PUBLICZE GIMNAZJUM W STARYM PILCZYNIE

 

PSO ORAZ ZASADY OCENIANIA Z ZAJEĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM

 

 

Przedmiotowe zasady oceniania zawierają:

– zasady bieżącego oceniania uczniów,

– warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej,

– zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego,

– warunki i zasady uzyskania oceny wyższej niż przewidywana,

– sposób informowania uczniów i ich rodziców o postępach w nauce,

– przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny.

 

Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych:

– aktywność na lekcjach,

– prace wytwórcze wykonywane na lekcjach,

– zadania dodatkowe,

– odpowiedzi ustne,

– testy,

– zadania domowe,

- przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym – dotyczy zachowań podczas zajęć szkolnych oraz po szkole,

– przygotowanie uczniów do zajęć.

 

Zasady oceniania:

– na lekcjach zajęć technicznych oceniane są wyżej wymienione obszary;

– ocena zależy od poziomu wymagań na dany stopień, sposobu rozwiązania, prezentacji rozwiązania, estetyki, systematyczności (wywiązanie się w terminie);

– uczeń ma obowiązek systematycznego i estetycznego prowadzenia zeszytu przedmiotowego, który również podlega ocenie;

– po długiej usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do lekcji;

– w ciągu półrocza uczeń ma prawo zgłoszenia dwa razy nieprzygotowania do lekcji, bez podania powodu, nieprzygotowanie to także brak zeszytu, przyrządów do rysowania i pracy domowej;

- trzecie nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną,

– za niezgłoszony nieprzygotowanie uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną;

– sprawdziany (testy) będą zapowiadane z tygodniowym wyprzedzeniem i oceniane do dwóch tygodni;

– maksymalny czas trwania sprawdzianu (testu) wynosi 40 min;

- łamanie zasad bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym skutkuje dodatkową pracą z tego zakresu lub oceną niedostateczną,

– sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według następujących zasad przeliczania:

·         100% + zad. dodatkowe             ocena celująca

·         100% – 91%                                ocena bardzo dobra

·         90% – 75%                                  ocena dobra

·         74% – 51%                                  ocena dostateczna

·         50% – 35%                                  ocena dopuszczająca

·         mniej niż 35%                              ocena niedostateczna.

– prace pisemne z materiału bieżącego, obejmującego trzy ostatnie tematy lekcyjne, nie będą zapowiadane we wcześniejszym terminie;

– przy realizacji zadań oceniane będą:

·         przedstawianie rozwiązań problemów w postaci planu działania, schematu,

·         umiejętność zarządzania informacją,

·         umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji,

·         przestrzeganie praw i zasad współżycia,

·         umiejętność współpracy w grupie, dyscyplina pracy;

– każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen, które może uzyskać, biorąc udział w konkursach, wykonując i przygotowując referat na temat określony przez nauczyciela lub stworzy własny projekt pracy (po uzgodnieniu z nauczycielem);

– nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia od obowiązku sporządzenia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności.

 

Aktywność na lekcjach oraz jej brak zostaną ocenione następująco:

– uczeń otrzymuje „+” z aktywności na lekcji za:

·         właściwe i szybkie rozwiązanie bieżącego problemu,

·         gotowość do wykonywania ćwiczeń i zadań zaleconych do wykonania w trakcie zajęć,

·         podejmowanie merytorycznej dyskusji,

·         szybkość i trafność spostrzeżeń trudnych do wykrycia,

·         dodatkowe przygotowanie materiałów do lekcji,

·         wykazanie się szczególnymi wiadomościami lub umiejętnościami,

·         pomoc kolegom w przyswajaniu wiedzy i umiejętności technicznych,

·         wykonanie pomocy do pracowni,

·         inne,

– uczeń otrzymuje „–” za brak aktywności na lekcji, gdy:

·         zajmuje się na lekcji czynnościami nie związanymi z realizowanym tematem,

·         wykazuje brak oczywistych umiejętności,

·         niszczy prace kolegów,

·         nie przestrzega regulaminu pracowni,

·         inne,

– sposób przeliczenia „+” i „–” na oceny:

·         bdb” za +, +, +

·         nast” za –, –, –

Ocena uczniów z zaleceniami PPP

– obniża się wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe i choroby uniemożliwiające sprostanie wymaganiom programowym, potwierdzone orzeczeniem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub opinią lekarza – specjalisty.

– w ocenianiu uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni:

·         wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych,

·         możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze i ocenienie ich wykonania etapami,

·         konieczność odczytania poleceń otrzymywanych przez innych uczniów w formie pisemnej,

·         branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych,

·         możliwość (za zgodą ucznia) zamiany pracy pisemnej na odpowiedź ustną (praca klasowa lub sprawdzian),

·         podczas odpowiedzi ustnych zadawanie większej ilości prostych pytań zamiast jednego złożonego,

·         obniżenie wymagań dotyczących estetyki zeszytu przedmiotowego,

·         możliwość udzielenia pomocy w przygotowaniu pracy dodatkowej.

 

Przewidywane osiągnięcia uczniów na poszczególne oceny.

 

Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy:

– biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych oraz wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania

– osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych

– systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji

– twórczo rozwija własne uzdolnienia

– śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki

– swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach

– stosuje rozwiązania nietypowe

– biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych

 

Ocenę bardzo dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

– opanował pełny zakres wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne

– prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć

– potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych

– ambitnie realizuje zadania indywidualne

– bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne

– jest świadomy zasad bhp podczas pracy

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy

– sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

– cechuje się systematycznością, konsekwencją działania

– systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– bierze udział w konkursach przedmiotowych

 

Ocenę dobrą uczeń otrzymuje, gdy:

– nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne

– wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela

– sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne

– zna i stosuje zasady bhp

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy

– poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami

– właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– czasami korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację

 

Ocenę dostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

– opanował minimum zakresu wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności

– poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami

– poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy

– stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy

– mało efektywnie wykorzystuje czas pracy

– rzadko korzysta z różnych źródeł informacji

– systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie

 

Ocenę poduszczającą uczeń otrzymuje, gdy:

– ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w programie nauczania

– rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności

– posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami

– w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia

– posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji

– prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie

 

Ocenę niedostateczną uczeń otrzymuje, gdy:

– nie opanował minimum wiedzy określonej w programie nauczania

– nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań

– nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów

– posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu

– nie potrafi organizować pracy

– jest niesamodzielny

– nie korzysta z żadnych źródeł informacji

– nie prowadzi dokumentacji

Ważną rzeczą podczas realizacji programu zajęć technicznych jest rozbudzenie u uczniów zainteresowania techniką, twórczej aktywności oraz umiejętności rozwiązywania problemów technicznych. Niewątpliwie zajęcia techniczne w znacznej mierze przyczyniają się do określenia przez ucznia mocnych i słabych stron oraz wyboru dalszej drogi kształcenia, a co za tym idzie – przyszłego zawodu.