Przedmiotowy System Oceniania

z języka angielskiego

dla klas I – III  gimnazjum

 

2011/2012

 

 


Obowiązkowe podręczniki:


klasa I poziom podstawowy          ACCESS  1              Virginia Evans, Jenny Dooley

klasa I poziom zaawansowany    ACCESS  2              Virginia Evans, Jenny Dooley

 

klasa II poziom podstawowy         ACCESS  3              Virginia Evans, Jenny Dooley

klasa II poziom zaawansowany   ACCESS  3              Virginia Evans, Jenny Dooley

 

klasa III poziom podstawowy / zaawansowany           

ACCESS   3 / Egzamin gimnazjalny - repetytorium.   Virginia Evans, Jenny Dooley

             
Obowiązkowe wyposażenie ucznia na zajęciach:
podręcznik, zeszyt ćwiczeń, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania

Elementy podlegające ocenie:

- wiedza,

- umiejętności,

- aktywność,

- stosunek do przedmiotu.

 

Sposób oceniania

Oceny w skali od 1 do 6 poszerzone o znak „+” lub pomniejszone o znak  „-”

 

Formy sprawdzenia i oceny wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia:

- sprawdziany lub testy- po zakończeniu powiązanej tematycznie partii materiału,

- kartkówki- z 1-3 ostatnich lekcji i trwają ok. 15 min., mogą być nie zapowiadane

  (do 5 w sem.),

- odpowiedzi ustne- z 1-3 ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału, w tym

  z wiadomości ogólnych (1- 2 w sem.),

- prace domowe/ projekty (1- 2 w sem.),

- zadania dodatkowe dla chętnych uczniów,

- zeszyt przedmiotowy (1-2 w sem.),

- zeszyt ćwiczeń (1 w sem.),

- aktywność na lekcjach (3 znaki „+” są równoznaczne z oceną bdb, 3 znaki „-” to

   ocena  ndst.).

 

 

 

 

Stosuje się określona wagę i sposób zapisu:

- praca klasowa, test wiadomości – 3x (kolor czerwony),

- konwersacja, wypowiedź w j. angielskim – 3x (kolor czerwony),

- sprawdzian, słownictwo  – 2x (kolor niebieski lub czarny),

- czytanie, tłumaczenie – 2x (kolor niebieski lub czarny)

- kartkówka – 1x , itd.

- praca samodzielna – 2x ,

- odpowiedzi ustne – 1x ,

- praca domowa – 1x ,

- aktywność na lekcji – 1x ,

- aktywność poza lekcyjna – 1x ,

- zeszyt przedmiotowy – 1x ,

- ocena semestralna doliczana do wyliczenia oceny końcowo rocznej  4x

 

Ocena semestralna i końcowo-roczna jest sumą ocen cząstkowych

-          średnia poniżej 1,65 – ndst

-          średnia 1,66 – 2,65 – dopuszczająca

-          średnia 2,66 – 3,65 – dostateczny

-          średnia 3,66 – 4,65 – dobry

-          średnia 4,66 – 5,00 – bardzo dobry

-          średnia powyżej 5,00 - celujący

 

Na miesiąc przed końcem semestru i końca roku każdy uczeń z zagrożeniem oceną ndst jest o tym informowany. Potencjalna poprawa i jej sposób ustalana jest przez nauczyciela.

 

Zasady zgłaszania braku przygotowania do lekcji

Uczeń dwa razy w semestrze, przed lub na początku zajęć, może zgłosić brak

obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć.

Brak przygotowania do lekcji po raz trzeci równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 

 

Dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kryteria

oceniania są dostosowane do poziomu ich umiejętności i możliwości.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skala
ocen

Gramatyka i słownictwo
Osiągnięcia ucznia:

6

dobrze opanował i swobodnie stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału i niektóre wykraczające poza nakreślone ramy

potrafi budować złożone zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

posiada bogaty zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału i wykraczający poza nią

zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku i wiele wyrażeń z innych źródeł, jak prasa, telewizja i Internet

zna i z powodzeniem stosuje rożne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów

samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami

5

dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału

potrafi budować spójne zdania, poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

posiada bogaty zasób słownictwa, obejmujący tematykę określoną w rozkładzie materiału

zna i stosuje w praktyce wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku

zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów

samodzielnie posługuje się różnego rodzaju słownikami

4

dość dobrze opanował i stosuje w praktyce zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału

potrafi budować w większości wypadków spójne zdania, na ogół poprawne pod względem gramatycznym i logicznym

posiada szeroki zasób słownictwa, obejmujący tematykę określona w rozkładzie materiału

zna i stosuje w praktyce większość wyrażeń potocznych przedstawionych w podręczniku

zna i stosuje różne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów

samodzielnie posługuje się słownikiem polsko-angielskim i angielsko-polskim

3

poprawnie opanował i stosuje w praktyce niektóre zagadnienia gramatyczne określone w rozkładzie materiału

nie zawsze potrafi budować spójne zdania na ogół są one bardzo krótkie i proste często popełnia błędy gramatyczne i logiczne

na ogół używa słownictwa odpowiedniego do zadania, choć w ograniczonym zakresie niewiele o charakterze bardziej złożonym czy abstrakcyjnym

zna i stosuje w praktyce niektóre wyrażenia potoczne przedstawione w podręczniku

zna rożne techniki wyszukiwania znaczenia wyrazów, ale ma problemy z wyborem wyrazu pasującego do kontekstu

2

opanował niewiele zagadnień gramatycznych określonych w rozkładzie materiału

potrafi budować zdania, ale przeważnie niespójne, z dużą ilością błędów gramatycznych i logicznych

dysponuje bardzo ograniczonym zakresem słownictwa odpowiedniego do zadania

zna i stosuje w praktyce bardzo niewiele wyrażeń potocznych i codziennego słownictwa, często popełnia błędy

ma duże problemy w korzystaniu ze słownika, wymaga pomocy ze strony nauczyciela przy wyszukiwaniu znaczenia wyrazów i wybieraniu wyrazu pasującego do kontekstu

1

nie opanował zagadnień gramatycznych ani leksykalnych określonych w rozkładzie materiału

nie potrafi budować spójnych zdań, nawet z pomocą nauczyciela

nie potrafi skutecznie korzystać ze słownika


 

Skala
ocen

Słuchanie

Osiągnięcia ucznia:

6

potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów opartych na materiale kursowym i wykraczającym poza niego, np. rozumie dialogi z filmów i sens popularnych piosenek

potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach i wyłonić z nich błędy

potrafi wydobyć szczegółowe informacje i stosownie do nich zareagować, np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić tabelkę

potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy

potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela

5

potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów opartych na materiale kursowym

potrafi zrozumieć kluczowe informacje w różnorodnych tekstach i rozmowach i wyłonić z nich błędy

potrafi wydobyć szczegółowe informacje i stosownie do nich zareagować, np. zrobić na ich podstawie notatkę, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić tabelkę

potrafi z łatwością rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

potrafi z łatwością rozróżniać dźwięki, głoski, akcent wyrazowy i zdaniowy

potrafi z łatwością zrozumieć polecenia nauczyciela

4

potrafi zazwyczaj zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów

potrafi zrozumieć większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach

potrafi wydobyć większość potrzebnych informacji i stosownie do nich zareagować, np. zrobić na ich podstawie krótką notatkę, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić tabelkę

potrafi rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

potrafi rozróżniać dźwięki, głoski i akcent w większości wyrazów i zdań

potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela

3

potrafi czasami zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów

potrafi zrozumieć część kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach

potrafi wydobyć część potrzebnych informacji i stosownie do nich zareagować, np. dopasować różne elementy, uszeregować zdarzenia, czy wypełnić tabelkę

potrafi zazwyczaj rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

potrafi rozróżniać większość dźwięków i głosek, ale ma problemy z rozpoznaniem akcentu wyrazowego i zdaniowego

potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela

2

rzadko potrafi zrozumieć ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów

potrafi zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i rozmowach

potrafi wydobyć niedużą część potrzebnych informacji, by stosownie do nich zareagować, np. dopasować różne elementy, uszeregować zdarzenia czy wypełnić tabelkę

potrafi czasami rozpoznać uczucia i reakcje mówiącego

potrafi rozróżnić niektóre dźwięki i głoski, ale rzadko rozpoznaje akcent wyrazowy i zdaniowy

potrafi zrozumieć polecenia nauczyciela, ale z pomocą lub podpowiedziami

1

najczęściej nie potrafi zrozumieć ogólnego sensu tekstów ani rozmów

nie potrafi zrozumieć prawie żadnych kluczowych informacji w tekstach ani rozmowach

nie potrafi wydobyć żadnych potrzebnych informacji, by stosownie do nich zareagować,

np. dopasować różne elementy, uszeregować zdarzenia czy wypełnić tabelkę

prawie nigdy nie rozpoznaje uczuć ani reakcji mówiącego

nie potrafi rozróżnić dźwięków ani głosek, nie rozpoznaje akcentu wyrazowego ani zdaniowego

nie potrafi zrozumieć poleceń nauczyciela, nawet z pomocą i podpowiedziami

 

 

Skala
ocen

Mówienie / Wymowa

Osiągnięcia ucznia:

6

potrafi płynnie wypowiadać się na dowolne tematy, zachowując przy tym dużą dokładność językową i bogactwo leksykalne znacznie wykraczające poza ramy nakreślone przez rozkład materiału

potrafi w naturalny i spontaniczny sposób zabierać głos w rozmowie

ma bardzo dobrą wymowę i intonację

można go z łatwością zrozumieć

5

potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość oraz przeprowadzić wywiad z inną osobą

potrafi mówić płynnie i bez zawahań na tematy określone w rozkładzie materiału, np. podaje w rozbudowany sposób informacje o sobie i innych osobach, wypowiada się na temat filmów i programów telewizyjnych, rożnych miejsc i obiektów w mieście, uroczystości, świąt i innych ważnych wydarzeń, zakazów, nakazów i obowiązków, zwyczajów w Polsce i krajach angielskiego obszaru językowego, planów na przyszłość

potrafi wyrazić swoje potrzeby, preferencje, stany, rady, sugestie, powinności, nakazy, zakazy, obowiązki i przypuszczenia

potrafi dokonać zakupów i zamówić posiłek w barze, kawiarni czy restauracji

posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów

dysponuje bogatym zakresem słownictwa dla wyrażenia myśli i idei

potrafi w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie

można go z łatwością zrozumieć

4

przeważnie potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość lub zadać pytania stosowane w wywiadach innym osobom

potrafi mówić spójnie, choć z lekkim wahaniem na tematy określone w rozkładzie materiału

na ogół potrafi wyrazić swoje potrzeby, preferencje, stany, rady, sugestie, powinności, nakazy, zakazy, obowiązki i przypuszczenia

potrafi dokonać prostych zakupów i zamówić posiłek w barze, restauracji czy kawiarni

potrafi na ogół w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie

można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności

3

czasami potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość, zadać nieskomplikowane pytanie lub

odpowiedzieć na pytania innych osób, choć popełnia przy tym błędy

potrafi mówić spójnie, ale z wyraźnym wahaniem na tematy określone w rozkładzie materiału

potrafi wyrazić swoje niektóre potrzeby, preferencje, stany, rady, sugestie, powinności, nakazy, zakazy, obowiązki i przypuszczenia

potrafi dokonać prostych zakupów i zamówić posiłek w barze, restauracji czy kawiarni, ale korzystając z pomocy nauczyciela lub innych osób

potrafi czasami w naturalny sposób zabierać głos w rozmowie, ale głównie wtedy, gdy temat go szczególnie interesuje lub dotyczy

można go zazwyczaj zrozumieć

2

czasami potrafi przekazać wiadomość, zadać nieskomplikowane pytanie lub odpowiedzieć na pytania innych osób, ale z trudnościami

potrafi czasem mówić spójnie, ale z częstym wahaniem na tematy określone w rozkładzie materiału

potrafi wyrazić swoje niektóre potrzeby, preferencje, stany, rady, sugestie, powinności, nakazy, zakazy, obowiązki i przypuszczenia, ale w bardzo ograniczonym zakresie i z poważnymi błędami

potrafi dokonać prostych zakupów i zamówić posiłek w barze, restauracji czy kawiarni, ale korzystając z pomocy nauczyciela lub innych osób, słownika lub innych pomocy i używając pojedynczych słów, czy bardzo prostych i nie zawsze poprawnych wyrażeń

rzadko próbuje zabierać głos w rozmowie

można go zazwyczaj zrozumieć, ale z pewna trudnością

1

nie potrafi samodzielnie przekazać wiadomości, zadać sensownego pytania, ani odpowiedzieć na pytania innych osób

nie potrafi samodzielnie wypowiadać się na żadne tematy określone w rozkładzie materiału

nie potrafi wyrazić swoich potrzeb, preferencji, stanów, rad, sugestii, powinności, nakazów, zakazów, obowiązków ani przypuszczeń; braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu jakąkolwiek komunikację

prawie nigdy nie zabiera głosu w rozmowie

robi tak duże błędy w wymowie, że jego wypowiedzi nie można zrozumieć

 

 

Skala
ocen

Czytanie

Osiągnięcia ucznia:

6

potrafi czytać dla przyjemności i zrozumieć główne myśli w dłuższych autentycznych tekstach, takich jak lektury, artykuły w prasie czy teksty z Internetu

potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp.

rozumie konstrukcję tekstu, potrafi uporządkować tekst poprzestawiany

bez trudu potrafi wybrać odpowiednie informacje z dłuższego tekstu

potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa i uzasadnić swoją decyzję

5

potrafi czytać dla przyjemności i zrozumieć główne myśli w uproszczonych lekturach i niezbyt trudnych tekstach autentycznych, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, przewodniki i ulotki turystyczne, instrukcje, polecenia do gier komputerowych czy teksty z Internetu

potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp.

rozumie konstrukcje tekstu, potrafi uporządkować tekst poprzestawiany

bez trudu potrafi wybrać odpowiednie informacje z dłuższego tekstu w podręczniku

potrafi ocenić czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa i uzasadnić swoja decyzję

4

rozumie sens ogólny tekstów zaprezentowanych w podręczniku i znaleźć w nich większość potrzebnych informacji

potrafi zrozumieć główne myśli w interesujących go, dość prostych i popartych ilustracjami tekstach autentycznych, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, instrukcje, polecenia do gier komputerowych, czy teksty z Internetu

najczęściej potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp.

na ogół rozumie konstrukcję tekstu, potrafi uporządkować tekst poprzestawiany

przeważnie potrafi ocenić czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa, ale miewa problemy z uzasadnieniem swojej decyzji

3

naprowadzony pytaniami pomocniczymi, z pomocą nauczyciela lub kolegów / koleżanek w klasie, rozumie sens ogólny tekstów zaprezentowanych w podręczniku, ale potrafi znaleźć tylko niektóre z potrzebnych informacji

czasami potrafi zrozumieć główne myśli w interesujących go, dość prostych i popartych ilustracjami tekstach, takich jak artykuły w prasie, ogłoszenia, instrukcje, polecenia do gier komputerowych, czy teksty z Internetu

czasami potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp.

na ogół rozumie konstrukcję tekstu, ale ma kłopoty z poprawnym uporządkowaniem poprzestawianego tekstu

na ogół potrafi ocenić, czy podana informacja jest prawdziwa czy fałszywa, ale nie potrafi poprawnie uzasadnić swojej decyzji

2

z pomocą nauczyciela, bardzo ogólnie rozumie sens przeczytanego tekstu lub innej informacji w podręczniku, ale nie potrafi z nich wyodrębnić szczegółowych informacji

rzadko potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania, np. przewidywanie treści tekstu na podstawie tytułu, czytanie tekstu pod kątem pytań do tekstu, z którymi zapoznał się przed czytaniem, itp.

rozumie konstrukcje tylko bardzo prostych tekstów, ale nie potrafi samodzielnie uporządkować poprzestawianego tekstu

czasami trafnie odgaduje, czy dana informacja związana z tekstem jest prawdziwa czy fałszywa, ale nie potrafi uzasadnić swojej decyzji

1

nawet z pomocą nauczyciela, nie rozumie sensu przeczytanego tekstu i nie potrafi z niego wyodrębnić żadnych informacji

nie potrafi korzystać ze strategii stosowanych podczas czytania

 

Skala
ocen

Pisanie
Osiągnięcia ucznia:

6

potrafi napisać wypowiedź pisemną zawierającą złożone struktury, słownictwo i własne przemyślenia na tematy rożne, nawet wykraczające poza tematykę omawiana na zajęciach szkolnych

samodzielnie lub we współpracy z grupą sporządza pisemną pracę projektowa, korzystając z rożnych źródeł i materiałów

potrafi w spójny sposób zorganizować tekst

w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty

pisze teksty o odpowiedniej długości

używa poprawnej pisowni i interpunkcji

5

potrafi napisać wypowiedź pisemną zawierającą złożone struktury i słownictwo na tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału, np. napisać list, pocztówkę, informacje o sobie i innych, sporządzić opis ludzi, zwierząt, rzeczy, miejsc i uroczystości, ulubionego programu telewizyjnego lub filmu, napisać dłuższą narrację w oparciu o podane wskazówki itp.

samodzielnie lub we współpracy z grupą sporządza pisemna pracę projektowa, korzystając z rożnych źródeł i materiałów

potrafi w spójny sposób zorganizować tekst

w zadaniu pisemnym zawiera wszystkie istotne punkty

pisze teksty o odpowiedniej długości

używa poprawnej pisowni i interpunkcji

4

próbuje pisać teksty użytkowe, takie jak list, pocztówka, krótka notatka czy opis, z użyciem złożonych struktur i słownictwa

teksty przez niego pisane, obejmujące tematy wyszczególnione w rozkładzie materiału, są na ogół dobrze zorganizowane i spójne, zawierają wszystkie istotne punkty, choć niektóre z nich są potraktowane marginalnie

czasami stosuje szyk wyrazów podobny do polskiego

pisze teksty nieco krótsze lub dłuższe od wymaganej długości

współpracuje z grupą kolegów / koleżanek przy tworzeniu wspólnej pisemnej pracy projektowej, korzystając z rożnych źródeł i materiałów

używa przeważnie poprawnej pisowni i interpunkcji

3

potrafi napisać zadanie zawierające proste struktury i słownictwo

współpracując z grupą kolegów / koleżanek tworzy wspólną pisemna pracę projektowa, wykonując prace pomocnicze, typu: wyszukiwanie wiadomości, przepisywanie tekstu, rysunki, dbałość o stronę techniczno-artystyczna, itp.

pisze teksty na ogół zorganizowane, ale niezbyt spójne

w zadaniu pisemnym zawiera większość istotnych punktów

pisze teksty z elementami wyraźnie krótszymi lub dłuższymi od wymaganej długości

używa czasami niepoprawnej pisowni i interpunkcji

2

próbuje pisać zadania zawierające proste struktury i słownictwo

niechętnie współpracuje z grupą przy pracach projektowych, jest raczej biernym obserwatorem

przeważnie pisze teksty źle zorganizowane, chaotyczne

w zadaniu pisemnym zawiera bardzo niewiele istotnych punktów

pisze teksty na ogół wyraźnie krótsze od wymaganej długości

używa przeważnie niepoprawnej pisowni i interpunkcji

1

nawet nie próbuje pisać zadań otwartych

odmawia współpracy z grupą przy pracach projektowych

we wszystkich zadaniach pisemnych, nawet w przepisywaniu z tablicy, używa niepoprawnej pisowni i interpunkcji

nie prowadzi zeszytu przedmiotowego lub robi to bardzo niechlujnie, przez co zeszyt jest nieprzydatny w procesie uczenia się

 

 

Skala
ocen

Praca projektowa indywidualna

Osiągnięcia ucznia:

6

praca o wyjątkowych walorach merytorycznych i artystycznych z wykorzystaniem wiadomości z innych przedmiotów nauczania, rożnych źródeł i mediów

doskonale zaprezentowana

5

praca bardzo staranna, zawiera wiele wiadomości pochodzących z innych przedmiotów nauczania i rożnych źródeł

właściwie zaprezentowana

4

praca wykonana bardzo starannie, ale nie wskazuje na wykorzystywanie wiadomości interdyscyplinarnych lub nie zaprezentowana we właściwy sposób

3

praca niezbyt starannie wykonana, o niewielkiej wartości merytorycznej i artystycznej

zaprezentowana w mało interesujący sposób

2

praca niestaranna, o nikłej wartości merytorycznej i artystycznej

zawiera wiele błędów

wskazuje na próbę komunikacji językowej i pewien wysiłek włożony w jej wykonanie

1

brak pracy projektowej lub praca tak niepoprawna i niestaranna, że niemożliwe jest przyznanie jej oceny pozytywnej

 

 

Skala
ocen

Współpraca w grupie

Osiągnięcia ucznia:

6

potrafi współpracować w grupie, zaplanować zadanie, podjąć jego realizację i doprowadzić do końca

wykazuje dużą dozę myślenia twórczego

w przypadku pracy grupowej czuje się współodpowiedzialny za proces i efekt końcowy, ale nie narzuca swojej wizji innym i nie stara się dominować

potrafi wykorzystywać informacje z innych dziedzin nauczania i odpowiednio je przetwarzać, a także uwzględnić w produkcie końcowym informacje i materiały przedstawione przez innych członków grupy

poza formą pisemną czy plastyczną, potrafi z powodzeniem wspólną pracę zaprezentować ustnie lub tak pokierować prezentacją, by każdy członek grupy miał w niej swój udział

5

potrafi współpracować w grupie, zaplanować zadanie, podjąć jego realizację i doprowadzić do końca

wykazuje duża dozę myślenia twórczego, ale zdarza mu się narzucać swoja wolę innym i dominować nad grupą

w przypadku pracy grupowej czuje się odpowiedzialny za proces i efekt końcowy; na ogół to on rozdziela zadania w grupie i dba o ich wykonanie

potrafi wykorzystywać informacje z rożnych dziedzin nauczania i odpowiednio je przetwarzać

poza formą pisemną czy plastyczną, potrafi z powodzeniem zaprezentować pracę ustnie

4

potrafi współpracować w grupie, choć najczęściej realizuje zadania zaproponowane przez bardziej twórczych członków grupy

najczęściej czuje się współodpowiedzialny za proces i efekt końcowy pracy

często wykorzystuje informacje z innych dziedzin nauczania, choć miewa kłopoty z ich przetworzeniem

najczęściej potrafi zaprezentować pracę ustnie, wskazując na elementy wykonane przez siebie

3

w niewielkim stopniu przyczynia się do powstania pracy grupowej

zazwyczaj ogranicza się do dostarczenia materiałów w języku polskim, pozostawiając innym członkom grupy zadanie przetworzenia ich na język angielski

w bardzo ograniczony sposób potrafi zaprezentować pracę ustnie i wskazać w niej na swój udział

2

jest bardzo biernym członkiem grupy, często jego rola ogranicza się do funkcji pomocniczych, mechanicznego przepisywania lub podawania materiałów służących do powstania grupowej pracy projektowej

bardzo niechętnie identyfikuje się z grupą i praca, nie czuje się za nią odpowiedzialny w takim stopniu jak powinien

nie potrafi zaprezentować pracy ustnie

1

nie chce pracować w grupie, nie czuje się za nią współodpowiedzialny, często utrudnia i dezorganizuje pracę innym

nawet w najmniejszym stopniu nie przyczynił się do powstania wspólnej pracy projektowej

 

Skala
ocen

Umiejętność samodzielnego uczenia się
Osiągnięcia ucznia:

6

uczeń potrafi zdobywać wiedzę niezależnie od nauczyciela, potrafi korzystać z rożnych słowników, mediów i wykorzystywać wiedzę z innych przedmiotów nauczania

zna rożne techniki uczenia się i stosuje te, które są dla niego najskuteczniejsze

jest uczniem refleksyjnym, odpowiedzialnym za własny proces uczenia się

potrafi dostrzec swoje mocne i słabsze strony, określić, czemu powinien poświecić więcej czasu

chętnie poszukuje wiedzy dodatkowej, wykraczającej poza program nauczania obowiązujący na poziomie jego grupy

5

uczeń w sposób skuteczny wykorzystuje strategie uczenia się sugerowane przez nauczyciela

podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów

potrafi wyciągać wnioski z własnych sukcesów i błędów

umie korzystać z rożnych słowników i innych źródeł informacji

4

czasami podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów, niezależnie od nauczyciela; zazwyczaj jednak potrzebuje pomocy i wskazówek odnośnie dodatkowych źródeł

stara się wyciągać wnioski z własnych błędów

korzysta jedynie ze słownika dwujęzycznego, ale czasami miewa kłopoty z wyborem odpowiedniego słowa

3

rzadko podejmuje próby samodzielnego rozwiązywania problemów, czy zdobywania wiedzy dodatkowej

wymaga pomocy i wskazówek nauczyciela lub kolegów / koleżanek, dzięki którym wykonuje zadania obowiązkowe

zna zasady korzystania ze słownika dwujęzycznego, ale robi to niechętnie, woli zapytać o nieznane słowo innych

2

prawie nigdy nie podejmuje prób samodzielnego zdobywania wiedzy; wymaga ciągłej pomocy i wskazówek

z trudnością korzysta ze słownika dwujęzycznego

w niewielkim stopniu potrafi korzystać z podręcznika i własnych notatek

1

uczeń niesamodzielny, nawet nie usiłuje samodzielnie rozpocząć żadnego zadania; z góry zakłada, że niczego nie wie i nie umie

nawet z pomocą nauczyciela i kolegów / koleżanek nie wykonuje zadań właściwie

nie potrafi korzystać z żadnych słowników, źródeł dodatkowych, ani materiału podręcznika

 

Skala
ocen

Praca domowa

Osiągnięcia ucznia:

6

chętnie i często z własnej inicjatywy wykonuje dodatkowe prace domowe, tam gdzie to możliwe sprawdzając je przy użyciu klucza, a w przypadku wątpliwości konsultuje się z nauczycielem

pracuje samodzielnie i systematycznie

zadania domowe otwarte znacznie wykraczają poza wymagany poziom

5

potrafi z powodzeniem samodzielnie wykonać pracę domową, wykorzystując podane instrukcje i wzory

prace domowe odrabia systematycznie

4

najczęściej z powodzeniem samodzielnie wykonuje pracę domowa, wykorzystując podane instrukcje i wzory

prace domowe odrabia na ogół systematycznie

3

czasami miewa kłopoty z prawidłowym odrobieniem prac domowych, stara się jednak wykonywać je samodzielnie i w miarę systematycznie

2

często praca domowa wykonana jest nieprawidłowo, bądź niesamodzielnie

1

najczęściej nie odrabia prac domowych

 

Sposób i termin zaliczenia testu lub innej formy sprawdzania wiedzy, w przypadku nieobecności ucznia:

 

- uczeń, który był nieobecny na 1 lekcji podlega ocenie na najbliższych zajęciach,

- uczeń, który był nieobecny do 7 dni włącznie podlega ocenie w terminie 7 dni od

   powrotu,

- uczeń, który był nieobecny dłużej niż tydzień podlega ocenie w terminie 14 dni od

   powrotu

 

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w uzgodnionym terminie uczeń

otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Forma i termin poprawy ocen cząstkowych

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, a w szczególnych, indywidualnych

przypadkach także ocenę wyższą, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej. Od momentu otrzymania oceny uczeń może ją poprawić w terminie do 7 dni, jeśli zakres materiału obejmował do trzech ostatnich lekcji włącznie, i w terminie do 2 tygodni, jeśli zakres wiadomości do opanowania obejmował więcej niż trzy ostatnie lekcje.

Ocena poprawiona, podobnie jak ocena początkowa, jest wpisywana do dziennika.

Uczeń przyłapany na podpowiadaniu lub ściąganiu dostaje słowne upomnienie,

a następnie otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Forma i termin poprawy ocen semestralnych i końcowo-rocznych

Poprawa ocen semestralnych i końcowo-rocznych odbywa się zgodnie z zasadami

przedstawionymi w WSO.

 

Zasady uzupełniania różnic programowych

Nauczyciel prowadzący dany przedmiot określa warunki uzupełniania różnic

programowych.