PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI
W GIMNAZJUM

 


       
Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr83, poz. 562 ze zm.).

PSO opiera się na postanowieniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) obowiązującego w Zespole Szkół w Starym Pilczynie.

 

ZADASY OCENIANIA UCZNIÓW

1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy, umiejętności i postaw ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych poszczególnych poziomów przewidzianych w podstawie programowej.

 

2. W pierwszym tygodniu roku szkolnego uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach plastyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 

3. Ocena wiedzy i umiejętności stanowi proces złożony oraz wymaga indywidualnej analizy możliwości twórczych każdego ucznia. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na:

1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,

2) jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,

3) zaangażowanie ucznia w działania plastyczne,

4) uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne),

5) postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki,

6) podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,

7) uczestnictwo ucznia w zajęciach,

8) przygotowanie ucznia do zajęć,

9) umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych rozwiązań.

 

4. Na ocenę semestralną z plastyki składają się oceny różnych form aktywności ucznia:

1) działalność plastyczna:

a) przygotowanie ucznia do zajęć,

b) ćwiczenia praktyczne,

c) współpraca w grupie,

d) jakość pracy, aktywność, zaangażowanie w działania plastyczne;

2) wiedza przedmiotowa i jej rozumienie w zakresie wyznaczonym programem nauczania:

a) odpowiedź ustna,

b) kartkówki (bieżąca odpowiedź ),

c) sprawdziany;

3) prace domowe:

a) bieżące – utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji,

b) długoterminowe (praca nad projektem)

c) prace nieobowiązkowe, dodatkowe (własna aktywność plastyczna, prowadzenie notatek, recenzje z wystaw, referaty, wykonywanie prezentacji itp., jako samodzielna uczniowska propozycja poszerzenia wiadomości i umiejętności);

4) osiągnięcia w konkursach plastycznych.

 

5. Zasady ustalania oceny bieżącej:

1) obszar wiadomości i umiejętności:

a) prace pisemne oceniane są wg ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem wiadomości ucznia. Sprawdziany obejmujące wiadomości i umiejętności z danego działu lub semestralne zapowiadane są na poprzedzających zajęciach (czyli 7 dni wcześniej), kartkówki z ostatnich 3 lekcji nie muszą być zapowiadane. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdziany w przypadku swojej nieobecności, a także prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdziany w terminie ustalonym przez nauczyciela. Prace pisemne oceniane są zgodnie z punktacją WSO (%).

b) prace plastyczne oceniane są wg ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za:

- zgodność z tematem

- bogactwo treści

- wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki)

- trafność obserwacji

- pomysłowość (oryginalność)

- wrażliwość

- samodzielność

c) odpowiedzi ustne oraz prace domowe, za które stawia się stopnie, oceniane są w zależności od obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności.

Odpowiedzi ustne obejmują wiedzę z 3 ostatnich tematów.

2) Obszar postawy w stosunku do przedmiotu plastyka:

a) przygotowanie do zajęć: uczniowi przysługują 3 zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w półroczu. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy. Zgłoszenia mogą dotyczyć:

- braku zeszytu,

- braku gotowości do odpowiedzi ustnej,

- braku materiałów i pomocy plastycznych na lekcji.

b) nieprzygotowanie zostaje odnotowane znakiem „-„. Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na zajęciach, nauczyciel prowadzący wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W domu uczeń poprawia pracę w zadanej technice. Za nieodrobioną pracę domową (o ile ten fakt nie został usprawiedliwiony przez rodziców lub prawnych opiekunów i wcześniej zgłoszony przez ucznia) uczeń otrzymuje minus („-„). Brak zadania należy uzupełnić do następnej lekcji. Suma trzech „-„ daje ocenę niedostateczną.

c) aktywność i zaangażowanie na lekcji dotyczy samodzielnego rozwiązywania zadań, problemów

- stosowanie odpowiednich metod w oparciu o poznane prawa; udział w dyskusji, umiejętna obserwacja oraz interpretacja, posiadanie zeszytu, innych pomocy. Za aktywną postawę na zajęciach uczeń może zdobyć „+”. Trzykrotne otrzymanie „+” równoznaczne jest uzyskaniu oceny bardzo dobrej.

d) praca pozalekcyjna (uczestnictwo w zajęciach Koła Plastycznego, angażowanie się w prace dekoratorskie na potrzeby szkoły).

e) współpraca w grupie (wywiązywanie się ze swojej roli).

f) tempo pracy:

g) udział w konkursach i uzyskiwane w nich osiągnięcia,

h) zeszyt sprawdzany jest raz w semestrze (estetyka, zapis tematów, notatek)

 

Nauczyciel Każdorazowo informuje o przewidywanym czasie na wykonanie ćwiczenia (ilość jednostek lekcyjnych) oraz terminie oddania prac. W uzasadnionych przypadkach (nieobecność usprawiedliwiona, szukanie odpowiednich materiałów, zaangażowanie w proces tworzenia, opinia PP) może przedłużyć termin oddania poprawionej pracy do 2 tygodni.

 

6. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole z powodu choroby to w przypadku pracy kontrolującej wiedzę sprawdza się jego wiadomości i umiejętności w uzgodnionym terminie. W przypadku jednodniowej nieobecności na sprawdzianie uczeń pisze w/w prace na następnej lekcji.

 

7. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej lub dopuszczającej z pracy kontrolnej. Ocenę można poprawić w ciągu tygodnia od otrzymania w/w stopni lub w uzasadnionych wypadkach w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

8. O postępach w nauce i ich brakach uczeń i jego rodzice powiadamiani są:

1) poprzez wpis do dzienniczka ucznia

2) Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny.

3) Podczas zebrań i konsultacji nauczycieli z rodzicami.

 

9. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

Stopień – skrót literowy – oznaczenie cyfrowe:

Celujący – cel – 6

Bardzo dobry – bdb – 5

Dobry – db – 4

Dostateczny – dst – 3

Dopuszczający – dop – 2

Niedostateczny – ndst – 1

 

10. Ocenę ze sprawdzianów, testów ustala się wg skali procentowej:

Stopień – skala procentowa:

Celujący – 100% + zadanie dodatkowe niewykraczające poza podstawę programową

Bardzo dobry – 100% - 95%

Dobry – 94% - 76%

Dostateczny – 75% - 51%

Dopuszczający – 50% - 35%

Niedostateczny – 34% - 0%

 

11. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen, jej podstawą są wyniki sprawdzianów i prac wykonywanych w klasie, odzwierciedla jednak pracę ucznia, wiedzę, umiejętności, aktywność i systematyczność.

 

12. Ocena roczna powinna być zapisana w dzienniku pełną nazwą, bez dodatkowych znaków.

 

13. Uczniom posiadającym odpowiednie orzeczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej obniżane są wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami tej poradni.
 

 

 

Kryteria ocen z plastyki w gimnazjum:

 

1. Skala ocen obejmuje stopnie od 1 do 6 oraz „+” i „-’’.

2. Oceny cząstkowe uczeń uzyskuje za:
• Wykonanie pracy plastycznej na lekcji,
• Czytanie tekstów kultury i ich interpretację,
• sprawdzian wiadomości ogłoszony z tygodniowym wyprzedzeniem,
• odpowiedź ustną, przygotowanie referatu,
• aktywność na lekcji (pięć plusów uczeń otrzymuje ocenę bardzo dobrą),
• udział w konkursach plastycznych, wystawach i projektach edukacyjnych,
• wykonanie dodatkowych prac plastycznych np. dekoracje okolicznościowe,
• prowadzenie zeszytu

3. Uczeń ma prawo do poprawy oceny w terminie dwóch tygodni.

 
Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:
• wyróżnia się wiedzą plastyczną wybiegającą poza program nauczania,
• reprezentuje wysoki poziom artystyczny umiejętności plastycznych,
• doskonale zna terminologię plastyczną i swobodnie się nią posługuje w praktyce,
• bierze czynny udział w konkursach plastycznych,
• samodzielnie wykonuje elementy dekoracyjne,
• aktywnie uczestniczy w wystawach plastycznych, wernisażach interpretując dzieła sztuki.
- Przyswoił w pełni wiadomości określone w podstawie programowej

- analizuje dzieło pod względem formy i treści

- zaliczył wszystkie prace plastyczne: prace wyróżniają się oryginalnością { pomysłowość, technika, wykonanie}

- zawsze ma bardzo dobrze przygotowany warsztat pracy.


Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:
• opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
• umiejętności plastyczne wynikają z zaangażowania i zrozumienia problemu,
• zna i poprawnie stosuje terminologię plastyczną,
• wykonuje elementy dekoracyjne,
• bierze czynny udział w konkursach plastycznych i wystawach szkolnych,
- starannie i estetycznie wykonuje prace plastyczne

- zna różnorodne techniki plastyczne i stosuje je w pracach

- analizuje dzieło pod względem formy i treści

- proponuje ciekawe rozwiązania tematów prac plastycznych

- ma zaliczone prace plastyczne

- ma bardzo dobrze przygotowany warsztat pracy do zajęć

 
Ocenę dobrą otrzymuje uczeń który:
• aktywnie pracuje w grupie i zespole,
• opanował w znacznym stopniu wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
• zna terminologię plastyczną,
• podczas wykonywania prac plastycznych jest mało samodzielny,
• starannie wykonuje ćwiczenia, prace plastyczne
• rozpoznaje dzieła plastyczne, charakterystyczne dla danego stylu, artysty, epoki

- wyraża gotowość do podjęcia działań zespołowych

- w stopniu dobrym posługuje się technikami plastycznymi

- ma starannie przygotowany warsztat pracy do zajęć

Ocenę dostateczna otrzymuje uczeń, który:

• pracuje w grupie i zespole,
• wybiórczo opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania,
• słabo opanował terminologię plastyczną,
• jego prace są nieczytelne i mało staranne,
• w interpretacji dzieła sztuki popełnia błędy. Analizuje dzieło z pomocą nauczyciela

- biernie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych

- słabo przygotowany warsztat pracy

Ocenę dopuszczająca otrzymuje uczeń, który:
• ma braki w podstawowych wiadomościach i umiejętnościach plastycznych
• w pracy zespołowej oczekuje pomocy rówieśników lub nauczyciela,
• niewystarczająco opanował terminologię plastyczną,
• słabo angażuje w prace zespołowe

- niestarannie i niekompletnie wykonuje prace plastyczne
• prace oddaje do oceny ze znacznym opóźnieniem,
• często jest nieprzygotowany do lekcji

- wykazuje brak szacunku do pracy własnej i innych

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności plastycznych,
• nie pracuje w grupie, zespole,
• nie zna terminologii plastycznej i nie wyraża chęci jej poznania,
• nie prowadzi zeszytu
• nie wykonuje prac plastycznych,
• nie potrafi zinterpretować dzieła sztuki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI

 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr83, poz. 562 ze zm.).

PSO opiera się na postanowieniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) obowiązującego w Zespole Szkół w Starym Pilczynie.

 

ZADASY OCENIANIA UCZNIÓW

1. W pierwszym tygodniu roku szkolnego uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach plastyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 

2. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości

 

3. Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej formy aktywności

 

4. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru trzy oceny, a na bieżąco uczeń oceniany jest również na plusy i minusy (trzy „+” to ocena bardzo dobra, trzy „-„ to niedostateczny, za każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną)

 

5. Obszary aktywności:

a) poznanie podstawowych zagadnień teoretycznych

b) edukacja muzyczna obejmuje:

- śpiew

- grę na instrumentach

- aktywność twórczą

- słuchanie muzyki

- ruch z muzyką

 

6. Kryteria oceny:

a) ocena uczniów na lekcjach muzyki jest utrudniona ze względu na różnice w uzdolnieniach. Uwzględnić należy jednak obiektywizm – oceniając realne osiągnięcia ucznia i subiektywizm oceniając postawę ucznia wobec stawianych zadań oraz pracę wkładaną w ich wykonanie a także bieżące przygotowanie do zajęć.

b) ocenie podlega:

- śpiew – nauczyciel sprawdza stopień opanowania rytmu, melodii, tekstu, intonacji, dykcji, podczas wykonywania piosenek solo i w małych grupach 2-3 osobowych

- gra na instrumentach – fletach lub dzwonkach krótkich fragmentów melodii oraz motywów rytmicznych na instrumentarium Orffa (instrumenty perkusyjne)

- aktywność twórcza (tworzenie melodii do wierszy, przysłów)

- słuchanie muzyki (zapamiętywanie charakterystycznych melodii)

- taniec z elementami ruchu

- opanowanie podstawowych wiadomości teoretycznych

- zeszyt (sprawdzany raz na semestr: estetyka, zapis tematów, notatki)

- prace i sprawdziany pisemne

- projekty indywidualne (uczniowie gimnazjum)

- działalność w chórze, zespole wokalnym lub uczęszczanie do szkoły muzycznej

- udział w konkursach piosenki

- postawę ucznia wobec stawianych zadań, pracę wkładaną w ich wykonanie, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność na lekcjach.

c) każdą ocenę niższą niż dobra uczeń ma prawo poprawić w terminie do dwóch tygodni. Uczeń ma prawo poprawić ocenę semestralną poprzez egzamin, jeśli spełnia wymagania zawarte w WSO.

d) uczeń będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu podwyższającego ocenę z muzyki, jeśli w ciągu semestru:

- wykazywał pozytywny stosunek do przedmiotu, tzn. brał czynny udział w lekcjach,

- nie miał ani jednego braku zadania,

- z wszystkich zobowiązań wywiązywał się w określonych przez nauczyciela terminach,

- nie uzyskał ani jednej uwagi dotyczącej nieodpowiedniego zachowania podczas lekcji.

e) prawo podniesienia oceny przysługuje uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania na proponowaną mu ocenę zawarte w PSO z muzyki. Wymagania programowe obowiązujące w ciągu roku stanowią również podstawę oceny egzaminacyjnej.

 

7. Na ocenę końcową semestralną i roczną mają wpływ wszystkie wymienione wyżej czynniki. Ze względu na specyfikę przedmiotu ocenianie ukierunkowane jest przede wszystkim na postawę, wiedzę, wykonaną pracę i umiejętności.

 

8. W każdym semestrze, zależnie od tempa pracy zaplanowane są jeden lub dwa sprawdziany. Ocena niedostateczna wystawiana jest w przypadku lekceważenia przedmiotu i braku pracy na lekcji.

 

9. O postępach w nauce i ich brakach uczeń i jego rodzice powiadamiani są:

1) poprzez wpis do dzienniczka ucznia

2) Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny.

3) Podczas zebrań i konsultacji nauczycieli z rodzicami.

 

10. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

Stopień – skrót literowy – oznaczenie cyfrowe:

Celujący – cel – 6

Bardzo dobry – bdb – 5

Dobry – db – 4

Dostateczny – dst – 3

Dopuszczający – dop – 2

Niedostateczny – ndst – 1

 

10. Ocenę ze sprawdzianów, testów ustala się wg skali procentowej:

Stopień – skala procentowa:

Celujący – 100% + zadanie dodatkowe niewykraczające poza podstawę programową

Bardzo dobry – 100% - 95%

Dobry – 94% - 76%

Dostateczny – 75% - 51%

Dopuszczający – 50% - 35%

Niedostateczny – 34% - 0%

 

 


Kryteria ocen z muzyki w gimnazjum


OCENA CELUJĄCA
Uczeń spełnia warunki na ocenę bardzo dobrą, oraz :
- wykazuje wyjątkowe zainteresowanie przedmiotem
- jest szczególnie uzdolniony muzycznie
- wyróżnia się aktywnością muzyczną, inspiruje innych uczniów
- bierze czynny udział w uroczystościach szkolnych i środowiskowych
- odnosi sukcesy w konkursach muzycznych
- jest inicjatorem imprez muzycznych w szkole
- uczęszcza na dodatkowe zajęcia muzyczne
- śledzi wydarzenia muzyczne

- wykazuje się bogatą wiedzą o polskiej kulturze muzycznej

- dokonuje analizy wysłuchanych utworów

- korzysta z różnych źródeł rozszerzając wiadomości o życiu i twórczości kompozytorów danej epoki lub stylów muzycznych

- zna terminy muzyczne wykraczające poza program nauczania

OCENA BARDZO DOBRA

- uczeń potrafi prawidłowo zaśpiewać wybrane pieśni i piosenki
-  zna nazwy nut, wartości rytmiczne, oznaczenia muzyczne
- umie określić formę słuchanych utworów
- zna polskie tańce narodowe i ich cechy
- zna przedstawicieli poszczególnych okresów muzycznych i ich twórczość
- bierze aktywny udział w lekcjach, umie współpracować w kolektywie

- wykazuje aktywną postawę w pracach indywidualnych i zespołowych

- wyróżniająco wywiązuje się z wszelkich zadań

- uzyskuje bardzo dobre oceny cząstkowe

- charakteryzuje główne cechy muzyki poszczególnych epok

OCENA DOBRA

- uczeń potrafi zaśpiewać poznane piosenki
- gra na instrumentach perkusyjnych
- rozróżnia instrumenty muzyczne
- tworzy akompaniamenty do piosenek
- orientuje się w sposobie zapisywania muzyki
- zna podstawowe elementy zapisu muzycznego
- najczęściej otrzymuje dobre oceny cząstkowe
- rozróżnia tańce narodowe
- wykazuje zainteresowanie przedmiotem

- zna ramy czasowe poznanych epok muzycznych

- wymienia nazwiska kompozytorów danej epoki i zna, niektóre ich utwory

OCENA DOSTATECZNA

- uczeń śpiewa  piosenki bez zbytniego zaangażowania
- umie zagrać łatwy akompaniament
- pobieżnie orientuje się w klasyfikacji instrumentów
- zna niektóre tańce narodowe
- niezbyt dokładnie orientuje się w epokach muzycznych
- nie wykazuje większej aktywności na lekcjach

- nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania

- rzadko uczestniczy w dyskusjach pracach grupowych

- najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe


OCENA DOPUSZCZAJĄCA

- uczeń nie wykazuje zainteresowania przedmiotem
- niechętnie i niedbale wykonuje piosenki
- z pomocą nauczyciela gra na instrumentach
- umie powtórzyć usłyszany rytm
- mylnie określa usłyszane utwory
- posiada śladowe wiadomości dotyczące zasad muzyki i epok muzycznych

 

OCENA NIEDOSTATECZNA 

Otrzymuje uczeń, który:

- przejawia obojętny i negatywny stosunek do przedmiotu i do nauczyciela

- nie wykazuje żadnej chęci poprawy oceny

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

- nie bierze udziału w dyskusjach i zadaniach twórczych

- nawet w stopniu elementarnym nie nabył umiejętności wskazanych w programie nauczania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH

 

 

Na zajęciach artystycznych bieżącej ocenie podlega:

- przygotowanie do lekcji

- aktywne uczestnictwo w zajęciach

- zdolności analizy i syntezy zadań

- twórcze i samodzielne rozwiązywanie problemów

 

Oceny wystawiane w trakcie roku szkolnego dotyczą następujących form pracy ucznia:

- praktyczne ćwiczenia plastyczne i muzyczne

- motywacja do twórczej pracy

- udział w konkursach

- wypowiedzi ustne

- zadania domowe

- rozwijanie zainteresowań i zdolności przedmiotowych

- aktywne uczestnictwo w życiu szkoły

 

W odpowiedziach ustnych dodatkowo zwracamy uwagę na;

- odpowiedzi na konkretne pytania

- udział w dyskusji

- rozwinięcie postawionego problemu

 

Podsumowaniem pracy ucznia na lekcjach jest ocena semestralna i roczna.

Ocena semestralna i roczna stanowi bilans działań uczniów i uwzględnia stopień rozwoju artystycznego oraz nabytą wiedzę.

 

KRYTERIA OCENIANIA

 

Ocena celująca:

-uczeń opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a poza tym:

-wykazał się zdobytą wiedzą i umiejętnościami,

-uczestniczył w konkursach przedmiotowych,

-twórczo posługiwał się zdobytą wiedzą,

-czynnie uczestniczył w artystycznym życiu szkoły.

Ocena bardzo dobra:

-uczeń w pełni opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych programem, a

poza tym :

-aktywnie pracował indywidualnie i zespołowo,

-uczestniczył w artystycznym życiu szkoły,

-prawidłowo posługiwał się zdobytą widzą i nabytymi umiejętnościami,

-bardzo dobrze wywiązywał się powierzonych mu zadań.

Ocena dobra:

-uczeń w dużym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych

programem, a poza tym:

- dbał o estetykę własną i otoczenia,

-systematycznie pracował indywidualnie i zespołowo,

-wystarczająco opanował zakres wiedzy i umiejętności,

-dobrze wywiązywał się z powierzonych mu zadań.

Ocena dostateczna:

-uczeń w wystarczającym stopniu opanował zakres wiadomości i umiejętności

przewidzianych programem, a poza tym:

-pracował niesystematycznie,

-uczestniczył w dyskusjach , ale tylko sporadycznie,

-opanował elementarny zakres wiedzy i umiejętności, ale miał z tym problemy,

-wywiązywał się z powierzonych zadań.

Ocena dopuszczająca:

- uczeń w niewielkim stopniu opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidzianych

programem, a poza tym:

-wykonywał najprostsze ćwiczenia z pomocą nauczyciela,

-działania artystyczne podejmował w znikomym stopniu,

-nie uczestniczył w dyskusjach,

-miał problemy z przygotowaniem do zajęć.

Ocena niedostateczna:

uczeń zupełnie nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w

programie nauczania a poza tym:

-lekceważąco odnosił się do przedmiotu,

-nie wykonywał najprostszych ćwiczeń, nawet z pomocą nauczyciela,

-opuścił bez usprawiedliwienia znaczna ilość lekcji plastyki,

-nie wykazał chęci poprawy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr83, poz. 562 ze zm.).

PSO opiera się na postanowieniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) obowiązującego w Zespole Szkół w Starym Pilczynie.

 

ZADASY OCENIANIA UCZNIÓW

1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy, umiejętności i postaw ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych poszczególnych poziomów przewidzianych w podstawie programowej.

 

2. W pierwszym tygodniu roku szkolnego uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach plastyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 

3. Ocena wiedzy i umiejętności stanowi proces złożony oraz wymaga indywidualnej analizy możliwości twórczych każdego ucznia. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na:

1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,

2) jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,

3) zaangażowanie ucznia w działania plastyczne,

4) uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne),

5) postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki,

6) podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,

7) uczestnictwo ucznia w zajęciach,

8) przygotowanie ucznia do zajęć,

9) umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych rozwiązań.

 

4. Na ocenę semestralną z plastyki składają się oceny różnych form aktywności ucznia:

1) działalność plastyczna:

a) przygotowanie ucznia do zajęć,

b) ćwiczenia praktyczne,

c) współpraca w grupie,

d) jakość pracy, aktywność, zaangażowanie w działania plastyczne;

2) wiedza przedmiotowa i jej rozumienie w zakresie wyznaczonym programem nauczania:

a) odpowiedź ustna,

b) kartkówki (bieżąca odpowiedź ),

c) sprawdziany;

3) prace domowe:

a) bieżące – utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji,

b) długoterminowe (praca nad projektem)

c) prace nieobowiązkowe, dodatkowe (własna aktywność plastyczna, prowadzenie notatek, recenzje z wystaw, referaty, wykonywanie prezentacji itp., jako samodzielna uczniowska propozycja poszerzenia wiadomości i umiejętności);

4) osiągnięcia w konkursach plastycznych.

 

5. Zasady ustalania oceny bieżącej:

1) obszar wiadomości i umiejętności:

a) prace pisemne oceniane są wg ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem wiadomości ucznia. Sprawdziany obejmujące wiadomości i umiejętności z danego działu lub semestralne zapowiadane są na poprzedzających zajęciach (czyli 7 dni wcześniej), kartkówki z ostatnich 3 lekcji nie muszą być zapowiadane. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdziany w przypadku swojej nieobecności, a także prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdziany w terminie ustalonym przez nauczyciela. Prace pisemne oceniane są zgodnie z punktacją WSO (%).

b) prace plastyczne oceniane są wg ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za:

- zgodność z tematem

- bogactwo treści

- wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki)

- trafność obserwacji

- pomysłowość (oryginalność)

- wrażliwość

- samodzielność

c) odpowiedzi ustne oraz prace domowe, za które stawia się stopnie, oceniane są w zależności od obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności.

Odpowiedzi ustne obejmują wiedzę z 3 ostatnich tematów.

2) Obszar postawy w stosunku do przedmiotu plastyka:

a) przygotowanie do zajęć: uczniowi przysługują 3 zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w półroczu. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy. Zgłoszenia mogą dotyczyć:

- braku zeszytu,

- braku gotowości do odpowiedzi ustnej,

- braku materiałów i pomocy plastycznych na lekcji.

b) nieprzygotowanie zostaje odnotowane znakiem „-„. Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na zajęciach, nauczyciel prowadzący wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W domu uczeń poprawia pracę w zadanej technice. Za nieodrobioną pracę domową (o ile ten fakt nie został usprawiedliwiony przez rodziców lub prawnych opiekunów i wcześniej zgłoszony przez ucznia) uczeń otrzymuje minus („-„). Brak zadania należy uzupełnić do następnej lekcji. Suma trzech „-„ daje ocenę niedostateczną.

c) aktywność i zaangażowanie na lekcji dotyczy samodzielnego rozwiązywania zadań, problemów

- stosowanie odpowiednich metod w oparciu o poznane prawa; udział w dyskusji, umiejętna obserwacja oraz interpretacja, posiadanie zeszytu, innych pomocy. Za aktywną postawę na zajęciach uczeń może zdobyć „+”. Trzykrotne otrzymanie „+” równoznaczne jest uzyskaniu oceny bardzo dobrej.

d) praca pozalekcyjna (uczestnictwo w zajęciach Koła Plastycznego, angażowanie się w prace dekoratorskie na potrzeby szkoły).

e) współpraca w grupie (wywiązywanie się ze swojej roli).

f) tempo pracy:

g) udział w konkursach i uzyskiwane w nich osiągnięcia,

h) zeszyt sprawdzany jest raz w semestrze (estetyka, zapis tematów, notatek)

 

Nauczyciel Każdorazowo informuje o przewidywanym czasie na wykonanie ćwiczenia (ilość jednostek lekcyjnych) oraz terminie oddania prac. W uzasadnionych przypadkach (nieobecność usprawiedliwiona, szukanie odpowiednich materiałów, zaangażowanie w proces tworzenia, opinia PP) może przedłużyć termin oddania poprawionej pracy do 2 tygodni.

 

6. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole z powodu choroby to w przypadku pracy kontrolującej wiedzę sprawdza się jego wiadomości i umiejętności w uzgodnionym terminie. W przypadku jednodniowej nieobecności na sprawdzianie uczeń pisze w/w prace na następnej lekcji.

 

7. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej lub dopuszczającej z pracy kontrolnej. Ocenę można poprawić w ciągu tygodnia od otrzymania w/w stopni lub w uzasadnionych wypadkach w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

8. O postępach w nauce i ich brakach uczeń i jego rodzice powiadamiani są:

1) poprzez wpis do dzienniczka ucznia

2) Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny.

3) Podczas zebrań i konsultacji nauczycieli z rodzicami.

 

9. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

Stopień – skrót literowy – oznaczenie cyfrowe:

Celujący – cel – 6

Bardzo dobry – bdb – 5

Dobry – db – 4

Dostateczny – dst – 3

Dopuszczający – dop – 2

Niedostateczny – ndst – 1

 

10. Ocenę ze sprawdzianów, testów ustala się wg skali procentowej:

Stopień – skala procentowa:

Celujący – 100% + zadanie dodatkowe niewykraczające poza podstawę programową

Bardzo dobry – 100% - 95%

Dobry – 94% - 76%

Dostateczny – 75% - 51%

Dopuszczający – 50% - 35%

Niedostateczny – 34% - 0%

 

11. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen, jej podstawą są wyniki sprawdzianów i prac wykonywanych w klasie, odzwierciedla jednak pracę ucznia, wiedzę, umiejętności, aktywność i systematyczność.

 

12. Ocena roczna powinna być zapisana w dzienniku pełną nazwą, bez dodatkowych znaków.

 

13. Uczniom posiadającym odpowiednie orzeczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej obniżane są wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami tej poradni.

 


Kryteria Oceniania z plastyki

 w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej

 

 

OCENA CELUJĄCA
Aby otrzymać ocenę celującą bardzo dobry uczeń powinien zaprezentować indywidualne osiągnięcia twórcze:
1. namalować obraz olejny lub wykonać rzeźbę z przeznaczeniem do ekspozycji w szkole;
2. przygotowywać prace na konkursy, być ich laureatem;
3. wykonywać dekoracje okolicznościowe;
4. realizować wybitne prace w ramach ćwiczeń lekcyjnych.
5. opanować zakres wiadomości i umiejętności w stopniu bardzo dobrym

 

OCENA BARDZO DOBRA
Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:
1. rozróżniać i uzyskiwać barwy zimne, ciepłe, czyste i złamane, podstawowe i pochodne, kontrasty barwne (barwy dopełniające)
oraz stosować je w działaniach plastycznych;
2. znać pojęcia faktury, rytmu, kształtu i uwzględniać je
w przedstawieniach plastycznych: płaskich oraz przestrzennych;
3. umieć dostrzegać i stosować zasady kompozycji oraz równowagi
w kompozycji;
4. wyróżniać różnego rodzaju linie, znać ich możliwości i stosować je w wypowiedziach plastycznych;
5. starannie wykonywać prace plastyczne
6. rozróżniać dziedziny plastyki: architekturę, malarstwo, rzeźbę i sztukę użytkową;
7. opanować zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu wysokim

8. wyróżniająco wywiązywać się z wszelkich zadań
9. otrzymywać bardzo dobre oceny cząstkowe

 

OCENA DOBRA

Aby otrzymać ocenę dobrą uczeń powinien:
1. wyróżniać barwy podstawowe i pochodne;
2. dostrzegać różnego rodzaju kreski w otoczeniu oraz równowagę w kompozycji, a także posługiwać się znakiem plastycznym;
3. znać pojęcia faktury, rytmu i kształtu oraz uwzględniać je w przedstawieniach płaskich i przestrzennych;
4. znać zasady równowagi w kompozycji i posługiwać się nimi w praktyce;
5. rozróżniać dziedziny plastyki: architekturę, malarstwo, rzeźbę i sztukę użytkową;
6. opanować zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu średnim

7. pracować systematycznie i efektywnie indywidualnie i grupowo.

8. najczęściej otrzymywać dobre oceny cząstkowe

 

OCENA DOSTATECZNA
Aby otrzymać ocenę dostateczną uczeń powinien:
1. opanować zakres wiadomości i umiejętności w stopniu poprawnym
2. wyróżniać barwy podstawowe i pochodne;
3. szukać równowagi w kompozycji plastycznej.

4. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który nie systematycznie pracuje na lekcji oraz niechętnie podejmuje wszelkie działania
5. najczęściej otrzymywać dostateczne oceny cząstkowe

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Aby otrzymać ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

1. opanować zakres wiadomości i umiejętności na poziomie elementarnym

2. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania

3. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie wykonuje prac plastycznych bądź nie oddał większości prac do sprawdzenia

 

OCENA NIEDOSTATECZNA


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

1. na lekcjach nie pracuje, bądź niszczy wykonane prace przed ich oceną.

2. nawet na poziomie elementarnym nie opanował wiadomości i umiejętności

3. nie wykazuje zainteresowań przedmiotem

4. nie bierze udziału w działaniach plastycznych

5. nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

6. najczęściej jest nie przygotowany do lekcji

7. nie wykazuje chęci poprawy ocenyPRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MUZYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr83, poz. 562 ze zm.).

PSO opiera się na postanowieniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) obowiązującego w Zespole Szkół w Starym Pilczynie.

 

ZADASY OCENIANIA UCZNIÓW

1. W pierwszym tygodniu roku szkolnego uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach plastyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 

2. Każdy uczeń oceniany jest zgodnie z zasadami sprawiedliwości

 

3. Ocenie podlegają wszystkie wymienione niżej formy aktywności

 

4. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru trzy oceny, a na bieżąco uczeń oceniany jest również na plusy i minusy (trzy „+” to ocena bardzo dobra, trzy „-„ to niedostateczny, za każde następne uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną)

 

5. Obszary aktywności:

a) poznanie podstawowych zagadnień teoretycznych

b) edukacja muzyczna obejmuje:

- śpiew

- grę na instrumentach

- aktywność twórczą

- słuchanie muzyki

- ruch z muzyką

 

6. Kryteria oceny:

a) ocena uczniów na lekcjach muzyki jest utrudniona ze względu na różnice w uzdolnieniach. Uwzględnić należy jednak obiektywizm – oceniając realne osiągnięcia ucznia i subiektywizm oceniając postawę ucznia wobec stawianych zadań oraz pracę wkładaną w ich wykonanie a także bieżące przygotowanie do zajęć.

b) ocenie podlega:

- śpiew – nauczyciel sprawdza stopień opanowania rytmu, melodii, tekstu, intonacji, dykcji, podczas wykonywania piosenek solo i w małych grupach 2-3 osobowych

- gra na instrumentach – fletach lub dzwonkach krótkich fragmentów melodii oraz motywów rytmicznych na instrumentarium Orffa (instrumenty perkusyjne)

- aktywność twórcza (tworzenie melodii do wierszy, przysłów)

- słuchanie muzyki (zapamiętywanie charakterystycznych melodii)

- taniec z elementami ruchu

- opanowanie podstawowych wiadomości teoretycznych

- zeszyt (sprawdzany raz na semestr: estetyka, zapis tematów, notatki)

- prace i sprawdziany pisemne

- projekty indywidualne (uczniowie gimnazjum)

- działalność w chórze, zespole wokalnym lub uczęszczanie do szkoły muzycznej

- udział w konkursach piosenki

- postawę ucznia wobec stawianych zadań, pracę wkładaną w ich wykonanie, bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność na lekcjach.

c) każdą ocenę niższą niż dobra uczeń ma prawo poprawić w terminie do dwóch tygodni. Uczeń ma prawo poprawić ocenę semestralną poprzez egzamin, jeśli spełnia wymagania zawarte w WSO.

d) uczeń będzie miał możliwość przystąpienia do egzaminu podwyższającego ocenę z muzyki, jeśli w ciągu semestru:

- wykazywał pozytywny stosunek do przedmiotu, tzn. brał czynny udział w lekcjach,

- nie miał ani jednego braku zadania,

- z wszystkich zobowiązań wywiązywał się w określonych przez nauczyciela terminach,

- nie uzyskał ani jednej uwagi dotyczącej nieodpowiedniego zachowania podczas lekcji.

e) prawo podniesienia oceny przysługuje uczniowi, który spełnił wszystkie wymagania na proponowaną mu ocenę zawarte w PSO z muzyki. Wymagania programowe obowiązujące w ciągu roku stanowią również podstawę oceny egzaminacyjnej.

 

7. Na ocenę końcową semestralną i roczną mają wpływ wszystkie wymienione wyżej czynniki. Ze względu na specyfikę przedmiotu ocenianie ukierunkowane jest przede wszystkim na postawę, wiedzę, wykonaną pracę i umiejętności.

 

8. W każdym semestrze, zależnie od tempa pracy zaplanowane są jeden lub dwa sprawdziany. Ocena niedostateczna wystawiana jest w przypadku lekceważenia przedmiotu i braku pracy na lekcji.

 

9. O postępach w nauce i ich brakach uczeń i jego rodzice powiadamiani są:

1) poprzez wpis do dzienniczka ucznia

2) Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny.

3) Podczas zebrań i konsultacji nauczycieli z rodzicami.

 

10. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

Stopień – skrót literowy – oznaczenie cyfrowe:

Celujący – cel – 6

Bardzo dobry – bdb – 5

Dobry – db – 4

Dostateczny – dst – 3

Dopuszczający – dop – 2

Niedostateczny – ndst – 1

 

10. Ocenę ze sprawdzianów, testów ustala się wg skali procentowej:

Stopień – skala procentowa:

Celujący – 100% + zadanie dodatkowe niewykraczające poza podstawę programową

Bardzo dobry – 100% - 95%

Dobry – 94% - 76%

Dostateczny – 75% - 51%

Dopuszczający – 50% - 35%

Niedostateczny – 34% - 0%

 


Kryteria oceniania

Muzyka klasa 4,5,6, SP

 

 

Celujący

Ø  Uczeń posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania muzyki w danej klasie;

Ø  Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych zadaniach muzycznych  (np. wykorzystuje zapis muzyczny do poprawnego śpiewu i gry na wybranym instrumencie , rozpoznaje utwory muzyczne, dokładnie prowadzi zapis nutowy itp.)

Ø  Samodzielnie i twórczo rozwija uzdolnienia muzyczne, cechuje go szybkość i oryginalność w formułowaniu własnych pomysłów;

Ø  Poszukuje sytuacji do zaspokojenia własnych potrzeb artystycznych – pełne uczestnictwo w kulturze (np. występy  w szkolnych i pozaszkolnych koncertach, sukcesy w konkursach muzycznych, itp. ).

 

Bardzo dobry

Ø  Uczeń opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania muzyki w danej klasie;

Ø  Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami w praktycznych i teoretycznych zadaniach muzycznych;

Ø  Pewnie realizuje pomysły muzyczne rozwijając własne uzdolnienia;

Ø  Uczestnicz w szkolnym, pozaszkolnym życiu kulturalnym (np. obecność na koncertach muzycznych, kolekcjonowanie i zbieractwo materiałów muzycznych itp.)

 

Dobry

Ø  Uczeń opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania muzyki w danej klasie w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy muzycznej;

Ø  Poprawnie stosuje wiadomości w ćwiczeniach muzycznych , rozwiązuje samodzielnie typowe zadania praktyczno – teoretyczne;

Ø  Przejawia zachowania promuzyczne: percepcja muzyki i jej odtwarzanie z możliwym sobie zaangażowaniem ,

Ø  Uczestniczy w życiu muzycznym szkoły

 

Dostateczny

Ø  Uczeń opanował podstawowe treści programowe muzyki w zakresie umożliwiającym postępy w dalszym uczeniu się tego przedmiotu ;

Ø  Rozwiązuje typowe zadania i ćwiczenia muzyczne o średnim stopniu trudności , czasem przy pomocy nauczyciela;

Ø  Przejawia niezdecydowanie i powściągliwość w działaniach muzycznych;

Ø  Preferowany rodzaj zachowań promuzycznych: percepcja muzyki i jej odtwarzanie;

Ø  Uczeń uczestniczy w życiu szkoły;

Dopuszczający

Ø  Uczeń w ograniczonym zakresie opanował podstawowe wiadomości i umiejętności muzyczne określone programem nauczania w danej klasie

Ø  Braki nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowych sprawności i wiedzy muzycznej w ciągu dalszej nauki

Ø  Rozwiązuje często przy pomocy nauczyciela zadania typowe o niewielkim stopniu trudności

Ø  Przejawia brak pewności ,powściągliwość i niecierpliwość w działaniach muzycznych (percepcja muzyki i jej odtwarzanie)

Ø  Uczestniczy w życiu muzycznym szkoły

 

Niedostateczny

Ø  Uczeń nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania muzyki w danej klasie, a braki w wiadomościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności z tego przedmiotu

Ø  Nie jest w stanie, nawet przy pomocy nauczyciela rozwiązać zadania muzycznego o niewielkim( elementarnym) stopniu trudności

Ø  Nie wykazuje chęci do zachowań pro muzycznych

Ø  Nie uczestniczy w życiu muzycznym szkoły