Kryteria ocen z języka rosyjskiego w szkole podstawowej

 

I.                   Oceniane elementy wiedzy przedmiotowej:   

1. Umiejętności:                                                                                          

                     a) w zakresie mówienia

                     b) w zakresie rozumienia tekstu pisanego, czytania

                           c)  w zakresie pisania

                     d)  w zakresie rozumienia ze słuchu (rozumienie mowy)

            2.  Wiadomości:

                      a)  gramatyka

                      b) słownictwo

 

Wymagania edukacyjne:

 1. wymagania konieczne (ocena dopuszczająca)

a)      mówienie

          - uczeń dysponuje bardzo ograniczonym zasobem słownictwa dla wyrażania  

             swoich myśli

           - w wypowiedziach posługuje się czasem poprawnym językiem, popełnia

              wiele zauważalnych błędów

           - uczeń potrafi czasem przekazać wiadomości ale z trudnościami ( często

              przy pomocy nauczyciela)

           - potrafi zadać proste pytanie i udzielić prostej odpowiedzi.

b) czytanie

           - uczeń posiada umiejętności odczytywania większości znaków językowych

           - potrafi względnie poprawnie przeczytać tekst

c) pisanie

           - uczeń w miarę poprawnie odwzorowuje tekst pisany na tablicy i z

              podręcznika

           - potrafi, często przy pomocy nauczyciela napisać odpowiedzi na proste

              pytania

           - dopuszczalne są błędy interpunkcyjne

d) rozumienie mowy ( ze słuchu)

           - uczeń rozumie niektóre polecenia i wypowiedzi nauczyciela, potrafi na nie

              odpowiednio zareagować

           - potrafi czasami zrozumieć kilka kluczowych informacji w różnorodnych

              tekstach i rozmowach

 

           Wymagania podstawowe + konieczne (ocena dostateczna)

a)      mówienie

           - uczeń czasem potrafi z powodzeniem przekazać informację

           - mówi spójnie, dopuszczalne są błędy językowe

           - dysponuje ograniczonym zasobem słownictwa dla wyrażania swoich

              myśli

           - uczeń czasami zabiera głos w dyskusji

           - odpowiada na proste pytania

           - redaguje proste pytania

b) czytanie

           - uczeń czyta poprawnie tekst podręcznikowy znany z lekcji, rozumie go

c) pisanie

           - na ogół potrafi napisać zadania zawierające pełne zdania, proste struktury

            i słownictwo

         - pisze teksty używając przeważnie prawidłowej pisowni i interpunkcji

d) rozumienie ze słuchu

         - uczeń zazwyczaj rozumie ogólny sens różnorodnych tekstów i rozmów

         - rozumie większość kluczowych informacji w różnorodnych tekstach i

           rozmowach

         - potrafi zwykle rozpoznać uczucia, intencje mówiącego

         - zazwyczaj rozumie polecenia nauczyciela, jego wypowiedzi, wypowiedzi

           kolegów w zakresie opracowanego materiału językowego

                           - potrafi rozróżniać większość dźwięków

 

Wymagania konieczne + podstawowe +rozszerzające (ocena dobra)

a)      mówienie

                           - potrafi z powodzeniem przekazać wiadomość

                           - potrafi mówić na zadany temat

                           - posługuje się poprawnym językiem, popełniając niewiele błędów

                           - dysponuje dużym zasobem słownictwa dla wyrażania swoich myśli

                  b) pisanie

                           - próbuje napisać zadanie zawierające pełne zdania, proste struktury i

                             słownictwo

                           - potrafi sformułować krótką, nie zawsze spójną wypowiedź

                           - w zadaniu zawiera większość istotnych punktów dopuszczalne użycie

                              ( czasem) nieprawidłowej pisowni i interpunkcji

b)      rozumienie ze słuchu

                           - uczeń czasami potrafi zrozumieć ogólny sens prostych tekstów

                           - potrafi odnaleźć część potrzebnych informacji i przekształcić je w formę

                             pisemną

                           - potrafi czasami rozpoznać uczucia, reakcje mówiącego

                           - rozróżnia większość dźwięków

                           - rozumie stawione pytania

                           - potrafi zazwyczaj zrozumieć polecenia nauczyciela

 

Ocena bardzo dobra

a)      mówienie

                           - uczeń potrafi z powodzeniem przekazać informacje

                           - potrafi zdobywać informacje

                           - potrafi pisać spójnie z lekkim wahaniem

                           - posługuje się w miarę poprawnym językiem, popełniając niekiedy błędy

                             (zna struktury gramatyczne i potrafi je stosować w wypowiedziach)

                           - dysponuje wystarczającym zakresem słownictwa dla wyrażania myśli

                           - umie zabierać głos w dyskusji

                           - można go zazwyczaj zrozumieć bez trudności

                           - potrafi samodzielnie sformułować dłuższą wypowiedź w ramach treści

                             programowych

b)      czytanie

                           - potrafi płynnie czytać tekst, rozumie teksty przeznaczone na dany okres

                              nauki zamieszczone w podręczniku

c)      pisanie

                            - potrafi samodzielnie napisać zadanie zawierające złożone struktury i

                              słownictwo

                            - potrafi w spójny sposób zorganizować tekst

                            - w zadaniu zawiera wszystkie istotne punkty

                            - używa prawidłowej pisowni i interpunkcji

                    d) rozumienie ze słuchu

                            - uczeń rozumie wszystkie wypowiedzi nauczyciela, kolegów

                            - rozumie informacje zawarte w różnorodnych tekstach i rozmowach

                            - potrafi uchwycić sens wypowiedzi zawierającej część nieznanego

                              słownictwa

                             - z łatwością rozróżnia dźwięki, uczucia, reakcje mówiącego

 

Ocena celująca

a)      mówienie

         - uczeń spontanicznie wyraża własne uczucia, aktywnie inicjuje rozmowę

           na różne tematy

         - słownictwo wykracza poza wymogi programu nauczania

b) czytanie

         - czyta płynnie

         - wymawia poprawnie wszystkie fonemy

         - wyraźnie słychać poprawna intonację zdaniową

c) pisanie

         - uczeń redaguje zawarty tekst wyrażający jego pomysły, uczucia,

            poprawny pod względem gramatycznym i ortograficznym

         - zasób słownictwa wyraźnie wykracza poza słownictwo poznane na lekcji

d) rozumienie ze słuchu

         - uczeń potrafi wykazać się rozumieniem tekstu

         - potrafi bardzo szczegółowo odpowiedzieć na pytania dotyczące tekstu

 

 

 

                           

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO W KLASACH IV-VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 1. Ocenie podlegają wiadomości i umiejętności określone programem nauczania.
 2. Materiał wiadomości i umiejętności wymagany od ucznia przedstawiony jest uczniom i rodzicom na początku każdego roku szkolnego.
 3. Ocenę cząstkową można otrzymać za: pracę klasową, kartkówkę, odpowiedzi ustne, aktywność na lekcji, pracę domową, itp.
 4. Skala ocen zawiera stopnie od 1 do 6 z rozszerzeniem o „+” i „-„.
 5. Prace klasowe dotyczące materiału z danego działu są zapowiadane co najmniej tydzień wcześniej, mają kształt testu z różnego rodzaju ćwiczeniami sprawdzającymi stopień opanowania materiału. Materiał wymagany do sprawdzianu jest uczniom znany i powtarzany przed każdą praca klasową.
 6. Prace klasowe są obowiązkowe, uczeń który nie pisał sprawdzianu pisze go w terminie uzgodnionym z nauczycielem.
 7. Ocenę otrzymaną z pracy klasowej uczeń ma prawo jednokrotnie poprawić w ciągu 2 tygodni. Uczeń poprawia ocenę tylko raz i brana jest pod uwagę ocena z pracy poprawionej.
 8. Uczeń ma prawo wzglądu do pracy i zapoznania się z błędami, ewentualnie wyjaśnienia ich przez nauczyciela.
 9. Prace klasowe przechowywane SA w ciągu roku szkolnego przez nauczyciela i są udostępniane uczniom i rodzicom do wzglądu na ich życzenie.
 10. Uczniowie mogą być odpytywani z trzech ostatnich lekcji ze znajomości słownictwa, pojęć gramatycznych, a także zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
 11. Praca na lekcji- pojęcie to obejmuje zarówno aktywność w samych zajęciach, jak i oceny za wypracowanie podczas lekcji notatki i tekty, wykonane samodzielnie ćwiczenia. W zależności od trudności lekcji uczeń może uzyskać ocene pozytywną w skali cyfrowej (gdy lekcja była trudna) lub plus, ale i także minus lub ocenę niedostateczną ( gdy praca była bezowocowa lub uczeń utrudniał pracę innym)- decyzja należy zawsze do nauczyciela, ale będzie uzasadniona.
 12. Zapamiętany i zrozumiany materiał nie więcej niż z trzech poprzednich lekcji sprawdzany będzie w formie zapowiedzianej kartkówki. Mogą one zawierać polecenia wymagające wykazania się inwencją i zdolnością przetwarzania materiału z lekcji, a nie jedynie polecenia odtworzenia określonych wiadomości (zastosowanie wiedzy w praktyce).
 13. Praca domowa- notatka, ćwiczenie zadane z lekcji na lekcję, itp.- w formie oceny po sprawdzeniu na lekcji bądź w domu przez nauczyciela. Prace domowe sprawdzane są zgodnie z możliwościami nauczyciela, ale nie zawsze wszystkie na raz. Za zgłoszenie braku pracy domowej uczeń otrzyma minus. Brak pracy domowej należy zgłaszać na samym początku lekcji.
 14. Zeszyt- uczeń ma obowiązek systematycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego oraz uzupełniania go w razie nieobecności w szkole. Zeszyt będzie sprawdzany raz w semestrze, lub niewiele częściej, np. na prośbę ucznia, który będzie chciał poprawić ocenę. Przy ocenie zeszytu stosować się będzie takie same zasady, jak przy ocenie prac domowych.
 15. Prace samodzielnie wykonane przez ucznia dodatkowo-referaty, pomoce naukowe itp.- na zadany przez nauczyciela temat, będą nagrodzone oceną.
 16. Posiadanie podręcznika i narzędzi pracy- w przypadku braku na lekcji po zgłoszeniu braku nauczycielowi- otrzymuje minus.
 17. Uczeń ma prawo w ciągu jednego semestru do czterokrotnego nieprzygotowania do lekcji (nieprzygotowanie do odpowiedzi, brak pracy domowej, brak zeszytu lub podręcznika), które należy zgłosić na początku lekcji. Każde kolejne nieprzygotowanie równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Nie zgłoszenie przez ucznia jakiegokolwiek braku gotowości do lekcji i zauważenie tegoż znaku nauczyciela, równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej przez tegoż ucznia. Uczeń, który był zawsze przygotowany do lekcji otrzymuje przed wystawieniem ocen na semestr i koniec roku ocenę bardzo dobrą jako ocenę cząstkową.
 18. poprawić ocenę cząstkową otrzymaną z kartkówki czy odpowiedzi ustnej uczeń może tylko w wyjątkowych sytuacjach i tylko po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.
 19. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może potrzymać ocenę celującą za oryginalność myślenia odpowiedzią bogatą słownikowo.
 20. Obszary podlegające ocenianiu:

-mówienie

      - czytanie

      - pisanie

      - tłumaczenie tekstów

      - gramatyka

 

 

O postępach w nauce i ich brakach uczeń i jego rodzice powiadamiani są:

 

1)      Poprzez wpis do dzienniczka ucznia

2)      Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje do wzglądu w dniu otrzymania oceny.

3)      Podczas zebrań i konsultacji nauczycieli z rodzicami.

4)      Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych wewnątrzszkolnego systemu Oceniania

 

Ocenę ze sprawdzianów, testów ustala się według skali procentowej:

Stopień skala procentowa

 

celujący – 100% + zadanie dodatkowe

bardzo dobry – 100% - 90%

dobry – 89%-75%

dostateczny – 74%- 60%

dopuszczający – 59%- 40%

niedostateczny – 39%- 0%

Sposób i termin zaliczania testu lub innej formy sprawdzania wiedzy, w przypadku nieobecności ucznia:

 

 

- uczeń, który był nieobecny na 1 lekcji podlega ocenie na najbliższych zajęciach

- uczeń, który był nieobecny do 7 dni włącznie podlega ocenie w terminie 7 dni od powrotu

- uczeń, który był nieobecny dłużej niż tydzień podlega ocenie w terminie 14 dni od powrotu

 

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności w uzgodnionym terminie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Forma i termin poprawy ocen cząstkowych

Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, a w szczególnych, indywidualnych przypadkach także ocenę wyższą, zarówno w formie pisemne jak i ustnej. Od momentu otrzymania oceny uczeń może ją poprawić w terminie 7 dni, jeśli zakres materiału obejmował do 3 ostatnich lekcji włącznie i w terminie do 2 tygodni, jeśli zakres wiadomości do opanowania obejmował więcej niż 3 ostatnie lekcje.

Ocena poprawiona, podobnie jak ocena początkowa, jest wpisana do dziennika.

Uczeń przyłapany na podpowiadaniu lub ściąganiu dostaje słowne upomnienie, a następnie otrzymuje ocenę niedostateczną.

 

Forma i termin poprawy ocen semestralnych i końcoworocznych:

Poprawa ocen semestralnych i końcoworocznbych odbywa się zgodnie z zasadami przedstawionymi w WSO.

 

 

 

Nauczyciel

Kinga Goliszewska