcjonowania demokracji ateńskiej

- społeczeństwo Aten

- instytucje władzy w Atenach

- ostracyzm

- wygląd starożytnych Aten

- poprawnie posługuje się terminami: Ateny, Attyka, demokracja, zgromadzenie ludowe (eklezja), Akropol

- lokalizuje na mapie Ateny

- wymienia nazwy organów władzy ateńskiej polis

- określa, które warstwy społeczne posiadały prawa polityczne, a które były ich pozbawione

 

- zna wydarzenie związane z datą 508 r. p.n.e.

- przedstawia dokonania Peryklesa

- poprawnie posługuje się terminami: demagog, strateg, ostracyzm, agora

- charakteryzuje społeczeństwo Aten

- opisuje życie codzienne i zajęcia Ateńczyków

- omawia cechy charakterystyczne demokracji

- wskazuje podobieństwa i różnice między demokrację ateńską a współczesną

- wyjaśnia, jaką rolę w demokracji ateńskiej odgrywał ostracyzm

- opisuje wygląd starożytnych Aten

 

- prezentuje proces kształtowania się demokracji ateńskiej

- ocenia dokonania Peryklesa i jego zasługi w rozwoju demokracji ateńskiej

- formułuje wnioski dotyczące wpływu demokracji ateńskiej na rozwój państw demokratycznych w przyszłości

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

3. W starożytnej Sparcie

- Sparta

- mieszkańcy Sparty

- ustrój Sparty

- wychowanie spartańskie

- obyczaje Spartan

- poprawnie posługuje się terminami: Sparta, Lakonia, heloci, periojkowie

- lokalizuje na mapie Spartę

- opisuje życie i zajęcia Spartan

- omawia charakterystyczne cechy ustroju Sparty

- tłumaczy, na czym polegało wychowanie spartańskie

- określa, kim był i czym zasłynął Likurg

- poprawnie posługuje się terminami: geruzja (rada starszych), eforzy, zgromadzenie ludowe

- omawia zadania organów władzy w polis

- charakteryzuje społeczeństwo spartańskie

- wyjaśnia znaczenie powiedzeń: „z tarczą lub na tarczy”, „mówić lakonicznie”

- określa rolę i zadania królów spartańskich

- tłumaczy, jaką pozycję w społeczeństwie spartańskim zajmowały kobiety

- przedstawia okoliczności upadku państwa spartańskiego

- wskazuje różnice między ustrojem Sparty i Aten

 

- dokonuje oceny ustroju Sparty

- przedstawia związek między małą liczbą Spartan a ich sposobem wychowania i życia

- ocenia reguły, którym podlegało życie Spartan

- wskazuje genezę różnic ustrojowych starożytnej Grecji

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

4. Wojny perskie

- armia grecka

- skutki wojen grecko-perskich

- organizacja armii greckiej

- przyczyny konfliktów

grecko-perskich

- przebieg wojen Greków z Persami

- najsłynniejsi dowódcy greccy

- zna wydarzenie związane z datą VI w. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: hoplita, falanga, Persja, Maraton, Termopile, Salamina, Plateje

- lokalizuje na mapie Persję i Grecję

- wymienia główne przyczyny wojen grecko-perskich

- wskazuje na mapie trasy wypraw Persów przeciwko Grekom oraz miejsca najważniejszych bitew

- zna wydarzenia związane z datami: 490 r. p.n.e., 480 r. p.n.e., 479 r. p.n.e.

- wymienia dokonania i wyjaśnia znaczenie postaci: Dariusza, Kserksesa, Miltiadesa, Leonidasa i Temistoklesa

- analizuje przyczyny wojen grecko-perskich

- poprawnie posługuje się terminami: hoplon, Nieśmiertelni, triera

- opisuje taktykę walki stosowaną przez Greków

- omawia wygląd i uzbrojenie greckiego hoplity

- opisuje wygląd triery

- przedstawia przebieg konfliktu grecko-perskiego

- wyjaśnia symboliczne znaczenie słów: „Termopile”, „Przechodniu, powiedz Sparcie, że tu leżymy, wierni jej prawom”

- podaje podstawowe informacje dotyczące państwa perskiego

- omawia dokonania greckich dowódców

- wyjaśnia pochodzenie tradycji biegu maratońskiego

- ocenia postawę wojowników spartańskich walczących pod Termopilami

- tłumaczy, jakie czynniki zadecydowały o ostatecznym sukcesie Greków

- określa wpływ wojen grecko-perskich na późniejsze dzieje starożytnej Grecji

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

5. Wierzenia starożytnych Greków

- bogowie greccy

- świątynie i obrzędy

- wyrocznia

- Akropol

- mitologia grecka

- poprawnie posługuje się terminami: Olimp, wyrocznia, Akropol, mit, heros

- lokalizuje na mapie Olimp i Delfy

- podaje imiona głównych bogów i bogiń greckich oraz dziedziny życia, którym patronowali

- wymienia imiona najsłynniejszych herosów greckich

- poprawnie posługuje się terminami: tytani, Pytia

- charakteryzuje system wierzeń starożytnych Greków

- wskazuje atrybuty poszczególnych bóstw

- określa rolę wyroczni w życiu Greków

- opisuje wygląd ateńskiego Akropolu

- wyjaśnia znaczenie mitu o Prometeuszu

- tłumaczy, na czym polega postawa prometejska

- tłumaczy rolę mitów w życiu Greków

- odszukuje w mitach wartości uniwersalne

- omawia rolę religii jako czynnika jednoczącego Greków

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

6. Igrzyska olimpijskie

- sport w życiu Greków

- związek zawodów sportowych z religią

- przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich

- greckie obiekty sportowe

- bohaterowie antycznych igrzysk

- zna wydarzenia związane z datami: 776 r. p.n.e., 1896 r.

- poprawnie posługuje się terminami: gimnazjon, igrzyska, olimpiada, Olimpia, pięciobój olimpijski

- lokalizuje na mapie Olimpię

- wymienia dyscypliny sportowe znane starożytnym Grekom

- zna wydarzenie związane z datą 393 r. n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: agon, hipodrom

- wyjaśnia rolę sportu w życiu Greków

- opisuje przebieg starożytnych igrzysk olimpijskich

- charakteryzuje sposób traktowania zwycięzców igrzysk przez Greków

- przedstawia podobieństwa i różnice między starożytnymi a współczesnymi igrzyskami olimpijskimi

 

- określa rolę igrzysk olimpijskich w podtrzymywaniu jedności starożytnej Hellady

- omawia ideę starożytnych i współczesnych igrzysk olimpijskich

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

7. Kultura starożytnej Grecji

- teatr grecki

- literatura grecka

- malarstwo i rzeźba

- architektura

- najwięksi przedstawiciele kultury greckiej

- wyjaśnia, kim byli  Homer i Fidiasz oraz podaje tytuły ich dzieł

- poprawnie posługuje się terminami: Wielkie Dionizje, koturny, dramat, tragedia, komedia, „Iliada”, „Odyseja”

- przedstawia okoliczności narodzin teatru greckiego

- prezentuje najważniejsze osiągnięcia kultury greckiej

- wymienia nazwy greckich porządków architektonicznych

- zna wydarzenia związane z datami: ok. 750 r. p.n.e., ok. 534 r. p.n.e.

- krótko charakteryzuje postaci: Sofoklesa, Arystofanesa i Myrona, wymieniając ich kluczowe dzieła

- poprawnie posługuje się terminami: skene, proskenion, orchestra, theatron, meandry, malarstwo czarnofigurowe i czerwonofigurowe

- opisuje przebieg Wielkich Dionizji

- wyjaśnia zasady obowiązujące w teatrze greckim

- przedstawia różnice między grecką tragedią a komedią

- opisuje wygląd teatru greckiego

- określa różnice pomiędzy porządkami architektonicznymi występującymi w starożytnej Grecji

- podaje nazwy stylów malarskich stosowanych przez starożytnych Greków

- przytacza najważniejsze informacje dotyczące treści „Iliady” i „Odysei”

- wskazuje cechy charakterystyczne rzeźby i malarstwa greckiego

- omawia rolę teatru w życiu starożytnych Greków

 

- porównuje społeczną rolę teatru w starożytnej Grecji i współcześnie

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

8. Filozofowie i wynalazcy

- filozofia grecka

- najsłynniejsze greckie szkoły

- matematyka

- historia i geografia

- najwybitniejsi reprezentanci nauki greckiej

- greckie wynalazki

- wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Sokrates, Platon, Arystoteles, Pitagoras, Herodot, Tukidydes, Archimedes

- poprawnie posługuje się terminami: filozofia, logika

- wymienia zagadnienia będące przedmiotem zainteresowania filozofów

- opisuje dokonania przedstawicieli nauki greckiej

- zna wydarzenia związane z datami: VII–VI w. p.n.e., V w. p.n.e., IV w. p.n.e., III w. p.n.e., II w. n.e.

- krótko charakteryzuje dokonania: Heraklita z Efezu, Demokryta z Abdery, Talesa z Miletu, Euklidesa, Klaudiusza Ptolemeusza

- poprawnie posługuje się terminami: Akademia Platońska, Liceum, klepsydra

- opisuje okoliczności narodzin filozofii

- przedstawia poglądy najsłynniejszych filozofów greckich

 

- wyjaśnia rolę filozofii w życiu starożytnych Greków

- ocenia wkład greckich filozofów i wynalazców w rozwój różnych dziedzin nauki

 

- wskazuje kontynuację myśli filozoficznej starożytnych Greków we współczesnych systemach filozoficznych (na wybranych przykładach)

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków

– Czy „ogniste zwierciadła” Archimedesa istniały naprawdę?

- osiągnięcia Archimedesa

- „ogniste zwierciadła”

 

 

- przedstawia dokonania Archimedesa

- poprawnie posługuje się terminami: „ogniste zwierciadła”, eureka (heureka)

- wymienia wynalazki Archimedesa

i omawia ich zastosowanie

- wyjaśnia domniemaną zasadę działania „ognistych zwierciadeł”

- tłumaczy konieczność wykorzystania różnych metod badawczych dla potwierdzenia autentyczności zjawisk i wydarzeń historycznych

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

9. Podboje Aleksandra Macedońskie-go

- Grecja po wojnach perskich

- Aleksander Macedoński

- wyprawa Aleksandra przeciwko Persji

- imperium macedońskie

- kultura hellenistyczna

- państwa hellenistyczne

- określa, kim byli i czym zasłynęli Filip II i Aleksander Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: Związek Morski, wojna peloponeska, Issos, Gaugamela, kultura hellenistyczna

- lokalizuje na mapie Macedonię

- wskazuje na mapie trasę wyprawy Aleksandra, miejsca najważniejszych bitew i zajęte terytoria

- zna wydarzenia związane z datami: 334p.n.e., 333 r. p.n.e, 331 r. p.n.e., 323 r. p.n.e. 338 r. p.n.e

- przedstawia dokonania Dariusza III

- poprawnie posługuje się terminami: Cheronea, węzeł gordyjski

- wyjaśnia przyczyny i skutki wojny peloponeskiej

- podaje przyczyny i skutki podboju Persji przez Aleksandra

- opisuje proces tworzenia potęgi Macedonii przez Filipa II

- opisuje przebieg wyprawy Aleksandra przeciwko Persom

- omawia sytuację w Grecji po zakończeniu wojen z Persją

- omawia organizację imperium macedońskiego

- podaje cechy charakterystyczne kultury hellenistycznej

- wyjaśnia znaczenie klęski Greków

w bitwie pod Cheroneą

- wymienia okoliczności powstania państw hellenistycznych

- ocenia wpływ jednostki na proces kształtowania dziejów

- dokonuje analizy upadku starożytnego świata Grecji i sukcesu Macedonii

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków

– Jak wyglądała latarnia morska na Faros?

- latarnia na Faros

- badania archeologiczne pozostałości po latarni

 

 

- przedstawia dokonania postaci: Sostratosa, Ptolemeusza I, Ptolemeusza II

- lokalizuje na mapie wyspę Faros i port w Aleksandrii

- omawia okoliczności budowy latarni na Faros

- opisuje prawdopodobny wygląd latarni

- wyjaśnia znaczenie prowadzenia badań archeologicznych dla lepszego poznania historii i dokonań człowieka

- określa ekonomiczną i strategiczną rolę latarni morskiej na Faros i portu w Aleksandrii

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

ROZDZIAŁ III: IMPERIUM RZYMSKIE

1. Początki Rzymu

- Italia – położenie geograficzne i warunki naturalne

- legenda o założeniu Rzymu

- monarchia rzymska i jej upadek

- społeczeństwo Rzymu

- podbój Italii przez Rzymian

- zna wydarzenie związane z datą 753 r. p.n.e.

- poprawnie posługuje się terminami: wilczyca kapitolińska, patrycjusz, plebejusz

- lokalizuje na mapie Italię i Rzym

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące w Italii

- określa ramy chronologiczne istnienia monarchii w Rzymie

- wymienia nazwy warstw społecznych w starożytnym Rzymie

- zna wydarzenia związane z datami: 389 r. p.n.e., 509 r. p.n.e

- przedstawia postacie legendarnych założycieli Rzymu: Romulusa i Remusa

- opowiada legendę o założeniu Rzymu

- poprawnie posługuje się terminami: Etruskowie, Italikowie, Latynowie, Lacjum, Galowie

- wskazuje na mapie terytoria w Italii podbite przez Rzymian

- omawia okoliczności obalenia monarchii w Rzymie

- określa rolę i zadania poszczególnych warstw społecznych starożytnego Rzymu

- podaje nazwy ludów italskich podbitych przez wojska rzymskie

- wymienia imiona królów panujących w Rzymie

- charakteryzuje panowanie kolejnych władców rzymskich

- przedstawia etapy podboju Italii

przez Rzymian

- wyjaśnia znaczenie wyrażenia „pyrrusowe zwycięstwo”

- porównuje wpływ warunków naturalnych na kierunki rozwoju cywilizacji rzymskiej i greckiej

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków

– Jak poznano pochodzenie Etrusków?

- pochodzenie Etrusków

- osiągnięcia cywilizacji etruskiej

 

 

- określa, kim był i czym zasłynął Herodot

- lokalizuje na mapie siedziby Etrusków w Italii

- wskazuje na mapie prawdopodobne miejsca pochodzenia Etrusków

- wymienia osiągnięcia cywilizacji etruskiej

- określa, kim był i czym zasłynął Dionizjusz z Halikarnasu

- omawia organizację państwa etruskiego

- opisuje tryb życia i zajęcia Etrusków

- dostrzega rolę współczesnych technologii w procesie poznawania dziejów

- porównuje osiągnięcia cywilizacji etruskiej z osiągnięciami wcześniejszych cywilizacji starożytnych

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

2. Republika rzymska

- ustrój państwa rzymskiego

- urzędnicy rzymscy

- zasady funkcjonowania republiki

- rola plebejuszy w państwie rzymskim

- poprawnie posługuje się terminami: republika, zgromadzenie ludowe, senat, konsul, pretor, cenzor, edyl, kwestor, trybun ludowy, veto

- omawia zadania zgromadzenia ludowego, senatu

- poprawnie posługuje się terminami: kolegialność, dyktator, liktor

- przedstawia zasady funkcjonowania republiki rzymskiej

- omawia zadania poszczególnych urzędników rzymskich

- wskazuje podobieństwa i różnice między demokracją ateńską a republiką rzymską

- określa istotę sporu o prawa polityczne plebejuszy i sposób jego rozwiązania

- podaje cechy, które powinien posiadać wzorowy obywatel Rzymu

- analizuje istotę republiki rzymskiej jako formy państwa

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

3. Podboje Rzymu

- armia rzymska

- wojny punickie

- ekspansja Rzymu po wojnach punickich

- podbój Galii przez Juliusza Cezara

- zna wydarzenia związane z datami: 264–241 r. p.n.e., 218–201 r. p.n.e., 149–146 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Hannibal, Juliusz Cezar

- poprawnie posługuje się terminami: legion, wojny punickie, Kartagina, Imperium Rzymskie

- wskazuje na mapie terytoria zajęte przez Rzymian podczas wojen punickich

- zna wydarzenia związane z datami: 216 r. p.n.e., 202 r. p.n.e., 52 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Scypion, Wercyngetoryks

- poprawnie posługuje się terminami: oddział inżynieryjny, Kanny, Zama, Alezja

- określa przyczyny i skutki wojen punickich

- wskazuje na mapie terytoria zajęte przez Rzymian w II i I w. p.n.e.

- omawia przebieg wojen punickich

- opisuje wygląd i elementy uzbrojenia rzymskiego legionisty

- wymienia typy oddziałów wchodzących w skład armii

- prezentuje dokonania Hannibala i określa ich znaczenie

- charakteryzuje taktykę walki stosowaną przez Rzymian

- dokonuje analizy porównawczej taktyki walki Rzymian, Greków i Macedończyków

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

4. Upadek republiki rzymskiej

- skutki podbojów rzymskich

- niewolnictwo

w Rzymie – powstanie Spartakusa

- kryzys republiki rzymskiej

- wojny domowe

- rządy Juliusza Cezara

- zna wydarzenia związane z datami: 44 r. p.n.e., 31 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Spartakus, Oktawian, Kleopatra

- poprawnie posługuje się terminami: prowincja, namiestnik, łuk triumfalny, gladiator

- wymienia korzyści, jakie Rzym czerpał z posiadania prowincji

- wyjaśnia, skąd pochodzili niewolnicy rzymscy

 

- zna wydarzenia związane z datami: 71 r. p.n.e., 60 r. p.n.e., 48 r. p.n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Pompejusz, Krassus, Marek Antoniusz

- poprawnie posługuje się terminami: triumf, sieciarz, samnita, arystokracja, Farsalos, Akcjum

- omawia rolę triumfu w starożytnym Rzymie

- omawia skutki podbojów rzymskich

- podaje przyczyny i przejawy kryzysu republiki rzymskiej

- przedstawia sytuację niewolników w państwie rzymskim

- charakteryzuje sposób organizacji prowincji rzymskich

- opisuje przebieg pochodu triumfalnego

- wyjaśnia, na czym polegały walki gladiatorów

- omawia przebieg powstania Spartakusa

- wymienia dokonania Juliusza Cezara

- przedstawia okoliczności śmierci Kleopatry

 

- prezentuje przebieg wojen domowych w Rzymie

- lokalizuje na mapie miejsca bitew z okresu wojen domowych

- dokonuje analizy porównawczej ustroju republiki rzymskiej sprzed i w trakcie dyktatury Gajusza Juliusza Cezara

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

5. Cesarstwo rzymskie

- organizacja i ustrój cesarstwa

- panowanie Oktawiana Augusta

- rozwój terytorialny cesarstwa

- rzymskie drogi

- barbarzyńscy

- określa, kim był i czym zasłynął Oktawian August

- poprawnie posługuje się terminami: pryncypat, cesarz, cesarstwo, barbarzyńcy

- określa znaczenie dróg dla funkcjonowania Imperium Rzymskiego

- wymienia nazwy towarów sprowadzanych do Rzymu

- wskazuje na mapie prowincje podbite przez Rzymian w okresie cesarstwa

- przedstawia dokonania Trajana

- poprawnie posługuje się terminami: pax romana, romanizacja, bursztynowy szlak, limes, Wał Hadriana, Dakowie

- lokalizuje na mapie bursztynowy szlak

- opowiada, w jaki sposób budowano drogi w państwie rzymskim

- wyjaśnia zasady pryncypatu

- omawia relacje cesarstwa z barbarzyńskimi sąsiadami

- omawia sytuację w państwie rzymskim po zakończeniu wojen domowych

- określa zakres władzy cesarza

- wyjaśnia znaczenie powiedzenia: „Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu”

- przedstawia organizację państwa rzymskiego za czasów cesarstwa

- uzasadnia słuszność twierdzenia, że cesarstwo było „komedią republiki”

- omawia sposób funkcjonowania gospodarki

- ocenia politykę cesarstwa w okresie pax romana

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

6. Życie w Wiecznym Mieście

- miasto Rzym

- domy Rzymian

- religia rzymska

- Forum Romanum

- architektura rzymska

- poprawnie posługuje się terminami: Forum Romanum, łaźnia (termy), amfiteatr, westalki

- omawia funkcje Forum Romanum i łaźni rzymskich

- wymienia rozrywki starożytnych Rzymian

- podaje imiona najważniejszych bogów rzymskich

- poprawnie posługuje się terminami: atrium, perystyl, Ołtarz Pokoju

- opisuje wygląd starożytnego Rzymu

- opisuje wygląd domu bogatego Rzymianina

- przedstawia system wierzeń rzymskich

- określa warunki życia w mieście

- porównuje Forum Romanum z ateńską agorą

- określa podobieństwa między religią rzymską a grecką

- opisuje wygląd rzymskiej świątyni

- wskazuje różnice w sposobie życia zamożnych i ubogich Rzymian

- omawia zmiany w wyglądzie Rzymu wprowadzone za panowania Oktawiana Augusta

- wyjaśnia przyczyny popularności kultu bogów przejętego od ludności z terenów podbitych

- porównuje styl życia mieszkańca starożytnego Rzymu i starożytnych Aten

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków

– Jak odkryto Pompeje?

- okoliczności zniszczenia miasta

- odkrycie ruin Pompejów

- wygląd starożytnego miasta

 

 

- zna wydarzenie związane z datą 79 r. n.e.

- lokalizuje na mapie Pompeje

- określa okoliczności zniszczenia miasta

- opisuje wygląd rzymskiego domu na podstawie wykopalisk w Pompejach

- zna wydarzenia związane z datami: 1748 r., 1861 r.

- przedstawia dokonania Giuseppe Fiorellego

- omawia wygląd Pompejów

- wyjaśnia, na czym polega praca archeologa

- ocenia wpływ odkrycia ruin Pompejów dla rozwoju wiedzy o Imperium Rzymskim

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

7. Osiągnięcia Rzymian

- związki między kulturą rzymską i grecką

- Koloseum

- akwedukty

- prawo rzymskie

- literatura rzymska

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, Liwiusz, Tacyt, Swetoniusz

- poprawnie posługuje się terminami: Koloseum, akwedukt, Prawo XII tablic, Kodeks Justyniana

- wymienia osiągnięcia kultury

i architektury rzymskiej

- wyjaśnia, do czego służyły Koloseum i akwedukty

- podaje nazwy rzymskich zbiorów praw

- wymienia przedstawicieli rzymskiej literatury i historii

- zna wydarzenia związane z datami: 449 r. p.n.e., 125 r. n.e., 70–82 r. n.e.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Galen, Wespazjan, Tytus, Justynian, Mecenas

- poprawnie posługuje się terminami: mozaika, mecenas

- przedstawia sposób budowy akweduktów

- omawia najważniejsze zasady prawne obowiązujące w starożytnym Rzymie

 

 

- wskazuje przejawy oddziaływania kultury greckiej na rzymską

- opisuje wygląd i funkcje Koloseum

- omawia osiągnięcia rzymskie w dziedzinie prawa

- wymienia dokonania przedstawicieli rzymskiej literatury i historii

- wyjaśnia rolę prawa rzymskiego jako podstawy współcześnie funkcjonujących systemów prawnych

 

- ocenia wkład Rzymian w rozwój kultury i jej wpływ na współczesną cywilizację

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

8. Pierwsi chrześcijanie

- Palestyna w czasach rzymskich

- Jezus i jego nauki

- powstanie i rozwój chrześcijaństwa

- symbole chrześcijańskie

- zasady wiary chrześcijańskiej

- prześladowania pierwszych chrześcijan

- zwycięstwo religii chrześcijańskiej

- podziały w Kościele chrześcijańskim

- zna wydarzenie związane z datą 7–4 r. p.n.e.

- opisuje działalność i znaczenie postaci: Heroda Wielkiego, Poncjusza Piłata, Pawła z Tarsu

- poprawnie posługuje się terminami: Mesjasz, apostołowie, chrześcijaństwo, Pismo Święte, Ewangelia, katolicy, papież

- charakteryzuje działalność Jezusa z Galilei

- wymienia imiona autorów Ewangelii

- omawia najważniejsze zasady wiary chrześcijańskiej

- określa symbole chrześcijaństwa

- zna wydarzenia związane z datami: 303–304 r., 313 r., 392 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Trajan, Konstantyn Wielki, Teodozjusz Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: chrystogram, teologia, sobór, heretyk, zabobon

- przedstawia okoliczności, w których chrześcijaństwo stało się religią panującą w Rzymie

- lokalizuje na mapie zasięg chrześcijaństwa do V w. n.e.

- określa sytuację narodu żydowskiego pod panowaniem Rzymian

- omawia działalność apostołów

- wyjaśnia przyczyny popularności chrześcijaństwa w starożytnym Rzymie

- podaje przyczyny prześladowań chrześcijan

- wymienia nazwy odłamów religii chrześcijańskiej

- podaje nazwy ksiąg wchodzących w skład Nowego Testamentu

- opisuje organizację Kościoła chrześcijańskiego w pierwszych wiekach jego istnienia

- wskazuje przyczyny i konsekwencje sporów wewnątrz Kościoła chrześcijańskiego

 

- ocenia rolę chrześcijaństwa w Cesarstwie Rzymskim

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

9. Koniec świata starożytnego

- kryzys cesarstwa rzymskiego

- podział cesarstwa

- wędrówka ludów

- Hunowie

- upadek cesarstwa zachodniorzymskiego

- zna wydarzenia związane z datami: 395 r., 476 r.

- wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Konstantyn Wielki, Teodozjusz Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: wielka wędrówka ludów, barbarzyńcy

- wskazuje na mapie linię podziału cesarstwa rzymskiego na część wschodnią i zachodnią

- wymienia nazwy plemion barbarzyńskich atakujących cesarstwo

- lokalizuje na mapie tereny cesarstwa objęte wędrówką ludów

- zna wydarzenie związane z datą 451 r.

- wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Atylla Dioklecjan Odoaker, Romulus Augustulus

- poprawnie posługuje się terminami: Wandal, Hun

- określa wewnętrzne i zewnętrzne przyczyny upadku cesarstwa

zachodniorzymskiego

- omawia sytuację w państwie rzymskim w III i IV w.

- wskazuje przejawy kryzysu w państwie rzymskim

- określa sytuację Rzymu w czasie wędrówki ludów

- opisuje tryb życia Hunów

- wyjaśnia, w jaki sposób barbarzyńcy przyczynili się do zniszczenia Rzymu

- charakteryzuje próby reform podejmowane przez cesarzy rzymskich: Dioklecjana, Konstantyna i Teodozjusza

- omawia symboliczne znaczenie daty 476 r.

- dokonuje oceny wpływu wewnętrznych i zewnętrznych przyczyn upadku cesarstwa

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

ROZDZIAŁ IV: POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA

1. Bizancjum

- sytuacja w Bizancjum po upadku Rzymu

- panowanie Justyniana I Wielkiego

- wzrost znaczenia Konstantynopola

- Hagia Sophia

- kultura i nauka w Bizancjum

- początki rozłamu w Kościele chrześcijańskim

- zna wydarzenie związane z datą 395 r.

- określa, kim był i czym zasłynął Justynian I Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: Bizancjum, Hagia Sophia, katolicyzm, prawosławie

- lokalizuje na mapie Konstantynopol i cesarstwo bizantyjskie

- wymienia nazwy terytoriów podbitych przez Justyniana

 

- zna wydarzenia związane z datami: 330 r., 527 r.

- poprawnie posługuje się terminami: ogień grecki, ikona, bazylika

- prezentuje osiągnięcia Bizancjum w dziedzinie kultury i nauki

- określa wpływ warunków geograficznych na znaczenie Konstantynopola

- poprawnie stosuje nazwy katolicyzm i prawosławie dla poszczególnych odłamów Kościoła chrześcijańskiego

- opisuje okoliczności powstania Konstantynopola

- wymienia reformy wprowadzone przez Justyniana I Wielkiego

- omawia ustrój Bizancjum

- opisuje wygląd świątyni Hagia Sophia

- wyjaśnia znaczenie określenia Nowy Rzym

- charakteryzuje sytuację w Bizancjum po upadku Rzymu

- określa czynniki decydujące o sile militarnej Bizancjum

- przedstawia sytuację Kościoła chrześcijańskiego po upadku cesarstwa zachodniorzymskie-go

 

- wskazuje różnice między Kościołem wschodnim a zachodnim

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

2. Początki islamu

- Arabowie

- działalność Mahometa

- islam – zasady wiary

- meczet

- podboje arabskie

- nauka i kultura Arabów

- zna wydarzenie związane z datą 622 r.

- poprawnie posługuje się terminami: islam, Allach, muzułmanie, hidżra, Koran, meczet, minaret

- lokalizuje na mapie Półwysep Arabski oraz miasta: Mekkę i Medynę

- omawia położenie geograficzne i warunki naturalne panujące na Półwyspie Arabskim

- opisuje warunki życia i zajęcia Arabów

- wymienia filary wiary arabskiej

- zna wydarzenia związane z datami: 630 r., 632 r., 711 r.

- przedstawia dokonania Mahometa

- poprawnie posługuje się terminami: szariat, dżihad, świątynia Kaaba, kalif, arabeska

- wskazuje na mapie kierunki i zasięg podbojów Arabów

- prezentuje osiągnięcia arabskie w dziedzinie kultury i nauki

- przedstawia okoliczności, w których doszło do powstania islamu

- opisuje wygląd meczetu

- omawia organizację państwa arabskiego

- charakteryzuje stosunek Arabów

do podbitych narodów

 

- określa rolę Arabów w rozpowszechnianiu osiągnięć ludów podbitych oraz rozwoju spuścizny starożytnych cywilizacji

- dostrzega znaczenie idei świętej wojny dla rozprzestrzeniania się religii arabskiej

- charakteryzuje związki między islamem, chrześcijaństwem i judaizmem

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

 

3. Państwo Franków

- Europa zachodnia po upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego

- Merowingowie i Karolingowie

- Karol Wielki i odnowienie cesarstwa na zachodzie

- kultura, nauka i sztuka w państwie Franków

- zna wydarzenie związane z datą 800 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Pepin Krótki, Karol Wielki

- poprawnie posługuje się terminami: majordom, marchia, margrabia, hrabia, hrabstwo renesans karoliński

- lokalizuje na mapie pierwotne siedziby Franków

- opisuje życie codzienne i zajęcia Franków

- określa zasięg terytorialny państwa Franków

- wskazuje na mapie terytoria podbite przez Karola Wielkiego

- zna wydarzenia związane z datami: 496 r., 732 r., 814 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Chlodwig, Karol Młot, Einhard

- poprawnie posługuje się terminami: arianizm, siedem sztuk wyzwolonych, minuskuła, retoryka, dialektyka, kaligrafia, manuskrypt, miniatura

- wyjaśnia znaczenie przyjęcia chrztu przez Chlodwiga

- przedstawia rozwój kultury i nauki za panowania Karola Wielkiego

- przedstawia sytuację polityczną w Europie zachodniej po upadku cesarstwa zachodniorzymskiego

- omawia organizację państwa Franków

- opisuje sposób przejęcia władzy w państwie Franków przez dynastię Karolingów

- prezentuje dokonania Karola Wielkiego

- określa znaczenie koronacji cesarskiej Karola

- wyjaśnia znaczenie zwycięstwa Franków w bitwie pod Poitiers

- uzasadnia słuszność określenia renesans karoliński dla zmian

w kulturze i nauce, które nastąpiły w VIII i IX w.

- ocenia wpływ Karola Wielkiego na proces kształtowania się średniowiecznej Europy

- omawia związek między rozwojem kultury i nauki a utrzymaniem silnego państwa

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

4. Rzesza Ottonów

- podział państwa Franków

- cesarstwo Ottonów

- Otton I i Otton III

- idea uniwersalizmu

- zna wydarzenia związane z datami: 843 r., 962 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Otton I, Otton III

- poprawnie posługuje się terminami: traktat w Verdun, uniwersalizm

- wymienia postanowienia traktatu w Verdun

- lokalizuje na mapie państwa powstałe w wyniku podziału monarchii Karola Wielkiego

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Ludwik Pobożny, Ludwik Niemiecki, Karol Łysy, Lotar, Henryk II

- poprawnie posługuje się terminem: Rzesza Niemiecka,

- wyjaśnia, w jaki sposób powstała Rzesza Niemiecka

- omawia znaczenie koronacji cesarskiej Ottona I

- tłumaczy, na czym polega idea uniwersalizmu

- przedstawia okoliczności, w których doszło do podziału państwa Karola Wielkiego

- omawia dokonania Ottona I i Ottona III

- opisuje politykę następców Ottona III

- charakteryzuje sytuację polityczną państwa niemieckiego po wygaśnięciu dynastii Karolingów

- ocenia rolę Ottona I i Ottona III w kształtowaniu się średniowiecznej Europy

- ocenia znaczenie traktatu w Verdun

dla dalszych losów politycznych Europy

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

5. Najazdy Normanów

- Normanowie – życie i zajęcia ludności

- religia Normanów

- podboje wikingów

- powstanie państw skandynawskich

- okoliczności pojawienia się Normanów w Ameryce

- określa, kim był i czym zasłynął Wilhelm Zdobywca

- poprawnie posługuje się terminem Normanowie (wikingowie)

- lokalizuje na mapie siedziby Normanów

- omawia warunki naturalne i położenie geograficzne Półwyspu Skandynawskiego

- opisuje warunki życia i zajęcia ludności normańskiej

- wskazuje na mapie kierunki ekspansji wikingów

- wymienia państwa powstałe na terenie Skandynawii

- zna wydarzenie związane z datą 1066 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Leif Eriksson, Robert Giuscard

- poprawnie posługuje się terminami: runy, drakkary, snekkary, kościół klepkowy

- podaje przyczyny wypraw organizowanych przez Normanów

- omawia osiągnięcia Normanów w dziedzinie sztuki i rzemiosła

- przedstawia system wierzeń Normanów

- opisuje wygląd łodzi wikingów i uzbrojenia wojowników normańskich

- wskazuje czynniki, które zadecydowały o sukcesie podbojów normańskich

- opisuje okoliczności, w których Normanowie pojawili się w Ameryce

- prezentuje okoliczności, w których doszło do powstania państw skandynawskich

- dostrzega związek między przyjęciem chrześcijaństwa a zaprzestaniem wypraw rabunkowych Normanów

- ocenia wpływ najazdów Normanów na kształt średniowiecznej Europy

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków

– Sekrety tkaniny z Bayeux

- podbój Anglii przez Normanów

- historia tkaniny z Bayeux

- wyniki badań nad tkaniną z Bayeux

 

 

- zna wydarzenie związane z datą 1066 r.

- przedstawia dokonania Wilhelma Zdobywcy

- poprawnie posługuje się terminem tkanina z Bayeux

- opisuje, co zostało przedstawione na tkaninie z Bayeux

- wyjaśnia, w jaki sposób określa się wiek i pochodzenie źródeł historycznych

- opisuje przebieg podboju Anglii przez Wilhelma Zdobywcę

- zna wydarzenie związane z datą 1070 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Edward Wyznawca, Harold

- tłumaczy, na czym polega trudność w ustaleniu autorów dzieł średniowiecznych

- opowiada o dziejach tkaniny z Bayeux

 

- ocenia znaczenie źródeł ikonograficznych dla rozwoju współczesnej historiografii

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

 

6. Słowianie i Węgrzy

- wędrówka Słowian

- pierwsze państwa słowiańskie

- działalność Cyryla i Metodego

- najazdy Węgrów

- powstanie Rusi

- określa, kim byli i czym zasłynęli Cyryl i Metody

- poprawnie posługuje się terminem Słowianie

- dokonuje podziału Słowian na grupy (zachodnią, wschodnią, południową)

- wskazuje na mapie położenie pierwszych państw słowiańskich i Węgier

- omawia warunki życia i zajęcia Słowian

- zna wydarzenia związane z datami: IV–V w., VII w., IX w., 863 r., 955 r., 988 r., 1001 r.

- przedstawia dokonania postaci: Samona, Rościsława, Świętopełka, Włodzimierza Wielkiego, Stefana Wielkiego

- poprawnie posługuje się terminami: głagolica, cyrylica, latopis, Lechowe Pole

- omawia organizację plemion słowiańskich

- wymienia okoliczności powstania pierwszych państw słowiańskich i państwa węgierskiego

- opisuje działalność misyjną Cyryla i Metodego

- wyjaśnia, jakie znaczenie dla utrzymania i rozwoju państwowości słowiańskiej miała decyzja władców o przyjęciu chrztu

- przedstawia dokonania Włodzimierza Wielkiego i Stefana Wielkiego

- charakteryzuje okoliczności powstania państwa ruskiego

- porównuje warunki tworzenia się i rozwoju pierwszych państw słowiańskich

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

7. Między papiestwem a cesarstwem

- kryzys kościoła w X w.

- reforma kościoła

- schizma wschodnia

- spór o inwestyturę

- zna wydarzenia związane z datami: X w., 1054 r., 1122 r.

- przedstawia dokonania postaci: Grzegorza VII i Henryka IV

- poprawnie posługuje się terminami: schizma wschodnia, prawosławie, inwestytura, konkordat wormacki

- wymienia przejawy kryzysu

w Kościele w X w.

- lokalizuje na mapie Cluny

- wskazuje na mapie zasięg wpływów Kościoła katolickiego i prawosławnego

- zna wydarzenia związane z datami: X w., 1075 r., 1077r.

- określa, kim był i czym zasłynął Sylwester II

- poprawnie posługuje się terminami: Cluny, dyktat papieski, prawo kanoniczne, ekskomunika, prawosławie, Canossa, synod

- omawia przyczyny i konsekwencje schizmy wschodniej dla Kościoła i jego wyznawców

- charakteryzuje sytuację w Kościele chrześcijańskim w X w.

- omawia dokonania papieża Sylwestra II

- przedstawia okoliczności, w których doszło do schizmy wschodniej

- opisuje przebieg sporu i sposób, w jaki został rozwiązany

- podaje najistotniejsze treści zawarte w Dyktacie papieskim Grzegorza VII

- wyjaśnia, na czym polegał spór o inwestyturę

- tłumaczy znaczenie powiedzenia: „pójść do Cannosy

- wskazuje i ocenia źródła konfliktów w Kościele w okresie wczesnego średniowiecza

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

ROZDZIAŁ V: POLSKA PIERWSZYCH PIASTÓW

1. Pradzieje ziem polskich

- kultury archeologiczne na ziemiach polskich

- Biskupin

- gospodarka ziem polskich

- religia Słowian

 

 

- określa ramy chronologiczne istnienia kultur archeologicznych na ziemiach polskich

- poprawnie posługuje się terminami: kurhan, kamienne kręgi, kultura archeologiczna, dymarka

- przedstawia najważniejsze odkrycia archeologiczne na ziemiach polskich

- opisuje wygląd osady w Biskupinie

- omawia warunki naturalne panujące na ziemiach polskich

- lokalizuje na mapie Biskupin

- wskazuje na mapie siedziby plemion słowiańskich

- omawia system wierzeń słowiańskich

- wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie

- wyjaśnia, na czym polega trudność w badaniu historii kultur archeologicznych na ziemiach polskich

- wymienia nazwy kultur archeologicznych obecnych na ziemiach polskich

- charakteryzuje kontakty gospodarcze mieszkańców ziem polskich z przedstawicielami cywilizacji śródziemnomorskich

- porównuje i ocenia poziom rozwoju cywilizacyjnego ziem polskich w odniesieniu do reszty Europy

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków

– Kiedy powstała osada w Biskupinie?

- okoliczności powstania osady w Biskupinie

- dendrochronologia

 

 

- zna wydarzenia związane z datami: VIII w. p.n.e., 1933 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Walenty Szwajcer, Józef Kostrzewski

- poprawnie posługuje się terminem dendrochronologia

- przedstawia okoliczności odkrycia osady w Biskupinie

- określa, jakie informacje może zdobyć historyk dzięki zastosowaniu metody dendro-
chronologicznej

- wskazuje problemy wynikające z zastosowania metody dendrochronologii

- wymienia i ocenia korzyści płynące z zastosowania różnych nauk pomocniczych historii w badaniach przeszłości

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

2. Początki państwa polskiego

- plemiona polskie

- państwo

Mieszka I

- organizacja państwa Mieszka I

- chrzest Polski

- Dagome iudex

- podboje Mieszka I

- zna wydarzenia związane z datami: 966 r., 972 r.

- przedstawia dokonania Mieszka I

- poprawnie posługuje się terminami: drużyna książęca, woj, danina

- wymienia nazwy plemion słowiańskich zamieszkujących ziemie polskie i wskazuje na mapie ich siedziby

- lokalizuje na mapie główne grody w państwie Mieszka I

- opisuje okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I

 

- zna wydarzenia związane z datami: IX w., 991 r.

- wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Ibrahim ibn Jakub, Jordan, Dobrawa

- poprawnie posługuje się terminami: „Geograf Bawarski”, szyszak, kolczuga, Dagome iudex, kmieć, ludność służebna

- wymienia korzyści wynikające z przyjęcia chrztu

- określa, jakie informacje znalazły się w dokumencie Dagome iudex

- prezentuje rozwój terytorialny państwa Mieszka I

- omawia organizację plemion słowiańskich na ziemiach polskich

- przedstawia okoliczności powstania państwa polskiego

- opisuje wygląd i uzbrojenie woja z drużyny książęcej

- charakteryzuje strukturę społeczną w państwie Mieszka I

- wyjaśnia znaczenie decyzji Mieszka I o przyjęciu chrztu

- tłumaczy, dlaczego książę przyjął chrzest z rąk czeskich

- określa przyczyny powstania dokumentu Dagome iudex

 

- ocenia kierunki rozwoju państwa polskiego u progu jego istnienia

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

3. Państwo Bolesława Chrobrego

- panowanie Bolesława Chrobrego

- misja św. Wojciecha

- zjazd gnieźnieński

- gród w Gnieźnie

- podboje Bolesława Chrobrego

- koronacja królewska

- zna wydarzenia związane z datami: 997 r., 1000 r., 1002–1018 r.,1025r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Bolesław Chrobry, biskup Wojciech, Otton III, Gall Anonim

- poprawnie posługuje się terminami: relikwie, metropolia, kanonizacja, włócznia św. Maurycego, gród

- opisuje przebieg misji św. Wojciecha

- wymienia przyczyny i skutki zjazdu gnieźnieńskiego

- wskazuje na mapie terytoria podbite przez Bolesława Chrobrego

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Oda, Radzim Gaudenty, Thietmar, Henryk II, Świętopełk

- poprawnie posługuje się terminami: kasztelan, czynszownik, Grody Czerwieńskie

- omawia postanowienia pokoju w Budziszynie

- opisuje wygląd Gniezna w czasach Bolesława Chrobrego

 

- przedstawia okoliczności przejęcia władzy przez Bolesława Chrobrego

- omawia dokonania Bolesława Chrobrego

- charakteryzuje organizację państwa polskiego za panowania Bolesława

- porównuje relacje źródłowe na temat zjazdu władców w 1000 r.

- wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego

- opisuje żywot św. Wojciecha na podstawie płaskorzeźb na drzwiach katedry gnieźnieńskiej

- wyjaśnia znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego dla rozwoju organizacji kościelnej i państwowej

 

 - ocenia skutki polityki wewnętrznej i zagranicznej Bolesława dla państwa polskiego

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

4. Kryzys i odbudowa państwa Piastów

- panowanie Mieszka II

- upadek państwa polskiego

- rządy Kazimierza Odnowiciela i odbudowa państwa polskiego

- panowanie Bolesława Śmiałego

- Polska w sporze o inwestyturę między cesarstwem a papiestwem

- konflikt króla Bolesława z biskupem Stanisławem

- zna wydarzenia związane z datami: 1025 r., 1076 r., 1079 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Mieszko II, Kazimierz Odnowiciel, Bolesław Śmiały, biskup Stanisław ze Szczepanowa

- poprawnie posługuje się terminami: trybut, denar

- wymienia przyczyny kryzysu i upadku państwa polskiego w XI w.

- zna wydarzenia związane z datami: 1034 r., 1039 r.,

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Bezprym, Konrad II, Jarosław Mądry, Miecław, Brzetysław

- wyjaśnia przyczyny i skutki sporu między królem a biskupem

- opisuje przebieg konfliktu Bolesława Śmiałego z biskupem Stanisławem

 - opisuje sytuację w państwie polskim po śmierci Bolesława Chrobrego

- omawia działalność Kazimierza Odnowiciela i Bolesława Śmiałego

- porównuje relacje źródłowe na temat sporu między królem Bolesławem a biskupem Stanisławem

- wyjaśnia, dlaczego w sporze o inwestyturę Bolesław Śmiały opowiedział się po stronie papieża

- dokonuje oceny skutków polityki zagranicznej prowadzonej przez Bolesława Śmiałego

- ocenia obiektywizm źródeł historycznych dotyczących wydarzeń z 1079 r.

- wskazuje problemy w interpretacji dziejów panowania pierwszych Piastów

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

5. Panowanie Bolesława Krzywoustego

- panowanie Władysława Hermana

- konflikt między Bolesławem a Zbigniewem

- najazd niemiecki na ziemie polskie

- podbój Pomorza

- statut Bolesława Krzywoustego

- początki rozbicia dzielnicowego

- zna wydarzenie związane z datą 1138 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Władysław Herman, Bolesław Krzywousty, Władysław Wygnaniec, Kazimierz Sprawiedliwy

- poprawnie posługuje się terminami: wojewoda, statut, seniorat, senior, dzielnica senioralna

- wskazuje na mapie terytoria podbite przez Bolesława Krzywoustego

- lokalizuje na mapie grody oblegane przez Niemców

- wymienia postanowienia statutu Bolesława Krzywoustego

- zna wydarzenia związane z datami: 1102 r., 1108 r., 1109 r., 1116 r., 1124 r.

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Bolesław Kędzierzawy, Mieszko Stary, Henryk Sandomierski, Zbigniew, Sieciech, Henryk V

- wyjaśnia przyczyny sporu między Bolesławem Krzywoustym a Zbigniewem

- wskazuje na mapie dzielnicę senioralną i ziemie przyznane poszczególnym synom i wdowie po Bolesławie Krzywoustym

 

 

- charakteryzuje sytuację polityczną państwa polskiego za panowania Władysława Hermana

- przedstawia okoliczności najazdu niemieckiego na Polskę

- wymienia przyczyny powstania statutu Bolesława Krzywoustego

- opisuje podbój i chrystianizację Pomorza

- wyjaśnia znaczenie przyłączenia Pomorza do Polski

 

- wyjaśnia i ocenia konsekwencje decyzji Bolesława o podziale państwa polskiego

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

Tajemnice sprzed wieków – Kto spisywał dzieje Polski?

- źródła historyczne dotyczące początków państwa polskiego

- obiektywizm i prawda historyczna

 

 

- wyjaśnia, kim byli i czym zasłynęli: Gall Anonim, Thietmar, Wincenty Kadłubek

- określa ramy chronologiczne wydarzeń opisanych w kronikach Galla Anonima i Wincentego Kadłubka

- wymienia przyczyny powstania dzieł kronikarzy

- wymienia nazwy źródeł historycznych dotyczących dziejów państwa polskiego za panowania pierwszych Piastów

- określa, kim byli i czym zasłynęli: Kosmas, Nestor

- wymienia przyczyny powstania dzieł kronikarzy

- przedstawia teorie dotyczące pochodzenia Galla Anonima

- wyjaśnia, kim był Bolesław Zapomniany

 

- tłumaczy konieczność weryfikacji prawdziwości źródeł historycznych

 

Ponadto:

- samodzielnie formułuje opinie i wnioski

- rozwiązuje problemy w twórczy sposób

- wykazuje dużą aktywność w czasie zajęć

 

Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań:

- aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu.

- uczeń jest zobowiązany doskonalić umiejętność analizy i interpretacji źródeł historycznych oraz powinien być oceniany ze stopnia opanowania tej umiejętności w sposób ustawiczny, zarówno w trakcie zajęć, jak i przy okazji prac domowych i sprawdzianów wiedzy.

 

Rozkład wymagań jest autorską propozycją mgr. Roberta Tochy, doświadczonego nauczyciela historii. Konsultacji dokonała mgr Zofia Heppner – doradca i edukator.