KRYTERIA OCENIANIA

HISTORII

W KLASIE CZWARTEJ

 

STOPIEŃ NIEDOSTATECZNY

Otrzymuje uczeń, który nie opanował treści przewidzianych do realizacji w klasie czwartej wymienianych

-poniżej w wymaganiach koniecznych, i któremu braki w wiadomościach, rozumieniu i umiejętnościach

-uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z przedmiotu historia i społeczeństwo.

 

STOPIEŃ DOPUSZCZAJĄCY (wymagania konieczne)

Otrzymuje uczeń, który:

-posiada umiejętność przedstawiania siebie i swojej rodziny

-wiedzę dotyczącą pochodzenia swego imienia i nazwiska

-opisuje swoje zainteresowania

-wiedzę dotyczącą cech wyróżniających człowieka wśród innych istot zamieszkujących

naszą planetę

-rozumienie na czym polegają różnice w rozwoju człowieka na poszczególnych etapach

jego życia

-rozumienie funkcji rodziny i zadań poszczególnych jej członków

-umiejętność opisywania stopni pokrewieństwa i powinowactwa w swojej rodzinie

-wiedzę dotyczącą tradycji rodzinnych

-umiejętność zbudowania prostego drzewa genealogicznego własnej rodziny

(pokrewieństwo proste i boczne)

-umiejętność wskazania na mapie Polski Poznania jako miejsca swego zamieszkania

-znajomość nazwy swojego województwa

-znajomość legendy związanej z Polską epizodów Poznaniem

-znajomość epizodów z przeszłości Poznania

-znajomość różnorodnych źródeł wiedzy o przeszłości i sposobów jej przedstawiania

-wiedzę o zmianach, jakie zachodzą w miejscu zamieszkania

-umiejętność posługiwania się pojęciami związanymi z następstwem czasu

-umiejętność umieszczania poznanych wydarzeń w przedziałach wiekowych

-dostrzeganie związków między środowiskiem przyrodniczym a działalnością człowieka

-zna symbole narodowe, nazwę państwa, stolice (dawne i obecną)

Wyżej wymienione osiągnięcia uczeń realizuje przy bardzo dużej pomocy nauczyciela, ma problemy z sformułowaniem jasnej wypowiedzi, zaś do pracy włącza się po uwagach nauczyciela.

 

STOPIEŃ DOSTATECZNY

Otrzymuje uczeń, który opanował wymagania konieczne, zaś treści podstawowe przekazuje przy pomocy nauczyciela a ponadto:

-rozumie znaczenie tradycji przekazywanych w rodzinie

-umie zbudować drzewo genealogiczne własnej rodziny (wraz z powinowatymi)

-zna nazwy sąsiednich powiatów i województw

-umie opowiedzieć legendę związaną z Polską i Poznaniem

-zna dzieje Poznania

-potrafi wymienić zabytki swojej miejscowości

-sprawnie posługuje się osią czasu (wydarzenia naszej ery)

-sporządzania przy pomocy nauczyciela streszczenia wyznaczonych partii materiału

-zna pojęcie Unia Europejska i wie, ze od maja 2004 roku Polska jest jej członkiem

 

STOPIEŃ DOBRY

Otrzymuje uczeń, który opanował wymagania wymienione powyżej.

Ponadto uczeń posiadł następujące osiągnięcia:

-umiejętność przedstawiania sylwetek wybranych postaci historycznych

-dostrzega różnice rozwojowe w zakresie potrzeb podstawowych, intelektualnych i innych

-umiejętność opisania i porównania historycznego i współczesnego modelu rodziny

-umiejętność samodzielnego formułowania wypowiedzi i dobra ich argumentacja

-próbuje samodzielnie wiązać wydarzenia w łańcuch przyczynowo skutkowy

-umiejętność przedstawiania treści w postaci graficznej, np. rysunki lub postaci plastycznej np. makiety

-zna i umie opowiedzieć wybrane legendy polskie

-zna organizacje zajmujące się ochroną praw dziecka i niosące pomoc dzieciom

 

STOPIEŃ BARDZO DOBRY

Otrzymuje uczeń, który opanował treści wymienione wyżej i potrafi twórczo przetworzyć

posiadane wiadomości w sytuacjach problemowych.

Ponadto uczeń :

-samodzielnie analizuje i interpretuje ilustracje, tworzy na ich podstawie np. opowiadanie historyczne

-samodzielnie definiuje pojęcia na podstawie wiedzy własnej lub innych źródeł i konfrontuje z

umieszczanymi w podręczniku

-sprawnie posługuje się osią czasu (wydarzenia p.n.e. i n.e.)

-wykazuje inicjatywę

-porównuje sytuację dzieci w przeszłości i obecnie

-zna symbole Unii Europejskiej

 

STOPIEŃ CELUJĄCY

Otrzymuje ten uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności objęte program nauczania, proponuje twórcze rozwiązania problemów z programu nauczania, zna i umie łączyć wydarzenia historyczne w łańcuch przyczynowo-skutkowy, zna i umie opowiedzieć o wydarzeniach i postaciach historycznych poznanych w czasie realizacji programu nauczania historii i społeczeństwa.