GIMNAZJUM                       JĘZYK POLSKI                         Klasa 3

 

 


kryteria szczegółowe

 

LEKTURA I INNE TEKSTY KULTURY, NAUKA O JĘZYKU

WYMAGANIA

 

konieczne

(ocena: dopuszczający)

podstawowe

(ocena: dostateczny)

rozszerzone

(ocena: dobry)

dopełniające

(ocena: bardzo dobry)

UCZEŃ

Stary Testament (Księga Rodzaju: Początki świata i ludzkości

·     wyodrębnia w tekście kolejne dni stworzenia, odtwarza ich przebieg,

·     wskazuje w tekście fragmenty wypowiedzi, odzwierciedlające styl biblijny,

·     cytuje wypowiedź Boga do człowieka, próbuje ją odtworzyć własnymi słowami,

 

·     na podstawie tekstu odtwarza przebieg stwórczego działania Boga,

·     wymienia podstawowe cechy stylu biblijnego,

·     wymienia przywileje i zadania, powierzone człowiekowi przez Boga,

 

 

·     wskazuje w tekście elementy o znaczeniu symbolicznym,

·     nazywa cechy stylu biblijnego, wskazuje ich przykłady w tekście,

·     wyjaśnia, jaki jest człowiek stworzony przez Boga i określa jego miejsce w świecie,

 

·     wyjaśnia i komentuje symboliczne znaczenia, wynikające z opisu aktu stworzenia świata,

·     wyjaśnia, czym cechuje się styl biblijny,

·     przedstawia i komentuje relacje między Bogiem, człowiekiem i światem,

 

Spotkania ze sztuką.

Michał Anioł Stworzenia Adama

 

·     wymienia i nazywa elementy warstwy przedstawieniowej fresku,

 

·     opisuje sposób pokazania poszczególnych elementów warstwy przedstawieniowej dzieła,

 

·     wskazuje środki języka malarskiego (kolory, linie, płaszczyzny, kompozycję) omawia ich rolę w tworzeniu znaczeń dzieła,

 

·     zestawia obraz z tekstem biblijnym, komentuje związek tematyczny i znaczeniowy obu dzieł,

Zbigniew Herbert Książka

 

·     łączy tytuł z Biblią, wskazuje wersy, na podstawie których można dokonać takiego zestawienia,

·     podaje podstawowe informacje o osobie mówiącej w wierszu,

 

·     rozpoznaje personifikację jako sposób przedstawienia Biblii, uzasadnia tę opinię odwołaniami do tekstu,

·     przedstawia w wyczerpujący sposób osobę mówiącą w wierszu,

 

·     wyjaśnia, jaką funkcję pełni personifikacja jako środek poetycki, przedstawiający Biblię,

·     charakteryzuje styl wypowiedzi osoby mówiącej w wierszu,

 

·     wskazuje metafory, występujące w wierszu, wyjaśnia ich znaczenie,

·     podaje przykłady znanych mu nawiązań do Biblii, przedstawia znaczenie Biblii dla europejskiej kultury,

 

Nauka o języku.

Cudzymi słowami. O sztuce cytowania

·     rozpoznaje w tekście cytaty,

 

·     poprawnie graficznie zapisuje cytaty,

 

·     wprowadza do własnej wypowiedzi cytaty,

 

·     wprowadza do własnej wypowiedzi cytaty, opatruje je przypisami,

 

Isabel Allende Dwa słowa (fragment)

 

·     opowiada o swoich wrażeniach po przeczytaniu utworu, próbuje sformułować ogólna opinię na jego temat, 

·     przedstawia bohaterów opowiadania,

 

·     układa pytania, dotyczące sensu opowiadania,

·     wyjaśnia, na czym polegały niezwykłe umiejętności głównej bohaterki opowiadania,

 

·     formułuje wnioski na temat świata przedstawionego w utworze,

·     wskazuje fragmenty poświęcone roli słów, komentuje je,

 

·     określa i komentuje sposób prezentowania świata w opowiadaniu,

·     na podstawie opowiadania wyjaśnia, jakie funkcje może pełnić język, podaje przykłady z tekstu,

 

Nauka o języku.

Słownikowe A... B... C...

Rodzaje i funkcje słowników

·     zna podstawowe rodzaje słowników,

·     sprawnie odszukuje potrzebne mu hasła w słowniku,

 

·     wie, w jakich słownikach szukać potrzebnych podstawowych informacji,

·     orientuje się w budowie hasła słownikowego,

 

·     zna różne rodzaje słowników specjalnych,

·     sprawnie i poprawnie odczytuje hasło słownikowe,

 

·     w swojej pracy korzysta z wszystkich rodzajów słowników,

·     sprawnie i poprawnie odczytuje hasło słownikowe, rozumie zawarte w nim skróty,

 

Norman Davies Europa (fragment)

·     na podstawie tekstu odtwarza informacje o mitologicznej Europie, przedstawia ją,

 

·     odtwarza treść mitu o porwaniu Europy,

 

·     wyjaśnia pochodzenie nazwy Europa,

 

·     na podstawie tekstu wyjaśnia symboliczne znaczenie mitu o porwaniu Europy,

 

Rozmowy na koniec wieku 3 (fragment). Z prof. Januszem Tazbirem o Europie

·   określa główny temat rozmowy,

·   na podstawie wzoru pisze notatkę encyklopedyczną,

 

 

 

 

·     wymienia przywołanych w rozmowie polskich pisarzy, wskazuje zagadnienia, które poruszali,

·     samodzielnie tworzy notatkę encyklopedyczną,

 

 

 

 

 

·  odróżnia fakty od opinii, podaje ich przykłady z tekstu,

·  samodzielnie tworzy notatkę encyklopedyczną,  zachowuje zwięzłość i spójność tekstu,

 

 

·   nazywa wartości wspólne dla Europejczyków, przyporządkowuje je do odpowiednich kręgów kulturowych,

·   tworzy notatkę encyklopedyczną, hierarchizuje w niej informacje, zachowuje zwięzłość i spójność tekstu,

Nauka o języku.

Zacytować czy zrelacjonować? Mowa niezależna i zależna

 

·     zapisuje poprawnie graficznie mowę niezależną,

 

 

·     przekształca poprawnie mowę zależną w niezależną,

 

 

·     przekształca poprawnie mowę zależną w niezależną i odwrotnie, przestrzega zasad zapisu,

·     poprawnie i funkcjonalnie stosuje w wypowiedziach mowę zależną i niezależną,

 

Jan Parandowski Mitologia (fragment Dwanaście prac Heraklesa)

 

·     podaje imiona bogów przedstawionych w micie, we wskazanych źródłach szuka informacji z nimi związanych,

·     przedstawia Heraklesa, wykorzystuje podstawowe informacje, dotyczące tego bohatera,

·     wymienia wszystkie prace Heraklesa,

 

·     przedstawia rolę, którą odegrali bogowie w życiu Heraklesa,

·     przedstawia Heraklesa z punktu widzenia wybranej postaci z mitu,

·     opowiada szczegółowo o wybranej pracy Heraklesa,

 

·     ze znanych mitów podaje przykłady wpływu bogów na życie ludzi,

·     ocenia Heraklesa, przedstawia argumenty uzasadniające ocenę,

·     ocenia, które zadanie Heraklesa było najtrudniejsze, uzasadnia swą opinię,

 

·     wyjaśnia, jak i dlaczego mity przedstawiały związki świata bogów i świata ludzi,

·     wyjaśnia, jakie postawy człowieka może symbolizować postać Heraklesa,

·     odnosi treść mitu do współczesności, wskazuje zadania dla współczesnego Heraklesa,

Nauka o języku.

Nec Hercules contra plures, czyli siła złego na jednego.

Frazeologizmy

 

·     objaśnia znaczenia frazeologizmów pochodzących z mitologii,

·     w podanych przykładach wskazuje poprawne związki frazeologiczne, układa z nimi zdania,

 

·     korzystając z odpowiedniego słownika, wyjaśnia znaczenie podanych frazeologizmów,

·     poprawia błędy w podanych przykładach związków frazeologicznych,

 

·     podaje przykłady sytuacji, w których można użyć wskazanych frazeologizmów,

·     wyjaśnia mechanizm powstawania błędów w podanych związkach frazeologicznych, poprawia te błędy,

 

·     wyjaśnia, w jakim celu używamy frazeologizmów w wypowiedziach, jakie efekty może przynieść ich wykorzystanie,

·     stosuje celowo  w wypowiedziach prawidłowe związki frazeologiczne,

 

Agatha Christie

12 prac Herkulesa

 

·     krótko przedstawia głównego bohatera, tworzy wizytówkę tej postaci,

·     opowiada o przyczynach, przebiegu i rezultatach wybranego zadania, którym zajmował się główny bohater,

 

·     charakteryzuje bohatera, przywołując opinie innych na jego temat,

·     ocenia, które z zadań Herkulesa Poirota było najciekawsze, uzasadnia swą opinię,

 

 

·     na podstawie wybranego wydarzenia przedstawia tok myślenia bohatera,

·     przedstawia i omawia związek rozwiązywanych przez detektywa spraw z mitologiczną opowieścią o Heraklesie,

 

·     przedstawia Herkulesa Poirota jako określony typ postaci, obecny w literaturze popularnej,

·     przedstawia cechy powieści detektywistycznej, tworzy instrukcję, jak napisać dobry utwór tego rodzaju,

 

Pieśń o Rolandzie (fragmenty)

·     odtwarza okoliczności (czas, miejsce, przyczyny, walczące strony), w jakich doszło do bitwy, przedstawionej w utworze,

·     opisuje wygląd tytułowego bohatera,

·     przedstawia okoliczności śmierci Rolanda,

·     formułuje podstawowe zasady kodeksu rycerskiego,

 

·     wyodrębnia kolejne epizody bitwy, odtwarza jej przebieg,

·     charakteryzuje głównego bohatera,

·     odtwarza zachowanie, gesty, rekwizyty towarzyszące śmierci Rolanda,

·     formułuje zasady kodeksu rycerskiego,

 

·     opowiada o przebiegu bitwy z punktu widzenia wybranego bohatera utworu,

·     nazywa wartości, które tytułowy bohater uważał za najważniejsze, przytacza fragmenty tekstu z tym związane,

·     wskazuje realistyczne, fantastyczne, symboliczne okoliczności śmierci Rolanda,

·     porównuje średniowiecznego rycerza z antycznym herosem,

 

·     komentuje literackie sposoby przedstawienia bitwy, wskazuje środki dynamizujące wypowiedź i przedstawiające przeżycia bohaterów,

·     przedstawia Rolanda jako wzorzec osobowościowy rycerza,

·     wyjaśnia symboliczne znaczenia, zawarte w opisie śmierci Rolanda,

·     ocenia z punktu widzenia człowieka współczesnego zasady kodeksu rycerskiego,

 

Henryk Sienkiewicz Krzyżacy

·     przygotowuje wzorcowe głośne czytanie fragmentu powieści,

·     tworzy plan wybranego wątku powieści,

·     przedstawia i krótko charakteryzuje wybraną postać z powieści,

·     wskazuje rycerstwo polskie i krzyżackie jako bohaterów zbiorowych powieści,

·     odróżnia rzeczywiste i fikcyjne miejsca wydarzeń, podaje przykłady z tekstu,

·     w opisie bitwy pod Grunwaldem wskazuje i nazywa podstawowe środki stylistyczne, próbuje określić ich funkcję,

 

·     przygotowuje wzorcowe głośne czytanie fragmentu powieści, który uważa za najciekawszy,

·     tytułuje wszystkie wątki powieści, streszcza jeden z nich,

·     z punktu widzenia wybranego bohatera powieści przedstawia i charakteryzuje dowolną postać z utworu,

·     wymienia bohaterów należących do obu grup rycerskich,

·     podaje przykłady postaci historycznych, wyjaśnia krótko, kim byli ci bohaterowie,

·     w opisie bitwy pod Grunwaldem wskazuje i nazywa istotne środki stylistyczne, określa ich funkcję,

 

 

·     przygotowuje wzorcowe głośne czytanie fragmentu powieści, który uważa za najciekawszy, uzasadnia swą opinię,

·     przedstawia i komentuje sposób łączenia wątków w utworze, podaje przykłady z tekstu,

·     wyjaśnia, którą postać z powieści można nazwać bohaterem dynamicznym, wyjaśnia dlaczego, charakteryzuje go,

·     podaje przykłady wydarzeń, w których dochodzi do konfrontacji bohaterów zbiorowych,

·     podaje przykłady składników świata przedstawionego o charakterze historycznym i fikcyjnym,

·     analizuje język opisu bitwy pod Grunwaldem,

 

·     przygotowuje nagranie radiowej powieści w odcinkach złożone z najbardziej emocjonujących scen,

·     wyjaśnia, czym różni się akcja od fabuły utworu, wskazuje przykłady wydarzeń epizodycznych, retrospekcji, epilogu,

·     dokonuje charakterystyki porównawczej wybranych bohaterów powieści,

·     określa sposoby przedstawienia przez narratora bohaterów zbiorowych, wyjaśnia cel, który dzięki tym sposobom został osiągnięty,

·     wyjaśnia, dlaczego utwór jest powieścią historyczną, 

·     analizuje i interpretuje opis bitwy pod Grunwaldem,

 

Nauka o języku.

Drzewiej bywało... Archaizmy i archaizacja

 

·     rozpoznaje w tekście archaizmy,

 

 

·     rozpoznaje w tekście archaizmy, próbuje określić ich typy,

 

·     wyjaśnia, czym są archaizmy, rozróżnia ich typy, wskazuje przykłady w tekście,

·     wyjaśnia, na czym polega archaizacja, jakim celom służy,

 

Spotkania ze sztuką.

Jan Matejko Bitwa pod Grunwaldem

 

·     wymienia elementy warstwy przedstawieniowej obrazu, łączy je z tematem dzieła,

·     prezentuje malarskie sposoby przedstawienia wybranych postaci obrazu,

 

·     omawia wykorzystane przez artystę środki języka malarskiego, wyjaśnia ich funkcję,

 

·     wskazuje i komentuje przyczyny i efekty sposobu kreowania przez artystę malarskiej wizji historycznego wydarzenia,

 

Andrzej Sapkowski Granica możliwości (fragment)

·     prezentuje główne elementy świata przedstawionego w utworze,

·     wyjaśnia, jaki był cel wyprawy opisanej w utworze,

·     określa charakterystyczne cechy języka, którym posługuje się wybrany bohater,

 

·     wymienia uczestników wyprawy, przedstawia ich,

·     określa motywy, które skłoniły bohaterów do udziału w ekspedycji,

·     analizuje język, którym posługuje się wybrana postać z utworu,

·     określa relacje łączące bohaterów utworu,

·     ocenia pobudki, którymi kierowali się poszczególni bohaterowie biorący udział w wyprawie,

·     rozpoznaje stylizację w utworze, nazywa jej rodzaje,

 

 

·     wyjaśnia, dlaczego opowiadanie należy do utworów fantasy,

·     przedstawia i komentuje postawy życiowe, reprezentowane przez bohaterów,

·     wyjaśnia, czemu służy zastosowana w utworze stylizacja językowa,

 

Nauka o języku

Składniowe łamigłówki. Wypowiedzenia wielokrotnie złożone

 

·     przekształca podane zdania pojedyncze w wielokrotnie złożone,

 

·     rozpoznaje i tworzy zdania wielokrotnie złożone,

 

·     rozpoznaje i tworzy różne rodzaje zdań wielokrotnie złożonych,

 

·     świadomie i celowo stosuje w wypowiedziach różne rodzaje zdań wielokrotnie złożonych,

Jan Twardowski Trochę plotek o świętych

 

 

·     wprowadza do tekstu wiersza znaki interpunkcyjne, odczytuje zgodnie z nimi głośno tekst,

 

·     wymienia niektóre określenia prezentujące bohaterów wiersza, próbuje wyjaśnić ich znaczenie,

·     wskazuje przykłady kolokwializmów i paradoksów; wyjaśnia, jakie znaczenia zostały dzięki nim wyeksponowane,

·     omawia poetyckie sposoby przedstawiania bohaterów, wyjaśnia wynikające z nich znaczenia,

Wiktor Hugo Katedra Marii Panny w Paryżu (fragment)

·     na podstawie tekstu wyjaśnia, jakie funkcje pełniła tytułowa katedra w czasach średniowiecza,

·     z podanych propozycji wybiera te, które wskazują cechy wspólne gotyckich świątyń i wielkich dzieł literackich,

 

·     na podstawie tekstu opisuje fasadę katedry,

·     z podanych propozycji wybiera te, które wskazują cechy wspólne gotyckich świątyń i wielkich dzieł literackich, uzasadnia swój wybór,

 

·     z punktu widzenia paryskiego przewodnika opisuje fasadę katedry,

·     próbuje samodzielnie wskazać wspólne cechy gotyckich świątyń i wielkich dziel literackich,

 

·     wyjaśnia, jakie symboliczne funkcje pełniła główna fasada katedry,

·     porównuje literacki opis katedry z podanymi dziełami malarskimi,

 

Nauka o języku.

Kropka, kreska, kropka, czyli interpunkcyjne SOS

Interpunkcja w wypowiedzeniach

 

·     zna najczęściej stosowane znaki interpunkcyjne, stara się je stosować w praktyce,

 

·     zna wszystkie znaki interpunkcyjne, stara się je stosować w praktyce,

 

·     stosuje poprawnie wszystkie znaki interpunkcyjne,

 

·     stosuje poprawnie wszystkie znaki interpunkcyjne ze świadomością funkcji, które pełnią,

 

Miron Białoszewski Fioletowy gotyk

 

·     wyodrębnia w tekście wiersza obrazy poetyckie,

·     na podstawie wzoru pisze podanie,

 

·     korzystając z podanych propozycji, wyjaśnia znaczenie niektórych metafor tworzących obrazy poetyckie,

·     pisze samodzielnie podanie,

 

 

·     próbuje samodzielnie wyjaśnić znaczenia wynikające z metaforyki utworu,

·     pisze samodzielnie podanie, stosuje właściwy układ graficzny zapisu,

 

 

·     dostrzega różne perspektywy, z których patrzy osoba mówiąca, wyjaśnia znaczenie tego zabiegu,

·     pisze podanie, przestrzega wszystkich wyznaczników tej formy wypowiedzi,

 

Irving Stone Udręka i ekstaza (fragment)

 

·     wymienia etapy pracy nad posągiem,

·     wskazuje nawiązania do biblijnej opowieści,

 

 

·     na podstawie tekstu opisuje sposób pracy Michała Anioła,

·     wyjaśnia, dlaczego biblijny Dawid stał się postacią przedstawioną przez artystę,

 

·     na podstawie tekstu przedstawia przeżycia twórcy w czasie rzeźbienia,

·     omawia wzorce, do których odwoływał się w swej pracy Michał Anioł,

 

·     relacjonuje i komentuje przebieg procesu twórczego przedstawionego w tekście,

·     na podstawie tekstu i innych źródeł wyjaśnia, z czego wynika i na czym polega niezwykłość rzeźby Michała Anioła,

 

Nauka o języku.

Od mecenasa do sponsora

Zapożyczenia w języku polskim

 

·     rozpoznaje wyraźne zapożyczenia w tekście; wie, w jakim słowniku szukać informacji na ich temat,

·     zastępuje zapożyczenia wyrazami rodzimymi, korzysta z odpowiedniego słownika,

 

 

·     przekształca tekst, zastępując zapożyczenia wyrazami rodzimymi, zachowuje jego spójność i logikę,

 

·     świadomie i celowo stosuje zapożyczenia, zna i stosuje zasady ich używania,

Jan Kochanowski Na swoje księgi; O żywocie ludzkim

 

·     korzystając z przypisów, przekłada tekst na język współczesny,

·     przedstawia podstawowe wiadomości na temat twórczości Jana Kochanowskiego,

 

·     określa tematykę fraszek, ustala, kim może być osoba mówiąca,

·     wymienia utwory Jana Kochanowskiego, potrafi określić ich gatunek i tematykę,

 

·     odtwarza sposób myślenia i wartościowania zawarty w obu fraszkach,

·     wyjaśnia, dlaczego Jana Kochanowskiego można nazwać humanistą,

 

·     rozpoznaje motyw teatru świata, tłumaczy jego znaczenie,

·     zbiera wiadomości dotyczące twórczości Jana Kochanowskiego; porządkuje je, prezentuje,

 

Wisława Szymborska Utopia

·     wyjaśnia znaczenie słowa utopia, tworzy z nim poprawne związki wyrazowe,

·     wypisuje z tekstu nazwy własne, ustala, czego dotyczą,

 

·     podaje przykłady obrazujące, co może być utopią,

·     wyjaśnia sposób tworzenia nazw własnych w utworze,

 

·     wyjaśnia, o jakiej utopii jest mowa w wierszu,

·     łączy nazwy własne, użyte w tekście, ze sposobem myślenia człowieka,

 

 

·     wyjaśnia metaforykę wiersza, wykorzystuje podane znaczenie metafor do sformułowania znaczeń tekstu,

·     odtwarza refleksje osoby mówiącej na temat wartości w życiu człowieka, przedstawia własną opinię na ten temat,

 

Stanisław Barańczak Południe

·     formułuje pytania do tekstu,

·     dostrzega niezwykłość graficznego zapisu tekstu, próbuje wyjaśnić jego związek z tematyką wiersza,

 

·     z podanych propozycji hipotez interpretacyjnych wybiera tę, którą uważa za najtrafniejszą,

·     wyjaśnia związek graficznego zapisu tekstu z tytułem i tematyka utworu,

 

·     próbuje samodzielnie sformułować hipotezę interpretacyjną dotyczącą znaczeń tekstu,

·     z podanych propozycji wybiera znaczenia metafor występujących w wierszu,

 

·     przedstawia własną propozycję interpretacji utworu,

·     wyjaśnia znaczenie metafor, występujących w utworze,

 

Molier Skąpiec

·     wybiera z tekstu fragmenty, na podstawie których można nazwać cechy charakteru i osobowości głównego bohatera, próbuje je komentować,

·     wymienia członków rodziny, krótko ich przedstawia,

·     wskazuje fragmenty, które uznaje za komiczne, próbuje określić źródło komizmu,

·     pisze zawiadomienie o klasowej inscenizacji fragmentów Skąpca,

 

·     określa stosunek głównego bohatera do różnych wartości, popiera swą opinię przykładami z tekstu,

·     przedstawia i opisuje relacje łączące członków rodziny,

·     podaje z tekstu przykłady komizmu postaci, sytuacji, słowa,

·     pisze opowiadanie, w którym bohaterem jest uwspółcześniona postać skąpca,

 

·     odtwarza opinie innych bohaterów o tytułowej postaci, komentuje je,

·     określa i ocenia więzi emocjonalne między członkami przedstawionej rodziny,

·     omawia różne rodzaje komizmu wykorzystane w utworze, określa ich rolę i cel,

·     tworzy charakterystykę głównego bohatera,

 

·     omawia i komentuje sposób przedstawienia postaci w dramacie, wyjaśnia, na czym polega komedia charakterów,

·     uogólnia sądy o ludziach przedstawionych w utworze,

·     wyjaśnia, na czym polega komizm jako kategoria estetyczna, wykorzystuje odwołania do tekstu,

·     proponuje uwspółcześnioną wersję Skąpca,

Ignacy Krasicki Hymn do miłości ojczyzny

 

 

·     rozpoznaje adresata utworu,

·     rozpoznaje tezę zawartą w utworze, formułuje ją własnymi słowami,

·     przypomina, czym cechuje się hymn jako gatunek liryczny,

·     pod kierunkiem nauczyciela pisze rozprawkę,

 

·     wskazuje w tekście apostrofę; określa charakter adresata,

·     wskazuje wersy o charakterze argumentacyjnym, odtwarza ich zawartość treściową,

·     wyjaśnia, dlaczego utwór reprezentuje hymn jako gatunek liryczny,

·     pisze samodzielnie rozprawkę, gromadzi wystarczające do udowodnienia tezy argumenty,

·     dostrzega i wyjaśnia związek adresata z tonacją uczuciową wiersza,

·     określa kompozycję utworu, wydziela w niej tezę, argumenty, konkluzję, komentuje związek kompozycji z tematem,

·     wyjaśnia związek gatunku utworu z jego tematyką,

·     pisze rozprawkę, hierarchizuje argumenty, zbiera wnioski,

 

·     określa osobę mówiącą w wierszu, ustala, w czyim imieniu się wypowiada i jaki jest jej związek z adresatem, rozpoznaje lirykę zwrotu do adresata,

·     określa styl utworu, dostrzega i nazywa językowe środki, wpływające na cechy tego stylu,

·     podaje przykłady innych utworów reprezentujących gatunek hymnu; zestawia je z tekstem Krasickiego, wskazuje podobieństwa i różnice,

·     pisze rozprawkę, realizuje wszystkie cechy tej formy wypowiedzi,

 

Ignacy Krasicki Bajki (wybór)

·     odtwarza własnymi słowami treść poznanych bajek,

·     wie, że pod postaciami zwierzęcych bohaterów przedstawieni zostali ludzie,

·     cytuje fragmenty, z których wynika pouczenie,

·     wymienia cechy bajki jako gatunku literackiego,

 

 

 

·     formułuje tematy kolejnych bajek,

·     wie, czym jest alegoria, wskazuje jej przykłady w tekstach bajek,

·     wyjaśnia, czym jest morał, wskazuje jego przykłady z tekstów,

·     wyjaśnia, dlaczego poznane utwory reprezentują bajkę jako gatunek literacki,

 

·     dzieli poznane bajki ze względu na podejmowany przez nie temat,

·     wyjaśnia, na czym polega i z czego wynika alegoryczny charakter bajek,

·     wyjaśnia rolę morału w bajkach,

·     wie, że bajka jest gatunkiem pogranicznym, wskazuje cechy epickie i liryczne,

 

·     uogólnia spostrzeżenia związane z tematyką bajek Krasickiego,

·     uogólnia sądy na temat bohaterów bajek,

·     wyjaśnia, na czym polega i z czego wynika dydaktyczny charakter bajek,

·     omawia bajkę jako gatunek literacki, rozróżnia bajki epigramatyczne i narracyjne,

 

Zofia Kossak-Szczucka Obiad czwartkowy

·     odtwarza podstawowe informacje o obiadach czwartkowych (miejsce, czas, cel, uczestnicy),

 

·     wymienia wszystkich uczestników obiadów czwartkowych, przedstawia ich,

 

·     zbiera i przedstawia dodatkowe informacje o uczestnikach obiadów czwartkowych i przebiegu ich spotkań,

 

·     wyjaśnia, na czym polegała ważna dla polskiej kultury rola obiadów czwartkowych,

Nauka o języku

Na pomoc Matejce i Sapiesze, czyli stąpanie po kruchym lodzie...

O odmianie nazwisk

·     zna podstawowe reguły odmiany nazwisk, stara się je stosować w praktyce,

 

·     stara się poprawnie odmieniać nazwiska,

·     zna reguły odmiany nazwisk, stosuje je w praktyce,

 

·     poprawnie odmienia wszystkie typy nazwisk,

 

 

Adam Mickiewicz Świteź

 

·     odtwarza główne wydarzenia utworu,

·     wymienia bohaterów utworu, dzieli je na postaci fantastyczne i realistyczne,

·     przypomina główne cechy ballady,

·     wskazuje i nazywa podstawowe środki poetyckie służące do przedstawienia elementów krajobrazu,

 

·     porządkuje wydarzenia przedstawione w utworze, dzieli je na fantastyczne i realistyczne,

·     określa postawy bohaterów przedstawionych w retrospekcji z punktu widzenia dobra i zła,

·     wskazuje cechy ballady w utworze,

·     dostrzega różnorodność zastosowanych środków poetyckich, nazywa środki budujące nastrój, określa ten nastrój,

 

·     rozróżnia dwa plany czasowe w utworze, przyporządkowuje im odpowiednie wydarzenia,

·     określa postawy bohaterów i narratora wobec rzeczywistości,

·     wskazuje w utworze cechy różnych rodzajów literackich,

·     wskazuje przykłady środków poetyckich związanych z wrażeniami plastycznymi i akustycznymi tworzącymi nastrój, omawia ich funkcję,

 

·     wie, czym jest retrospekcja; wyjaśnia, czemu służy w toku narracji i jakie skutki wywołuje,

·     komentuje, w jaki sposób ukazany został problem winy i kary w utworze,

·     przedstawia balladę jako gatunek literacki,

·     analizuje język utworu, łączy swe spostrzeżenia z tematyką i gatunkiem utworu,

 

Nauka o języku.

Gdziekolwiek będziesz...

Nazwy miejscowe i ich odmiana

 

·     stosuje poprawną odmianę popularnych i często używanych nazw miejscowych,

·     stara się stosować poprawną odmianę nazw miejscowych,

 

·     poprawnie odmienia nazwy miejscowe,

 

·     zna reguły odmiany nazw miejscowych, poprawnie stosuje je w praktyce,

 

Adam Mickiewicz Do M***

 

·     określa, kim może być osoba mówiąca i adresat utworu, przywołuje odpowiednie fragmenty tekstu,

·     dostrzega rytmiczność utworu, próbuje ustalić, z czego ona wynika,

 

·     nazywa relacje łączące osobę mówiącą i adresata, popiera swe ustalenia przykładami z tekstu,

·     omawia układ rymów, budowę strof, wskazuje te elementy jako sposób rytmizacji utworu,

 

 

·     określa sytuację liryczną, wyodrębnia zdarzenia i sytuacje, o których mówi podmiot liryczny,

·     wymienia wszystkie sposoby rytmizacji tekstu,

 

·     omawia stan psychiczny osoby mówiącej, nazywa jej uczucia, łączy tekst z biografią poety, podaje argumenty,

·     omawia sposoby rytmizacji tekstu; wyjaśnia, jak wpływa ona na nastrój i przedstawiane emocje,

 

Juliusz Słowacki Hymn

 

·     wybiera fragmenty opisujące przestrzeń, wydobywa z nich znaczenia dosłowne,

·     ustala, kim może być osoba mówiąca, uzasadnia swą opinię przykładami  z tekstu,

·     rozpoznaje refren w utworze, wyjaśnia jego rolę,

 

·     wyodrębnia obrazy poetyckie, związane z przestrzenią, ustala ich zawartość,

·     wskazuje fragmenty mówiące o przeszłości i przyszłości bohatera lirycznego, komentuje je,

·     analizuje budowę tekstu, wskazuje powtarzające się elementy,

 

·     analizuje sposób tworzenia obrazów poetyckich związanych z przestrzenią, 

·     określa stan psychiczny i emocje bohatera; ustala, czym są spowodowane,

·     omawia kompozycję wewnętrzną i budowę wiersza, łączy je z nastrojem utworu,

 

 

·     określa symboliczny charakter przestrzeni, łączy ją z emocjami osoby mówiącej,

·     zna pojęcie liryki osobistej; wyjaśnia, dlaczego utwór należy do tego typu liryki,

·     analizuje budowę i kompozycję wewnętrzną, zestawia je ze stylem wypowiedzi poetyckiej, formułuje wnioski,

 

Spotkania ze sztuką. Caspar David Friedrich Wędrowiec nad morzem chmur

 

·     wymienia elementy przedstawione na obrazie, opisuje widok, który roztacza się przed patrzącym,

·     wskazuje podstawowe środki języka malarskiego, wykorzystane w dziele,

 

·     wskazuje elementy, które mogą mieć znaczenia symboliczne, próbuje ustalić te znaczenia,

·     wskazuje podstawowe środki języka malarskiego wykorzystane w dziele, próbuje odczytać wynikające z nich znaczenia,

 

·     wyjaśnia symboliczne znaczenia elementów, przedstawionych na obrazie,

·     analizuje kompozycję obrazu, wyjaśnia wynikające z niej znaczenia przenośne,

 

 

·     przedstawia dosłowne i symboliczne znaczenia dzieła,

·     wskazuje i nazywa zasady kompozycyjne, którym podporządkowane jest dzieło, określa wynikające z kompozycji znaczenia,

 

Juliusz Słowacki Testament mój

 

·     wskazuje wersy, w których poeta mówi o swoim życiu, na ich podstawie odtwarza konkretne informacje,

·     wskazuje fragmenty, ujawniające adresatów wypowiedzi,

·     komentuje wersy dotyczące życia bohatera, zestawia je z informacjami biograficznymi dotyczącymi poety,

·     wskazuje adresata konkretnego i uogólnionego,

 

·     wskazuje wersy mówiące o twórczości, wyjaśnia ich metaforykę,

·     odtwarza treść nakazów i próśb skierowanych do adresatów, komentuje je,

 

 

·     przedstawia portret człowieka i artysty wpisany w tekst,

·     komentuje refleksje dotyczące wpływu twórczości na potomnych,

 

 

Cyprian Norwid Za wstęp (Ogólniki)

 

·     własnymi słowami odtwarza treść kolejnych strof,

·     wskazuje, co niezwykłego dostrzega w budowie i zapisie utworu,

 

 

·     określa, o jakich etapach życia człowieka mówi wiersz, podaje cytaty z tekstu,

·     omawia warstwę interpunkcyjną utworu, próbuje określić efekty uzyskane za pomocą znaków interpunkcyjnych,

 

·     wyjaśnia znaczenie metafor przedstawiających etapy życia człowieka,

·     analizuje język poetycki utworu, formułuje wnioski,

·     odtwarza poglądy poety na temat roli poezji, wskazuje, które wartości uznaje on za najważniejsze,

·     przedstawia nowatorstwo formy i języka utworu,

 

Bolesław Prus Kamizelka

·     odtwarza przebieg wydarzeń przedstawionych w utworze,

·     wypisuje i porządkuje informacje o wszystkich bohaterach utworu,

 

·     porządkuje informacje na temat elementów świata przedstawionego,

·     przedstawia bohaterów utworu, posługuje się odpowiednimi cytatami,

 

·     wyjaśnia, dlaczego utwór ma charakter realistyczny,

·     omawia relacje i uczucia łączące głównych bohaterów,

 

·     wyjaśnia, w jaki sposób prezentacja świata przedstawionego podporządkowana została wymogom gatunku,

·     na podstawie tekstu uogólnia refleksje na temat związków między ludźmi,

 

Bolesław Prus Kroniki (fragment)

 

·     formułuje temat tekstu,

·     wskazuje słowa i wypowiedzi charakterystyczne dla języka potocznego, próbuje ustalić cel ich użycia w tekście przez autora,

·     pisze sprawozdanie z wydarzenia, którego był świadkiem lub uczestnikiem,

 

·     formułuje problemy, poruszane w tekście,

·     wskazuje zastosowane środki stylistyczne, określa ich funkcję,

·     pisze sprawozdanie, próbuje stosować funkcjonalny styl wypowiedzi,

 

 

·     odtwarza opinie i oceny autora tekstu,

·     nazywa najważniejsze cechy stylu autora, popiera je przykładami,

·     pisze artykuł związany tematycznie ze wskazanymi problemami,

 

·     wyjaśnia, dlaczego tekst ma charakter publicystyczny,

·     charakteryzuje styl tekstu, zwraca uwagę na jego specyficzne cechy,

·     pisze artykuł poruszający problemy, które uznaje za ważne,

 

Gatunki dziennikarskie

·     na podstawie informacji wstępnych wylicza najważniejsze zadania tekstów prasowych,

·     przedstawia ostatnio przeczytane teksty prasowe, określa ich tematykę,

 

·     rozpoznaje podstawowe gatunki prasowe,

·     próbuje ocenić przeczytane ostatnio teksty prasowe,

·     rozróżnia gatunki prasowe, zna ich podstawowe cechy, rozpoznaje je w tekstach,

·     wartościuje przeczytane ostatnio teksty prasowe,

 

·     wskazuje różnice między tekstem literackim a tekstem dziennikarskim,

·     komentuje, ocenia i wartościuje poznawane samodzielnie teksty prasowe,

 

Ryszard Kapuściński Jeszcze dzień życia (fragment)

 

·   streszcza poznany fragment reportażu,

·   wyodrębnia z tekstu fragmenty opisowe; ustala, czego dotyczą,

·   wymienia podstawowe cechy reportażu jako gatunku,

·   wskazuje najważniejsze wydarzenia, ustala powiązania przyczynowo-skutkowe między nimi,

·   we fragmentach opisowych wskazuje i nazywa środki językowe, określa ich funkcję,

·   wyjaśnia, czym cechuje się reportaż jako gatunek, podaje przykłady utworów,

·   na podstawie przedstawionych wydarzeń określa tematykę i problematykę reportażu,

·   wyodrębnia z tekstu dygresje, ustala, czego dotyczą, jaką pełnią rolę w tekście,

·   rozpoznaje cechy stylu publicystycznego,

·   komentuje, jakie prawdy ogólne i refleksje można sformułować po zapoznaniu się z treścią reportażu,

·   charakteryzuje styl reportażu Kapuścińskiego,

·   porównuje styl publicystyczny ze stylem naukowym, formułuje wnioski,

 

Kazimierz Przerwa Tetmajer O Panu Jezusie i zbójnikach

 

·     wymienia bohaterów opowiadania, proponuje zasadę ich podziału,

·     wyodrębnia wyrazy gwarowe, próbuje je wyjaśnić na podstawie kontekstu,

 

·     przedstawia wydarzenia utworu, dzieli je na realistyczne i fantastyczne,

·     tłumaczy fragmenty zdań, w których występuje stylizacja gwarowa,

 

·     wyodrębnia punkt kulminacyjny, określa kompozycję utworu,

·     rozpoznaje różne sposoby stylizacji gwarowej, podaje ich przykłady z tekstu,

 

 

·     formułuje problematykę utworu, omawia różnice między sprawiedliwością ludzką a Boską,

·     rozumie całość tekstu, tłumaczy go na język literacki, wyjaśnia, na czym polega i czemu służy stylizacja gwarowa,

 

Nauka o języku.

Jak głowa, taka mowa

Gwary i dialekty

 

·     rozróżnia język ogólny i gwarowy,

·     wyjaśnia znaczenie najczęściej spotykanych regionalizmów,

 

·     rozpoznaje cechy języka własnego regionu,

 

 

 

·     wyjaśnia, jakie znaczenie dla kultury narodowej mają regionalne odmiany języka

 

Stefan Żeromski Siłaczka (fragmenty)

 

·     odtwarza historię życia Pawła Obareckiego, porządkuje chronologicznie wydarzenia z nim związane,

·     odtwarza, w jaki sposób Obarecki ocenił życiowe wybory Stasi Bozowskiej,

 

·     przypomina, jakie idee chciał początkowo realizować bohater, podaje przyczyny, dla których z nich zrezygnował,

·     próbuje ocenić życiowe wybory bohaterów,

 

·     porównuje postawy życiowe Obareckiego i Bozowskiej,

·     ocenia życiowe wybory bohaterów, popiera swą ocenę argumentami,

 

 

·     dostrzega ironię narratora, wyjaśnia jej znaczenie dla oceny postawy Obareckiego,

·     uogólnia refleksje na temat życiowych wyborów człowieka, ich przyczyn i skutków,

 

Bolesław Leśmian Dziewczyna

 

·     odtwarza własnymi słowami historię opowiedzianą w utworze,

·     prezentuje swoje wrażenia związane z poznanym tekstem,

 

·     wyodrębnia realistyczne i fantastyczne elementy przedstawionego świata,

·     wymienia neologizmy, ustala, od jakich wyrazów pochodzą i co oznaczają,

 

·     wyjaśnia symboliczne znaczenia elementów świata przedstawionego w utworze,

·     określa nastrój utworu; wskazuje i nazywa środki językowe, dzięki którym został on stworzony,

·     komentuje, jakie postawy wobec świata zaprezentowane są w tekście, określa postawę osoby mówiącej wobec nich,

·     analizuje język utworu, wskazuje jego specyficzne cechy,

 

Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Wiersze (wybór)

·     określa ogólną tematykę wszystkich wierszy,

·     wskazuje elementy wypowiedzi pozwalające określić osobę mówiącą,

·     wskazuje i nazywa podstawowe środki języka poetyckiego,

 

 

·     konkretyzuje temat każdego utworu,

·     określa osobę mówiącą,

·     wskazuje i nazywa podstawowe środki języka poetyckiego, określa ich znaczenie dla tekstu,

 

·     wskazuje wspólne elementy tematyczne utworów,

·     nazywa emocje, określa stan uczuciowy osoby mówiącej,

·     wyodrębnia obrazy poetyckie, omawia sposoby ich kreowania,

·     łączy tematykę utworów z poezją o tematyce uczuciowej, podaje przykłady innych, podejmujących ją twórców,

·     opisuje sytuacje liryczne zobrazowane w wierszach, łączy z nimi stany uczuciowe osoby mówiącej,

·     dostrzega puenty, komentuje ich rolę w budowaniu znaczeń całości,

 

Magdalena Samozwaniec Maria i Magdalena (fragment)

·     wymienia uczestników spotkania, przedstawia ich,

·     na podstawie wzoru pisze CV,

·     przedstawia twórców biorących udział w spotkaniu, gromadzi o nich dodatkowe informacje,

·     pisze samodzielnie CV,

 

·     przedstawia realia życia literackiego zaprezentowane w utworze,

·     pisze CV, zachowuje formę graficzną tej formy wypowiedzi,

 

·     odczytuje intencje wypowiedzi bohaterów,

·     pisze CV, realizuje wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi,

 

Konstanty Ildefons Gałczyński Prośba o wyspy szczęśliwe;

Pieśń III

 

·     rozpoznaje nadawcę i adresata wypowiedzi poetyckiej,

·     wskazuje anaforę,

 

 

·     opisuje sytuację liryczną w obu tekstach,

·     określa rolę anafory w tekście,

 

 

·     określa nastrój utworów,

·     wskazuje, nazywa środki poetyckie kreujące nastrój utworów,

 

 

·     rozpoznaje w tekście motyw arkadyjski, komentuje jego związek z tematyką utworów,

·     komentuje sposoby kreowania obrazów poetyckich,

 

Ernest Hemingway Stary człowiek i morze

·     relacjonuje kolejne etapy walki bohatera z marlinem,

·     przedstawia głównego bohatera, opisuje jego wygląd,

·     wskazuje fragmenty opisowe w tekście, ustala ich tematykę,

·     wypisuje z tekstu zdania o charakterze sentencji,

 

·     relacjonuje w czasie teraźniejszym przebieg walki bohatera z marlinem,

·     wymienia cechy charakteru głównego bohatera, przywołuje potwierdzające je sytuacje,

·     analizuje fragmenty opisowe utworu,

·     przedstawia swoje rozumienie sentencji, zawartych w utworze,

·     relacjonuje przebieg zmagań bohatera z marlinem, eksponuje emocje i uczucia,

·     tworzy psychologiczny portret głównego bohatera,

·     analizuje i komentuje fragmenty opisowe utworu,

·     komentuje sentencje zawarte w tekście,

 

·     wyjaśnia metaforyczny sens walki bohatera z marlinem,

·     określa motywy postępowania głównego bohatera, komentuje je i ocenia,

·     ustala przenośne znaczenia wynikające z fragmentów opisowych utworu,

·     uogólnia refleksje, związane ze znaczeniami wynikającymi z sentencji,

 

Aleksander Kamiński Kamienie na szaniec

 

·     odtwarza podstawowe realia okupowanej Warszawy,

·     wymienia główne akcje Małego Sabotażu, opowiada o przebiegu jednej z nich,

·     korzystając ze słownika, wyjaśnia różnice między sabotażem a dywersją,

·     przedstawia bohaterów utworu, podaje ich imiona, nazwiska, pseudonimy, zainteresowania,

·     według wzoru tworzy notkę biograficzną,

·     odtwarza przebieg akcji pod Arsenałem,

·     według wzoru tworzy opis sytuacji,

·     wyjaśnia, skąd pochodzi tytuł utworu,

 

·     opowiada o realiach okupowanej Warszawy, przywołuje fragmenty tekstu,

·     wyjaśnia, czym był Mały Sabotaż, porządkuje informacje związane z akcjami małego sabotażu,

·     opowiada o wybranej akcji dywersyjnej opisanej w utworze,

·     ustala, co łączyło głównych bohaterów utworu,

·     tworzy notkę biograficzną,

·     opowiada o przebiegu akcji pod Arsenałem,

·     tworzy opis sytuacji,

·     opowiada o wydarzeniach związanych z przywołaniem fragmentu wiersza Słowackiego,

·     przedstawia, jak żyli ludzie w okupowanej Warszawie, uzupełnia informacje z tekstu wiadomościami zdobytymi samodzielnie,

·     zbiera wiadomości na temat akcji Małego Sabotażu, uogólnia je,

·     zbiera, porządkuje i uogólnia informacje związane z akcjami dywersyjnymi opisanymi w utworze,

·     porównuje głównych bohaterów utworu, formułuje wnioski,

·     tworzy notkę biograficzną, zwraca uwagę na porządek informacji,

·     relacjonuje przebieg akcji pod Arsenałem,

·     tworzy opis sytuacji, dynamizuje wypowiedź,

·     wyjaśnia metaforyczne znaczenie tytułu,

 

·     wyjaśnia, do jakiego typu literatury można zaliczyć utwór Kamińskiego, uzasadnia swą opinię,

·     komentuje, jaką rolę odgrywały akcje Małego Sabotażu dla ludności okupowanej stolicy,

·     przedstawia refleksje związane z dylematami moralnymi, jakie przeżywali bohaterowie biorący udział w akcjach dywersyjnych,

·     przedstawia głównych bohaterów utworu jako reprezentantów „pokolenia Kolumbów”,

·     tworzy notkę biograficzną, selekcjonuje, porządkuje informacje,

·     relacjonuje przebieg akcji pod Arsenałem, przedstawia emocje uczestników,

·     tworzy opis sytuacji, stosuje funkcjonalnie środki językowe, dynamizujące wypowiedź,

·     komentuje, w jaki sposób bohaterowie zrealizowali przesłanie poetyckie Słowackiego,

 

Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o...[chłopcu polskim]

 

·   wyodrębnia obrazy poetyckie,

·   ustala, kto może być osobą mówiącą, a kto adresatem utworu,

 

 

·dostrzega i omawia zasadę tworzenia obrazów poetyckich,

·komentuje relacje łączące osobę mówiącą z adresatem, przywołuje odpowiednie sformułowania z tekstu,

 

·     dostrzega dwa plany czasowe, wyjaśnia zasadę ich zestawienia,

·     wyjaśnia symboliczne znaczenie tytułu, formułuje uniwersalne przesłanie utworu,

 

·   wyjaśnia metaforykę utworu,

·   uogólnia refleksje na temat postaw człowieka wobec zła,

 

Anna Świrszczyńska Strzelać w oczy człowieka;

Jej śmierć ma szesnaście lat

·   ustala, co łączy bohaterów lirycznych obu wierszy,

 

·     wyjaśnia, jakie wspólne przeżycia i doświadczenia mieli bohaterowie obu utworów,

 

·     uogólnia sądy na temat postawy moralnej bohaterów obu wierszy,

·     uogólnia refleksje wynikające ze znaczeń obu tekstów,

 

 

Melchior Wańkowicz Ziele na kraterze (fragment)

·   wyjaśnia, z jakimi rzeczywistymi wydarzeniami związany jest tekst Wańkowicza,

 

·na podstawie tekstu wymienia, w jaki sposób wyraża się pamięć o poległych powstańcach,

 

·     przyporządkowuje symboliczne znaczenia zdarzeniom przedstawionym w tekście,

 

·    łączy bohaterów utworu z tradycjami walki o niepodległość, dostrzega ciągłość historii i uniwersalizm postaw,

 

Tadeusz Różewicz Warkoczyk

 

·     odtwarza sytuację liryczną, z którą związana jest wypowiedź osoby mówiącej,

 

 

·     dostrzega kontrast, wskazuje elementy kontrastujące ze sobą, wyjaśnia rolę kontrastu w tworzeniu znaczeń,

 

·     dostrzega, że wiersz należy do liryki pośredniej, wyjaśnia, jakie ma to znaczenie dla wymowy utworu,

 

·     określa styl wypowiedzi osoby mówiącej; wyjaśnia, w jaki sposób wpływa on na wymowę utworu,

 

Ida Fink Zabawa w klucz

 

·   wyjaśnia, na czym polega i z czym jest związana sytuacja bohaterów opowiadania,

·   porządkuje wydarzenia przedstawione w opowiadaniu,

 

·wyjaśnia, kim są bohaterowie opowiadania, z czego wynika ich zachowanie,

·wyodrębnia kolejne etapy akcji opowiadania,

 

·  wyjaśnia, z czego wynika i na czym polega tragizm tytułowej zabawy,

·  odtwarza zmiany napięcia akcji, ustala, z czym są związane,

·     uogólnia refleksje na temat postaw człowieka w sytuacji zagrożenia,

·     wyjaśnia, w jaki sposób konstrukcja akcji opowiadania podkreśla jego dramatyzm,

 

Wisława Szymborska Koniec i początek

 

·     wypisuje z tekstu sformułowania wiążące się z wojną,

·     wyodrębnia obrazy poetyckie,

 

·     wymienia czynności wykonywane przez ludzi po wojnie, uogólnia je,

·     wskazuje frazeologizmy, wyjaśnia ich rolę w tekście,

 

·     komentuje tytuł utworu, zestawia go z treścią wypowiedzi poetyckiej,

·     dostrzega ironię w wypowiedzi; ustala, czego dotyczy

 

·     przedstawia i komentuje stosunek ludzi do minionych wojennych wydarzeń,

·     analizuje język wypowiedzi poetyckiej,

Aldous Huxley Nowy wspaniały świat (fragment)

 

·     ustala miejsce, czas opisywanych wydarzeń,

·     przedstawia swoje wrażenia, związane ze światem opisanym w tekście,

 

·     porządkuje informacje dotyczące tego, co widzieli studenci w czasie wizyty w ośrodku,

·     ocenia świat opisany w tekście,

·     wyjaśnia, jaki był cel działań prowadzonych w ośrodku,

·     ocenia świat opisany w tekście, przedstawia argumenty,

·     komentuje, jaki jest świat przedstawiony w utworze,

·     wyjaśnia znaczenie pojęcia antyutopia, uzasadnia, dlaczego można je łączyć z poznanym tekstem,

 

George Orwell Folwark zwierzęcy

 

·     omawia podstawowe elementy świata przedstawionego w utworze,

·     wymienia bohaterów utworu, krótko ich przedstawia,

·     wypisuje zwroty charakterystyczne dla języka propagandy,

·     na podstawie wzoru pisze protokół,

 

·     porządkuje informacje dotyczące świata przedstawionego w utworze,

·     dostrzega alegorię jako sposób prezentacji bohaterów,

·     wskazuje charakterystyczne cechy języka propagandy,

·     pisze protokół związany z wydarzeniami przedstawionymi w powieści,

 

·     omawia sposób prezentacji świata przedstawionego w utworze,

·     wyjaśnia, jakie ludzkie postawy prezentują poszczególne zwierzęta,

·     omawia mechanizmy manipulacji językowej,

·     pisze protokół związany z rzeczywistymi wydarzeniami,

 

·     określa cele, jakim służy sposób prezentacji świata przedstawionego w utworze,

·     formułuje uniwersalne przesłania wynikające ze sposobu kreacji bohaterów, 

·     omawia językowe mechanizmy manipulowania świadomością ludzi, kreowania rzeczywistości,

·     pisze protokół, przestrzega wszystkich zasad realizowanych przez tę formę wypowiedzi,

Sławomir Mrożek Rewolucja

 

·     opowiada o działaniach bohatera,

·     ustala, co może śmieszyć czytelnika opowiadania,

·     przedstawia przyczyny postępowania bohatera,

·     wskazuje źródła komizmu,

 

·     wyjaśnia, jakie cele chciał osiągnąć bohater, jaki były skutki jego działania,

·     wyjaśnia, co jest źródłem groteski w utworze,

·     uogólnia sens działań bohatera opowiadania,

·     wyjaśnia, jaki jest cel zastosowania konwencji groteski w utworze,

Nauka o języku.

Na początku było słowo, a na końcu frazes...

Perswazja i manipulacja językowa

·     odróżnia perswazję od manipulacji językowej,

·     wyjaśnia, czym różni się perswazja od manipulacji językowej,

·     dostrzega w tekstach przejawy perswazji i manipulacji językowej,

·     rozumie mechanizmy perswazji i manipulacji językowej,

 

Stanisław Barańczak Określona epoka

 

·     określa sytuację odtwarzaną przez tekst wiersza,

·     dostrzega nawiązania do języka przemówień, wskazuje ich przykłady,

·     ustala, kim może być osoba mówiąca,

·     wskazuje typowe cechy języka przemówień występujące w tekście wiersza,

·     podaje charakterystyczne cechy świata opisanego w utworze,

·     ocenia styl języka wykorzystany w wierszu,

·     dostrzega uniwersalny charakter prezentowanego świata,

·     komentuje, w jaki sposób poeta uwidacznia w utworze swoją postawę,

Jerome David Salinger Buszujący w zbożu (fragment)

 

·     zbiera informacje o bohaterach (kim są, czym się zajmują, co ich łączy),

·     nazywa rodzaj narracji w utworze,

 

 

·     przedstawia stosunek bohatera do życia; ustala, przeciw czemu się buntuje,

·     wyjaśnia, jaki wpływ na prezentację świata ma użyty rodzaj narracji,

·     wyjaśnia, o czym świadczą marzenia i plany bohatera,

·     wskazuje fragmenty, w których użyta została mowa potoczna, wyjaśnia, czemu służy taki zabieg stylistyczny,

 

·     uogólnia refleksje na temat poszukiwania własnej drogi życia przez człowieka,

·     komentuje sposób przedstawienia świata w utworze,

 

Małgorzata Hillar My z II połowy XX wieku

 

·     ustala, w czyim imieniu wypowiada się osoba mówiąca,

·     wyjaśnia pojęcie pokolenie,

 

·     wymienia osiągnięcia przywoływane przez osobę mówiącą,

·     podaje znane mu przykłady różnych pokoleń, przypomina ich wspólne doświadczenia,

 

·     dostrzega kontrast, wyjaśnia, czego dotyczy,

·     próbuje scharakteryzować pokolenie, do którego należy,

 

·     wyjaśnia, na jakie problemy zwraca uwagę poetycka wypowiedź,

·     próbuje wskazać wartości ważne dla pokolenia, do którego należy,

 

Sylvia Plath Szklany klosz (fragment)

·     wymienia osiągnięcia bohaterki i jej pomysły dotyczące przyszłości,

·     na podstawie wzoru pisze list motywacyjny,

·     przedstawia, na czym polegały i z czego wynikały dylematy bohaterki,

·     pisze samodzielnie list motywacyjny,

·     wyjaśnia symboliczne znaczenie opowieści o drzewie figowym,

·     pisze list motywacyjny, zachowuje właściwą kompozycję,

·     uogólnia refleksje dotyczące wyborów życiowych człowieka,

·     pisze list motywacyjny, spełniający wszystkie wymogi tej formy wypowiedzi,

Spotkania ze sztuką.

Paul Gauguin Skąd przybywamy? Kim jesteśmy? Dokąd idziemy?

·     wymienia elementy warstwy przedstawieniowej obrazu,

·     wskazuje najważniejsze cechy kompozycji obrazu,

·     proponuje wyjaśnienie tytułu dzieła,

·     ustala, jakimi środkami malarskimi zostały przedstawiane najważniejsze elementy dzieła,

·     omawia zasady kompozycji postaci na obrazie,

·     interpretuje tytuł obrazu,

·     formułuje znaczenia wynikające z zastosowanych środków języka malarskiego,

·     proponuje sposób odczytania znaczeń wynikających z kompozycji obrazu,

·     wyjaśnia, z czego wynika uniwersalizm dzieła,

·     omawia metaforykę obrazu,

·     wyjaśnia, jak kompozycja obrazu podkreśla jego znaczenia przenośne,

·     rozpoznaje na obrazie symbole znane z kultury i literatury,

Max Ehrmann Desiderata

·     nazywa wartości, o których jest mowa w tekście.

·     wskazuje i głośno odczytuje zasady życia, które uznaje za szczególnie ważne dla współczesnego człowieka.

·     przedstawia postawę życiową prezentowaną w tekście.

·     komentuje postawę życiową, która została przedstawiona w tekście.

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OGÓLNE

 

 

SPRAWNOŚCI

WYMAGANIA

 

konieczne

(ocena: dopuszczający)

podstawowe

(ocena: dostateczny)

rozszerzone

(ocena: dobry)

dopełniające

(ocena: bardzo dobry)

UCZEŃ

słuchanie

·     rozumie większość komunikatów werbalnych,

·     odbiera wystarczającą dla zrozumienia całości ilość informacji, zawartych w dźwięku i obrazie,

·     porządkuje wysłuchane informacje,

·     odbiera ogólną intencję cudzej wypowiedzi,

·     rozumie komunikaty werbalne,

·     odbiera większość informacji, zawartych w dźwięku i obrazie,

·     porządkuje i systematyzuje wysłuchane informacje,

·     odbiera intencje cudzej wypowiedzi,

·      rozumie komunikaty werbalne o wysokim stopniu organizacji,

·     odbiera informacje zawarte w dźwięku i obrazie,

·     porządkuje wysłuchane informacje w zależności od ich funkcji,

·     rozpoznaje intencje cudzej wypowiedzi,

·     rozumie komunikaty werbalne o wysokim stopniu skomplikowania,

·     rozróżnia informacje werbalne oraz zawarte w dźwięku i obrazie,

·     porządkuje i systematyzuje wysłuchane informacje w zależności od ich funkcji,

·     rozpoznaje i odbiera charakter wypowiedzi i wyrażane w niej intencje,

mówienie

·     cytuje fragmenty tekstu,

·     formułuje krótką wypowiedź na temat swoich odczuć wywołanych przez dzieło,

·     przestrzega podstawowych zasad etyki i etykiety mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych,

·     formułuje ogólną opinię na temat utworu,

·     tworzy krótką wypowiedź na temat ogólnej problematyki utworu,

·     odtwarza w wypowiedzi podstawową treść utworu w porządku chronologicznym,

·     wypowiada się na temat elementów świata przedstawionego w utworze,

·     prezentuje w wypowiedzi znaczenia dosłowne utworu lirycznego,

·     wypowiada się na temat przeczytanych samodzielnie tekstów prasowych,

·     tworzy wypowiedź prezentującą elementy warstwy przedstawieniowej obrazu,

·     stosuje w wypowiedzi odpowiednie słownictwo,

·     tworzy wypowiedzi z poprawnymi konstrukcjami składniowymi,

 

 

 

·     cytuje odpowiednie fragmenty tekstu,

·     formułuje wypowiedź związaną z odczuciami, jakie wywołuje dzieło,

·     przestrzega zasad etyki i etykiety mowy w różnych sytuacjach komunikacyjnych,

·     przedstawia swoją opinię na temat utworu,

·     przedstawia w wypowiedzi problematykę utworu,

·     odtwarza w wypowiedzi w porządku chronologicznym treść utworu, 

·     tworzy wypowiedź, w której porządkuje informacje, dotyczące świata przedstawionego w utworze,

·     przedstawia i omawia w wypowiedzi znaczenia dosłowne utworu lirycznego,

·     wypowiada się na temat przeczytanych samodzielnie tekstów prasowych, wstępnie je ocenia,

·     tworzy wypowiedź, w której omawia środki języka malarskiego wykorzystane dla zaprezentowania warstwy przedstawieniowej obrazu,

·     stosuje w wypowiedzi bogate słownictwo,

·     tworzy wypowiedzi z różnorodnymi konstrukcjami składniowymi,

·     cytuje odpowiednie fragmenty tekstu, uzasadnia ich wybór,

·     wypowiada się na temat odczuć, jakie może wywoływać dzieło u odbiorcy,

·     świadomie dostosowuje swoje wypowiedzi do zasad etyki i etykiety mowy,

·     przedstawia swoją opinię na temat utworu, uzasadnia ją odwołaniami do dzieła,

·     tworzy logiczną, zwartą wypowiedź prezentującą problematykę utworu,

·     przedstawia treść utworu,

·     formułuje wnioski na temat sposobu prezentowania świata przedstawionego w utworze,

·     przedstawia w wypowiedzi znaczenia przenośne utworu lirycznego,

·     wartościuje przeczytane samodzielnie teksty prasowe,

·     tworzy wypowiedź, w której omawia metaforykę dzieła malarskiego,

·     stosuje w wypowiedzi bogate, różnorodne słownictwo,

·     tworzy wypowiedzi z urozmaiconymi konstrukcjami składniowymi,

 

 

 

·     cytuje i komentuje odpowiednie fragmenty tekstu,

·     tworzy zwartą wypowiedź związaną tematycznie z odczuciami, jakie dzieło może wywoływać u odbiorców,

·     dostosowuje swoje wypowiedzi do zasad etyki i etykiety mowy, ma świadomość konsekwencji stosowanych w wypowiedzi form językowych,

·     przedstawia uzasadnioną opinię na temat utworu, zawiera w niej elementy wartościowania,

·     tworzy pełną, wyczerpującą, logiczną wypowiedź, prezentującą tematykę utworu,

·     przedstawia treść utworu, wplata w wypowiedź odwołania do kontekstów,

·     komentuje sposób prezentowania świata w utworze,

·     przedstawia i komentuje w wypowiedzi znaczenia przenośne utworu lirycznego,

·     komentuje, ocenia i wartościuje samodzielnie przeczytane teksty prasowe,

·     tworzy wypowiedź, w której przedstawia i komentuje metaforykę dzieła malarskiego,

·     stosuje w wypowiedzi różnorodne słownictwo, dba o odpowiedni do tematu dobór leksyki,

·     tworzy wypowiedzi z różnorodnymi, funkcjonalnie dobieranymi konstrukcjami  składniowymi,

czytanie

odbiór tekstów literackich i innych tekstów kultury

 

·     rozpoznaje styl biblijny,

·     rozumie występujące w tekście archaizmy,

·     rozumie wyrazy gwarowe występujące w tekście,

·     rozpoznaje w tekście różne rodzaje stylizacji językowej,

·     odróżnia perswazję od manipulacji językowej,

·     rozpoznaje w utworze nawiązania do innych dzieł,

·     rozróżnia literaturę wysoką i popularną,

·     wydobywa z tekstu informacje, dotyczące faktów,

·     rozpoznaje podstawowe środki stylistyczne w tekście,

·     wyodrębnia obrazy poetyckie w utworze lirycznym,

·     wskazuje podstawowe cechy budowy utworu lirycznego,

·     przedstawia bohatera literackiego, krótko go charakteryzuje,

·     odtwarza wzory osobowościowe, kreowane w utworach,

·     dostrzega związki fikcyjnego świata utworu z realną rzeczywistością,

·     rozpoznaje groteskowy charakter utworu,

·     wie, czym cechuje się bajka jako gatunek literacki, odróżnia bajkę od baśni,

·     wie, że reportaż jest gatunkiem publicystycznym, rozpoznaje go wśród innych tekstów,

·     omawia warstwę przedstawieniową obrazu,

 

 

 

 

·     wymienia podstawowe cechy stylu biblijnego,

·     rozpoznaje w tekście archaizację,

·     rozumie tekst, w którym występuje stylizacja gwarowa,

·     rozpoznaje i nazywa różne rodzaje stylizacji językowej w tekście,

·     wyjaśnia, czym różni się perswazja od manipulacji językowej,

·     wyjaśnia sposób nawiązania w utworze do innych dzieł,

·     dostrzega podstawowe różnice między utworami literatury wysokiej i popularnej,

·     wydobywa z tekstu informacje, dotyczące faktów i opinii,

·     rozpoznaje i nazywa środki stylistyczne w tekście,

·     odtwarza dosłowne znaczenia obrazów poetyckich,

·     omawia budowę utworu lirycznego,

·     charakteryzuje bohatera literackiego,

·     przedstawia wzory osobowościowe, kreowane w utworach,

·     wskazuje konkretne odniesienia fikcyjnych elementów świata przedstawionego w utworze do realnej rzeczywistości,

·     wyjaśnia, na czym polega groteskowe przedstawienie świata w utworze,

·     wymienia cechy gatunkowe bajki,

·     wyjaśnia, czym cechuje się reportaż jako gatunek publicystyczny,

·     omawia warstwę przedstawieniową obrazu, wstępnie określa malarskie sposoby jej prezentacji,

 

 

·     określa cechy stylu biblijnego, wskazuje ich przykłady w tekście,

·     określa funkcje archaizacji w tekście,

·     określa rolę stylizacji gwarowej  w tekście,

·     rozpoznaje różne rodzaje stylizacji, komentuje jej znaczenie w utworze,

·     dostrzega w tekstach przejawy perswazji i manipulacji językowej,

·     wyjaśnia rolę nawiązań  w utworze do innych dzieł,

·     dostrzega i komentuje nawiązania do literatury wysokiej w utworach literatury popularnej,

·     odróżnia relację od opinii,

·     rozpoznaje, nazywa środki stylistyczne w tekście, określa ich funkcję,

·     odczytuje przenośne znaczenia obrazów poetyckich,

·     omawia budowę utworu lirycznego, wyodrębnia sposoby rytmizacji tekstu,

·     charakteryzuje bohatera literackiego, omawia motywy jego postępowania,

·     przedstawia i komentuje wzory osobowościowe kreowane w utworach,

·     omawia odniesienia fikcyjnych elementów świata przedstawionego w utworze do realnej rzeczywistości,

·     tłumaczy mechanizmy groteski jako konwencji literackiej,

·     wie, że bajka jest gatunkiem pogranicznym, wskazuje jej epickie i liryczne cechy,

·     komentuje tematykę i problematykę reportażu,

·     analizuje dzieło malarskie, wstępnie je interpretuje,

 

 

 

·     wyjaśnia, czym cechuje się styl biblijny, łączy jego cechy z tematyką i problematyką tekstu,

·     komentuje rolę archaizacji w tekście,

·     wyjaśnia, na czym polega i czemu służy stylizacja gwarowa,

·     wyjaśnia, czemu służy zastosowana w utworze stylizacja językowa,

·     rozumie mechanizmy perswazji i manipulacji językowej,

·     komentuje nawiązania do innych dzieł  w utworze,

·     wartościuje utwory literatury wysokiej i popularnej,

·     odróżnia relacje od opinii, komentuje ich powiązanie,

·     wyjaśnia, jaką rolę pełnią środki stylistyczne w kreowaniu świata w tekście,

·     komentuje znaczenia obrazów poetyckich, omawia sposób ich tworzenia,

·     omawia budowę utworu lirycznego, łączy ją z warstwą treściową tekstu,

·     charakteryzuje bohatera literackiego, komentuje jego postępowanie, ocenia wybory, których dokonał,

·     ocenia z punktu widzenia człowieka współczesnego wzory osobowościowe, kreowane w utworach,

·     komentuje związki między fikcją literacka a realna rzeczywistością,

·     wyjaśnia, na czym polega i czemu służy groteska jako konwencja literacka,

·     omawia bajkę jako gatunek literacki, rozróżnia różne typy bajek, 

·     komentuje problematykę reportażu, wykorzystuje obserwacje stylu,

·     analizuje i interpretuje dzieło malarskie,

 

pisanie

·     korzysta z podstawowych słowników,

·     tworzy  proste przypisy,

·     stara się dobierać odpowiedni styl do wypowiedzi,

·     stara się stosować różnorodne słownictwo,

·     stosuje prawidłowo podstawowe formy gramatyczne i ortograficzne nazw własnych, nazwisk, nazw miejscowych,

·     stosuje różne typy zdań złożonych,

·     przestrzega zasad interpunkcji,

·     stosuje w tworzonym tekście mowę zależną i niezależną,

·     posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny,

·     tworzy według wzoru formy użytkowe:

– podanie,

– cv,

– protokół,

– list motywacyjny,

·   układa według wzoru notatkę encyklopedyczną,

·   samodzielnie pisze krótką rozprawkę,

·   samodzielnie pisze charakterystykę postaci,

·   tworzy samodzielnie opis sytuacji,

·   wyszukuje i poprawia błędy we własnym tekście.

 

 

 

·     korzysta z odpowiednich słowników,

·     tworzy przypisy,

·     dobiera odpowiedni styl do wypowiedzi,

·     stosuje różnorodne słownictwo,

·     stosuje prawidłowe formy gramatyczne i ortograficzne nazw własnych, nazwisk, nazw miejscowych,

·     stosuje poprawnie  różne typy zdań złożonych,

·     przestrzega zasad interpunkcji,

·     stosuje poprawnie w tworzonym tekście mowę zależną i niezależną,

·     sprawnie posługuje się oficjalną i nieoficjalną odmianą polszczyzny,

·     tworzy samodzielnie formy użytkowe:

– podanie,

– cv,

– protokół,

– list motywacyjny,

·układa samodzielnie notatkę encyklopedyczną,

·pisze rozprawkę, wyraźnie formułuje tezę i przedstawia argumenty,

·pisze rozwiniętą charakterystykę postaci,

·układa opis sytuacji, dynamizuje wypowiedź,

·poprawia błędy we własnym tekście, koryguje styl.

 

·     samodzielnie dociera do potrzebnych informacji,

·     tworzy przypisy, przywołując cytaty,

·     wykorzystuje stylizację w tworzonym tekście,

·     stosuje bogate słownictwo z różnych kręgów tematycznych,

·     zapisuje  poprawnie  pod względem gramatycznym i ortograficznym nazwy własne, nazwiska, nazwy miejscowe,

·     celowo stosuje różne typy zdań złożonych,

·     stosuje poprawną, różnorodną interpunkcję,

·     celowo stosuje w tworzonym tekście mowę zależną i niezależną,

·     dobiera odpowiednio do tworzonego tekstu oficjalną i nieoficjalną odmianę polszczyzny,

·     tworzy poprawnie formy użytkowe:

– podanie,

– cv,

– protokół,

– list motywacyjny,

·   układa notatkę encyklopedyczną, dba o skrótowość tekstu,

·   pisze rozprawkę, prezentuje wyraźnie i uzasadnia swoje stanowisko,

·   pisze rozwiniętą charakterystykę postaci literackiej, wykorzystuje odwołania do tekstu,

·   tworzy rozwinięty opis sytuacji, szczegółowo prezentuje okoliczności,

·   koryguje własny tekst, dodaje uzupełnienia.

·     korzysta z różnorodnych źródeł informacji,

·     sprawnie posługuje się przypisami,

·     celowo i funkcjonalnie stosuje stylizację w tworzonym tekście,

·     świadomie dobiera słownictwo w tworzonym tekście,

·     zapisuje bezbłędnie pod względem gramatycznym i ortograficznym nazwy własne, nazwiska, nazwy miejscowe,

·     celowo i poprawnie stosuje różne typy zdań wielokrotnie złożonych,

·     tworzy tekst bezbłędny pod względem interpunkcji,

·     celowo i funkcjonalnie stosuje w tworzonym tekście mowę zależną i niezależną,

·     wykorzystuje funkcjonalnie oficjalną i nieoficjalną odmianę polszczyzny,

·     tworzy formy użytkowe, zachowując ich wszystkie wymogi:

– podanie,

– cv,

– protokół,

– list motywacyjny,

·    układ notatkę encyklopedyczną, świadomie i poprawnie stosuje odpowiednie skróty,

·    pisze rozprawkę, przedstawia swoje tezy, opinie, oceny, uzasadnia je różnymi rodzajami argumentów,

·    pisze rozwiniętą charakterystykę postaci literackiej, wzbogaca ją komentowanymi cytatami i odwołaniami do tekstu,

·    tworzy opis sytuacji, celowo dobiera sposób narracji i styl wypowiedzi,

·    samodzielnie redaguje własny tekst.

 

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń, którego osiągnięcia w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania dopełniające i sytuują się na poziomie ponadprogramowym. Jego praca cechuje się samodzielnością i kreatywnością. Prezentuje wysoki poziom wiedzy i erudycji interdyscyplinarnej. Świadomie i funkcjonalnie posługuje się bogatym słownictwem terminologicznym. Samodzielnie analizuje i interpretuje teksty literatury pięknej, literatury faktu. Czyta, rozumie i wykorzystuje teksty popularnonaukowe, naukowe i publicystyczne. Potrafi analizować i interpretować dzieła malarskie z uwzględnieniem specyfiki środków języka malarskiego. Komentuje związki dzieła malarskiego z tekstem literackim. Analizuje i interpretuje dzieła filmowe i teatralne. Dostrzega i komentuje związki między różnymi dziełami sztuki. Formułuje problemy, proponuje sposoby ich rozwiązania. Tworzy bezbłędne pod każdym względem wypowiedzi ustne i pisemne. Samodzielnie planuje swoją pracę. Potrafi ocenić własne dokonania. Odnosi sukcesy w konkursach przedmiotowych, publikuje swoje teksty.

 

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, którego wyniki nie osiągają poziomu wymagań koniecznych, w związku z tym nie jest w stanie wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności. Brak wiedzy i umiejętności wyklucza osiągnięcie nawet minimalnego postępu.