PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO OPIERA SIĘ NA POSTANOWIENIACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA OBOWIĄZUJĄCEGO W ZESPOLE SZKÓŁ W STARYM PILCZYNIE

 

   Ocena z wychowania fizycznego na koniec semestru i na koniec roku szkolnego jest wypadkową następujących składowych:

1.      Sprawność

2.      Aktywność

3.      Frekwencja

Funkcje poszczególnych elementów składowych:

Sprawność – wdrażanie do samousprawniania i samodoskonalenia, dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną.

Aktywność – wdrażanie do podejmowania maksymalnego wysiłku, zaangażowania, inicjatywy i samodzielności, samokontroli i samooceny.

Frekwencja – wdrażanie do systematycznego uczestnictwa w zajęciach w aspekcie dydaktycznym, wychowawczym i zdrowotnym.

Sprawność

   Ocena ze sprawności jest wypadkową ocen cząstkowych z poszczególnych sprawdzianów związanych z realizowanymi dyscyplinami sportu. Do tych dyscyplin zaliczamy:

1.      Lekkoatletyka

2.      Gimnastyka

3.      Tenis stołowy

4.      Piłka nożna

5.      Piłka siatkowa

6.      Piłka ręczna

7.      Piłka koszykowa.

 

Ad. 1

Uczeń wykonuje wybrane przez nauczyciela próby sprawnościowa z zakresu szybkości, wytrzymałości, skoczności i siły:

- bieg na 60 m

- bieg na 800 m dz. SzP

- bieg na 1000m dz. Gimn. i chł SzP

- bieg na 1500m chł. Gimn

- skok w dal

- skok wzwyż

- pchnięcie kulą - Gimn.

- rzut piłeczką palantową – SzP

- rzut piłką lekarską

Za wykonanie każdej próby uczeń zostaje oceniony według tabel wynikowych dostosowanych do wieku ucznia. Uczniowie z istotnymi zaburzeniami w rozwoju fizycznym mają wymagania dostosowane do możliwości.

 

Ad. 2

Próby sprawnościowe z gimnastyki obejmują takie elementy jak:

- przewroty w przód i w tył o różnym stopniu trudności

- stanie na rękach i na głowie

- przerzut bokiem

- wymyk i odmyk na drążku

- skoki przez kozła i przez skrzynię

- ćwiczenia równoważne na ławeczce

- piramidy gimnastyczne

- układy gimnastyczne.

Ocenie podlega precyzja, elegancja i gracja ruchów.

Nauczyciel może zlecić wykonanie wszystkich prób lub wybrać kilka z nich.

 

Ad. 3

Sprawdzian umiejętności z tenisa stołowego stanowi turniej klasowy przeprowadzony systemem pucharowym. O ocenie decyduje zajęta w nim lokata.

 

Ad. 4, 5, 6, 7

Uczeń wykonuje dwie lub trzy próby w zakresie poszczególnych gier zespołowych. Próby są dostosowane do wieku i płci ucznia i jednakowe dla klas równoległych. Ocenie podlega dokładność wykonania próby oraz w niektórych przypadkach czas jej trwania.

 

Uwaga:

Uczeń przystępuje do sprawdzianu w wyznaczonym przez nauczyciela terminie. W przypadku, gdy uczeń nie przystąpi do wykonania którejkolwiek z wybranych dla grupy prób z własnej winy (brak stroju, ucieczka z lekcji, własna nie spowodowana stanem zdrowia decyzja), otrzymuje on ocenę niedostateczną. Możliwe jest wyznaczenie dodatkowego terminu na ewentualną poprawę uzyskanej oceny. W szczególnych przypadkach (zwolnienie lekarskie, nieobecność w szkole), uczeń ma wyznaczany indywidualny termin zaliczenia.

 

 

Aktywność

   Aktywność ucznia może odbywać się w formie:

1.      Pomocy w przygotowaniu sprzętu do zajęć.

2.      Prowadzeniu rozgrzewki.

3.      Systematycznym udziale w nadobowiązkowych formach kultury fizycznej: zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, SKS, inne pozalekcyjne zajęcia sportowo – rekreacyjne.

4.      Pomocy w organizacji szkolnych i międzyszkolnych zawodów sportowych.

5.      Pomocy w prowadzeniu kroniki sportowej szkoły, gazetek i gablot sportowych.

6.      Udziału w zawodach sportowych różnego szczebla.

 

Aktywność w pozytywnym sensie powoduje uzyskanie ocen cząstkowych celujących lub bardzo dobrych lub tzw. Plusów (+). Zebranie pięciu plusów to ocena cząstkowa bardzo dobra.

Frekwencja

    Negatywnie ocenianymi składowymi frekwencji jest;

1.      Spóźnianie się na lekcje.

2.      Ucieczka z lekcji.

3.      Brak odpowiedniego stroju sportowego.

4.      Nie przestrzeganie regulaminów obiektów sportowych.

5.      Nie przestrzeganie zasad bhp obowiązujących na lekcjach wychowania fizycznego.

6.      Brak dyscypliny i nie przestrzeganie zaleceń nauczyciela.

W takich przypadkach uczeń otrzymuje minusy.  Za piąty kolejny minus uczeń otrzymuje ocenę niedostateczną, jest to równoznaczne z wyczerpaniem limitu minusów. Każdy kolejny oznacza kolejną ocenę niedostateczną. System dotyczy każdego semestru. Uczeń który nie otrzymał w semestrze żadnego minusa dostaje ocenę celującą za frekwencję.

Inne postanowienia

 

1.      Bardzo ważną rolę przy wystawianiu oceny semestralnej jest postęp zrobiony przez ucznia w zakresie umiejętności ruchowych.

2.      Uczeń powinien znać prawidłową terminologię sportową i przepisy w zakresie dyscyplin sportowych realizowanych w ramach lekcji.

3.      Kontrola i ocena sprawności motorycznej uczniów z istotnymi zaburzeniami w rozwoju fizycznym odbywa się jednocześnie ze wszystkimi uczniami przy pomocy tych samych prób, lecz z dostosowaniem wymogów do możliwości indywidualnych tych uczniów.

4.      Uczeń może zostać zwolniony całkowicie bądź częściowo z ćwiczeń na lekcji na pisemny wniosek lekarza i za zgodą dyrektora szkoły.

5.      Ocenie z wychowania fizycznego nie podlega uczeń który na podstawie zwolnienia lekarza oraz dyrektora szkoły nie uczestniczył w ponad 50% lekcji w semestrze. Wyjątek stanowi sytuacja gdy wyniki uzyskane przez ucznia w pozostałym okresie pozwalają na jego ocenę – odbywa się to za zgodą ucznia i jego rodziców.

6.      Ocena końcowa jest wypadkową poszczególnych ocen ze sprawdzianów motorycznych, wymagań dotyczących aktywności i frekwencji oraz postępów ucznia w usprawnianiu.

7.      Uczniowie posiadający aktualne badania z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej mają wymogi dostosowane do zaleceń o ile dotyczą one którejś ze składowych wychowania fizycznego.

8.      Uczeń ma prawo poprawić ocenę semestralną poprzez egzamin poprawkowy, jeśli spełnia wymagania zawarte w WSO.

 

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA POSZCZEGÓLNYCH OCEN

 

Ocena celująca

- uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie wykraczającą poza program nauczania a co   najmniej ma ją na poziomie bardzo dobrym

- bierze czynny udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowo – rekreacyjnych

- posiada wzorową postawę i stosunek do przedmiotu

- posiada właściwe nawyki higieniczno zdrowotne (schludny wygląd, dbałość o higienę

- wykazał się znajomością prawidłowej terminologii sportowej i przepisów sportowych w zakresie gier realizowanych w szkole

- osiąga sukcesy w zawodach sportowych i kwalifikuje się do zawodów szczebla co najmniej powiatowego

-ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności lub spóźnienia ma lekcje

- otrzymał ocenę celującą za frekwencję

 

Ocena bardzo dobra:

- uczeń osiągnął sprawność fizyczną na poziomie dobrym lub bardzo dobrym czyniąc systematyczne postępy

- wykazał się znajomością terminologii sportowej i przepisów w zakresie dyscyplin realizowanych w szkole

- posiada prawidłowe nawyki higieniczne i stosunek do przedmiotu (jest zdyscyplinowany, nie spóźnia się na lekcje

- ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności na zajęciach

-systematycznie doskonali swoją sprawność motoryczną i wykazuję duże postępy w osobistym usprawnianiu

- bierze udział w zawodach sportowych

- nie otrzymał oceny niedostatecznej za frekwencję

 

Ocena dobra:

- uczeń osiągnął sprawność na poziomie dobrym czyniąc nieregularne postępy

- posiada dobrą lecz niepełną znajomość terminologii sportowej i przepisów sportowych w zakresie dyscyplin realizowanych w szkole

- nieregularnie przynosi strój na lekcje wychowania fizycznego ( ale nie otrzymał oceny niedostatecznej) ale posiada dobry stosunek do przedmiotu (jest zdyscyplinowany)

- nie spóźnia się na lekcje

Nie potrzebuje szczególnych bodźców i nakłaniania do pracy nad osobistym usprawnieniem

- dysponuje dobrą sprawnością motoryczną

 

Ocena dostateczna:

- uczeń spełnia dostateczne wymagania sprawnościowe ale brak jest wyraźnych postępów

- dysponuje przeciętną sprawnością motoryczną

- w jego wiadomościach z zakresu kultury fizycznej są znaczne braki a te które ma nie zawsze potrafi wykorzystać w praktyce

- wykazuje braki w dbałości o higienę i zdrowie osobiste

- nieregularnie przynosi strój na lekcje

- opuszcza zajęcia obowiązkowe, posiada nieusprawiedliwione godziny

- spóźnia się na zajęcia

- dyscyplina ucznia na lekcji jest niedostateczna i negatywnie wpływa na pracę całej grupy

 

Ocena dopuszczająca:

- uczeń spełni minimalne wymagania sprawnościowe, nie czyni postępów w zakresie sprawności motorycznej i umiejętności ruchowych

- wykazuje duże braki w znajomości przepisów sportowych w zakresie dyscyplin sportowych realizowanych w szkole

- nagminnie spóźnia się ma lekcje

- nieregularnie przynosi strój sportowy

- opuszcza zajęcia obowiązkowe, posiada nieusprawiedliwione godziny zajęć

- wykazuje duże braki w zakresie dbałości o higienę i zdrowie

- dyscyplina ucznia na lekcji jest negatywna lub lekceważąca i ma negatywny wpływ na pracę nauczyciela z grupą uczniów

 

Ocena niedostateczna:

- uczeń nie spełnia minimalnych wymagań sprawnościowych i nie zrobił żadnych postępów w zakresie sprawności motorycznej i umiejętności ruchowych

- wykazuje bardzo duże braki w znajomości przepisów w zakresie dyscyplin sportowych realizowanych w szkole

- nagminnie spóźnia się na lekcje

- często nie przynosi stroju sportowego

- często opuszcza zajęcia obowiązkowe

- wykazuje duże zaniedbanie w zakresie higieny osobistej i zdrowia (np. palenie papierosów)

- dyscyplina ucznia na lekcji jest zła lub lekceważąca i ma negatywny wpływ nie tylko na tok zajęć lecz również na bezpieczeństwo współćwiczących.

 

Sposób informowania uczniów i rodziców wymaganiach i postępach w nauce.

- w  pierwszym tygodniu roku szkolnego uczniowie zostają zapoznani z zasadami i kryteriami oceniania na lekcjach wychowania fizycznego

- nauczyciel informuje rodziców o wymaganiach,  kryteriach oceniania i postępach na zebraniach klasowych lub indywidualnych konsultacjach

- na początku roku szkolnego rodzice powinni poinformować nauczyciela wychowania fizycznego o problemach zdrowotnych swojego dziecka

- nauczyciel lub wychowawca informuje rodziców, dyrekcję, pedagoga lub psychologa o sytuacjach wymagających ich interwencji

- jeżeli uczeń jest zagrożony otrzymaniem oceny niedostatecznej, nauczyciel powiadamia rodziców miesiąc przed terminem wystawiania oceny semestralnej lub końcowo rocznej. 

 

 

 

Nauczyciele wychowania fizycznego:

mgr. Jolanta Paziewska

mgr. Beata Wójcik

mgr.Armin Tomala

mgr. Sławomir Tudek