KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

                      
 

                                  Klasa III gimnazjum

 

 

 

POZIOM PODSTAWOWY

 

POZIOM PONADPODSTAWOWY

 

 

OGÓLNE

KRYTERIA

OCENIANIA

 

Ocena dopuszczająca

 

☼ niewielka samodzielność

☼ odtwórcza wiedza

☼ skuteczne próby opanowania materiału

☼ wiedza i umiejętności na poziomie minimalnym, umożliwiającym dalsze przyswajanie materiału

 

 

Ocena dostateczna

 

☼ wolne tempo wypowiedzi

☼ proste zdania

☼ właściwa reakcja językowa na prostą wypowiedź rozmówcy

☼ poprawne mówienie

z uwzględnieniem zasad właściwej wymowy, zapewniających zrozumienie wypowiedzi

☼ dopuszczalne błędy językowe, które nie zakłócają rozumienia

 

 

Ocena dobra

 

☼ logiczna konstrukcja wypowiedzi

☼ niezbyt urozmaicone konstrukcje do wyrażania opinii

☼ błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji; poprawna wymowa

i intonacja

☼ wypowiedź w pełni zrozumiała

☼ poprawny wybór formy

i stylu wypowiedzi

 

 

Ocena bardzo dobra

 

☼ wypowiedź ciekawa, płynna, bogata w treść

i słownictwo

☼ poprawna wymowa

i intonacja, zbliżona

do wypowiedzi rodzimych użytkowników języka

☼ sporadyczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji

☼ wypowiedź w całości zrozumiała

☼ bezbłędny wybór formy i stylu wypowiedzi

 

 

część tematyczna

 

Temat 1

Człowiek

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
człowiek
(dane osobowe, wygląd zewnętrzny, części ciała, ubrania, osobowość, uczucia i emocje).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń opisuje ludzi.

Krótko opisuje wygląd wymyślonej przez siebie postaci. Popełnia liczne błędy, które zakłócają wypowiedź.

Częściowo poprawnie opisuje wymyśloną przez siebie postać (wygląd, osobowość i ubrania). Tekst zawiera liczne błędy językowe.

W większości poprawnie opisuje wymyśloną przez siebie postać (wygląd, osobowość i ubrania).

Samodzielnie i poprawnie opisuje wymyśloną przez siebie postać (wygląd, osobowość i ubrania).

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń określa główną myśl tekstu.

Sekcja 2: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń wyraża swoje opinie i sugestie, prowadzi negocjacje w prostych sytuacjach.

Odgrywa rozmowy częściowo wg podanego scenariusza. Przekonuje kolegę lub koleżankę do swoich pomysłów. Liczne błędy językowe mogą zakłócać przekaz informacji.

Odgrywa rozmowy częściowo wg podanego scenariusza. Przekonuje kolegę lub koleżankę do swoich pomysłów. Popełnia liczne błędy w wypowiedzi, ale przekazuje informacje w zrozumiały sposób.

Odgrywa rozmowy wg podanego scenariusza. Przekonuje kolegę lub koleżankę do swoich pomysłów. W większości zachowuje poprawność językową.

Odgrywa rozmowy wg podanego scenariusza. Skutecznie przekonuje kolegę lub koleżankę do swoich pomysłów. Zachowuje pełną poprawność językową.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń określa główną myśl tekstu, wyszukuje lub selekcjonuje informacje, określa kontekst sytuacyjny.

Sekcja 2: Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje osoby, miejsca i zjawiska.

Pisze kilka prostych zdań dotyczących obrazka w podręczniku. Popełnia liczne błędy językowe.

Przygotowuje opis obrazka w podręczniku. Praca zawiera liczne błędy.

W większości poprawnie przygotowuje opis obrazka w podręczniku.

Samodzielnie i poprawnie przygotowuje opis obrazka w podręczniku.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym, rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Sekcja 2: uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym, właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym.

Częściowo poprawnie dobiera zdania do zdjęć.

Poprawnie dobiera zdania do zdjęć oraz częściowo poprawnie uzupełnia luki w opisie zdjęcia.

Poprawnie dobiera zdania do zdjęć oraz w większości poprawnie uzupełnia luki w opisie zdjęcia.

Poprawnie dobiera zdania do zdjęć oraz uzupełnia luki w opisie zdjęcia.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Dobiera część wyrazów do odpowiednich luk, ale błędnie tworzy ich formy.

Częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście formami podanych wyrazów. Zwykle poprawnie dobiera wyraz do luki, ale używa jego błędnej formy.

W większości poprawnie uzupełnia luki w tekście formami podanych wyrazów.

Uzupełnia luki w tekście  odpowiednimi formami podanych wyrazów.

Uczeń odpowiednio reaguje językowo w określonych kontekstach.

Częściowo dobiera pytania do odpowiedzi.

Prawidłowo dobiera pytania do odpowiedzi.

Prawidłowo dobiera pytania do odpowiedzi. Częściowo poprawnie odgrywa rozmowy wg podanego scenariusza.

Prawidłowo dobiera pytania do odpowiedzi. Całkowicie poprawnie odgrywa rozmowy wg podanego scenariusza.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 1.

 

Temat 2

Człowiek

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
dom
(typy domów, części domu, meble i wyposażenie, obowiązki domowe).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń wyraża swoje opinie.

Uczeń opisuje miejsca.

Podaje kilka słów i wyrażeń, które mogą opisać zalety lub wady życia na wsi.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat życia na wsi. Opisuje jego zalety lub wady. Popełnia liczne błędy językowe, ale sens wypowiedzi jest zrozumiały.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat życia na wsi. Opisuje jego zalety lub wady. W większości zachowuje poprawność językową i stosuje odpowiednie słownictwo.

Uczeń wyraża swoją opinię na temat życia na wsi. Opisuje jego zalety lub wady. Zachowuje poprawność językową i stosuje bogate słownictwo.

Uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości.

Bardzo krótko odpowiada pisemnie na pytania w podręczniku. Popełnia błędy językowe, które zakłócają komunikację.

Odpowiada pisemnie na pytania w podręczniku. Popełnia liczne błędy językowe, które nie zakłócają komunikacji.

Przygotowuje fragment strony internetowej, która opisuje fakty dotyczące polskich domów/mieszkań oraz zwyczajów dotyczących obowiązków domowych.

Przygotowuje fragment strony internetowej, która opisuje fakty dotyczące polskich domów/mieszkań oraz zwyczajów dotyczących obowiązków domowych.

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Sekcja 2: Uczeń określa główną myśl tekstu, określa kontekst sytuacyjny, wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń wyraża swoje opinie.

Wybiera najlepszą formę zakwaterowania.

Wybiera najlepszą formę zakwaterowania. Przedstawia swój wybór i stara się go krótko uzasadnić.

Wybiera najlepszą formę zakwaterowania. Przedstawia i uzasadnia swój wybór.

Wybiera najlepszą formę zakwaterowania. Przedstawia i w pełni uzasadnia swój wybór. Podaje kilka zalet.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu, określa intencje autora tekstu.

Sekcja 2: Uczeń określa główną myśl tekstu.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje miejsca.

Bardzo krótko opisuje jeden pokój w „idealnym” domu. Używa prostego języka. Popełnia liczne błędy językowe.

Opisuje jeden pokój w „idealnym” domu. Stosuje odpowiednie słownictwo. Praca jest częściowo poprawna językowo.

Opisuje jeden pokój w „idealnym” domu. Stosuje bogate słownictwo. Praca jest w większości poprawna językowo. Opowiada o nim swojemu koledze

Szczegółowo opisuje jeden pokój w „idealnym” domu. Stosuje bogate słownictwo. Praca jest poprawna językowo.

Uczeń wyraża swoje opinie.

Częściowo poprawnie zgadza się lub nie z opiniami w podręczniku.

Zgadza się lub nie z opiniami w podręczniku. Pisze list do gazety, w którym bardzo krótko wyraża swoją opinię dotyczącą przedstawionego pokoju. Popełnia liczne błędy.

Zgadza się lub nie z opiniami w podręczniku. Pisze list do gazety, w którym wyraża swoją opinię dotyczącą przedstawionego pokoju. W większości zachowuje poprawność gramatyczną.

Zgadza się lub nie z opiniami w podręczniku. Pisze list do gazety, w którym wyraża swoją opinię dotyczącą przedstawionego pokoju. Zachowuje poprawność gramatyczną.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym,.

Sekcja 2: uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym.

Poprawnie wybiera odpowiedzi do pytań.

Poprawnie wybiera odpowiedzi do pytań oraz częściowo poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia.

Poprawnie wybiera odpowiedzi do pytań oraz w większości poprawnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia.

Poprawnie wybiera odpowiedzi do pytań oraz samodzielnie odpowiada na pytania dotyczące zdjęcia.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Uzupełnia luki w nielicznych zdaniach.

Częściowo poprawnie uzupełnia luki w zdaniach i tekście.

W większości uzupełnia luki w zdaniach oraz tekście  odpowiednimi wyrazami.

Uzupełnia luki w zdaniach oraz w tekście  odpowiednimi wyrazami.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 2.

 

Temat 3

Życie rodzinne i towarzyskie

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
życie rodzinne i towarzyskie
(etapy w życiu, związki między ludźmi, małżeństwo, typowe czynności dnia codziennego, czynności czasu wolnego, rodzina, święta).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń przetwarza treści wyrażone w materiałach wizualnych i wyraża je w języku obcym.

Częściowo poprawnie układa obrazki w odpowiedniej kolejności.

Poprawnie układa obrazki w odpowiedniej kolejności. Częściowo poprawnie dobiera zdania do ilustracji.

Poprawnie układa obrazki w odpowiedniej kolejności oraz  dobiera zdania do ilustracji.

Poprawnie układa obrazki w odpowiedniej kolejności oraz  dobiera zdania do ilustracji. Nazywa te wydarzenia.

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń określa kontekst sytuacyjny, wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Sekcja 2: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje własne doświadczenia.

Opowiada koledze lub koleżance o problemach z rodzicami oraz o przyjęciu-niespodziance, ale popełnia poważne błędy, które zakłócają zrozumienie wypowiedzi.

Opowiada koledze lub koleżance o problemach z rodzicami oraz o przyjęciu-niespodziance. Wypowiedzi są częściowo poprawne.

Opowiada koledze lub koleżance o problemach z rodzicami oraz o przyjęciu-niespodziance. Zachowuje poprawność językową oraz stosuje odpowiednie słownictwo.

Opowiada koledze lub koleżance o problemach z rodzicami oraz o przyjęciu-niespodziance. Zachowuje pełną poprawność językową oraz stosuje bogate słownictwo.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń określa główną myśl tekstu.

Sekcja 2: Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń wyraża swoje opinie oraz propozycje.

Pisze kilka zdań, które opisują jeden z obrazków w podręczniku. Popełnia liczne błędy.

Pisze email to kolegi, w którym opisuje jedno z wybranych przyjęć przedstawionych w podręczniku. Popełnia liczne błędy.

Pisze email to kolegi, w którym opisuje jedno z wybranych przyjęć przedstawionych w podręczniku. Używa części poznanych wyrażeń.

Pisze email to kolegi, w którym opisuje jedno z wybranych przyjęć przedstawionych w podręczniku. Używa większości poznanych wyrażeń.

Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości.

Opisuje niektóre z obrazków w podręczniku.

Częściowo poprawnie opisuje historyjkę na podstawie obrazków w podręczniku.

Opisuje historyjkę na podstawie obrazków w podręczniku. Pisze email do kolegi lub koleżanki, w którym opisuje ciekawe wydarzenie. W emailu używa stylu nieformalnego.

Opisuje historyjkę na podstawie obrazków w podręczniku. Pisze  email do kolegi lub koleżanki, w którym opisuje ciekawe wydarzenie. W emailu używa stylu nieformalnego.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym.

Sekcja 2: uczeń odpowiednio reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym.

Znajduje część błędnych informacji w opisie ilustracji.

Znajduje większość błędnych informacji w opisie ilustracji.

Znajduje i poprawia większość błędnych informacji w opisie ilustracji. Uczeń dobiera opis do zdjęcia.

Znajduje i poprawia błędne informacje w opisie ilustracji. Uczeń dobiera opis do zdjęcia.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Dobiera część wyrazów do odpowiednich luk, ale błędnie tworzy ich formy.

Częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście formami podanych wyrazów. Zwykle poprawnie dobiera wyraz do luki, ale używa jego błędnej formy.

W większości poprawnie uzupełnia luki z tekście formami podanych wyrazów.

Uzupełnia luki z tekście  odpowiednimi formami podanych wyrazów.

Uczeń przekazuje w języku obcym informacje zawarte w tekstach obcojęzycznych.

Częściowo poprawnie układa zdania, wykorzystując informacje podane w podręczniku.

Pisze krótki tekst na podstawie informacji w podręczniku. Popełnia liczne błędy językowe.

Na podstawie informacji w podręczniku, pisze artykuł prasowy, w którym opisuje wydarzenie z przeszłości. Częściowo zachowuje poprawność językową.

Na podstawie informacji w podręczniku, pisze artykuł prasowy, w którym opisuje wydarzenie z przeszłości. Zachowuje poprawność językową.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 3.

 

Temat 4

Szkoła

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
szkoła
(rodzaje szkół, miejsca i ludzie w szkole, przedmioty szkolne, przybory szkolne, oceny i egzaminy).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń opisuje miejsca.

Częściowo poprawnie opisuje szkołę na obrazku.

W większości poprawnie opisuje szkołę na obrazku oraz swoją własną szkołę.

Częściowo poprawnie dyskutuje o różnicach między szkołą na obrazku a szkołą ucznia.

Dyskutuje o różnicach między szkołą na obrazku a szkołą ucznia. Zachowuje poprawność gramatyczną.

Uczeń opisuje miejsca.

Częściowo poprawnie opisuje swoją szkołę.

Poprawnie opisuje swoją szkołę.

W większości poprawnie przygotowuje reklamę swojej szkoły.

Poprawnie przygotowuje reklamę swojej szkoły. Stosuje odpowiedni język.

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń określa główną myśl tekstu.

Sekcja 2: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń wyraża swoje opinie.

Mówi, czy zgadza się czy nie z podanymi stanowiskami.

Mówi, czy zgadza się lub nie z podanymi stanowiskami. Częściowo poprawnie uzasadnia swoje opinie.

Zgadza się lub nie z podanymi stanowiskami. Uzasadnia swoje opinie. Używa części poznanych wyrażeń.

Zgadza się lub nie z podanymi stanowiskami. Dokładnie uzasadnia swoje opinie. Używa większości poznanych wyrażeń.

Uczeń przekazuje i uzyskuje informacje.

Opisuje krótko i prosto problem lub reaguje na usłyszane informacje. Popełnia liczne błędy językowe, które również mogą uniemożliwiać zrozumienie.

Częściowo poprawnie odgrywa rozmowę wg podanego scenariusza – wciela się w rolę nauczyciela lub rodzica. Opisuje problem i reaguje na usłyszane informacje. Popełnia liczne błędy.

Odgrywa rozmowę wg podanego scenariusza – wciela się w rolę nauczyciela lub rodzica. Opisuje problem i reaguje na usłyszane informacje. Wypowiedzi są w większości poprawne.

Odgrywa rozmowę wg podanego scenariusza – wciela się w rolę nauczyciela lub rodzica. Opisuje problem i reaguje na usłyszane informacje.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń określa intencje autora tekstu.

Sekcja 2: Uczeń określa intencje autora tekstu, określa kontekst wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym. Uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości.

Wskazuje odpowiednie fragmenty ilustracji.

Wskazuje odpowiednie fragmenty ilustracji. Częściowo poprawnie odpowiada na niektóre pytania.

Wskazuje odpowiednie fragmenty ilustracji. Odpowiada na pytania i dość szczegółowo je uzasadnia. Popełnia nieliczne błędy językowe.

Wskazuje odpowiednie fragmenty ilustracji. Odpowiada na pytania i szczegółowo je uzasadnia.

Uczeń wyraża swoje opinie.

Wybiera najlepszą dla siebie szkołę.

Wybiera najlepszą dla siebie szkołę. Częściowo poprawnie uzasadnia swoją opinię.

Wybiera najlepszą dla siebie szkołę. Poprawnie uzasadnia swoją opinię. Wymienia kilka cech dobrej szkoły.

Wybiera najlepszą dla siebie szkołę. Poprawnie uzasadnia swoją opinię. Wymienia kilka cech dobrej szkoły. Zachowuje poprawność językową.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym, odpowiednio reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Sekcja 2: uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym.

Częściowo odpowiada na pytania do zdjęcia. Popełnia liczne błędy, które zakłócają zrozumienie wypowiedzi.

Odpowiada na pytania do zdjęcia, ale nie zachowuje poprawności językowej.

W większości poprawnie i wyczerpująco odpowiada na pytania do zdjęcia.

W pełni poprawnie i wyczerpująco odpowiada na pytania do zdjęcia.

Uczeń odpowiednio reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Poprawnie wybiera przynajmniej jedną prawidłową odpowiedź.

Częściowo poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi. Proponuje wypowiedzi pasujące do pozostałych odpowiedzi.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Z pomocą nauczyciela wybiera kilka odpowiedzi, by uzupełnić zdania i teksty.

Częściowo poprawnie wybiera odpowiednie odpowiedzi, by uzupełnić zdania i teksty.

W większości poprawnie wybiera odpowiednie odpowiedzi, by uzupełnić zdania i teksty.

W pełni poprawnie wybiera odpowiednie odpowiedzi, by uzupełnić zdania i teksty.

Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości.

Przygotowuje opis szkolnej wycieczki. Podaje część niezbędnych informacji. Popełnia liczne błędy językowe.

Przygotowuje opis szkolnej wycieczki. Podaje niezbędne informacje. Popełnia liczne błędy językowe.

Przygotowuje opis szkolnej wycieczki. Podaje dość dużo szczegóły. W większości zachowuje poprawność językową i stosuje odpowiednie słownictwo.

Przygotowuje opis szkolnej wycieczki. Podaje liczne szczegóły. Zachowuje pełną poprawność językową i stosuje bogate słownictwo.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 4.

 

 

Temat 5

Praca

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
praca
(zawody i opisujące je przymiotniki, czasowniki, praca i pieniądze).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń określa kontekst wypowiedzi. Uczeń wyraża swoje opinie.

Częściowo poprawnie dopasowuje przedstawione zawody do nagrań.

Dopasowuje przedstawione zawody do nagrań. Częściowo poprawnie opisuje zalety i wady pozostałych zawodów.

Dopasowuje przedstawione zawody do nagrań. W większości poprawnie opisuje zalety i wady pozostałych zawodów.

Dopasowuje przedstawione zawody do nagrań. Samodzielnie i poprawnie opisuje zalety i wady pozostałych zawodów.

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń określa kontekst wypowiedzi.

Sekcja 2: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje ludzi.

Używa części informacji z podręcznika, by napisać artykuł. Popełnia liczne błędy językowe – również te, które zakłócają zrozumienie wypowiedzi.

Używa części informacji z podręcznika, by napisać artykuł. Popełnia liczne błędy językowe.

Na podstawie informacji z podręcznika pisze artykuł. W większości zachowuje poprawność językową.

Na podstawie informacji z podręcznika pisze artykuł. Zachowuje poprawność językową i stosuje odpowiednie słownictwo.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.

Sekcja 2: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje ludzi oraz wyraża swoje preferencje.

Uczeń nazywa typ osobowości na obrazku.

Uczeń nazywa typ osobowości na obrazku. Mówi, jaki jest jego typ osobowości.

Uczeń nazywa typ osobowości na obrazku. Mówi, jaki jest jego typ osobowości oraz jakie zawody mógłby wykonywać.

Uczeń nazywa typ osobowości na obrazku. Mówi, jaki jest jego typ osobowości oraz jakie zawody mógłby wykonywać. Uzasadnia swoją odpowiedź.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym oraz w języku polskim i wyraża je w języku obcym.

Sekcja 2: uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym oraz w języku polskim i wyraża je w języku obcym.

Częściowo odpowiada na pytania do zdjęcia. Popełnia liczne błędy, które zakłócają zrozumienie wypowiedzi. Poprawnie wybiera przynajmniej jedną prawidłową odpowiedź.

Odpowiada na pytania do zdjęcia, ale nie zachowuje poprawności językowej. Częściowo poprawnie wskazuje reakcje pasujące w sytuacjach opisanych po polsku.

W większości poprawnie i wyczerpująco odpowiada na pytania do zdjęcia. Poprawnie wskazuje reakcje pasujące w sytuacjach opisanych po polsku.

W pełni poprawnie i wyczerpująco odpowiada na pytania do zdjęcia. Poprawnie wskazuje reakcje pasujące w sytuacjach opisanych po polsku. Proponuje konteksty pasujące do pozostałych odpowiedzi.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami.

Częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami.

W większości poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami.

W pełni poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami.

Uczeń wyraża swoje opinie.

Mówi, który z dwóch podanych zawodów jest ciekawszy/trudniejszy itp.

Odgrywa rozmowy w parach. Próbuje przekonać kolegę lub koleżankę, że jeden z zawodów jest ciekawszy/trudniejszych itp. Wypowiedzi są częściowo poprawne.

Odgrywa rozmowy w parach. Próbuje przekonać kolegę lub koleżankę, że jeden z zawodów jest ciekawszy/trudniejszych itp. Argumentuje swoje wypowiedzi. W większości zachowuje poprawność językową.

Odgrywa rozmowy w parach. Próbuje przekonać kolegę lub koleżankę, że jeden z zawodów jest ciekawszy/trudniejszych itp. Logicznie argumentuje swoje wypowiedzi. Zachowuje poprawność językową.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 5.

 

Temat 6

Żywienie

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
żywienie
(rodzaje żywności, opakowania i ilości, przygotowanie potraw, opis żywności, restauracje i bary).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń udziela i uzyskuje informacje.

Zamawia pizzę w restauracji.

Zamawia pizzę w restauracji. Mówi, jakie dodatki chciałby zamówić.

Odgrywa scenkę w restauracji – w roli klienta i kelnera. Zamawia pizzę, pyta o dodatki. Stosuje odpowiednie słownictwo.

Odgrywa scenkę w restauracji – w roli klienta i kelnera. Zamawia pizzę, pyta o dodatki. Stosuje bogate słownictwo oraz grzeczne pytania.

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń określa główną myśl tekstu.

Sekcja 2: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje miejsca i przedmioty.

Proponuje kilka potraw do szkolnej stołówki.

Proponuje kilka potraw do szkolnej stołówki. Mówi, czy w jego szkole jest stołówka/sklepik.

Proponuje kilka potraw do szkolnej stołówki. Mówi, czy w jego szkole jest stołówka/sklepik. Wypowiada się na jej/jego temat.

Proponuje kilka potraw do szkolnej stołówki. Mówi, czy w jego szkole jest stołówka/sklepik. Wypowiada się na jej/jego temat i uzasadnia swoją odpowiedź.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.

Sekcja 2: Uczeń określa kontekst sytuacyjny, wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje przedmioty.

Nazywa śniadanie przedstawione na zdjęciu.

Nazywa śniadanie przedstawione na zdjęciu. Częściowo poprawnie porównuje dwa rodzaje śniadań.

Nazywa śniadanie przedstawione na zdjęciu oraz  porównuje dwa rodzaje śniadań. Częściowo poprawnie opisuje typowe polskie śniadanie.

Nazywa śniadanie przedstawione na zdjęciu oraz  porównuje dwa rodzaje śniadań. Poprawnie opisuje typowe polskie śniadanie.

Uczeń opisuje miejsca. Uczeń wyraża swoje upodobania.

Mówi, którą restaurację z tekstu by wybrał.

Mówi, którą restaurację z tekstu by wybrał. Mówi, do jakich miejsc zwykle chodzi.

Mówi, którą restaurację z tekstu by wybrał. Opowiada krótko o swoich zwyczajach związanych z jedzeniem w restauracjach.

Mówi, którą restaurację z tekstu by wybrał. Opowiada szczegółowo o swoich zwyczajach związanych z jedzeniem w restauracjach.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym, odpowiednio reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Sekcja 2: uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym, uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym.

Uczeń częściowo poprawnie dobiera zdania do zdjęć.

Uczeń poprawnie dobiera zdania do zdjęć oraz częściowo poprawnie uzupełnia luki w opisie zdjęcia.

Uczeń poprawnie dobiera zdania do zdjęć oraz w większości poprawnie uzupełnia luki w opisie zdjęcia.

Uczeń poprawnie dobiera zdania do zdjęć oraz uzupełnia luki w opisie zdjęcia.

Uczeń odpowiednio reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Poprawnie wybiera przynajmniej jedną prawidłową odpowiedź.

Częściowo poprawnie wskazuje reakcje pasujące w podanych sytuacjach.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące w podanych sytuacjach.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące w podanych sytuacjach.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów.

Częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów.

W większości poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów.

W pełni poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 6.

 

Temat 7

Zakupy i usługi

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
zakupy i usługi
(rodzaje sklepów, w sklepie, kupowanie ubrań, składanie reklamacji, usługi).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń określa kontekst wypowiedzi.

Uczeń nazywa miejsca przedstawione na ilustracjach.

Uczeń nazywa miejsca przedstawione na ilustracjach. Częściowo poprawnie określa kontekst sytuacyjny usłyszanych wypowiedzi.

Uczeń nazywa miejsca przedstawione na ilustracjach. Poprawnie określa kontekst sytuacyjny usłyszanych wypowiedzi.

Uczeń nazywa miejsca przedstawione na ilustracjach. Poprawnie określa kontekst sytuacyjny usłyszanych wypowiedzi. Uzasadnia swój wybór.

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Sekcja 2: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje miejsca.

Zapisuje kilka prostych zdań, które opisują wybrane przez siebie centrum handlowe lub sklep.

Przygotowuje krótki opis wybranego przez siebie centrum handlowego lub sklepu. Popełnia dość liczne błędy językowe.

Pisze email do kolegi lub koleżanki, który zawiera opis wybranego przez siebie centrum handlowego lub sklepu. Popełnia nieliczne błędy.

Samodzielnie pisze email do kolegi lub koleżanki, który zawiera opis wybranego przez siebie centrum handlowego lub sklepu. Zachowuje poprawność językową.

Uczeń negocjuje w typowych sytuacjach życia codziennego.

W bardzo prosty sposób składa reklamację w sklepie. Popełnia liczne błędy językowe, które mogą zakłócać zrozumienie opisywanego problemu.

Odgrywa scenkę w sklepie. Wciela się w rolę klienta - składa reklamację. Popełnia liczne błędy językowe.

Odgrywa scenkę w sklepie. Wciela się w rolę klienta lub sprzedawcy. Składa reklamację lub reaguje na złożoną reklamację.

Odgrywa scenkę w sklepie. Wciela się w rolę klienta lub sprzedawcy. Składa reklamację lub reaguje na złożoną reklamację.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń określa kontekst wypowiedzi, rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu, określa główną myśl tekstu.

Sekcja 2: Uczeń określa kontekst sytuacyjny..

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje zjawiska i czynności.

Uczeń częściowo poprawnie opisuje czynności przedstawiona na obrazkach.

Uczeń poprawnie opisuje czynności przedstawiona na obrazkach.

Uczeń poprawnie opisuje czynności przedstawiona na obrazkach. Częściowo poprawnie opowiada o działaniach marketingowych, które zna.

Uczeń poprawnie opisuje czynności przedstawiona na obrazkach. Samodzielnie  opowiada o działaniach marketingowych, które zna.

Uczeń opisuje przedmioty.

Zapisuje kilka prostych zdań, które opisują wybrany przez ucznia przedmiot.

Przygotowuje krótki opis wybranego przez siebie przedmiotu. Czasami zgaduje, jaki przedmiot opisali jego koledzy i koleżanki.

Pisze reklamę wybranego przez siebie przedmiotu. Dość dokładnie go opisuje. Zgaduje, jaki przedmioty opisali jego koledzy i koleżanki.

Samodzielnie pisze reklamę wybranego przez siebie przedmiotu. Dokładnie go opisuje. Zgaduje, jaki przedmioty opisali jego koledzy i koleżanki.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym, rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Sekcja 2: uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym.

Potrafi wskazać fragmenty tekstu, które opisują poszczególne osoby, ale wybór odpowiedzi w tekście sprawia mu trudność.

Częściowo poprawnie wybiera odpowiedzi w opisie zdjęcia.

W większości poprawnie wybiera odpowiedzi w opisie zdjęcia.

Poprawnie wybiera odpowiedzi w opisie zdjęcia.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów.

Częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów.

W większości poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów.

W pełni poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów.

Uczeń odpowiednio reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Poprawnie wybiera przynajmniej jedną prawidłową odpowiedź.

Częściowo poprawnie wskazuje reakcje pasujące do podanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do podanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do podanych wypowiedzi.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 7.

 

Temat 8

Podróżowanie i turystyka

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
podróżowanie i turystyka
(sposoby podróżowania, wakacje, zakwaterowanie, podawanie drogi).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości.

Mówi, gdzie spędził ostatnie wakacje.

Bardzo krótko opisuje swoje wakacje – podaje, gdzie był i co robił. Popełnia liczne błędy językowe.

Opisuje swoje ostatnie wakacje. Podaje dość szczegółowo, gdzie był i co robił. W większości zachowuje poprawność językową.

Opisuje swoje ostatnie wakacje. Podaje szczegółowo, gdzie był i co robił. Zachowuje poprawność językową.

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Sekcja 2: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje miejsca.

Pisze kilka zdań, które opisują jego dom.

Częściowo poprawnie opisuje swój dom.

Szczegółowo i poprawnie opisuje swój dom. Krótko przedstawia jego zalety.

Szczegółowo i poprawnie opisuje swój dom. Przedstawia jego zalety. Stosuje bogate słownictwo.

Uczeń wyraża swoje opinie, zgadza się lub nie z opiniami innych osób.

Wymienia przedmioty, które zabrałby na wakacje.

Mówi, które przedmioty wydają mu się przydatne na wakacjach, a których by nie zabrał.

Mówi, które przedmioty wydają mu się przydatne na wakacjach, a których by nie zabrał. Szczegółowo i logicznie uzasadnia swój wybór.

Mówi, które przedmioty wydają mu się przydatne na wakacjach, a których by nie zabrał. Szczegółowo i logicznie uzasadnia swój wybór. Omawia go z koleżanką lub kolegą.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.

Sekcja 2: Uczeń określa kontekst sytuacyjny, wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń wyraża swoje upodobania.

Wymienia kontynent, który chciałby odwiedzić.

Wymienia kontynent i miejsca, które chciałby odwiedzić.

Wymienia kontynent i miejsca, które chciałby odwiedzić. Krótko uzasadnia swoje preferencje.

Wymienia kontynent i miejsca, które chciałby odwiedzić. Szczegółowo uzasadnia swoje preferencje.

Uczeń opisuje miejsca oraz przekazuje informacje.

Pisze bardzo krótką pocztówkę z wakacji do kolegi lub koleżanki. Odpowiednio rozpoczyna i kończy pocztówkę. Poza tym popełnia bardzo liczne i poważne błędy językowe.

Pisze pocztówkę z wakacji do kolegi lub koleżanki. Podaje, gdzie jest. Odpowiednio rozpoczyna i kończy pocztówkę. Popełnia sporo błędów gramatycznych.

Pisze pocztówkę z wakacji do kolegi lub koleżanki. Opisuje miejsce i wykonywane czynności. Odpowiednio rozpoczyna i kończy pocztówkę.

Pisze pocztówkę z wakacji do kolegi lub koleżanki. Dokładnie opisuje miejsce i wykonywane czynności. Odpowiednio rozpoczyna i kończy pocztówkę.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym, rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Sekcja 2: uczeń przetwarza treści przedstawione w języku polskim i wyraża je w języku obcym, uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym i języku polskim oraz wyraża je w języku obcym.

W niewielkim stopniu poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Popełnia liczne błędy językowe, które mogą zakłócać przekaz informacji. Wybiera nieliczne  reakcje w podanych po polsku sytuacjach.

Częściowo poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia oraz wybiera odpowiednie reakcje w podanych po polsku sytuacjach. Odpowiedzi na pytania do zdjęcia nie są poprawne gramatycznie.

W większości poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia oraz wybiera odpowiednie reakcje w podanych po polsku sytuacjach.

Samodzielnie i poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia oraz wybiera odpowiednie reakcje w podanych po polsku sytuacjach.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie wybiera  odpowiednie wyrazy, by uzupełnić teksty.

Częściowo poprawnie  wybiera odpowiednie wyrazy, by uzupełnić teksty.

W większości poprawnie  wybiera odpowiednie wyrazy, by uzupełnić teksty.

W pełni poprawnie wybiera odpowiednie wyrazy, by uzupełnić teksty.

Uczeń odpowiednio reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Poprawnie wybiera przynajmniej jedną prawidłową odpowiedź.

Częściowo poprawnie wskazuje reakcje pasujące do podanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do podanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do podanych wypowiedzi.

Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości.

Pisze opowiadanie „A Holiday Problem”. Praca jest częściowo niezrozumiała ze względu na liczne błędy językowe.

Pisze opowiadanie „A Holiday Problem”. Praca ma odpowiednią strukturę, ale zawiera wiele błędów językowych.

Pisze opowiadanie „A Holiday Problem”. Praca jest ciekawa, samodzielna i w większości  poprawna językowo.

Pisze opowiadanie „A Holiday Problem”. Praca jest ciekawa, samodzielna i poprawna językowo.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 8.

 

Temat 9

Kultura

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
kultura
(sztuki plastyczne, muzyka, literatura, teatr, film).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje. Uczeń wyraża swoje upodobania.

Mówi, który z obrazów jest jego ulubionym.

Mówi, który z obrazów jest jego ulubionym. Częściowo poprawnie dobiera wypowiedzi do dzieł sztuki.

Wybiera obrazy, które podobają mu się najbardziej/najmniej. Częściowo poprawnie dyskutuje o nich w grupach. Częściowo poprawnie dobiera wypowiedzi do dzieł sztuki.

Wybiera obrazy, które podobają mu się najbardziej/najmniej. Poprawnie dyskutuje o nich w grupach. Poprawnie dobiera wypowiedzi do dzieł sztuki.

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje, określa kontekst wypowiedzi.

Sekcja 2: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń określa kontekst wypowiedzi oraz rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

Sekcja 2: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje, określa główną myśl tekstu.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje własne doświadczenia. Uczeń wyraża swoje opinie.

Mówi, czy przeczytał książkę przedstawioną w podręczniku.

Mówi, czy przeczytał książkę przedstawioną w podręczniku lub czy chciałby ją przeczytać / czy mu się podobała.

Mówi, czy przeczytał książkę przedstawioną w podręczniku lub czy chciałby ją przeczytać / czy mu się podobała. Częściowo poprawnie opisuje książkę godną polecenia innym.

Mówi, czy przeczytał książkę przedstawioną w podręczniku lub czy chciałby ją przeczytać / czy mu się podobała. Poprawnie i swobodnie opisuje książkę godną polecenia innym.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Sekcja 2: uczeń przetwarza treści przedstawione w języku polskim i wyraża je w języku obcym, uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym oraz wyraża je w języku obcym.

W niewielkim stopniu poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Popełnia liczne błędy językowe, które mogą zakłócać przekaz informacji.

Częściowo odpowiada na pytania do zdjęcia. Odpowiedzi na pytania do zdjęcia nie są poprawne gramatycznie.

W większości poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Wskazuje poprawny opis zdjęcia.

Poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Wskazuje poprawny opis zdjęcia.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie wybiera  odpowiednie wyrazy, by uzupełnić tekst.

Częściowo poprawnie  wybiera odpowiednie wyrazy, by uzupełnić tekst.

W większości poprawnie  wybiera odpowiednie wyrazy, by uzupełnić tekst.

W pełni poprawnie wybiera odpowiednie wyrazy, by uzupełnić tekst.

Uczeń odpowiednio reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Częściowo poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W większości poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi. Kontynuuje jeden z przykładów i odgrywa jako dialog.

Uczeń opisuje własne doświadczenia.

W kilku zdaniach opisuje koncert, wystawę lub przedstawienie teatralne, które widział. Liczne błędy, które popełnia mogą zakłócać zrozumienie. Brakuje mu odpowiedniego słownictwa.

W kilku zdaniach opisuje koncert, wystawę lub przedstawienie teatralne, które widział. Liczne błędy, które popełnia mogą zakłócać zrozumienie.

Pisze krótki email do kolegi lub koleżanki, w którym  opisuje koncert, wystawę lub przedstawienie teatralne, które widział. Popełnia stosunkowo nieliczne błędy. Stosuje odpowiednie słownictwo.

Pisze email do kolegi lub koleżanki, w którym  opisuje koncert, wystawę lub przedstawienie teatralne, które widział. Stosuje bogate słownictwo.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 9.

 

Temat 10

Środki masowego przekazu

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
środki masowego przekazu
(telewizja, prasa, internet, radio).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń przekazuje informacje. Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy, uczucia.

Wymienia program telewizyjny, który jest godny polecenia.

Wymienia program telewizyjny, który jest godny polecenia. Podaje kilka podstawowych informacji o nim.

Pisze email do kolegi lub koleżanki, w którym rekomenduje program telewizyjny, który widział. Uzasadnia swoje poglądy. W większości zachowuje poprawność językową.

Pisze email do kolegi lub koleżanki, w którym rekomenduje program telewizyjny, który widział. Uzasadnia swoje poglądy. Zachowuje poprawność językową.

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń określa główną myśl wypowiedzi, wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Sekcja 2: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń wyraża i uzasadnia swoje poglądy.

Wymienia program, który chciałby obejrzeć.

Wymienia program, który chciałby obejrzeć. Krótko uzasadnia swój wybór.

Wymienia i krótko opisuje program, który chciałby obejrzeć. Dokładnie uzasadnia swój wybór.

Wymienia i krótko opisuje program, który chciałby obejrzeć. Dokładnie uzasadnia swój wybór. Zachowują pełną poprawność językową.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje, określa kontekst wypowiedzi oraz określa intencje autora tekstu.

Sekcja 2: Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń uzyskuje i udziela informacji.

Częściowo poprawnie układa pytania z podanych słów.

Układa pytania z podanych słów.

Układa pytania z podanych słów. W większości poprawnie odpowiada na usłyszane pytania.

Poprawnie układa pytania z podanych słów oraz odpowiada na nie.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: uczeń wyraża w języku obcym treści zawarte w materiałach wizualnych, uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Sekcja 2: uczeń przetwarza treści zawarte w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym, uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym oraz wyraża je w języku obcym.

W niewielkim stopniu poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Popełnia liczne błędy językowe, które mogą zakłócać przekaz informacji.

Częściowo odpowiada na pytania do zdjęcia. Odpowiedzi na pytania do zdjęcia nie są poprawne gramatycznie. Częściowo poprawnie wybiera wyrazy, by uzupełnić tekst.

W większości poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. W większości poprawnie  wybiera odpowiednie wyrazy, by uzupełnić tekst.

Poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. W pełni poprawnie wybiera odpowiednie wyrazy, by uzupełnić tekst.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów.

Częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów.

W większości poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów.

W pełni poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami podanych wyrazów.

Uczeń odpowiednio reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Częściowo poprawnie wskazuje reakcje pasujące do podanych wypowiedzi.

W większości poprawnie wskazuje reakcje pasujące do podanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do podanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do podanych wypowiedzi. Kontynuuje jeden z przykładów i odgrywa jako dialog.

Uczeń opowiada o czynnościach dnia codziennego.

Uczeń wyraża swoje upodobania.

Wymienia gazety i magazyny, które lubi czytać.

Wymienia gazety i magazyny, które lubi czytać. Mówi, jak często je czyta.

Wymienia gazety i magazyny, które lubi czytać. Mówi, jak często je czyta oraz mówi, jakie są jego ulubione sekcje.

Wymienia gazety i magazyny, które lubi czytać. Mówi, jak często je czyta oraz mówi, jakie są jego ulubione sekcje. Wyjaśnia swoje upodobania.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 10.

 

Temat 11

Sport

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
sport
(sporty i przyrządy sportowe, sportowcy, zawody sportowe).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń udziela rad.

Radzi koledze lub koleżance, który sport warto zacząć uprawiać.

Pisze email do kolegi lub koleżanki, w którym udziela mu/jej rady dotyczącej sportu, który warto uprawiać. Popełnia liczne błędy językowe.

Pisze email do kolegi lub koleżanki, w którym udziela mu/jej rady dotyczącej sportu, który warto uprawiać. W większości stosuje bogate słownictwo i zachowuje poprawność gramatyczną.

Pisze email do kolegi lub koleżanki, w którym udziela mu/jej rady dotyczącej sportu, który warto uprawiać. Stosuje bogate słownictwo i zachowuje poprawność gramatyczną.

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Sekcja 2: Uczeń określa główną myśl wypowiedzi, uczeń określa kontekst wypowiedzi, uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń relacjonuje wydarzenia z przeszłości.

Wymienia wydarzenie sportowe, które ostatnio widział.

Dokładnie komentuje wydarzenie sportowe, które widział. Krótko je opisuje.

Dość dokładnie komentuje wydarzenie sportowe, które widział.

Dokładnie komentuje wydarzenie sportowe, które widział.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Sekcja 2: Uczeń określa kontekst wypowiedzi, uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje czynności. Uczeń przekazuje informacje.

Układa kilka prostych zdań, które opisują zasady 'elephant polo'. Błędy językowe mogą uniemożliwiać ich zrozumienie.

Opisuje zasady gry w 'elephant polo'. Przekazuje część informacji. Popełnia liczne błędy.

Dokładnie opisuje zasady gry w 'elephant polo'. Przekazuje większość informacji. Zachowuje poprawność językową.

Dokładnie opisuje zasady gry w 'elephant polo'. Przekazuje wszystkie informacje. Zachowuje poprawność językową.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: uczeń wyraża w języku obcym treści zawarte w materiałach wizualnych, uczeń właściwie reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Sekcja 2: uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne, uczeń przetwarza treści zawarte w materiale wizualnym i wyraża je w języku obcym.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym oraz wyraża je w języku obcym.

Częściowo poprawnie dopasowuje wypowiedzi do ilustracji. W niewielkim stopniu poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Popełnia liczne błędy językowe, które mogą zakłócać przekaz informacji.

Częściowo poprawnie dopasowuje wypowiedzi do ilustracji. Częściowo odpowiada na pytania do zdjęcia. Odpowiedzi na pytania do zdjęcia nie są poprawne gramatycznie.

Poprawnie dopasowuje wypowiedzi do ilustracji. W większości poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia.

Poprawnie dopasowuje wypowiedzi do ilustracji. Poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście.

Częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami.

W większości poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi wyrazami.

W pełni poprawnie uzupełnia luki odpowiednimi wyrazami.

Uczeń odpowiednio reaguje w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Częściowo poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W większości poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi. Kontynuuje jeden z przykładów i odgrywa jako dialog.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 11.

 

Temat 12

Zdrowie

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
zdrowie
(urazy, bóle i choroby, u lekarza, zdrowy tryb życia).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń udziela rad.

Układa proste zdania, by udzielić rady. Nie zachowuje poprawności językowej.

Układa zdania, by udzielić rady. Popełnia liczne błędy językowe.

Odgrywa rozmowę z kolegą lub koleżanką. Mówi, jaki jest jego problem i/lub udziela rady. W większości poprawnie pisze email do kolegi lub koleżanki, udzielając rad dotyczących zdrowego trybu życia.

Odgrywa rozmowę z kolegą lub koleżanką. Mówi, jaki jest jego problem i/lub udziela rady.

Samodzielnie i poprawnie pisze email do kolegi lub koleżanki, udzielając rad dotyczących zdrowego trybu życia.

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń określa główną myśl wypowiedzi, uczeń określa kontekst wypowiedzi, uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje

Sekcja 2: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń wyraża w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych.

Nazywa miejsca przedstawione na obrazkach.

Nazywa miejsca przedstawione na obrazkach. Częściowo poprawnie wyjaśnia, dlaczego ludzie się tam udają.

Nazywa miejsca przedstawione na obrazkach. W większości poprawnie wyjaśnia, dlaczego ludzie się tam udają. Zadaje kilka pytań.

Nazywa miejsca przedstawione na obrazkach. Wyjaśnia, dlaczego ludzie się tam udają. Zadaje kilka pytań.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

Sekcja 2: Uczeń określa główną myśl wypowiedzi, wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń udziela rad.

Układa kilka bardzo prostych zdań, by opisać prawidłowe zachowanie w podanych sytuacjach.

W większości poprawnie pisze proste instrukcje zachowania w podanych sytuacjach.

Samodzielnie i poprawnie pisze instrukcje zachowania w podanych sytuacjach.

Samodzielnie i poprawnie pisze szczegółowe instrukcje zachowania w podanych sytuacjach.

Uczeń wyraża swoje opinie.

W kilku prostych zdaniach wyraża swoją opinię dot. zagadnień z przeczytanego tekstu. Popełnia liczne błędy językowe.

W kilku zdaniach wyraża swoją opinię dot. zagadnień z przeczytanego tekstu. Popełnia dość liczne błędy językowe.

Pisze krótki tekst, w którym przedstawia swoją opinię dot. zagadnień z przeczytanego tekstu. Popełnia nieliczne błędy językowe.

Samodzielnie i poprawnie pisze krótki tekst, w którym przedstawia swoją opinię dot. zagadnień z przeczytanego tekstu.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne, uczeń wyraża w języku obcym treści zawarte w materiałach wizualnych.

Sekcja 2: uczeń wyraża w języku obcym treści zawarte w materiałach wizualnych oraz języku polskim.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym oraz języku polskim oraz wyraża je w języku obcym.

W niewielkim stopniu poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Popełnia liczne błędy językowe, które mogą zakłócać przekaz informacji. Częściowo poprawnie wybiera reakcje językowe w określonych po polsku kontekstach.

Częściowo odpowiada na pytania do zdjęcia. Odpowiedzi na pytania do zdjęcia nie są poprawne gramatycznie. Częściowo poprawnie wybiera reakcje językowe w określonych po polsku kontekstach.

W większości poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Poprawnie wybiera reakcje językowe w określonych po polsku kontekstach.

Poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia. Poprawnie wybiera reakcje językowe w określonych po polsku kontekstach.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami wyrazów.

Częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście odpowiednimi formami wyrazów.

W większości poprawnie uzupełnia luki w tekście  odpowiednimi formami wyrazów.

W pełni poprawnie uzupełnia luki  odpowiednimi formami wyrazów.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 12.

 

Temat 13

Nauka i technika

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
nauka i technika
(nauka i naukowcy, technologia, komputery, eksploracja kosmosu).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń przekazuje informacje. Uczeń udziela rad.

W kilku prostych zdaniach wyjaśnia, jak wykonać jedną z podanych czynności.

Krótko wyjaśnia, jak wykonać podane czynności.

Pisemnie wyjaśnia babci/dziadkowi jak korzystać z komputera. Wypowiedzi są  w większości poprawne językowo.

Pisemnie wyjaśnia babci/dziadkowi jak korzystać z komputera. Wypowiedzi są proste do zrozumienia i poprawne językowo.

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Sekcja 2: Uczeń określa główną myśl wypowiedzi, określa kontekst wypowiedzi, wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości. Uczeń przekazuje informacje.

Układa kilka zdań, które opisują prosty eksperyment naukowy. Wypowiedź nie jest kompletna i zawiera liczne błędy językowe.

Krótko opisuje prosty eksperyment naukowy. Wypowiedź jest częściowo poprawna.

Samodzielnie opisuje prosty eksperyment naukowy. Stosuje odpowiednie struktury. Wypowiedź jest w większości logiczna.

Samodzielnie opisuje prosty eksperyment naukowy. Stosuje odpowiednie struktury. Wypowiedź jest logiczna.

Uczeń wyraża swoje opinie.

Układa kilka zdań, by wyrazić własne przewidywania dotyczące życia w przyszłości. Wypowiedz zawierają liczne błędy, które mogą zakłócać komunikację.

Wyraża przewidywania dotyczące przyszłości: bardzo krótko wypowiada się na temat wynalazków w roku 2040 oraz opisuje życie w roku 2040. Wypowiedzi zawierają liczne błędy językowe.

Wyraża przewidywania dotyczące przyszłości: wypowiada się na temat wynalazków w roku 2040 oraz opisuje życie w roku 2040. Wypowiedzi są ciekawe i w większości poprawne.

Wyraża przewidywania dotyczące przyszłości: wypowiada się na temat wynalazków w roku 2040 oraz opisuje życie w roku 2040. Wypowiedzi są ciekawe i poprawne.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu.

Sekcja 2: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje, określa kontekst wypowiedzi.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: uczeń odpowiednio reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych, rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Sekcja 2: uczeń wyraża w języku obcym treści zawarte w materiałach wizualnych, rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Uczeń przetwarza treści przedstawione w materiale wizualnym oraz wyraża je w języku obcym.

W niewielkim stopniu poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia.

Częściowo odpowiada na pytania do zdjęcia.

W większości poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia.

Poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekstach.

Częściowo poprawnie  uzupełnia luki w tekstach.

W większości poprawnie  uzupełnia luki w tekstach.

W pełni poprawnie  uzupełnia luki w tekstach.

Uczeń reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Częściowo poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W większości poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi. Kontynuuje jeden z przykładów i odgrywa jako dialog.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 13.

 

Temat 14

Świat przyrody

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
świat przyrody
(zwierzęta, problemy środowiska naturalnego, krajobraz, pogoda, klęski żywiołowe).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

SŁOWNICTWO

Znajomość środków językowych

Zna część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stara się stosować część słownictwa wprowadzonego w tym rozdziale.

Zna i stosuje większość słownictwa i wyrażeń wprowadzone w tym rozdziale.

Zna i stosuje słownictwo i wyrażenia wprowadzone w tym rozdziale.

Uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości. Uczeń udziela informacji.

Pisze, jakie zwierzątka domowe są popularne w Polsce.

Pisze krótki artykuł. Podaje, jakie zwierzątka są popularne i wymienia kilka problemów związanych z opieką nad nimi. Popełnia liczne błędy językowe.

Pisze krótki artykuł dotyczący zwierzątek domowych. Podaje, jakie zwierzątka są popularne i jakie są problemy związane z opieką nad nimi. Posługuje się bogatym i poprawnym językiem.

Pisze krótki artykuł dotyczący zwierzątek domowych. Podaje, jakie zwierzątka są popularne i jakie są problemy związane z opieką nad nimi. Posługuje się bogatym i poprawnym językiem.

SŁUCHANIE

Sekcja 1: Uczeń wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Sekcja 2: Uczeń określa główną myśl wypowiedzi.

Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń wyraża swoje opinie.

Mówi, czy zgadza się lub nie z kampaniami przedstawionymi w podręczniku.

Krótko przedstawia swoją opinię na temat kampanii omówionych z podręczniku. Popełnia liczne błędy językowe.

Dość szczegółowo przedstawia swoją opinię na temat kampanii omówionych z podręczniku. W większości zachowuje poprawność językową.

Szczegółowo przedstawia swoją opinię na temat kampanii omówionych z podręczniku. Zachowuje poprawność językową.

CZYTANIE

Sekcja 1: Uczeń określa główną myśl poszczególnych części tekstu, wyszukuje lub selekcjonuje informacje.

Sekcja 2: Uczeń rozpoznaje związki między poszczególnymi częściami tekstu.

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje przedmioty.

Pisze kilka bardzo prostych zdań, by opisać przedmiot, który można wykonać z surowców wtórnych. Praca nie jest kompletna lub nie można jej zrozumieć z powodu licznych błędów językowych.

Krótko opisuje projekt przedmiotu, który można wykonać z surowców wtórnych. Opis jest logiczny i poprawny językowo.

Dość dokładnie opisuje projekt przedmiotu, który można wykonać z surowców wtórnych. Opis jest logiczny i poprawny językowo.

Dokładnie opisuje projekt przedmiotu, który można wykonać z surowców wtórnych. Opis jest logiczny i poprawny językowo.

REAGOWANIE JĘZYKOWE

Sekcja 1: rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Sekcja 2: uczeń wyraża w języku obcym treści zawarte w materiałach wizualnych, odpowiednio reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Uczeń rozpoznaje i stosuje struktury leksykalno-gramatyczne.

Z pomocą nauczyciela częściowo poprawnie uzupełnia luki w tekście.

Częściowo poprawnie  uzupełnia luki w tekście.

W większości poprawnie  uzupełnia luki w tekście.

W pełni poprawnie uzupełnia luki w tekście.

Uczeń reaguje językowo w określonych kontekstach sytuacyjnych.

Częściowo poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W większości poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi.

W pełni poprawnie wskazuje reakcje pasujące do usłyszanych wypowiedzi. Kontynuuje jeden z przykładów i odgrywa jako dialog.

Uczeń rozwiązuje test na słownictwo z tematu 14.

 

Temat 15

(Culture bites)

Elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych, umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu:
elementy wiedzy o świecie i krajach anglojęzycznych
(święta, jedzenie, organizacje charytatywne, konkursy).

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

CELEBRATIONS

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne i ustne.

Dobiera święta do nielicznych podanych opisów. Dobiera rozmówców do niektórych opinii.

Dobiera święta do większości podanych opisów. Dobiera rozmówców do większości opinii.

Dobiera odpowiednie święta do podanych opisów. Dobiera odpowiednich rozmówców do opinii.

Dobiera odpowiednie święta do podanych opisów. Dobiera odpowiednich rozmówców do opinii. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń przedstawia fakty z teraźniejszości oraz swoje opinie.

Mówi, jakie jest jego ulubione święto.

Mówi, jakie jest jego ulubione święto. Krótko uzasadnia swój wybór. Popełnia liczne błędy językowe.

Mówi, jakie jest jego ulubione święto. Uzasadnia swój wybór. Popełnia nieliczne błędy językowe. Dyskutuje na temat polskich tradycji.

Mówi, jakie jest jego ulubione święto. Uzasadnia swój wybór. Dyskutuje na temat polskich tradycji.

Uczeń opisuje zjawiska. Uczeń przetwarza informacje zawarte w tekście obcojęzycznych i wyraża je w języku obcym.

Zapisuje kilka prostych zdań, używając niektórych informacji z podręcznika.

Używając części informacji z podręcznika, opisuje angielskie święto. Zachowuje częściowo poprawność językową.

Używając wszystkich informacji z podręcznika, opisuje angielskie święto. W większości zachowuje poprawność językową.

Używając wszystkich informacji z podręcznika, opisuje angielskie święto. Zachowuje poprawność językową.

FOOD

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne i ustne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje przedmioty oraz swoje upodobania.

Wymienia kilka potraw, które powinien spróbować obcokrajowiec w Polsce.

Wymienia kilka potraw, które powinien oraz których nie powinien spróbować obcokrajowiec w Polsce.

Wymienia kilka potraw, które powinien oraz których nie powinien spróbować obcokrajowiec w Polsce. Rozmawia na ten temat w małej grupie – przedstawia swój wybór.

Wymienia kilka potraw, które powinien oraz których nie powinien spróbować obcokrajowiec w Polsce. Rozmawia na ten temat w małej grupie – przedstawia swój wybór. Szczegółowo uzasadnia swoje opinie.

Uczeń opisuje własne doświadczenia.

W kilka zdaniach wymienia dziwne potrawy i produkty, które próbował.

Pisze krótki email, w którym wymienia dziwne potrawy i produkty, które próbował.

Pisze email, w którym krótko krótko opisuje dziwne potrawy i produkty, które próbował.

Pisze email, w którym krótko opisuje dziwne potrawy i produkty, które próbował. Opisuje uzasadnia swój wybór.

CHARITIES

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne i ustne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń proponuje, zgadza się lub odrzuca propozycje. Uczeń wyraża swoje upodobania.

Mówi, jakiej organizacji charytatywnej chciałby pomóc.

Mówi, jakiej organizacji charytatywnej chciałby pomóc i krótko uzasadnia swój wybór. Popełnia liczne błędy.

Mówi, jakiej organizacji charytatywnej chciałby pomóc i krótko uzasadnia swój wybór. Proponuje różne sposoby zbierania pieniędzy. Rozmawia o swoich pomysłach w małej grupie. W większości zachowuje poprawność językową.

Mówi, jakiej organizacji charytatywnej chciałby pomóc i krótko uzasadnia swój wybór. Proponuje różne sposoby zbierania pieniędzy. Rozmawia o swoich pomysłach w małej grupie i opowiada klasie o decyzji grupy.

Uczeń opisuje własne doświadczenia, wyraża swoje uczucia.

Odpowiednio rozpoczyna i kończy pocztówkę.

Pisze krótką pocztówkę – opisuje najważniejsze wydarzenia. Stosuje prosty język, popełnia dość dużo błędów.

Pisze pocztówkę - dokładnie opisuje wydarzenia i swoje wrażenia. W większości zachowuje poprawność gramatyczną.

Samodzielnie i poprawnie pisze pocztówkę. Dokładnie opisuje wydarzenia i swoje wrażenia. Stosuje bogate słownictwo.

COMPETITIONS

Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne i ustne.

W niewielkim stopniu poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Częściowo poprawnie poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie.

Samodzielnie i poprawnie rozwiązuje zadania na czytanie i słuchanie. Uzasadnia swoje odpowiedzi.

Uczeń opisuje swoje upodobania. Uczeń opisuje własne doświadczenia.

Mówi, jakie rodzaje gier lubi.

Mówi, jakie rodzaje gier lubi i wyjaśnia dlaczego.

Mówi, jakie rodzaje gier lubi i wyjaśnia dlaczego. Opisuje swoje doświadczenia związane z tą grą (np. udział w konkursie). Popełnia nieliczne błędy językowe.

Mówi, jakie rodzaje gier lubi i wyjaśnia dlaczego. Opisuje swoje doświadczenia związane z tą grą (np. udział w konkursie).

Uczeń udziela informacji.

Pisze ogłoszenie – zaproszenie do udział w konkursie. Przekazuje część niezbędnych informacji.

Pisze ogłoszenie – zaproszenie do udział w konkursie. Przekazuje wszystkie niezbędne informacje, choć praca zawiera błędy językowe.

W większości poprawnie pisze ogłoszenie – zaproszenie do udział w konkursie. Praca zachowuje odpowiedni format i styl.

Samodzielnie i poprawnie pisze ogłoszenie – zaproszenie do udział w konkursie. Praca zachowuje odpowiedni format i styl.

 

część gramatyczna

Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (gramatycznych), umożliwiających realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematów wskazanych w wymaganiach szczegółowych w podstawie programowej.

Przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego

OCENA
DOPUSZCZAJĄCA

OCENA
DOSTATECZNA

OCENA
DOBRA

OCENA
BARDZO DOBRA

Znajomość środków językowych

Częściowo poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne.

W większości poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne. Stara się je stosować we własnych wypowiedziach, ale popełnia liczne błędy.

Poprawnie rozwiązuje zadania gramatyczne. W większości poprawnie stosuje wprowadzone konstrukcje we własnych wypowiedziach.

Poprawnie rozwiązuje wszystkie zadania gramatyczne. Poprawnie stosuje wprowadzone konstrukcje we własnych wypowiedziach.

Zagadnienia w poszczególnych sekcjach części gramatycznej:

Część 1

Present Simple – czasownik to be

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 1.

Część 2

Czasownik have got – posiadanie

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 2.

Część 3

Czas Present Simple

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 3.

Część 4

Czas Present Continuous

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 4.

Część 5

Rodzajniki

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 5.

Część 6

Zaimki wskazujące i dzierżawcze

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 6.

Część 7

Konstrukcja There is/are

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 7.

Część 8

Przyimki czasu i miejsca

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 8.

Część 9

Czas Past Simple – czasownik to be

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 9.

Część 10

Czas Past Simple – czasowniki regularne i nieregularne

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 10.

Część 11

Czas Past Continuous

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 11.

Część 12

Czasy Past Simple i Past Continuous

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 12.

Część 13

Przymiotniki w stopniu wyższym i najwyższym

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 13.

Część 14

Wyrażanie przyszłości – going to

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 14.

Część 15

Wyrażanie przyszłości – czas Present Continuous

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 15.

Część 16

Wyrażanie przyszłości – will

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 16.

Część 17

Wyrażanie przyszłościbe going, czas Present Continuous, will

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 17.

Część 18

Can, couldwyrażanie umiejętności, możliwości, przyzwolenia, próśb

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 18.

Część 19

Must, mustn't – wyrażanie obowiązku i zakazu

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 19.

Część 20

Have to – wyrażanie obowiązku

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 20.

Część 21

Should – wyrażanie powinności, sugestii i rad

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 21.

Część 22

Tryb rozkazujący, wyrażanie propozycji i sugestii

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 22.

Część 23

Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 23.

Część 24

Konstrukcje czasownikowe z formą gerund lub bezokolicznikiem

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 24.

Część 25

Zaimki some-, any-, every-, no-

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 25.

Część 26

Zaimki przydawkowe definiujące – who, which, where

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 26.

Część 27

Czas Present Perfect Simple

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 27.

Część 28

Ćwiczenia z wykorzystaniem różnych czasów

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 28.

Część 29

Pierwszy i drugi okres warunkowy

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 29.

Część 30

Przymiotniki i przysłówki

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 30.

Część 31

Strona biernaPresent Simple i Past Simple

Uczeń rozwiązuje test gramatyczny po sekcji 31.

 

Opracowanie: Bartosz Michałowski