PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

 

Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr83, poz. 562 ze zm.).

PSO opiera się na postanowieniach Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (WSO) obowiązującego w Zespole Szkół w Starym Pilczynie.

 

ZADASY OCENIANIA UCZNIÓW

1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy, umiejętności i postaw ucznia, określa jego postępy w opanowaniu wymagań edukacyjnych poszczególnych poziomów przewidzianych w podstawie programowej.

 

2. W pierwszym tygodniu roku szkolnego uczniowie i rodzice (prawni opiekunowie) zostają zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach plastyki. Fakt ten jest odnotowany w dzienniku lekcyjnym.

 

3. Ocena wiedzy i umiejętności stanowi proces złożony oraz wymaga indywidualnej analizy możliwości twórczych każdego ucznia. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na:

1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,

2) jego indywidualny wkład pracy potrzebny do realizacji określonych zadań plastycznych,

3) zaangażowanie ucznia w działania plastyczne,

4) uzyskany przez niego poziom wiedzy i umiejętności w zakresie różnych form aktywności plastycznej (ćwiczenia praktyczne, warsztat twórczy ucznia) i wiadomości z teorii plastyki (elementy wiedzy o sztuce, zagadnienia plastyczne),

5) postawę ucznia wobec dóbr kultury i wytworów sztuki,

6) podejmowanie przez ucznia dodatkowych zadań plastycznych, włączanie się w życie artystyczne szkoły i środowiska,

7) uczestnictwo ucznia w zajęciach,

8) przygotowanie ucznia do zajęć,

9) umiejętność formułowania problemów, wyciągania wniosków oraz poszukiwania własnych rozwiązań.

 

4. Na ocenę semestralną z plastyki składają się oceny różnych form aktywności ucznia:

1) działalność plastyczna:

a) przygotowanie ucznia do zajęć,

b) ćwiczenia praktyczne,

c) współpraca w grupie,

d) jakość pracy, aktywność, zaangażowanie w działania plastyczne;

2) wiedza przedmiotowa i jej rozumienie w zakresie wyznaczonym programem nauczania:

a) odpowiedź ustna,

b) kartkówki (bieżąca odpowiedź ),

c) sprawdziany;

3) prace domowe:

a) bieżące – utrwalające lub przygotowujące do opracowania nowej lekcji,

b) długoterminowe (praca nad projektem)

c) prace nieobowiązkowe, dodatkowe (własna aktywność plastyczna, prowadzenie notatek, recenzje z wystaw, referaty, wykonywanie prezentacji itp., jako samodzielna uczniowska propozycja poszerzenia wiadomości i umiejętności);

4) osiągnięcia w konkursach plastycznych.

 

5. Zasady ustalania oceny bieżącej:

1) obszar wiadomości i umiejętności:

a) prace pisemne oceniane są wg ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed sprawdzianem wiadomości ucznia. Sprawdziany obejmujące wiadomości i umiejętności z danego działu lub semestralne zapowiadane są na poprzedzających zajęciach (czyli 7 dni wcześniej), kartkówki z ostatnich 3 lekcji nie muszą być zapowiadane. Uczeń ma obowiązek zaliczenia sprawdziany w przypadku swojej nieobecności, a także prawo do jednokrotnej poprawy oceny ze sprawdziany w terminie ustalonym przez nauczyciela. Prace pisemne oceniane są zgodnie z punktacją WSO (%).

b) prace plastyczne oceniane są wg ustalonych każdorazowo zasad podanych przez nauczyciela przed rozpoczęciem pracy. W szczególności prace ucznia oceniane są za:

- zgodność z tematem

- bogactwo treści

- wartości formalne (kompozycja, kolorystyka, wykorzystanie właściwości tworzywa, techniki)

- trafność obserwacji

- pomysłowość (oryginalność)

- wrażliwość

- samodzielność

c) odpowiedzi ustne oraz prace domowe, za które stawia się stopnie, oceniane są w zależności od obszerności i poziomu prezentowanych wiadomości i umiejętności.

Odpowiedzi ustne obejmują wiedzę z 3 ostatnich tematów.

2) Obszar postawy w stosunku do przedmiotu plastyka:

a) przygotowanie do zajęć: uczniowi przysługują 3 zgłoszenia nieprzygotowania do lekcji w półroczu. O nieprzygotowaniu uczeń informuje nauczyciela zaraz po wejściu do klasy. Zgłoszenia mogą dotyczyć:

- braku zeszytu,

- braku gotowości do odpowiedzi ustnej,

- braku materiałów i pomocy plastycznych na lekcji.

b) nieprzygotowanie zostaje odnotowane znakiem „-„. Jeżeli z powodu braku materiałów plastycznych uczeń nie może wykonać swojej pracy na zajęciach, nauczyciel prowadzący wyznacza inne (podobne) ćwiczenie dla ucznia na lekcji. W domu uczeń poprawia pracę w zadanej technice. Za nieodrobioną pracę domową (o ile ten fakt nie został usprawiedliwiony przez rodziców lub prawnych opiekunów i wcześniej zgłoszony przez ucznia) uczeń otrzymuje minus („-„). Brak zadania należy uzupełnić do następnej lekcji. Suma trzech „-„ daje ocenę niedostateczną.

c) aktywność i zaangażowanie na lekcji dotyczy samodzielnego rozwiązywania zadań, problemów

- stosowanie odpowiednich metod w oparciu o poznane prawa; udział w dyskusji, umiejętna obserwacja oraz interpretacja, posiadanie zeszytu, innych pomocy. Za aktywną postawę na zajęciach uczeń może zdobyć „+”. Trzykrotne otrzymanie „+” równoznaczne jest uzyskaniu oceny bardzo dobrej.

d) praca pozalekcyjna (uczestnictwo w zajęciach Koła Plastycznego, angażowanie się w prace dekoratorskie na potrzeby szkoły).

e) współpraca w grupie (wywiązywanie się ze swojej roli).

f) tempo pracy:

g) udział w konkursach i uzyskiwane w nich osiągnięcia,

h) zeszyt sprawdzany jest raz w semestrze (estetyka, zapis tematów, notatek)

 

Nauczyciel Każdorazowo informuje o przewidywanym czasie na wykonanie ćwiczenia (ilość jednostek lekcyjnych) oraz terminie oddania prac. W uzasadnionych przypadkach (nieobecność usprawiedliwiona, szukanie odpowiednich materiałów, zaangażowanie w proces tworzenia, opinia PP) może przedłużyć termin oddania poprawionej pracy do 2 tygodni.

 

6. Jeżeli uczeń był nieobecny w szkole z powodu choroby to w przypadku pracy kontrolującej wiedzę sprawdza się jego wiadomości i umiejętności w uzgodnionym terminie. W przypadku jednodniowej nieobecności na sprawdzianie uczeń pisze w/w prace na następnej lekcji.

 

7. Uczeń ma prawo do jednokrotnego poprawienia oceny niedostatecznej lub dopuszczającej z pracy kontrolnej. Ocenę można poprawić w ciągu tygodnia od otrzymania w/w stopni lub w uzasadnionych wypadkach w terminie uzgodnionym z nauczycielem.

 

8. O postępach w nauce i ich brakach uczeń i jego rodzice powiadamiani są:

1) poprzez wpis do dzienniczka ucznia

2) Sprawdzone i ocenione prace pisemne, uczeń otrzymuje do wglądu w dniu otrzymania oceny.

3) Podczas zebrań i konsultacji nauczycieli z rodzicami.

 

9. Uczniowie oceniani są według skali określonej w przepisach ogólnych Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 

Stopień – skrót literowy – oznaczenie cyfrowe:

Celujący – cel – 6

Bardzo dobry – bdb – 5

Dobry – db – 4

Dostateczny – dst – 3

Dopuszczający – dop – 2

Niedostateczny – ndst – 1

 

10. Ocenę ze sprawdzianów, testów ustala się wg skali procentowej:

Stopień – skala procentowa:

Celujący – 100% + zadanie dodatkowe niewykraczające poza podstawę programową

Bardzo dobry – 100% - 95%

Dobry – 94% - 76%

Dostateczny – 75% - 51%

Dopuszczający – 50% - 35%

Niedostateczny – 34% - 0%

 

11. Ocena śródroczna i roczna nie jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen, jej podstawą są wyniki sprawdzianów i prac wykonywanych w klasie, odzwierciedla jednak pracę ucznia, wiedzę, umiejętności, aktywność i systematyczność.

 

12. Ocena roczna powinna być zapisana w dzienniku pełną nazwą, bez dodatkowych znaków.

 

13. Uczniom posiadającym odpowiednie orzeczenia z poradni pedagogiczno-psychologicznej obniżane są wymagania edukacyjne zgodnie z zaleceniami tej poradni.

 


Kryteria Oceniania z plastyki

 w klasach IV-VI Szkoły Podstawowej

 

 

OCENA CELUJĄCA
Aby otrzymać ocenę celującą bardzo dobry uczeń powinien zaprezentować indywidualne osiągnięcia twórcze:
1. namalować obraz olejny lub wykonać rzeźbę z przeznaczeniem do ekspozycji w szkole;
2. przygotowywać prace na konkursy, być ich laureatem;
3. wykonywać dekoracje okolicznościowe;
4. realizować wybitne prace w ramach ćwiczeń lekcyjnych.
5. opanować zakres wiadomości i umiejętności w stopniu bardzo dobrym

 

OCENA BARDZO DOBRA
Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą uczeń powinien:
1. rozróżniać i uzyskiwać barwy zimne, ciepłe, czyste i złamane, podstawowe i pochodne, kontrasty barwne (barwy dopełniające)
oraz stosować je w działaniach plastycznych;
2. znać pojęcia faktury, rytmu, kształtu i uwzględniać je
w przedstawieniach plastycznych: płaskich oraz przestrzennych;
3. umieć dostrzegać i stosować zasady kompozycji oraz równowagi
w kompozycji;
4. wyróżniać różnego rodzaju linie, znać ich możliwości i stosować je w wypowiedziach plastycznych;
5. starannie wykonywać prace plastyczne
6. rozróżniać dziedziny plastyki: architekturę, malarstwo, rzeźbę i sztukę użytkową;
7. opanować zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu wysokim

8. wyróżniająco wywiązywać się z wszelkich zadań
9. otrzymywać bardzo dobre oceny cząstkowe

 

OCENA DOBRA

Aby otrzymać ocenę dobrą uczeń powinien:
1. wyróżniać barwy podstawowe i pochodne;
2. dostrzegać różnego rodzaju kreski w otoczeniu oraz równowagę w kompozycji, a także posługiwać się znakiem plastycznym;
3. znać pojęcia faktury, rytmu i kształtu oraz uwzględniać je w przedstawieniach płaskich i przestrzennych;
4. znać zasady równowagi w kompozycji i posługiwać się nimi w praktyce;
5. rozróżniać dziedziny plastyki: architekturę, malarstwo, rzeźbę i sztukę użytkową;
6. opanować zakres wiadomości i umiejętności objętych programem w stopniu średnim

7. pracować systematycznie i efektywnie indywidualnie i grupowo.

8. najczęściej otrzymywać dobre oceny cząstkowe

 

OCENA DOSTATECZNA
Aby otrzymać ocenę dostateczną uczeń powinien:
1. opanować zakres wiadomości i umiejętności w stopniu poprawnym
2. wyróżniać barwy podstawowe i pochodne;
3. szukać równowagi w kompozycji plastycznej.

4. ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który nie systematycznie pracuje na lekcji oraz niechętnie podejmuje wszelkie działania
5. najczęściej otrzymywać dostateczne oceny cząstkowe

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA
Aby otrzymać ocenę dopuszczającą uczeń powinien:

1. opanować zakres wiadomości i umiejętności na poziomie elementarnym

2. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje działania

3. ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który nie wykonuje prac plastycznych bądź nie oddał większości prac do sprawdzenia

 

OCENA NIEDOSTATECZNA


Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który

1. na lekcjach nie pracuje, bądź niszczy wykonane prace przed ich oceną.

2. nawet na poziomie elementarnym nie opanował wiadomości i umiejętności

3. nie wykazuje zainteresowań przedmiotem

4. nie bierze udziału w działaniach plastycznych

5. nie prowadzi zeszytu przedmiotowego

6. najczęściej jest nie przygotowany do lekcji

7. nie wykazuje chęci poprawy oceny