Opis wymagań do programu Matematyka 2001

Szkoła Podstawowa klasy IV - VI

 

Każdy nauczyciel określa cele, jakie pragnie osiągnąć w wyniku nauczania swojego przedmiotu w danej klasie. Cele ogólne wytyczają kierunki pracy z uczniami, zaś cele szczegółowe są opisem osiągnięć uczniów w wyniku kształcenia na danym przedmiocie i etapie edukacji. Cele kategoryzujemy zgodnie z taksonomią celów.

 

Taksonomia celów

 

POZIOM – KATEGORIA

 

1. Wiadomości A. Zapamiętywanie wiadomości

                          B. Zrozumienie wiadomości

2. Umiejętności C. Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych.

                          D. Stosowanie wiadomości w sytuacjach nietypowych.

 

Zestaw pożądanych osiągnięć ucznia to wymagania programowe. W przypadku stosowania wielostopniowej skali ocen konieczne jest wyodrębnienie wymagań na poszczególne stopnie szkolne. Kryteria wyboru umiejętności, które uczeń powinien opanować na poszczególne stopnie szkolne to łatwość, użyteczność, a także niezbędność w dalszym kształceniu.

 

Wymagania edukacyjne

poszczególne stopnie szkolne

Wymagania podstawowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową, co pozwala mu na:

ü  wykazanie się znajomością i rozumieniem podstawowych pojęć i algorytmów

ü  stosowanie poznanych wzorów i twierdzeń w rozwiązywaniu typowych ćwiczeń i zadań

ü  wykonywanie prostych obliczeń i przekształceń matematycznych

ü  rozwiązywanie prostych zadań tekstowych jednodziałaniowych.

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową w takim zakresie, że potrafi:

ü  samodzielnie lub z niewielką pomocą nauczyciela wykonywać ćwiczenia i zadania o niewielkim stopniu trudności

ü  wykazać się znajomością i zrozumieniem najprostszych  pojęć oraz algorytmów

ü  operować najprostszymi obiektami abstrakcyjnymi (liczbami, zbiorami, zmiennymi i zbudowanymi z nich wyrażeniami).

 Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności wynikających z programu nauczania oraz:

ü  nie radzi sobie ze zrozumieniem najprostszych pojęć, algorytmów i twierdzeń

ü  popełnia rażące błędy w rachunkach

ü  nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonywać najprostszych ćwiczeń i zadań

ü  bardzo często nie odrabia prac domowych, jest regularnie nieprzygotowany do lekcji, nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

ü  nie wykazuje najmniejszych chęci współpracy w celu uzupełnienia braków i nabycia podstawowej wiedzy i umiejętności.

Wymagania ponadpodstawowe

Ocenę celującą otrzymuje uczeń,  który posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania, będące efektem samodzielnej pracy ucznia oraz:

ü  pomysłowo i oryginalnie rozwiązuje nietypowe zadania problemowe

ü  twórczo rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania

ü  uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych

ü  bierze udział w konkursach i odnosi w nich sukcesy.

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiadomości przewidziany programem nauczania oraz potrafi:

ü  sprawnie wykonywać obliczenia o podwyższonym stopniu trudności

ü  samodzielnie rozwiązywać różnorakie zadania tekstowe złożone

ü  wykazać się znajomością definicji i twierdzeń oraz umiejętnością ich zastosowania w zadaniach

ü  posługiwać się poprawnym  językiem matematycznym

ü  przeprowadzać rozmaite rozumowania dedukcyjne.

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności przewidziane podstawą programową oraz wybrane elementy programu nauczania, a także potrafi:

ü  samodzielnie rozwiązywać typowe zadania tekstowe

ü  wykazać się znajomością i zrozumieniem poznanych pojęć, twierdzeń i algorytmów

ü  posługiwać się językiem matematycznym, który może zawierać jedynie nieliczne błędy i potknięcia

ü  sprawne wykonywać obliczenia o przeciętnym stopniu trudności

ü  przeprowadzić proste rozumowanie dedukcyjne.

 

 

 

 

Wymagania programowe do klasy IV

uporządkowane według poziomów wymagań

Lp.

Wymagania

Ocena

Kategoria

 

 1.  

Zapisać słowami podaną cyframi liczbę naturalną (co najwyżej liczbę ośmiocyfrową).

2

C

 

 1.  

Zapisać cyframi podaną słowami liczbę naturalną (do liczb siedmiocyfrowych).

2

C

 

 1.  

Rozróżniać znaki rzymskie.

2

A

 

 1.  

Zbudować liczbę naturalną na podstawie informacji o jej cyfrach w poszczególnych rzędach układu pozycyjnego.

2

C

 

 1.  

Odczytać liczby naturalne zaznaczone na osi liczbowej.

2

C

 

 1.  

Zaznaczyć liczby naturalne na osi liczbowej o podanej jednostce.

2

C

 

 1.  

Porównać dwie liczby naturalne.

2

C

 

 1.  

Dodać w pamięci dwie liczby dwucyfrowe.

2

C

 

 1.  

Odjąć w pamięci dwie liczby dwucyfrowe.

2

C

 

 1.  

Dodać pisemnie dwie liczby trzycyfrowe.

2

C

 

 1.  

Odjąć pisemnie dwie liczby trzycyfrowe.

2

C

 

 1.  

Pomnożyć w pamięci liczbę dwucyfrową przez jednocyfrową.

2

C

 

 1.  

Podzielić w pamięci liczbę dwucyfrową przez jednocyfrową.

2

C

 

 1.  

Pomnożyć pisemnie dwie liczby dwucyfrowe.

2

C

 

 1.  

Podzielić pisemnie liczbę wielocyfrową przez jednocyfrową.

2

C

 

 1.  

Wykonać na kalkulatorze podstawowe działania jednodziałaniowe na liczbach naturalnych.

2

C

 

 1.  

Rozpoznać na rysunku i nazwać narysowane wielokąty.

2

C

 

 1.  

Narysować wskazany wielokąt.

2

C

 

 1.  

Użyć lusterka do sprawdzenia czy dwie figury są symetryczne.

2

C

 

 1.  

Narysować lustrzane odbicie wskazanej figury.

2

C

 

 1.  

Powiedzieć, co to są odcinki równoległe

2

A

 

 1.  

Rozpoznać na rysunku odcinki równoległe.

2

B

 

 1.  

Narysować odcinki równoległe.

2

C

 

 1.  

Powiedzieć, co to są odcinki prostopadłe.

2

A

 

 1.  

Rozpoznać na rysunku odcinki prostopadłe.

2

B

 

 1.  

Narysować odcinki prostopadłe.

2

C

 

 1.  

Powiedzieć, co to jest prostokąt i kwadrat.

2

A

 

 1.  

Rozpoznać na rysunku prostokąt i kwadrat.

2

B

 

 1.  

Narysować prostokąt i kwadrat.

2

C

 

 1.  

Wypisać wielokrotności podanej liczby naturalnej.

2

B

 

 1.  

Wypisać dzielniki podanej liczby naturalnej.

2

B

 

 1.  

Odczytać temperaturę, także ujemną.

2

C

 

 1.  

Stwierdzić czy liczba jest podzielna przez 2, 4, 5, 10 lub 100.

2

B

 

 1.  

Dobrać przyrząd do zmierzenia długości.

2

D

 

 1.  

Zmierzyć odległość z odpowiednią dokładnością.

2

C

 

 1.  

Zapisać metry i centymetry w postaci wyrażeń dwumianowanych.

2

A

 

 1.  

Zapisać złote i grosze w postaci wyrażeń dwumianowanych.

2

A

 

 1.  

Zapisać kilogramy i dekagramy w postaci wyrażeń dwumianowanych.

2

A

 

 1.  

Dodać dwa wyrażenia dwumianowane.

 

 

2

C

 

 1.  

Odjąć dwa wyrażenia dwumianowane bez konieczności zamiany jednostek.

2

C

 

 1.  

Opisać wyrażeniem obwód narysowanego prostokąta o podanych wymiarach.

2

B

 

 1.  

Obliczyć obwód prostokąta o danych bokach.

2

C

 

 1.  

Opisać wyrażeniem pole narysowanego prostokąta o podanych wymiarach.

2

B

 

 1.  

Obliczyć pole prostokąta o danych bokach.

2

C

 

 1.  

Zapisać i odczytać ułamek.

2

A

 

 1.  

Zaznaczyć część rysunku odpowiadającą podanemu ułamkowi.

2

B

 

 1.  

Porównać dwa ułamki o tych samych mianownikach.

2

B

 

 1.  

Dodać dwa ułamki o tych samych mianownikach.

2

C

 

 1.  

Odjąć dwa ułamki o tych samych mianownikach.

2

C

 

 1.  

Rozpoznać wśród różnych brył prostopadłościan i sześcian.

2

B

 

 1.  

Obliczyć, z ilu sześcianów jednostkowych zbudowana jest bryła

2

C

 

 1.  

Określić w różny sposób daty i godziny.

2

B

 

 1.  

Obliczyć, ile czasu upłynęło między dwoma zdarzeniami.

2

C

 

 1.  

Odczytać informacje z gotowego planu.

2

A

 

 1.  

Zapisać słowami podaną cyframi dowolną liczbę naturalną.

3

C

 

 1.  

Zapisać cyframi podaną słowami liczbę naturalną (do liczb ośmiocyfrowych).

3

C

 

 1.  

Odczytać liczbę zapisaną za pomocą znaków rzymskich.

3

C

 

 1.  

Zapisać liczbę podaną cyframi arabskimi lub słownie za pomocą znaków rzymskich.

3

C

 

 1.  

Zaznaczyć liczby naturalne na osi liczbowej, dobierając odpowiednią jednostkę.

3

D

 

 1.  

Uporządkować liczby naturalne.

3

C

 

 1.  

Dodać w pamięci dwie liczby trzycyfrowe.

3

C

 

 1.  

Odjąć w pamięci dwie liczby trzycyfrowe.

3

C

 

 1.  

Dodać pisemnie dwie liczby wielocyfrowe.

3

C

 

 1.  

Odjąć pisemnie dwie liczby wielocyfrowe.

3

C

 

 1.  

Pomnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe.

3

C

 

 1.  

Podzielić pisemnie liczby wielocyfrowe.

3

C

 

 1.  

Wykonać proste obliczenia z zastosowaniem kolejności wykonywania działań.

3

C

 

 1.  

Rozwiązać proste zadania tekstowe z wykorzystaniem porównywania różnicowego i ilorazowego.

3

C

 

 1.  

Opisać własności narysowanego prostokąta lub kwadratu.

3

C

 

 1.  

Określić w różny sposób daty.

3

C

 

 1.  

Określić w różny sposób godziny.

3

C

 

 1.  

Obliczyć, o ile stopni wzrosła lub spadła temperatura.

3

C

 

 1.  

Zamienić wyrażenia jednomianowane na dwumianowane i odwrotnie (złote i grosze, kilogramy i dekagramy, metry i centymetry).

3

C

 

 1.  

Odjąć dwa wyrażenia dwumianowane z zamianą jednostek.

3

C

 

 1.  

Zapisać wyrażenie dwumianowane w postaci dziesiętnej.

3

C

 

 1.  

Dodać dwa wyrażenia dwumianowane zapisane dziesiętnie.

3

C

 

 1.  

Odjąć dwa wyrażenia dwumianowane zapisane dziesiętnie.

3

C

 

 1.  

Znaleźć oś symetrii figury.

3

A

 

 1.  

Uporządkować ułamki rosnąco bądź malejąco.

3

B

 

 1.  

Zaznaczyć ułamki na osi liczbowej.

3

C

 

 1.  

Narysować prostokąt w danej skali.

3

C

 

 1.  

Porównać dwa ułamki o tych samych licznikach.

3

B

 

 1.  

Odjąć ułamek od liczby naturalnej.

3

C

 

 1.  

Opisać własności danego prostopadłościanu.

3

B

 

 1.  

Narysować siatkę prostopadłościanu i sześcianu.

3

B

 

 1.  

Obliczyć objętość prostopadłościanu o podanych wymiarach.

3

C

 

 1.  

Obliczyć  pole powierzchni prostopadłościanu, korzystając z rysunku jego siatki.

3

C

 

 1.  

Zbudować liczbę naturalną na podstawie informacji, w której podano związki między cyframi w poszczególnych rzędach tej liczby.

4

D

 

 1.  

Zaplanować kolejność obliczeń (niekoniecznie zbierając je w jednym zapisie), rozwiązując zadania tekstowe.

4

C

 

 1.  

Zastosować własności działań do szybkiego wykonywania rachunków.

4

D

 

 1.  

Zbudować liczby o podanych własnościach, z wykorzystaniem ich cech podzielności.

4

B

 

 1.  

Obliczyć wartość wyrażenia, w którym występuje więcej niż jedno działanie, stosując algorytmy obliczeń pisemnych działania

4

C

 

 1.  

Zbudować obiekt (wyraz, figurę, wycinankę) spełniający warunki związane z symetrią.

4

C

 

 1.  

Narysować wielokąt o podanych własnościach.

4

C

 

 1.  

Zbudować wzorek z zapałek według podanej instrukcji.

4

C

 

 1.  

Opisać wyrażeniem obwód narysowanego prostokąta o podanych wymiarach

4

C

 

 1.  

Obliczyć długość boku prostokąta o podanym obwodzie i długości drugiego boku.

4

C

 

 1.  

Obliczyć długość boku prostokąta o podanym polu i długości drugiego boku.

4

C

 

 1.  

Obliczyć pole narysowanego wielokąta.

4

C

 

 1.  

Wyznaczyć skalę planu lub mapy na podstawie informacji o odległościach na planie i w terenie.

4

C

 

 1.  

Podejmuje próby porównywania ułamków o różnych licznikach i mianownikach.

4

C

 

 1.  

Odczytać na dwa sposoby punkt zaznaczony na osi (ułamki równe).

4

A

 

 1.  

Obliczyć w sytuacjach praktycznych, ułamek liczby.

4

C

 

 1.  

Rozwiązać zadania tekstowe, w których występuje dodawanie i odejmowanie ułamków zwykłych.

4

C

 

 1.  

Rozwiązać zadania tekstowe związane z obliczaniem obwodów i pól poznanych wielokątów.

4

C

 

 1.  

Zbadać własności układów liczb w kalendarzu.

4

D

 

 1.  

Obliczyć odległość w terenie na podstawie skali i odległości na mapie.

4

C

 

 1.  

Obliczyć odległość na mapie na podstawie skali i odległości w terenie.

4

C

 

 1.  

Narysować siatkę prostopadłościanu.

4

C

 

 1.  

Obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu o podanych wymiarach.

4

C

 

 1.  

Zbadać własności szkieletów prostopadłościanów.

4

D

 

 1.  

Obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu o danych długościach krawędzi.

4

C

 

 1.  

Obliczyć, ile sześcianów jednostkowych zmieści się w prostopadłościanie o wymiarach naturalnych.

4

C

 

 1.  

Zbadać  możliwości budowania liczb wielocyfrowych o podanych własnościach

5

D

 

 1.  

Zbadać  różne strategie mnożenia i dzielenia w pamięci.

5

D

 

 1.  

Zbadać własności zapisu rzymskiego.

5

D

 

 1.  

Zbadać własności wielokrotności i dzielników.

5

D

 

 1.  

Zbadać  ułamki spełniające podane własności.

5

D

 

 1.  

Przedstawić treść zadania w postaci obrazka i rozwiązać je.

5

C

 

 1.  

Rozwiązać zadania otwarte (o wielu możliwych odpowiedziach) związane z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem lub dzieleniem i ich własnościami.

5

D

 

 1.  

Narysować figurę na podstawie jej opisu zawierającego określenia związane z równoległością, prostopadłością i symetrią.

5

D

 

 1.  

Narysować plan konkretnego obiektu w dobranej przez siebie skali.

5

C

 

 1.  

Zbadać własności skali.

5

D

 

 1.  

Wymyślić własną układankę.

5

C

 

 1.  

Obliczyć pole prostokąta o podanym obwodzie i związkach między bokami.

5

D

 

 1.  

Zbadać, w jaki sposób zmienia się obwód prostokąta przy zmianie długości jego boków.

5

D

 

 1.  

Zbadać własności sekwencji brył zbudowanych z identycznych sześciennych klocków.

5

D

 

 1.  

Obliczyć pole sześcianu znając jego objętość i odwrotnie.

5

C

 

 1.  

Rozwiązać zadania otwarte dotyczące własności poznanych figur i brył.

5

C

 

 

 

 

Wymagania programowe do klasy V

uporządkowane według poziomów wymagań

 

Lp.

Wymagania

Ocena

Kategoria

 1.  

Dodać pisemnie liczby wielocyfrowe naturalne.

2

C

 1.  

Odjąć pisemnie liczby wielocyfrowe naturalne.

2

C

 1.  

Pomnożyć pisemnie liczby wielocyfrowe naturalne.

2

C

 1.  

Podzielić pisemnie liczby wielocyfrowe naturalne.

2

C

 1.  

Użyć kalkulatora do obliczeń na liczbach naturalnych.

2

D

 1.  

Rozwiązuje zadania tekstowe związane z dodawaniem i odejmowaniem liczb naturalnych, także z wykorzystaniem porównywania różnicowego.

2

C

 1.  

Znaleźć dzielniki podanej liczby naturalnej.

2

A

 1.  

Znaleźć kilka różnych wielokrotności podanej liczby naturalnej.

2

A

 1.  

Odczytać zapisaną cyframi liczbę dziesiętną.

2

C

 1.  

Zapisać cyframi zapisaną słownie liczbę dziesiętną.

2

C

 1.  

Porównać dwie liczby dziesiętne.

2

C

 1.  

Odczytać liczbę dziesiętną zaznaczoną na osi.

2

A

 1.  

Dodać dwie liczby dziesiętne sposobem pisemnym.

2

C

 1.  

Odjąć dwie liczby dziesiętne sposobem pisemnym.

2

C

 1.  

Zaokrąglić w górę i w dół podane wielkości.

2

C

 1.  

Rozstrzygnąć, czy dwie narysowane figury są swoimi lustrzanymi odbiciami.

2

B

 1.  

Narysować okręgi i koła o podanym promieniu.

2

C

 1.  

Narysować odcinek prostopadły danego odcinka na papierze w kratkę.

2

C

 1.  

Narysować odcinek równoległy do danego odcinka na papierze w kratkę.

2

C

 1.  

Rozpoznawać i nazywać kąty: ostry, prosty, rozwarty,  półpełny, pełny, wypukły, wklęsły.

2

A

 1.  

Zmierzyć rozwartość narysowanego kąta.

2

C

 1.  

Porównać dwa ułamki o jednakowych licznikach lub mianownikach.

2

C

 1.  

Przedstawić liczbę mieszaną w postaci ułamka i odwrotnie.

2

C

 1.  

Odczytać ułamek i liczbę mieszaną zaznaczoną na osi.

2

C

 1.  

Porównać dwie liczby całkowite.

2

A

 1.  

Zaznaczyć liczbę całkowitą na osi liczbowej.

2

A

 1.  

Odczytać liczbę całkowitą zaznaczoną na osi.

2

A

 1.  

Rozróżniać trójkąty równoboczne, równoramienne i różnoboczne.

2

B

 1.  

Rozróżniać trójkąty ostrokątne, prostokątne i rozwartokątne.

2

B

 1.  

Obliczyć rozwartość trzeciego kąta trójkąta, znając rozwartości dwóch pozostałych kątów.

2

C

 1.  

Obliczyć rozwartość czwartego kąta czworokąta, znając rozwartości trzech pozostałych kątów.

2

C

 1.  

Wśród narysowanych czworokątów rozróżnić i nazwać: trapezy, równoległoboki, prostokąty, romby, kwadraty.

2

B

 1.  

Narysować: trapez, równoległobok, prostokąt, romb, kwadrat.

2

C

 1.  

Odczytać współrzędne zaznaczonego punktu.

2

C

 1.  

Zaznaczyć punkt o danych współrzędnych.

2

C

 1.  

Pomnożyć liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną.

2

C

 1.  

Podzielić liczbę dziesiętną przez liczbę naturalną.

2

C

 1.  

Pomnożyć ułamek przez liczbę naturalną.

2

C

 1.  

Odczytać, jaki procent figury zamalowano.

2

B

 1.  

Zapisać, w prostych sytuacjach, ułamek w postaci dziesiętnej.

2

B

 1.  

Narysować prostokąt w danej skali.

2

C

 1.  

Obliczyć pole prostokąta.

2

C

 1.  

Odczytać dane z diagramu słupkowego.

2

B

 1.  

Narysować wagę do równania.

2

B

 1.  

Rozpoznać prostopadłościan i sześcian i opisać ich własności.

2

B

 1.  

Obliczyć objętość prostopadłościanu o podanych wymiarach.

2

C

 1.  

Obliczyć wartość wyrażenia złożonego z kilku działań na liczbach naturalnych pamiętając o kolejności wykonywania działań.

2

C

 1.  

Rozwiązać zadania tekstowe związane z mnożeniem
i dzieleniem liczb naturalnych, także z wykorzystaniem porównywania ilorazowego.

3

C

 1.  

Rozstrzygnąć, czy liczba naturalna dzieli się przez 3 lub 9.

3

B

 1.  

Rozpoznać liczby pierwsze i złożone, wykorzystując cechy podzielności.

3

B

 1.  

Uporządkować liczby dziesiętne.

3

C

 1.  

Pomnożyć lub podzielić liczbę dziesiętną przez 10, 100, 1000 itd.

3

C

 1.  

Szacować wielkości wyniku, wykonując obliczenie na kalkulatorze.

3

C

 1.  

Dobrać jednostkę i zaznaczyć liczbę dziesiętną na osi liczbowej.

3

C

 1.  

Narysować figury o zadanej liczbie osi symetrii.

3

C

 1.  

Narysować odcinek prostopadły do danego odcinka na papierze gładkim.

3

C

 1.  

Narysować odcinek prostopadły do danego odcinka na papierze gładkim.

3

C

 1.  

Narysować kąt o podanej rozwartości.

3

C

 1.  

Skrócić lub rozszerzyć ułamek.

3

C

 1.  

Porównać dwa ułamki o różnych licznikach lub różnych mianownikach.

3

C

 1.  

Porównać i uporządkować ułamki i liczby mieszane.

3

C

 1.  

Zaznaczyć ułamek i liczbę mieszaną na osi liczbowej.

3

C

 1.  

Dodać dwa ułamki o różnych mianownikach.

3

C

 1.  

Odjąć dwa ułamki o różnych mianownikach.

3

C

 1.  

Uporządkować liczby całkowite.

3

C

 1.  

Zaokrąglić liczbę dziesiętną do liczby naturalnej.

3

B

 1.  

Obliczyć ułamek danej liczby naturalnej.

3

C

 1.  

Zamalować podaną w procentach część figury.

3

C

 1.  

Obliczyć procent danej liczby naturalnej.

3

C

 1.  

Zamienić liczbę dziesiętną na ułamek.

3

C

 1.  

Podzielić ułamek przez liczbę naturalną.

3

C

 1.  

Narysować wysokość trójkąta, równoległoboku i trapezu.

3

C

 1.  

Obliczyć pole równoległoboku.

3

C

 1.  

Zamienić, w niezbyt skomplikowanych przypadkach, jednostki pola powierzchni.

3

B

 1.  

Obliczyć kwadrat i trzecią potęgę liczby naturalnej.

3

C

 1.  

Obliczyć pole trójkąta.

3

C

 1.  

Obliczyć pole trapezu.

3

C

 1.  

Zaznaczyć w układzie współrzędnych wierzchołki wielokątów o podanych własnościach.

3

C

 1.  

Narysować diagram słupkowy na podstawie danych z tabelki.

3

C

 1.  

Napisać równanie pasujące do narysowanej wagi i je rozwiązać.

3

C

 1.  

Obliczyć rzeczywiste odległości na podstawie informacji podanej na planie

3

C

 1.  

Obliczyć pole powierzchni prostopadłościanu o podanych wymiarach.

3

C

 1.  

Narysować siatkę prostopadłościanu i sześcianu.

3

C

 1.  

Ocenić, które wydarzenie jest pewne, które możliwe, a które niemożliwe.

3

C

 1.  

Zbudować liczby o podanych własnościach związanych z ich podzielnością.

4

C

 1.  

Zaplanować i wykonać obliczenia na liczbach naturalnych, pamiętając o kolejności wykonywania działań.

4

C

 1.  

Rozstrzygnąć, czy liczba naturalna dzieli się przez liczbę będącą wielokrotnością dwóch podanych liczb.

4

B

 1.  

Dodać ułamki i liczby mieszane o różnych mianownikach .

4

C

 1.  

Odjąć liczby mieszane o różnych mianownikach.

4

C

 1.  

Rozwiązać zadania tekstowe z wykorzystaniem dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych i ułamków zwykłych.

4

C

 1.  

Sprawdzić działanie maszynki liczbowej układając tabelkę do rysunku przedstawiającego działanie maszynki.

4

C

 1.  

Pogrupować czworokąty zgodnie z ich własnościami.

4

B

 1.  

Zaprojektować kompozycje figur spełniające podane warunki.

4

C

 1.  

Wykonać obliczenia na liczbach dziesiętnych i ułamkach.

4

C

 1.  

Narysować wielokąty o podanych rodzajach kątów.

4

C

 1.  

Rozwiązać zadania z wykorzystaniem sumy kątów
w trójkącie i czworokącie.

4

C

 1.  

Rozwiązać zadania tekstowe związane z obliczaniem pól figur płaskich.

4

C

 1.  

Zbadać, w jakiej skali sporządzono rysunek.

4

C

 1.  

Rozwiązać zadania tekstowe związane z objętością prostopadłościanu.

4

C

 1.  

Opisać wyrażeniem arytmetycznym treść zadania tekstowego pamiętając o kolejności działań.

5

C

 1.  

Zbadać podzielność liczb naturalnych, w tym własności liczb pierwszych i złożonych.

5

D

 1.  

Zbadać  własności dodawania i odejmowania liczb dziesiętnych

5

D

 1.  

Rozwiązać zadania tekstowe z wykorzystaniem działań na liczbach dziesiętnych.

5

C

 1.  

Zbadać własności kilku odcinków (prostych) prostopadłych i równoległych.

5

D

 1.  

Zbadać własności wielokątów związane z rodzajem kątów.

5

D

 1.  

Zbadać własności ułamków i działań na ułamkach.

5

D

 1.  

Sprawdzić działanie maszynki liczbowej układając tabelkę do opisu działania maszynki.

5

C

 1.  

Analizować  i porównywać różne strategie rozwiązywania zadań tekstowych.

5

D

 1.  

Rozwiązać zadania tekstowe, w których występują obliczenia procentowe.

5

C

 1.  

Zbadać  własności figur związane z ich polem.

5

C

 1.  

Rozwiązać zadania tekstowe związane z polem powierzchni prostopadłościanu.

5

C

 1.  

Zamienić jednostki pola i objętości.

5

C

 1.  

Przygotować i przeprowadzić ankietę na dany temat, a zebrane dane przedstawić w tabelce i na diagramie słupkowym

5

C

 1.  

Ocenić, które z dwóch wydarzeń powinno zdarzać się częściej.

5

B

 

 

 

Wymagania programowe do klasy VI

uporządkowane według poziomów wymagań

 

Lp.

Wymagania

Ocena

Kategoria

 1.  

Porównać dwie liczby całkowite.

2

C

 1.  

Uporządkować liczby całkowite.

2

C

 1.  

Znaleźć liczbę przeciwną do danej liczby.

2

B

 1.  

Zapisać w postaci nierówności podany warunek dotyczący liczb.

2

C

 1.  

Dodać dwie liczby o tych samych znakach.

2

C

 1.  

Pomnożyć ułamki.

2

C

 1.  

Pomnożyć liczby mieszane.

2

C

 1.  

Ustalić, w prostych sytuacjach, czy dwie figury są przystające.

2

B

 1.  

Odczytać współrzędne punktu zaznaczonego w układzie współrzędnych.

2

B

 1.  

Zaznaczyć w układzie współrzędnych punkt o podanych współrzędnych.

2

B

 1.  

Pomnożyć dwie liczby całkowite.

2

C

 1.  

Podzielić dwie liczby całkowite.

2

C

 1.  

Wykorzystać kalkulator do obliczeń na liczbach całkowitych.

2

C

 1.  

Obliczyć ułamek danej liczby.

2

C

 1.  

Obliczyć pole prostokąta, równoległoboku, trójkąta.

2

C

 1.  

Rozpoznawać wśród modeli brył graniastosłupy, ostrosłupy, walce, stożki i kule.

2

B

 1.  

Nazywać graniastosłupy na podstawie modeli.

2

B

 1.  

Obliczyć pole powierzchni i objętość prostopadłościanów.

2

C

 1.  

Rozwiązać równanie typu: a + x = b.

2

C

 1.  

Rozwiązać równanie typu: ax = b.

2

C

 1.  

Zapisać potęgę w postaci iloczynu.

2

A

 1.  

Obliczyć wartość potęgi.

2

C

 1.  

Zapisać liczbę dziesiętną w postaci ułamka.

2

B

 1.  

Odczytać informacje z diagramów słupkowych.

2

C

 1.  

Narysować diagramy słupkowe przedstawiające posiadane dane.

2

C

 1.  

Skonstruować symetralną odcinka.

2

C

 1.  

Zaznaczyć na osi liczby spełniające pewną nierówność.

3

C

 1.  

Opisać za pomocą nierówności przedział zaznaczony na osi liczbowej.

3

C

 1.  

Dodać dwie liczby o różnych znakach.

3

C

 1.  

Odjąć dwie liczby o tych samych znakach.

3

C

 1.  

Odjąć dwie liczby o różnych znakach.

3

C

 1.  

Znaleźć liczbę odwrotną do danej liczby.

3

C

 1.  

Wykorzystać pamięć kalkulatora do wykonywania obliczeń.

3

C

 1.  

Podzielić ułamki.

3

C

 1.  

Podzielić liczby mieszane.

3

C

 1.  

Opisać sytuację prostym wyrażeniem algebraicznym.

3

C

 1.  

Obliczyć wartość prostego wyrażenia algebraicznego.

3

C

 1.  

Obliczyć rozwartość kąta przyległego do danego kąta.

3

C

 1.  

Obliczyć rozwartości kątów wykorzystując to, że kąty wierzchołkowe mają takie same rozwartości.

3

C

 1.  

Obliczyć rozwartości kątów korzystając z równości kątów naprzemianległych.

3

C

 1.  

Podać najważniejsze własności podstawowych rodzajów wielokątów.

3

A

 1.  

Pomnożyć pisemnie dwie liczby dziesiętne.

3

C

 1.  

Podzielić pisemnie dwie liczby dziesiętne.

3

C

 1.  

Obliczyć procent danej liczby.

3

C

 1.  

Obliczyć pola trapezu i deltoidu.

3

C

 1.  

Nazywać ostrosłupy na podstawie modeli.

3

B

 1.  

Narysować siatki graniastosłupów i ostrosłupów.

3

C

 1.  

Obliczyć objętość graniastosłupów.

3

C

 1.  

Rozwiązać równanie typu: ax + b = c.

3

C

 1.  

Sprawdzić, czy dana liczba spełnia równanie.

3

C

 1.  

Zapisać treść zadania w postaci obrazka.

3

C

 1.  

Wskazać podstawę i wykładnik potęgi.

3

A

 1.  

Zapisać ułamek w postaci dziesiętnej.

3

C

 1.  

Zapisać liczbę dziesiętną w postaci ułamka nieskracalnego.

3

C

 1.  

Wskazać i nazwać cięciwę wyznaczoną przez dwa punkty leżące na okręgu.

3

A

 1.  

Wskazać i nazwać łuk wyznaczony przez trzy punkty leżące na okręgu.

3

A

 1.  

Wskazać i nazwać półproste, których początkiem jest dany punkt na prostej.

3

A

 1.  

Skonstruować dwusieczną kąta.

3

C

 1.  

Odczytać informacje z diagramów kołowych.

3

C

 1.  

Narysować diagramy kołowe przedstawiające posiadane dane.

3

C

 1.  

Obliczyć średnią arytmetyczną podanych liczb całkowitych.

3

C

 1.  

Obliczyć drogę, mając czas i prędkość lub prędkość, mając czas i drogę.

3

C

 1.  

Zapisać w postaci nierówności podany praktyczny warunek dotyczący wielkości (np. dopuszczalna ładowność).

3

C

 1.  

Wykonać działania na liczbach całkowitych z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań.

4

C

 1.  

Wykorzystać kalkulator do obliczeń procentowych.

4

C

 1.  

Rozwiązać zadania tekstowe związane z dodawaniem, odejmowaniem liczb całkowitych.

4

C

 1.  

Uprościć wyrażenie algebraiczne.

4

C

 1.  

Ustalić, w prostych sytuacjach, co trzeba zrobić, aby nałożyć na siebie figury przystające.

4

B

 1.  

Obliczyć rozwartości kątów, korzystając z własności kątów przyległych,  wierzchołkowych i naprzemianległych.

4

C

 1.  

Rozwiązać zadania tekstowe związane z mnożeniem i dzieleniem liczb dziesiętnych

4

C

 1.  

Rozwiązać zadania, dotyczące obliczania prędkości, drogi, czasu.

4

C

 1.  

Opisywać własności ostrosłupów, walców, stożków i kul na podstawie modeli.

4

B

 1.  

Obliczyć pole graniastosłupów i ostrosłupów.

4

C

 1.  

Zamieniać jednostki pola i objętości.

4

B

 1.  

Zapisać treść zadania w postaci schematycznego rysunku.

4

C

 1.  

Zapisać treść zadania w postaci równania.

4

C

 1.  

Rozwiązać równanie typu: ax + b = cx + d.

4

C

 1.  

Rozwiązać zadanie tekstowe przedstawione w postaci obrazka.

4

C

 1.  

Sprawdzić, rozwiązanie zadania z warunkami zadania.

4

C

 1.  

Oszacować pierwiastek kwadratowy z liczby.

4

B

 1.  

Obliczyć średnią arytmetyczną kilku liczb wymiernych.

4

C

 1.  

Rozwiązać zadania tekstowe dotyczące średniej arytmetycznej.

4

C

 1.  

Wskazać okres w rozwinięciu dziesiętnym nieskończonym ułamka.

4

B

 1.  

Skonstruować trójkąt mając dane trzy jego boki.

4

C

 1.  

Wykonać na ułamkach obliczenie, w którym występuje kilka różnych działań.

5

C

 1.  

Wykorzystać kalkulator do wykonywania działań łącznych.

5

C

 1.  

Zaznaczyć w układzie współrzędnych figurę spełniającą podane warunki.

5

D

 1.  

Obliczyć liczbę, gdy dany jest jej ułamek.

5

C

 1.  

Wyznaczyć rozwartości kątów w oparciu o ich związki miarowe.

5

B

 1.  

Znaleźć rozwinięcie dziesiętne ułamka.

5

C

 1.  

Zaplanować i wykonać obliczenia, w których występują liczby zapisane dziesiętnie.

5

C

 1.  

Rozwiązać zadania tekstowe z wykorzystaniem obliczeń procentowych.

5

C

 1.  

Rozstrzygnąć, w prostych sytuacjach, czy dwa wyrażenia algebraiczne są równe.

5

B

 1.  

Rozwiązać nierówność podwójną.

5

C

 1.  

Obliczyć liczbę, gdy dany jest jej procent.

5

D

 1.  

Obliczyć pole figury, którą trzeba rozłożyć na trójkąty i czworokąty.

5

D

 1.  

Oszacować pierwiastek trzeciego stopnia z liczby.

5

B

 1.  

Obliczyć, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba.

5

C

 1.  

Zbadać własności średniej arytmetycznej.

5

D

 1.  

Użyć równań do rozwiązywania zadań tekstowych.

5

C

 1.  

Rozwiązać zadania związane z konstrukcją figur spełniających podane warunki.

5

C

 1.  

Zbadać sytuacje o charakterze probabilistycznym. 

5

D