PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr83, poz. 562 ze zm.).

PSO opiera się na postanowieniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) obowiązującego w Zespole Szkół w Starym Pilczynie.

 

ZADASY OCENIANIA UCZNIÓW

1. W pierwszym tygodniu roku szkolnego uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach plastyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 

2. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości

 

3. Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej formy aktywności

 

4. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru trzy oceny, a na bieżąco uczeń oceniany jest również na plusy i minusy (trzy „+” to ocena bardzo dobra, trzy „-„ to niedostateczny, za każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną)

 

5. Obszary aktywności:

a) poznanie podstawowych zagadnień teoretycznych

b) edukacja muzyczna obejmuje:

- śpiew

- grę na instrumentach

- aktywność twórczą

- słuchanie muzyki

- ruch z muzyką

 

6. Kryteria oceny:

a) ocena uczniów na lekcjach muzyki jest utrudniona ze względu na różnice w uzdolnieniach. Uwzględnić należy jednak obiektywizm – oceniając realne osiągnięcia ucznia i subiektywizm oceniając postawę ucznia wobec stawianych zadań oraz pracę wkładaną w ich wykonanie a także bieżące przygotowanie do zajęć.

b) ocenie podlega:

- śpiew – nauczyciel sprawdza stopień opanowania rytmu, melodii, tekstu, intonacji, dykcji, podczas wykonywania piosenek solo i w małych grupach 2-3 osobowych

- gra na instrumentach – fletach lub dzwonkach krótkich fragmentów melodii oraz motywów rytmicznych na instrumentarium Orffa (instrumenty perkusyjne)

- aktywność twórcza (tworzenie melodii do wierszy, przysłów)

- słuchanie muzyki (zapamiętywanie charakterystycznych melodii)

- taniec z elementami ruchu

- opanowanie podstawowych wiadomości teoretycznych

- zeszyt (sprawdzany raz na semestr: estetyka, zapis tematów, notatki)

- prace i sprawdziany pisemne

- projekty indywidualne (uczniowie gimnazjum)

- działalność w chórze, zespole wokalnym lub uczęszczanie do szkoły muzycznej

- udział w konkursach piosenki

- postawę ucznia wobec stawianych zadań, pracę wkładaną w ich wykonanie, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność na lekcjach.

c) każdą ocenę niższą niż dobra uczeń ma prawo poprawić w terminie do dwóch tygodni. Uczeń ma prawo poprawić ocenę semestralną poprzez egzamin, jeśli spełnia wymagania zawarte w WSO.

d) uczeń będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu podwyższającego ocenę z muzyki, jeśli w ciągu semestru:

- wykazywał pozytywny stosunek do przedmiotu, tzn. brał czynny udział w lekcjach,

- nie miał ani jednego braku zadania,

- z wszystkich zobowiązań wywiązywał się w określonych przez nauczyciela terminach,

- nie uzyskał ani jednej uwagi dotyczącej nieodpowiedniego zachowania podczas lekcji.

e) prawo podniesienia oceny przysługuje uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania na proponowaną mu ocenę zawarte w PSO z muzyki. Wymagania programowe obowiązujące w ciągu roku stanowią również podstawę oceny egzaminacyjnej.

 

7. Na ocenę końcową semestralną i roczną mają wpływ wszystkie wymienione wyżej czynniki. Ze względu na specyfikę przedmiotu ocenianie ukierunkowane jest przede wszystkim na postawę, wiedzę, wykonaną pracę i umiejętności.

 

8. W każdym semestrze, zależnie od tempa pracy zaplanowane są jeden lub dwa sprawdziany. Ocena niedostateczna wystawiana jest w przypadku lekceważenia przedmiotu i braku pracy na lekcji.

 

9. O postępach w nauce i ich brakach uczeń i jego rodzice powiadamiani są:

1) poprzez wpis do dzienniczka ucznia

2) Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny.

3) Podczas zebrań i konsultacji nauczycieli z rodzicami.

 

10. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

Stopień – skrót literowy – oznaczenie cyfrowe:

Celujący – cel – 6

Bardzo dobry – bdb – 5

Dobry – db – 4

Dostateczny – dst – 3

Dopuszczający – dop – 2

Niedostateczny – ndst – 1

 

10. Ocenę ze sprawdzianów, testów ustala się wg skali procentowej:

Stopień – skala procentowa:

Celujący – 100% + zadanie dodatkowe niewykraczające poza podstawę programową

Bardzo dobry – 100% - 95%

Dobry – 94% - 76%

Dostateczny – 75% - 51%

Dopuszczający – 50% - 35%

Niedostateczny – 34% - 0%

 

 


Kryteria ocen z muzyki w gimnazjum


OCENA CELUJĄCA
Uczeń spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą, oraz :
- wykazuje wyjątkowe zainteresowanie przedmiotem
- jest szczególnie uzdolniony muzycznie
- wyróżnia się aktywnością muzyczną, inspiruje innych uczniów
- bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych
- odnosi sukcesy w konkursach muzycznych
- jest inicjatorem imprez muzycznych w szkole
- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne
- śledzi wydarzenia muzyczne

- wykazuje się bogatą wiedzą o polskiej kulturze muzycznej

- dokonuje analizy wysłuchanych utworów

- korzysta z różnych źródeł rozszerzając wiadomości o życiu i twórczości kompozytorów danej epoki lub stylów muzycznych

- zna terminy muzyczne wykraczające poza program nauczania

OCENA BARDZO DOBRA

- uczeń potrafi prawidłowo zaśpiewać wybrane pieśni i piosenki
-  zna nazwy nut, wartości rytmiczne, oznaczenia muzyczne
- umie określić formę słuchanych utworów
- zna polskie tańce narodowe i ich cechy
- zna przedstawicieli poszczególnych okresów muzycznych i ich twórczość
- bierze aktywny udział w lekcjach, umie współpracować w kolektywie

- wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych

- wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań

- uzyskuje bardzo dobre oceny cząstkowe

- charakteryzuje główne cechy muzyki poszczególnych epok

OCENA DOBRA

- uczeń potrafi zaśpiewać poznane piosenki
- gra na instrumentach perkusyjnych
- rozróżnia instrumenty muzyczne
- tworzy akompaniamenty do piosenek
- orientuje się w sposobie zapisywania muzyki
- zna podstawowe elementy zapisu muzycznego
- najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe
- rozróżnia tańce narodowe
- wykazuje zainteresowanie przedmiotem

- zna ramy czasowe poznanych epok muzycznych

- wymienia nazwiska kompozytorów danej epoki i zna, niektóre ich utwory

OCENA DOSTATECZNA

- uczeń śpiewa  piosenki bez zbytniego zaangażowania
- umie zagrać łatwy akompaniament
- pobieżnie orientuje się w klasyfikacji instrumentów
- zna niektóre tańce narodowe
- niezbyt dokładnie orientuje się w epokach muzycznych
- nie wykazuje większej aktywności na lekcjach

- nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania

- rzadko uczestniczy w dyskusjach pracach grupowych

- najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

- uczeń nie wykazuje zainteresowania przedmiotem
- niechętnie i niedbale wykonuje piosenki
- z pomocą nauczyciela gra na instrumentach
- umie powtórzyć usłyszany rytm
- mylnie określa usłyszane utwory
- posiada śladowe wiadomości dotyczące zasad muzyki i epok muzycznych

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Otrzymuje uczeń, który:

- przejawia obojętny i negatywny stosunek do przedmiotu i do nauczyciela

- nie wykazuje żadnej chęci poprawy oceny

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

- nie bierze udziału w dyskusjach i zadaniach twórczych

- nawet w stopniu elementarnym nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania