Przedmiotowy System Oceniania

z języka angielskiego

dla klas IV- VI szkoły podstawowej

 

2011/2012

 

 

 

Obowiązujące podręczniki

Klasa IV- podręcznik, ćwiczenia: Fairyland 4 – Jenny Dooley, Virginia Evans.

Klasa V- podręcznik, ćwiczenia: Fairyland 4/5 – Jenny Dooley, Virginia Evans.

Klasa VI- podręcznik, ćwiczenia: Fairyland 5 – Jenny Dooley, Virginia Evans.

 

Obowiązkowe wyposażenie na zajęciach

Podręcznik, ćwiczenia, zeszyt przedmiotowy, przybory do pisania

 

Elementy podlegające ocenie:

- wiedza,

- umiejętności,

- aktywność,

- stosunek do przedmiotu.

 

Sposób oceniania

Oceny w skali od 1 do 6 poszerzone o znak „+” lub pomniejszone o znak  „-”

 

Formy sprawdzenia i oceny wiedzy, umiejętności i aktywności ucznia:

- sprawdziany lub testy- po zakończeniu powiązanej tematycznie partii materiału,

- kartkówki- z 1-3 ostatnich lekcji i trwają ok. 15 min., mogą być nie zapowiadane

  (do 5 w sem.),

- odpowiedzi ustne- z 1-3 ostatnich lekcji lub wyznaczonej partii materiału, w tym

  z wiadomości ogólnych (1- 2 w sem.),

- prace domowe/ projekty (1- 2 w sem.),

- zadania dodatkowe dla chętnych uczniów,

- zeszyt przedmiotowy (1-2 w sem.),

- zeszyt ćwiczeń (1 w sem.),

- aktywność na lekcjach (3 znaki + są równoznaczne z oceną bdb, 3 znaki – to ocena 

  ndst.).

 

Zasady zgłaszania braku przygotowania do lekcji

Uczeń dwa razy w semestrze, przed lub na początku zajęć, może zgłosić brak

obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć. Brak przygotowania do lekcji po raz trzeci równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej.

 

Stosuje się określona wagę i sposób zapisu:

- praca klasowa, test wiadomości – 3x (kolor czerwony),

- konwersacja, wypowiedź w j. angielskim – 3x (kolor czerwony),

- sprawdzian, słownictwo  – 2x (kolor niebieski lub czarny),

- czytanie, tłumaczenie – 2x (kolor niebieski lub czarny)

- kartkówka – 1x , itd.

- praca samodzielna – 2x ,

- odpowiedzi ustne – 1x ,

- praca domowa – 1x ,

- aktywność na lekcji – 1x ,

- aktywność poza lekcyjna – 1x ,

- zeszyt przedmiotowy – 1x ,

- przygotowanie do zajęć – 1x,

- ocena semestralna doliczana do wyliczenia oceny końcowo rocznej  4x

 

Ocena semestralna i końcowo-roczna jest sumą ocen cząstkowych

-          średnia poniżej 1,65 – ndst

-          średnia 1,66 – 2,65 – dopuszczająca

-          średnia 2,66 – 3,65 – dostateczny

-          średnia 3,66 – 4,65 – dobry

-          średnia 4,66 – 5,00 – bardzo dobry

-          średnia powyżej 5,00 - celujący

 

Na miesiąc przed końcem semestru i końca roku każdy uczeń z zagrożeniem oceną ndst jest o tym informowany. Potencjalna poprawa i jej sposób ustalana jest przez nauczyciela.

 

Zasady zgłaszania braku przygotowania do lekcji

Uczeń dwa razy w semestrze, przed lub na początku zajęć, może zgłosić brak

obowiązkowego wyposażenia lub przygotowania do zajęć.

Brak przygotowania do lekcji po raz trzeci równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Kolejny brak przygotowania oznacza ocenę niedostateczną.

 

Wymagania programowe na poszczególne oceny, łącznie dla klas IV- VI- omówienie:

 

- ocena celująca (cel)- uczeń poza wiedzą podstawową posiada wiadomości ponad program nauczania na poziomie danej klasy (prace klasowe pisze na najwyższą liczbę punktów i wykonuje zadania ponadprogramowe), wykonuje prace dodatkowe (np. projekty), bierze udział w konkursach językowych,

 

- ocena bardzo dobra (bdb)- uczeń bardzo dobrze opanował materiał programowy, a ponadto wykazał się dużą aktywnością na zajęciach i starannie prowadzonym zeszytem przedmiotowym, sprawdziany zalicza na 90- 100 %,

 

- ocena dobra (db)- uczeń bez większych problemów opanował potrzebną wiedzę i

umiejętności, był aktywny na zajęciach i starannie prowadził zeszyt przedmiotowy,

sprawdziany zalicza na 75- 89 %,

 

- ocena dostateczna (dst)- uczeń opanował podstawowe informacje i umiejętności i prowadził zeszyt przedmiotowy, sprawdziany zalicza na 60- 74 %,

 

- ocena dopuszczająca (dopuszcz)- uczeń w minimalnym stopniu spełnił wymagania programowe dla określonego poziomu danej klasy oraz prowadził zeszyt przedmiotowy, sprawdziany zalicza na 40- 59 %.

 

 

Kryteria oceniania, łącznie dla klas IV- VI- omówienie:

 

- ocena celująca- uczeń posiada wiedzę znacznie wykraczającą poza zakres materiału dla danej klasy. Potrafi odpowiadać na pytania nauczyciela bez konieczności tłumaczenia pytań na język polski. Potrafi samodzielnie formułować dłuższą wypowiedź zachowując właściwe formy gramatyczne. Prowadzi rozmowę na temat przeczytanego tekstu. Rozumie sens czytanego materiału i potrafi domyślić się znaczenia nieznanych dotąd słów na podstawie kontekstu. Bezbłędnie potrafi napisać krótki tekst. Korzysta ze słownika dwujęzycznego. Samodzielnie rozwija swoje zainteresowania, czytając opowiadania w języku angielskim. Osiąga sukcesy w konkursach językowych na etapie gminnym.

 

- ocena bardzo dobra- uczeń bez problemów opanował zakres materiału z danej klasy, w tym: zagadnienia gramatyczne (Present Simple i Continuous oraz Past Simple i Continuous, Present Perfect i Future Simple- od kl. VI, zwroty there is/ are oraz there was/ were- od kl. VI, have got; must/ musn’t oraz should/ shouldn’t- od kl. VI, przedimek nieokreślony a/ an i określony the- od kl. V, pytania Where...?, Who...?, How old...?, How much/ many...? oraz Whose?- od kl. VI, konstrukcja going to; forma teraźniejsza i przeszła czasownika to be od kl. V, okoliczniki wskazujące kierunek i miejsce- od kl. V), funkcje językowe (zwroty grzecznościowe, porównywanie osób i rzeczy i określanie ich położenia, opisywanie osób od kl. V, planowanie- od kl. V, określanie posiadania- od kl. VI, określanie pokrewieństwa

w rodzinie, podawanie godzin, rozmawianie o pogodzie), słownictwo (nazwy zwierząt, części ciała, ubrań- od kl. V, produktów żywnościowych- od kl. V, krajów i narodowości- od kl. V, liczebniki do 100, nazwy pór roku oraz miesięcy- od kl. V, nazwy przedmiotów znajdujących się w szkole, klasie, plecaku, nazwy miejsc publicznych – od kl. VI). Uczeń płynnie czyta przerabiane na zajęciach teksty i pamięta poznane dotychczas słownictwo. Jest aktywny na zajęciach i stara się używać wyłącznie języka angielskiego. Na bieżąco prowadzi (i w przypadku nieobecności uzupełnia) zeszyt i systematycznie odrabia prace domowe. Osiąga sukcesy w konkursach językowych na etapie szkolnym.

 

-    ocena dobra- uczeń ten w dużym stopniu opanował zakres materiału danej klasy. Popełnia niewielkie błędy gramatyczne, nie potrafi używać czasów i tworzyć bezbłędnych konstrukcji gramatycznych, ale nie przeszkadza to w jego komunikowaniu się w języku angielskim. Rozumie polecenia nauczyciela, potrafi udzielić odpowiedzieć na pytania dotyczące znajomości i poprawnego zrozumienia tekstu. Udziela krótkiej odpowiedzi na podany temat. Aktywnie uczestniczy w lekcjach i zawsze jest na nie przygotowany. Nie uczestniczy w konkursach językowych.

 

- ocena dostateczna- uczeń opanował materiał programowy w stopniu umożliwiającym dalsze zdobywanie informacji i kształtowanie zdobytych umiejętności, mimo trudności z poprawnym tworzeniem i zastosowaniem konstrukcji gramatycznych (w tym m.in. czasów).Uczeń potrafi czytać proste zdania i krótkie teksty. Posługuje się podstawowymi zwrotami. Potrafi uzupełniać brakujące wyrazy w zdaniu, ale problem sprawia mu samodzielne napisanie tekstu, ze względu na popełniane błędy gramatyczne i ortograficzne. Uczeń jest aktywny w miarę swoich możliwości. Pracując z innymi uczniami zdany jest na ich umiejętności i wiedzę.

 

-   ocena dopuszczająca- uczeń opanował minimum programowe danej klasy. Nie rozróżnia i nie potrafi tworzyć podstawowych konstrukcji gramatycznych, myli czasy, a także zasady pisowni i mówienia. Nie stosuje odpowiednich form czasownika. Ma ubogi zakres słownictwa, dlatego problem sprawia mu zrozumienie poleceń, pytań nauczyciela. W swojej wypowiedzi używa głównie prostych słów i posługuje się przede wszystkim językiem polskim. Rozumie przerabiany tekst tylko z pomocą materiałów dydaktycznych, obrazków. Ma problemy z czytaniem. Jest niesystematyczny w prowadzeniu notatek w zeszycie i na bieżąco nie odrabia prac domowych. Jest mało aktywny na zajęciach.

 

 

 

- ocena niedostateczna- uczeń nie opanował minimum programowego, co uniemożliwia dalsze zdobywanie wiedzy i rozwój zdobytych umiejętności. Nie zna i nie potrafi odróżnić czasów i innych przerabianych konstrukcji gramatycznych. Posiada wąski zasób słów i posługuje się przede wszystkim językiem polskim. Nie potrafi się przedstawić w nauczanym języku, opisać wyglądu osób, policzyć do 20, czy poprawnie zbudować zdania z użyciem odpowiedniej formy czasownika to be czy have got. Zapisuje wyrazy i zdania ze słuchu, nie rozumie poleceń nauczyciela i nie komunikuje się z innymi uczniami czy nauczycielem w języku angielskim, a w języku polskim. Często na zajęciach nie posiada podręcznika, ćwiczeń lub zeszytu. Nie prowadzi systematycznie notatek i nie odrabia prac domowych. Nie uzupełnia brakujących tematów w zeszycie, dlatego ma problemy z opanowaniem dotychczasowego i przyswojeniem nowego materiału. Nie korzysta z szansy poprawy

negatywnych ocen.

 

Dla uczniów posiadających opinię Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej kryteria

oceniania są dostosowane do poziomu ich umiejętności i możliwości.

 

Sposób i termin zaliczenia testu lub innej formy sprawdzania wiedzy, w przypadku nieobecności ucznia:

- uczeń, który był nieobecny na 1 lekcji podlega ocenie na najbliższych zajęciach,

- uczeń, który był nieobecny do 7 dni włącznie podlega ocenie w terminie 7 dni od

   powrotu,

- uczeń, który był nieobecny dłużej niż tydzień podlega ocenie w terminie 14 dni od

   powrotu

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w uzgodnionym terminie uczeń

otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Forma i termin poprawy ocen cząstkowych

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, a w szczególnych, indywidualnych

przypadkach także ocenę wyższą, zarówno w formie pisemnej jak i ustnej.

Od momentu otrzymania oceny uczeń może ją poprawić w terminie do 7 dni, jeśli zakres materiału obejmował do trzech ostatnich lekcji włącznie, i w terminie do 2 tygodni, jeśli zakres wiadomości do opanowania obejmował więcej niż trzy ostatnie lekcje.

 

Ocena poprawiona, podobnie jak ocena początkowa, jest wpisywana do dziennika.

Uczeń przyłapany na podpowiadaniu lub ściąganiu dostaje słowne upomnienie,

a przy drugim upomnieniu otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości poprawy.

 

 

Forma i termin poprawy ocen semestralnych i końcowo-rocznych

Poprawa ocen semestralnych i końcowo-rocznych odbywa się zgodnie z zasadami

przedstawionymi w WSO.

 

Zasady uzupełniania różnic programowych

Nauczyciel prowadzący dany przedmiot określa warunki uzupełniania różnic

programowych.